ZKRATKA ANGLICKÝ TERMÍN FRANCOUZSKÝ TERMÍN ČESKÝ TERMÍN
A                    (1) Army armée de terre pozemní síly
A                    (2) search area zone de recherche zóna pátrání
A2C2 army airspace command and control commandement et contrôle de l’espace aérien de l’armée de terre velení a řízení vzdušného prostoru pozemních sil
AA                  (1) air armament armement aérien ;
armement des forces aériennes
letecká výzbroj (výzbroj letadla)
AA                  (2) air army armée aérienne letecká armáda;
letectvo
AA                  (3) airborne antenna antenne aéroportée palubní anténa (anténa letadla)
AA                  (4) alerting authority autorité d'alerte pohotovostní orgán
AA                  (5) area of action zone d'action /ZA/ prostor činnosti, soustředění (akce)
AA                  (6) avenue of approach voie d´approche trasa přiblížení (přístupová trasa)
AA                  (7) admitted; preferred: A/A toléré ; privilégiée : A/A tolerované; preferované: A/A
A/A A/A 7 (admitted);
air-to-air
A/A 7 (toléré);
air-air
vzduch-vzduch (letecká protiletadlová…)
AAA               (1) anti-aircraft artillery artillerie antiaérienne protiletadlové dělostřelectvo
AAA               (2) area advisory authority autorité consultative de zone oblastní poradní orgán
AAB air assault brigade brigade d'assaut aérien aeromobilní brigáda
AAC ACCS Advisory Committee Comité consultatif pour l'ACCS Poradní výbor pro ACCS
AACP Allied acquisition practices publication publication interalliée sur les pratiques d´acquisition spojenecká publikace pro akvizice
AAD               (1) advanced ammunition depot dépôt de munitions avancé předsunutý sklad munice (muniční sklad)
AAD               (2) area air defence défense aérienne de zone protivzdušná obrana prostoru
AADC area air defence commander commandant de défense aérienne de zone velitel protivzdušné obrany prostoru
AADGE ACO Air Defence Ground Environment infrastructure électronique de défense aérienne de l’ACO pozemní (elektronické) prostředky protivzdušné obrany ACO
AAF               (1) allied air force force aérienne alliée /FAA 1/ spojenecké vzdušné síly
AAF               (2) army airfield aérodrome de l’armée de terre letiště vojskového letectva (pozemních sil)
AAGS army air-ground system système air-sol de l’armée de terre systém vzduch-země pozemních sil
AAL                    (F) light anti-aircraft artillery /LAA 1/ artillerie antiaérienne légère lehké protiletadlové dělostřelectvo
AAM air-to-air missile missile air-air řízená střela vzduch-vzduch
AAMG anti-aircraft machine-gun mitrailleuse antiaérienne protiletadlový kulomet
AAN                    (F) North Atlantic Assembly /NAA/ Assemblée de l'Atlantique Nord Severoatlantické shromáždění
A&E AE (admitted);
architecture and engineering; Note: As in “architecture and engineering fees”.
AE ( toléré) ;
étude technique et surveillance ;
Note : par exemple, dans l’expression « frais d´étude technique et de surveillance /FETS/ ».
technické a provozní;
Pozn.: jako v termínu „náklady na architektonickou studii a prováděcí projekt“.
A&I audit and inspection vérification comptable et inspection audit a inspekce
A&T acquisition and technology acquisition et technologie akvizice (nabývání) a technologie
AAP               (1) Allied administrative publication publication administrative interalliée spojenecká administrativní publikace
AAP               (2) area air picture situation aérienne de zone aktuální vzdušná situace v oblasti
AAR               (1) after-action report compte rendu après action hlášení po ukončení akce (činnosti)
AAR               (2) after-reaction review analyse aprés action hodnocení po ukončení akce
AAR               (3) air-to-air refuelling ravitaillement en vol /REV/ doplňování paliva za letu
AARA air-to-air refuelling area zone de ravitaillement en vol prostor doplňování paliva za letu
AARC air-to-air refuelling controller contrôleur du ravitaillement en vol řídící (orgán) pro doplňování paliva za letu
AArtyP Allied artillery publication publication interalliée sur l´artillerie spojenecká publikace dělostřelectva
AASTP Allied ammunition storage and transport publication publication interalliée sur le stockage et transport des munitions et explosives spojenecká publikace pro skladování a přepravu munice a výbušin
AATFC air assault task force commander commandant de la force d’assaut aérien velitel vzdušného útočného úkolového uskupení
AAV amphibious assault vehicle véhicule d´assaut amphibie útočné obojživelné (vyloďovací) vozidlo
AAVSP Allied avionics publication publication interalliée sur l´avionique spojenecká publikace o elektronickém vybavení letadel (pro programové vybavení elektronických systémů letadel)
AAW              (1) air-to-air warfare lutte aérienne vzdušný boj
AAW              (2) anti-air warfare lutte antiaérienne /LAA 2/ protivzdušný boj
AAWACU anti-air warfare aircraft control unit unité contrôleur d'aéronefs de lutte antiaérienne jednotka (prvek) řízení letadel protivzdušného boje
AAWC           (1) anti-air warfare commander commandant de la lutte antiaérienne velitel protivzdušného boje
AAWC           (2) anti-air warfare coordinator coordonnateur de la lutte antiaérienne koordinátor protivzdušného boje
AAWCN anti-air warfare command net réseau de commandement de la lutte antiaérienne síť velitelství protivzdušného boje
AB air base base aérienne letecká základna
ABB airborne brigade brigade aéroportée vzdušně-výsadková brigáda
ABC America, Britain, Canada Amérique, Grande-Bretagne, Canada USA, VB, Kanada
ABCA America, Britain, Canada, Australia Amérique, Grande-Bretagne, Canada, Australie USA, VB, Kanada, Austrálie
ABCCC         (1) airborne battlefield command and control centre centre aéroporté de commandement et de contrôle du champ de bataille vzdušné středisko velení a řízení na bojišti
ABCCC         (2) airborne command, control and communications;
Note: ABCCC system.
aéroporté de commandement, de contrôle et de communications ;
Note : système ABCCC.
vzdušné velení, řízení a spojení; Pozn.: systém ABCCC.
ABD airborne division division aéroportée vzdušně-výsadková divize
ABDR aircraft battle damage repair réparation des dégâts subis par les aéronefs au combat oprava letadla poškozeného v boji
ABFAC airborne forward air controller contrôleur aérien avancé embarqué (privilégié) ;
contrôleur air avancé embarqué (privilégié)
předsunutý letecký návodčí na palubě (letounu)
ABIED airborne improvised explosive device engin explosif improvisé aeroporte (privilégié) ; dispositif explosif de circonstance aéroporté (toléré) vzduchem přepravované improvizované výbušné zařízení
ABIH Army of Bosnia-and Herzegovina Armée de Bosnie-Herzégovine Armáda Bosny a Hercegoviny
ABL airborne laser laser aéroporté palubní laser
ABM antiballistic missile missile antimissile balistique protibalistická řízená střela
ABMS air battle management system système de gestion du combat aérien systém řízení vzdušného boje
ABN air battle net réseau de communication pour le combat aérien komunikační síť pro vedení vzdušného boje
ABNCP preferred: ACP 2 privilégiée : ACP 2 preferované: ACP 2
ABNOC airborne operations centre centre des opérations embarqué létající středisko vzdušně-výsadkových operací
ABO assistant boarding officer assistant officier de visite zástupce důstojník pobřežní stráže oprávněný vstoupit na loď a zkontrolovat ji
ABP Afghan Border Police Police afghane des frontières Afghánská pohraniční policie
ABR aeroballistic rocket roquette aérobalistique aerobalistická raketa
ABRegt airborne regiment régiment aéroporté vzdušně-výsadkový pluk
ABSR advanced battlefield surveillance radar radar de conception évoluée pour la surveillance du champ de bataille moderní (přehledový) radiolokátor pro sledování bojiště
ABSV armoured battlefield support vehicle véhicule blindé d’appui tactique obrněné vozidlo pro taktickou podporu
ABT air-breathing threat menace aérobie hrozba nedostatku vzduchu (kyslíku);
hrozba letadly
ABTF airborne task force force opérationnelle aéroportée vzdušně výsadkové úkolové oskupení
AC                  (1) air coordinator coordonnateur aérien koordinátor vzdušného prostoru;
koordinátor činnosti ve vzdušném prostoru
AC                  (2) airspace control contrôle de l'espace aérien řízení vzdušného prostoru
AC                  (3) (F) antitank /AT 1/ antichar protitankový
AC                  (4) area commander commandant de zone velitel prostoru (oblasti)
AC                  (5) army corps corps d'armée (CA 5) armádní sbor
AC                  (6) Atlantic Council;
Note: Prefix identifying Council documents.
Conseil de l'Atlantique ;
Note : préfixe des documents du Conseil.
Atlantická rada; (Severoatlantická rada);
Pozn.: předpona označující dokumenty Atlantické rady.
AC                  (7) admitted; preferred: A/C toléré ; privilégiée : A/C tolerované; preferované: A/C
A/C aircraft;
admitted: AC (7)
aéronef ;
toléré: AC (7)
letadlo;
tolerované: AC (7)
ACA               (1) airspace control authority autorité de contrôle de l'espace aérien orgán řízení vzdušného prostoru
ACA               (2) airspace coordination area Zone de coordination de l´espace aérien řízená letová oblast
ACAMP Allied camouflage and concealment publication publication interalliée sur le camouflage et la dissimulation spojenecká publikace pro maskování a klamání
ACARS air concepts and requirements study étude sur les concepts et besoins des forces aériennes studie koncepcí a požadavků vzdušných sil
ACC               (1) air combat command commandement du combat aérien velitelství pro bojovou činnost letectva
ACC               (2) air command centre centre de commandement aérien středisko velení vzdušných sil
ACC               (3) air component commander commandant de composante Air ;
commandant de composante aérienne
velitel vzdušné složky;
Pozn.: velitel vzdušné složky (společných) sil
ACC               (4) air control centre centre de contrôle aérien středisko řízení vzdušného prostoru
ACC               (5) air coordination centre;
airspace coordination centre
centre de coordination de l'espace aérien středisko koordinace vzdušného prostoru
ACC               (6) alternate control centre;
Note: Pertaining to telecommunications.
centre de commande secondaire ;
Note : domaine des télécommunications.
záložní středisko řízení (řídící středisko); Pozn.: příslušné telekomunikacím.
ACC               (7) alternate control centre;
Note: Pertaining to headquarters.
centre de contrôle de remplacement ;
Note : dans le cadre des quartiers généraux.
záložní středisko řízení; Pozn.: příslušné velitelství.
ACC               (8) approach control centre centre de contrôle d'approche /CCA 2/ středisko pro řízení přiblížení (řídící středisko)
ACC               (9) area control centre centre de contrôle régional středisko řízení oblasti;
oblastní řídící středisko
ACC               (10) area coordination centre centre de coordination de zone středisko koordinace oblasti;
oblastní koordinační středisko
ACC               (11) automatic code changing changement de code automatique automatická změna kódu
ACCAP ACO CIS contingency assets pool pool de moyens SIC de circonstance de l'ACO Fond prostředků KIS ACO pro nepředvídané události
ACCB ACO centralized communications budget budget centralisé des systèmes de communication de l'ACO souhrnný rozpočet ACO pro spojení
ACCE air component coordination element élément de coordination de composante aérienne prvek pro koordinaci vzdušné složky
ACCIS Automated Command and Control
Information System
système automatisé d'information de commandement et de contrôle automatizovaný informační systém velení a řízení
ACCP Allied combat clothing publication publication interalliée sur les vêtements de combat spojenecká publikace o bojové výstroji
ACCS Air Command and Control System système de commandement et de contrôle aériens systém velení a řízení vzdušných sil (letectva)
ACE Allied Command Europe (obsolete) Commandement allié en Europe /CAE/ (désuet) Velitelství spojeneckých sil v Evropě (zastaralé)
ACEATM aimed controlled-effect antitank mine mine antichar pointable à effet dirigé /MACPED/ protitanková mina se směrovým účinkem
ACED advanced communications equipment depot dépôt avancé de matériels de télécommunications předsunutý sklad spojovacího materiálu
ACFL agreed ceasefire line ligne de cessez-le-feu agrée dohodnutá čára zastavení palby
ACG amphibious combat group groupe de combat amphibie obojživelné bojové uskupení (skupina)
ACHQ advanced control headquarters quartier général de contrôle avancé /QGCA/ předsunuté velitelské stanoviště
ACI airborne control intercept interception contrôlée en vol přepad řízený ze vzduchu (vzdušným naváděcím stanovištěm (návodčím))
ACIL ACO Installation List liste des installations de l'ACO seznam zařízení (objektů) ACO
ACINT ACOUSTINT (admitted);
acoustic intelligence
ACOUSTINT (toléré) ;
renseignement acoustique
zvukoměrný průzkum
Ack. acknowledge accusé de réception potvrzení příjmu
ACL allowable cabin/cargo load charge autorisée de la cabine dovolené zatížení kabiny
ACM              (1) acoustic countermeasures contre-mesures acoustiques akustická protiopatření
(opatření proti akustickému zpravodajství)
ACM              (2) air combat manoeuvre manoeuvre de combat aérien manévrový vzdušný boj
ACM              (3) airspace control means moyens de contrôle de l'espace aérien prostředky řízení vzdušného prostoru
ACM              (4) airspace control measure mesure de contrôle de l´espace aérien opatření k řízení vzdušného prostoru
ACM              (5) anti-coalition militant militant anticoalition protikoaliční aktivista
ACMC ACCS Configuration Management
Committee
Comité de gestion de la configuration de l'ACCS Výbor pro management konfigurace ACCS
ACMI air combat manoeuvring instrumentation instrumentation de suivi de la manoeuvre de combat aérien přístrojové vybavení pro manévrový vzdušný boj
ACMP Allied configuration management publication publication interalliée de gestion de la configuration spojenecká publikace pro management konfigurace
ACMR           (1) air combat manoeuvring range polygone d'entraînement à la manoeuvre de combat aérien prostor pro výcvik v manévrovém vzdušném boji
(střelnice ~)
ACMR           (2) airspace control measure request demande d’application de mesures de contrôle de l’espace aérien žádost o opatření k řízení vzdušného prostoru
ACMREQ airspace control means request demande de moyens de contrôle de l’espace aérien požadování prostředků řízení vzdušného prostoru
ACMS automated communication management system système automatisé de gestion des télécommunications automatizovaný systém řízení spojení
ACN airborne communications node centre nodal de communications aéroporté vzdušný spojovací uzel
ACO              (1) airspace control order ordre de contrôle de l'espace aérien rozkaz pro řízení vzdušného prostoru
ACO              (2) airspace coordination order ordre de coordination aérienne rozkaz pro koordinaci ve vzdušném prostoru
ACO              (3) Allied command operations Commandement allié Opérations spojenecké velitelství pro operace
ACodP Allied codification publication publication interalliée sur la codification spojenecká publikace pro kodifikaci
AComP Allied communications publication publication interalliée sur les communications spojenecká spojovací publikace
ACOS Assistant Chief of Staff sous-chef d'état-major /SCEM 2/ zástupce náčelníka štábu
ACOUSTINT admitted; preferred: ACINT toléré ; privilégié : ACINT tolerované; preferované: ACINT
ACP               (1) advanced common processor processeur commun évolué moderní společný procesor
ACP               (2) ABNCP (admitted);
airborne command post
ABNCP (toléré) ;
poste de commandement volant
vzdušné velitelské stanoviště
ACP               (3) air checkpoint poste de contrôle aérien kontrolní stanoviště letectva
ACP               (4) air control point poste de guidage aérien naváděcí stanoviště letectva
ACP               (5) airspace control plan plan de contrôle de l'espace aérien plán řízení vzdušného prostoru
ACP               (6) Allied communications publication publication interalliée sur les communications spojenecká spojovací publikace
ACR air control and reporting détection et contrôle aériens řízení a uvědomování vzdušných sil
ACROSS Allied Commands Resources
Optimization Software System
système logiciel d'optimisation des ressources des commandements alliés systém programového vybavení pro optimalizaci zdrojů Aliančních velitelství
ACS               (1) advanced common sensor capteur commun évolué moderní společný senzor
ACS               (2) aerial common sensor capteur commun aérien společný vzdušný (letecký) senzor
ACS               (3) aircraft cross-servicing services mutuels pour aéronefs vzájemné pozemní zabezpečení letadel
ACS               (4) airspace control system système de contrôle de l'espace aérien systém řízení vzdušného prostoru
ACSA acquisition and cross-servicing agreement accord sur l'acquisition et le soutien mutuel dohoda o akvizici a vzájemném zabezpečení
(poskytování služeb)
ACSEC Allied Courier Services Executive
Committee
Comité exécutif des services de courrier alliés Výkonný výbor pro spojeneckou kurýrní službu
ACT Allied Command Transformation Commandement allié Transformation Spojenecké velitelství pro transformaci
ACTIVE advanced controls technology for integrated vehicles technologie évoluée de commandes pour véhicules intégrés moderní technologie řízení pro integrovaná vozidla
ACTORD activation order ordre d´activation rozkaz k zahájení činnosti
ACTREQ activation request demande d'activation požadavek k zahájení činnosti
ACT SEE Allied Command Transformation Staff
Element Europe
Élément d'état-major Europe du Commandement allié Transformation Evropský štábní prvek spojeneckého velitelství pro transformaci
ACTWARN activation warning avertissement d´activation výstraha k uvedení do pohotovosti;
aktivační výstraha
ACU               (1) air control unit unité de contrôle aérien řídící (naváděcí) stanoviště letectva
ACU               (2) aircraft control unit unité de contrôle tactique air jednotka řízení letadel
ACU               (3) antenna control unit unité de commande d'antenne ovládací jednotka antény
ACU               (4) avalanche control unit unité de contrôle des avalanches jednotka pro kontrolu lavin
ACV               (1) aircraft cockpit video vidéo de poste de pilotage d’aéronef video v kabině letadla (kabinové video)
ACV               (2) air cushion vehicle aéroglisseur vznášedlo
ACV               (3) armoured combat vehicle;
armoured fighting vehicle /AFV/
véhicule blindé de combat /VBC/ obrněné bojové vozidlo
ACW anti-carrier warfare lutte anti-porte-avions /LAPA/ boj proti letadlovým lodím
AD                  (1) ACO directive directive de l'ACO směrnice ACO
AD                  (2) aerodrome aérodrome letiště
AD                  (3) air defence défense aérienne /DA 2/ protivzdušná obrana
AD                  (4) armoured division division blindée /DB/ obrněná divize;
tanková divize
AD                  (5) assistant director directeur délégué zástupce ředitele
ADA               (1) air defence area zone de défense aérienne /ZDA/ oblast protivzdušné obrany
ADA               (2) air defence artillery artillerie antiaérienne protiletadlové dělostřelectvo
ADAC                 (F) short take-off and landing aircraft; STOL aircraft (admitted) aéronef à décollage et atterrissage courts letadlo s krátkým vzletem a přistáním;
tolerované: letadlo STOL
ADAC/ADAV     (F) deprecated; preferred: ADACV déconseillé ; privilégiée : ADACV nevhodné; preferované: ADACV
ADACG arrival/departure airfield control group;
admitted: A/DACG
groupe de contrôle des aérodromes d’arrivée et de départ ;
toléré : A/DACG
letištní skupina řízení příletů a odletů;
tolerované: A/DACG
A/DACG admitted; preferred: ADACG toléré ; privilégié : ADACG tolerované; preferované: ADACG
ADACV              (F) vertical or short take-off and landing aircraft;
VSTOL aircraft (admitted); V/STOL aircraft (deprecated); deprecated: ADAC/ADAV
aéronef à décollage et atterrissage courts ou verticaux ;
déconseillé : ADAC/ADAV
letadlo se svislým nebo krátkým vzletem a přistáním;
tolerované: letadlo VSTOL nevhodné: letadlo V/STOL nevhodné: ADAC/ADAV
ADAM           (1) air defence and airspace management défense aérienne et gestion de l'espace aérien protivzdušná obrana a řízení vzdušného prostoru
ADAM           (2) area denial artillery munition munition d'artillerie d'interdiction de zone prostor zakázané dělostřelecké palby
ADAMS Allied Deployment and Movement
System
système de soutien interallié des déploiements et des mouvements spojenecký systém (zabezpečení) rozvinování a přesunu
ADatP Allied data processing publication publication interalliée sur le traitement des données spojenecká publikace pro práci s daty
ADATS air defence antitank system système de défense antichar et antiaérienne protitankový a protiletadlový systém
ADAV                 (F) vertical take-off and landing ; VTOL aircraft (admitted) aéronef à décollage et atterrissage verticaux letadlo se svislým vzletem a přistáním;
tolerované: letadlo VTOL
ADC               (1) air defence command commandement de la défense aérienne velitelství protivzdušné obrany
ADC               (2) NADC (obsolete);
Air Defence Committee;
NATO Air Defence Committee
(obsolete)
NADC (désuet);
Comité de défense aérienne;
Comité OTAN de défense aérienne (désuet)
Výbor PVO
ADC                (3) analogue-to-digital converter convertisseur analogique-numérique analogově-číslicový převodník (A/Č převodník)
ADC2S ACO Deployable Command and Control
System
système déployable de commandement et de contrôle de l'ACO mobilní systém velení a řízení ACO
ADCAV              (F) short take-off and vertical landing aircraft;
STOVL aircraft (admitted)
aéronef à décollage court et atterrissage vertical letadlo s krátkým vzletem a svislým přistáním;
letadlo STOVL (tolerované)
ADCC air defence control centre centre de contrôle de défense aérienne středisko řízení protivzdušné obrany
ADCO Air Defence Coordination Organization Organisation de coordination de la défense aérienne organizace pro koordinaci protivzdušné obrany
ADCOM administrative command commandement administratif administrativní velitelství
ADCON administrative control contrôle administratif administrativní řízení
ADCOORD air defence coordinator coordonnateur de la défense aérienne koordinátor protivzdušné obrany
ADD air defence district district de défense aérienne obvod protivzdušné obrany
ADEX air defence exercise exercice de défense aérienne cvičení protivzdušné obrany
ADF               (1) air defence force force de défense aérienne vojsko protivzdušné obrany
ADF               (2) automatic direction-finder radiogoniomètre automatique automatický rádiový zaměřovač (kompas)
ADG air defence gun canon antiaérien protiletadlový kanón
AD(G) air defence (ground) défense aérienne (sol) protivzdušná obrana (pozemní)
ADGE air defence ground environment nfrastructure électronique de défense aérienneréseau sol de défense aérienne (toléré) pozemní (elektronické) prostředky protivzdušné obrany
ADI air defence interceptor intercepteur de défense aérienne přepadový stíhací letoun protivzdušné obrany
ADivP Multinational Guide to Diving
Operations
publication interalliée sur les opérations de plongée mnohonárodní publikace o potápění
ADIZ air defence identification zone zone d'identification de défense aérienne identifikační zóna protivzdušné obrany
ADL               (1) Allied disposition list liste des forces alliées mises à disposition přehled (seznam) vyčleněných spojeneckých sil
ADL               (2) automatic data link liaison automatique de transmission de données automatizovaný datový spoj;
spoj pro automatizovaný přenos dat
ADM              (1) advanced development model modèle expérimental évolué moderní vývojový model
ADM              (2) (F) weapon of mass destruction /WMD/ arme de destruction massive zbraň hromadného ničení
ADM              (3) atomic demolition munition charge nucléaire statique jaderná munice
ADMG air defence machine gun mitrailleuse antiaérienne protiletadlový kulomet
ADML atomic demolition munition location emplacement des charges nucléaires statiques umístění jaderné munice
ADMP Air Defence Modernization Plan Programme de modernisation de la défense aérienne plán modernizace protivzdušné obrany
ADOC air defence operations centre centre d'opérations de la défense aérienne (CODA) operační středisko protivzdušné obrany
ADOLT air defence operations liaison team équipe de liaison des opérations de défense aérienne styčná operační skupina protivzdušné obrany
ADP               (1) Allied defence publication publication interalliée sur la défense spojenecká publikace o obraně
ADP               (2) automatic data processing;
data processing /DP 1/
informatique ;
Note : usage général et très courant. traitement automatique des données /TAD 2/.
automatické zpracování dat;
zpracování dat /DP 1/
ADP               (3) automatic deletion procedure procédure de suppression automatique postup (způsob) automatického vymazání; Pozn.: ~vymazání dat
ADPSEC automatic data processing security sécurité informatique bezpečnost automatického zpracování dat
ADR               (1) aerodrome damage repair réparation des dégâts subis par un aérodrome oprava poškozeného letiště
ADR               (2) air defence radar radar de défense aérienne radiolokátor protivzdušné obrany
ADR               (3) air defence region région de défense aérienne region protivzdušné obrany
ADR               (4) airborne data relay relais de données aéroporté přenos (retranslace) dat vzdušnými prostředky
ADREP air defence representative représentant de la défense aérienne představitel protivzdušné obrany
ADROE air defence rules of engagement règles d´engagement de la défense aérienne pravidla vedení bojové činnosti protivzdušné obrany
ADS automatic dependent surveillance surveillance dépendante automatique automatické závislé sledování
ADSC Air Defence Software Committee Comité du logiciel de défense aérienne Výbor pro programové vybavení protivzdušné obrany
ADSD Air Defence System Directorate Direction des systèmes de défense aérienne Úřad (ředitelství) pro systémy protivzdušné obrany
ADST advanced data storage technology technologie évoluée de mise en mémoire des données vyspělá technologie uchovávání dat
ADT               (1) active denial technology technique de refus actif technika (způsob) aktivního odpuzování;
technologie aktivního potlačení nepokojů
ADT               (2) air data terminal équipement terminal aérien pour la transmission de données letecký terminál pro přenos dat
ADU               (1) air defence unit unité de défense aérienne jednotka protivzdušné obrany
ADU               (2) airborne defence unit unité de défense aéroportée vzdušně-výsadková jednotka obrany
ADW area defence weapon arme de défense de zone zbraňový systém pro obranu prostoru
ADWHQ air defence war headquarters poste de commandement de guerre de la défense aérienne (PCGDA) válečné velitelství protivzdušné obrany
ADZC air defence zone coordinator coordonnateur de zone de défense aérienne koordinátor zóny protivzdušné obrany
AE admitted; preferred: A&E toléré ; privilégié : A&E tolerované; preferované: A&E
AEC automatic exposure control réglage automatique de l’exposition automatické ovládání expozice
AECC aeromedical evacuation control centre centre de contrôle des évacuations sanitaires aériennes středisko řízení vzdušného zdravotnického odsunu
AECO aeromedical evacuation coordinating officer officier régulateur des évacuations sanitaires aériennes důstojník pro koordinaci vzdušného zdravotnického odsunu
AECP Allied environmental conditions publication publication interallié sur les conditions environnementales spojenecká publikace o podmínkách prostředí
AECTP Allied environmental conditions and tests publication publication interallié sur les conditions et essais en environnement spojenecká publikace o zkoušení podmínek prostředí
AEDP Allied engineering documentation publication publication interallié – documentation d´ingénierie spojenecká publikace o technické dokumentaci
AEF aerospace engineering facility installation technique aérospatiale zařízení letecké a kosmické techniky
AEGIS airborne early warning ground environment integration segment segment d’intégration entre l’infrastructure électronique et le système aéroporté de détection lointaine de l’OTAN prvek pro integraci pozemních (elektronických) prostředků a vzdušného systému včasné výstrahy; prvek pro integraci vzdušného a pozemního systému včasné výstrahy
AELT aeromedical evacuation liaison team équipe de liaison des évacuations sanitaires aériennes styčná skupina vzdušného zdravotnického odsunu
AEngrP Allied combat engineer publication publication interallié sur le génie du combat spojenecká publikace pro bojové ženijní jednotky
AEODP Allied explosive ordnance disposal publication publication interalliée sur l'enlèvement et la destruction des explosifs spojenecká publikace pro likvidaci výbušného materiálu
AEOS advanced electro-optical system système optoélectronique de conception évoluée pokročilý optoelektronický systém
AEOT aeromedical evacuation operations team équipe des opérations d'évacuation sanitaire aérienne skupina vzdušného zdravotnického odsunu
AEP Allied engineering publication publication interalliée sur l'ingénierie spojenecká technická publikace
AEPP Allied engineering practices publication publication interalliée – pratiques en ingénierie spojenecká publikace pro technickou praxi
AERB ACO Exercise Review Board Commission d´examen des exercices de l'ACO Prověrková komise pro cvičení v rámci ACO
AEROMEDEVAC aeromedical evacuation; évacuation sanitaire aérienne; EVASAN aérienne (toléré) ; vzdušný zdravotnický odsun
AES aeromedical evacuation system Chaîne d'évacuations sanitaires aériennes systém vzdušného zdravotnického odsunu
AESB armament and equipment storage base base de stockage des armements et matériels sklad výzbroje a výstroje (materiálu)
AETACS airborne elements of the theatre air control system éléments aéroportés du système de contrôle aérien du théâtre vzdušný (létající) prvek systému řízení vzdušných sil na válčišti
AEtP Allied electronics publication publication interalliée sur l'électronique spojenecká elektrotechnická publikace
AEW&CS airborne early warning and control system système aéroporté de détection lointaine et de contrôle vzdušný (létající) systém včasné výstrahy a řízení
AEWS airborne early warning system système aéroporté de détection lointaine vzdušný (létající) systém včasné výstrahy
AEWTF aircrew electronic warfare training facility installation de formation aux tactiques de guerre électronique pour équipages zařízení pro výcvik osádek v taktice elektronického boje
AF                  (1) Afghan forces forces afghanes Afghánské síly
AF                  (2) air force;
A/F (obsolete)
armée de l´air ; force aérienne ; A/F (désuet) letectvo;
A/F (zastaralé)
AF                  (3) audio frequency audiofréquence ; fréquence audio ; fréquence audible slyšitelný kmitočet (nízkofrekvenční kmitočet)
AF                  (4) augmentation force; AUF (admitted) force d’appoint ; AUF (toléré) posily;
AUF (tolerované)
A/F obsolete – preferred: AF 2 désuet – privilégié : AF 2 zastaralé – preferované: AF 2
AFAP artillery-fired atomic projectile munition nucléaire d´artillerie jaderná dělostřelecká munice (dělostřelecký náboj s jadernou hlavicí)
AFATDS advanced field artillery tactical data system système évolué de données tactiques pour l’artillerie de campagne modernizovaný systém taktických dat polního dělostřelectva
AFB air force base base aérienne základna vzdušných sil;
letecká základna
AFC               (1) assault force commander commandant de force d’assaut velitel úderného uskupení
AFC               (2) automatic frequency control commande automatique de fréquence automatická regulace frekvencí (ladění kmitočtů)
AFCISS affordable communication and information systems security sécurité abordable pour les systèmes d’information et de communication dosažitelný stupeň bezpečnosti komunikačního a informačního systému
AFCS automatic flight control system commandes automatiques de vol /CADV/
système de contrôle automatique de vol (désuet)
automatický systém řízení letu
AFG amended force goal objectif de force modifié upravený cíl výstavby sil
AF in BIH Armed Forces in Bosnia and
Herzegovina
Forces armées en Bosnie-Herzégovine ozbrojené síly v Bosně a Hercegovině
AFLP Allied fuels logistics publication publication interalliée sur la logistique des carburants spojenecká publikace logistiky paliv
AFP                (1) Allied FORACS publication publication interalliée – FORACS spojenecká publikace o FORACS
AFP                (2) Allied fuel publication publication interalliée sur les carburants spojenecká publikace o PHM
AFS ACO forces standards normes de forces de l'ACO standardy sil ACO
AFSB afloat staging base base d’étape à la mer základna s plovoucím dokem
AFSOC air force special operations component composante Opérations spéciales de l’armée de l’air složka vzdušných sil pro speciální operace
AFTN aeronautical fixed telecommunication network réseau du service fixe de télécommunications aéronautiques /RSFTA/ letecká pevná telekomunikační síť
AFV armoured fighting vehicle; armoured combat vehicle /ACV 3/; synonymum: ACV 3 véhicule blindé de combat /VBC/;
synonymum: ACV 3
obrněné bojové vozidlo;
synonymum: ACV 3
AG army group groupe d'armées skupina armád
A/G air-to-ground air-sol vzduch-země
AGA                    (F) enhanced group call appel de groupe amélioré rozšířené skupinové volání
AGC automatic gain control commande automatique de gain  /CAG3/ automatické řízení zesílení
AGE aerospace ground equipment matériel aéronautique de servitude au sol pozemní zařízení k vypouštění kosmických raket
AGeoP Allied geographic publication publication géographique interalliée spojenecká geografická publikace
AGFC Advisory Group of Financial
Counsellors
Groupe consultatif des conseillers financiers konzultační skupina finančních poradců
AGL               (1) above ground level au-dessus du niveau du sol nad úrovní země
AGL               (2) air-to-ground laser laser air-sol laser vzduch-země
AGM air-to-ground missile missile air-sol řízená střela vzduch-země
AGS               (1) advanced ground station station au sol avancée předsunuté pozemní stanoviště
AGS               (2) air ground surveillance capability;
air ground surveillance (admitted)
capacité aéroportée de surveillance terrestre ;
surveillance air-sol (toléré)
schopnost sledování pozemní situace ze vzduchu;
sledování pozemní situace ze vzduchu (tolerované)
AGS               (3) Alliance ground surveillance capacité alliée de surveillance terrestre alianční schopnosti sledování pozemní situace
(~ systém pozemního průzkumu)
AGSP Alliance Ground Surveillance
Programme
Programme de capacité alliée de surveillance terrestre alianční program sledování pozemní situace
(~~ pozemního průzkumu)
AGZ actual ground zero point zéro réel skutečné epicentrum
AH attack helicopter hélicoptère d'attaque bitevní vrtulník
AHA              (1) ammunition holding area zone de dépôt de munitions prostor skladování munice
AHA              (2) arrived holding area arrivée dans la zone d´attente dosažení vyčkávacího prostoru
AHC ACCS Hardware Committee;
Air Command and Control System
Hardware Committee
Comité du matériel du système de commandement et de contrôle aériens ;
Comité du matériel de l'ACCS
Výbor pro technické vybavení ACCS;
Výbor pro technické vybavení systému velení a řízení vzdušných sil (letectva);
Výbor pro hardware ~
AHG ad hoc group groupe ad hoc ad hoc skupina;
účelově vytvořená skupina
AHP Allied hydrographic publication publication interalliée sur l'hydrographie spojenecká hydrografická publikace
AHRS attitude and heading reference system système de référence d’orientation et de cap referenční systém určení polohy a kurzu
AHS airborne homing system système de radioralliement embarqué ;
système de radioralliement de bord
vzdušný samonaváděcí systém
AHWG ad hoc working group groupe de travail ad hoc /GTAH/ ad hoc pracovní skupina
AI                   (1) aeronautical information information aéronautique letecká informace
AI                   (2) airborne intercept;
Note: Radar terminology – AI radar.
interception aérienne ;
Note : terminologie radar – radar d'interception aérienne.
vzdušný přepad (s naváděním palubními prostředky); Pozn.: radiolokační terminologie – AI palubní radiolokátor – palubní radiolokátor pro vzdušný přepad (sledování cíle).
AI                   (3) air interception interception aérienne vzdušný přepad (navádění na cíl za letu)
AI                   (4) air interdiction interdiction aérienne
appui aérien éloigné déconseillé)
vzdušná izolace
AIA Afghan Interim Authority (obsolete) Autorité intérimaire afghane (désuet) Afghánský dočasný představitel (zastaralé)
AICF ACCS interoperability coordination function fonction de coordination de l'interopérabilité de l'ACCS koordinace interoperability ACCS
AICV armoured infantry combat vehicle;
armoured infantry fighting vehicle
/AIFV/
véhicule blindé de combat d'infanterie /VBCI/ obrněné bojové vozidlo pěchoty
AID acquisition, identification and designation;
Note: Targets.
acquisition, identification et désignation ; Note : objectifs. zjišťování, identifikace a určování; Pozn.: cílů.
AIEA                   (F) International Atomic Energy Agency
/IAEA/
Agence internationale de l'énergie atomique Mezinárodní agentura pro atomovou energii
AIF automated intelligence file dossier informatisé du renseignement automatizovaný zpravodajský archiv
AIFS Allied Information Flow System système allié de gestion du flux de l’information systém toku informací v rámci aliance;
spojenecký systém toku informací
AIFV armoured infantry fighting vehicle;
armoured infantry combat vehicle
/AICV/
véhicule blindé de combat d'infanterie /VBCI/ obrněné bojové vozidlo pěchoty
AIG address indicating group adresses intentionnellement groupées ; Note : en abrégé, se dit « un AIG » ; groupe indicateur d'adresses. skupina písmen, označujících místo určení (adresová indikační skupina)
AII                 (1) area of immediate interest domaine d’intérêt immédiat oblast bezprostředního zájmu
AII                 (2) AOII (deprecated);
area of intelligence interest
AOII (déconseillé) ;
zone d'intérêt du renseignement
prostor zpravodajského zájmu
AIM air intercept missile missile d'interception aérienne řízená střela pro vzdušný přepad
AIMS             (1) ACCS Information Management System système de gestion de l'information de l'ACCS systém řízení (správy) informací ACCS
AIMS             (2) AIFS Integrated Message System système de messages intégré de l’AIFS integrovaný systém zpráv pro AIFS
AIntP Allied intelligence publication publication interalliée sur le renseignement spojenecká zpravodajská publikace
AIO air integration order ordre d’intégration aérienne rozkaz pro začlenění vzdušných jednotek
AIP                (1) Aeronautical information publication publication d'information aéronautique letecká informační příručka
AIP                (2) air-independent propulsion propulsion anaérobie pohon nezávislý na vzdušném kyslíku
AIPS airborne image processing system système embarqué de traitement d’image palubní systém zpracování obrazu
AIR                (1) annual infrastructure report rapport annuel d´infrastructure roční hlášení o infrastruktuře
AIR                (2) area of intelligence responsibility zone de responsabilité de renseignement /ZRR/ prostor zpravodajské odpovědnosti
Air-COM Izmir Air Commander Izmir;
Air Commander, Izmir (admitted)
commandant Air, Izmir velitel vzdušných sil v Izmiru;
velitel vzdušných sil, Izmir
Air-COM Ramstein Air Commander Ramstein;
Air Commander, Ramstein (admitted)
commandant Air, Ramstein velitel vzdušných sil v Ramsteinu;
velitel vzdušných sil, Ramstein
AIREX air exercise exercice aérien letecké cvičení
AIRMOVREP air movement report compte rendu de mouvements aériens hlášení o vzdušné přepravě
AIRST advanced infrared search and track (dispositif) évolué de veille et de poursuite par infrarouge zdokonalené pátrání a sledování v infračerveném pásmu
AIS                 (1) advanced identification system système d'identification amélioré zdokonalený (modernizovaný) identifikační systém
AIS                 (2) aeronautical information service service d'information aéronautique letecká informační služba
AIS                 (3) automated information system système d'information automatisé automatizovaný informační systém
AIS                 (4) automatic identification system système d’identification automatique systém automatické identifikace
AISP Allied imagery system publication publication interalliée sur les systèmes d'imagerie spojenecká publikace o systémech zobrazování
AJ anti-jamming antibrouillage opatření proti úmyslnému rádiovému rušení
AJCMC ACCS Joint Configuration Management
Committee
Comité de gestion conjointe de la configuration de l'ACCS Společný výbor pro management konfigurace ACCS
AJF Allied joint force force interarmées interalliée spojenecké společné síly
AJI area of joint interest zone d'intérêt commun oblast společného zájmu
AJOD Allied Joint Operations Doctrine doctrine interalliée des opérations interarmées spojenecká společná operační doktrína
AJP Allied joint publication publication interalliée interarmées spojenecká společná publikace
ALAR automated launch and recovery lancement et récupération automatisés automatizované vypuštění a návrat
ALARM air-launched anti-radar missile missile antiradar à lanceur aérien letecká protiradiolokační řízená střela
ALARP air landed arming and refuelling point point aéroporté de ravaitaillement en munitions et en carburant místo pro letadla na zemi k doplnění munice a paliva
ALC               (1) ACCS logistic concept concept logistique de l´ACCS koncepce logistiky ACCS
ALC               (2) ACO Logistic Centre Centre logistique de l'ACO Středisko logistiky ACO
ALC               (3) Alerts Committee Comité des alertes Komise (výbor) pro bojovou pohotovost
ALCC Allied land component command commandement de composante terrestre alliée velitelství spojenecké pozemní složky
ALCE            (1) ACO Logistic Control Element élément de contrôle logistique de l'ACO řídící prvek logistiky ACO
ALCE            (2) airlift control element élément de contrôle du transport aérien prvek řízení vzdušné přepravy
ALCM air-launched cruise missile missile de croisière à lanceur aérien letecká řízená střela s plochou dráhou letu; (řízená střela s plochou dráhou letu odpalovaná z letadla)
ALERFA alert phase phase d'alerte fáze pohotovosti
ALEX alert exercise exercice d'alerte pohotovostní cvičení
ALG autonomous landing guidance système autonome de guidage à l’atterrissage autonomní přistávací systém
ALLA Alliance Long Lines Activity activité alliée des lignes à grande distance činnost telekomunikací Aliance
ALMV air-launched miniature vehicle engin miniature à lanceur aérien ;
véhicule miniature à lanceur aérien
miniaturní prostředek, vypouštěný z letadla
ALO air liaison officer officier de liaison air styčný důstojník letectva (letecký styčný důstojník)
ALP Allied logistic publication publication interalliée sur la logistique spojenecká publikace logistiky
ALSC afloat logistics and sealift capability capacité de transport et de soutien logistique embarqués možnosti logistiky a zásobování loděmi
ALSS advanced logistics support site site de soutien logistique avancé předsunuté místo logistického zabezpečení
Alt. altitude altitude nadmořská výška
ALTA area limitation and terrain analysis délimitation de la zone et analyse du terrain vymezení prostoru a analýza terénu
ALTBMD active layered theatre ballistic missile defence défense active multicouche contre les missiles balistiques de théâtre aktivní vícestupňová protiraketová obrana na válčišti
ALTROCCENT Alternate Regional Operational Control
Centre
centre de contrôle opérationnel régional de rechange záložní regionální operační středisko řízení
AM                 (1) amplitude modulation modulation d'amplitude amplitudová modulace
AMA artillery manoeuvre area zone de manoeuvre d’artillerie prostor činnosti dělostřelectva; (manévru, rozmístění)
AMAD                 (F) decremented assigned multiple access;
demand-assignment multiple access
/DAMA/
accès multiple avec assignation à la demande ; accès multiple avec assignation en fonction de la demande ;
accès multiple avec assignation par la demande
vícenásobný přístup, přidělený podle požadavku
AMB air mission brief
Note: The term applies to a written product and an oral presentation.
exposé de mission aérienne
Note : ce terme s’applique aussi bien à un document qu’à un exposé oral.
brífink o splnění vzdušného úkolu
Poznámka: Tento termín se používá pro případ písemného i ústního dokladu.
AMC              (1) ACO Meteorological and
Oceanographic Conference;
ACO METOC Conference (admitted)
Conférence météorologique et océanographique de l’ACO ;
Conférence METOC de l’ACO (toléré)
Meteorologická a oceánografická konference ACO; METOC konference ACO (tolerované)
AMC              (2) airborne mission commander commandant de mission à bord ;
chef de mission à bord (toléré)
letící velitel úkolu;
letící velitel mise
AMC              (3) air mission commander commandant de mission aérienne velitel letového úkolu;
velitel mise
AMC              (4) air mission control contrôle de mission aérienne řízení letového úkolu;
řízení mise
AMCC Allied Movement Coordination Centre Centre interallié de coordination des mouvements spojenecké středisko pro koordinaci přesunů
AMCM airborne mine countermeasures mission mission antimine aéroportée protiminová opatření prováděná z letadel (vzdušné odminování)
AMD aeromedical aéromedical letecké zdravotnictví
AMDP carrier-sense multiple access /CSMA/ accès multiple par détection porteuse vícenásobný přístup s detekcí nosné
AMedP Allied medical publication publication médicale interalliée spojenecká zdravotnická publikace
AMEPP Allied maritime environmental protection publication publication interalliée sur la protection de l'environnement maritime spojenecká publikace o ochraně životního prostředí na moři
AMES                 (F) spread-spectrum multiple access
/SSMA/
accès multiple par étalement du spectre vícenásobný přístup rozprostřeným spektrem
AMETS army meteorological system système météorologique de l'armée de terre meteorologický systém pozemních sil
AMF Afghan militia forces forces de milices afghanes Afghánské milice
AMHS automated message handling system système automatisé de manipulation de messages automatizovaný systém zpracování hlášení (zpráv)
AMIB allied military intelligence battalion bataillon interallié du renseignement militaire prapor vojenského zpravodajství NATO
AMIDARS airborne minefield detection and reconnaissance system système aéroporté de détection et de reconnaissance des champs de mines vzdušný systém zjišťování a průzkumu minových polí
AMIS             (1) African Union Mission in Sudan Mission de l’Union africaine au Soudan /MUAS/ Mise Africké unie v Súdánu
AMIS             (2) automated management information system système automatisé d'information de gestion automatizovaný manažerský informační systém
AML              (1) additional military layer couche militaire additionnelle doplňková vojenská vrstva
AML              (2) aerodrome marking and lighting marquage et balisage d'aérodrome označení a osvětlení letiště
AMM anti-missile missile missile antimissile protiraketová řízená střela
AMMS automatic message management system
(obsolete)
système de gestion automatique de messages
(désuet)
automatizovaný systém předávání zpráv (zastaralé)
AMO Allied meteorological office bureau interallié de météorologie Spojenecký meteorologický úřad
AMovP Allied movement publication publication interalliée sur les mouvements spojenecká publikace o provádění přesunů
AMP              (1) Allied mine warfare publication publication interalliée sur la guerre des mines spojenecká publikace pro bojovou činnost s použitím min
AMP              (2) assisted maintenance period période de maintenance assistée doba údržby za účasti specialistů
AMPA advanced mission planning aid aide perfectionnée à la planification des missions zdokonalená pomůcka pro plánování úkolů
AMPS automated mission planning system système automatisé de préparation de mission automatizovaný systém plánování úkolu
AMRAAM advanced medium-range air-to-air missile missile air-air perfectionné à moyenne portée moderní letecká protiletadlová řízená střela středního dosahu
AMRC                 (F) code-division multiple access /CDMA/ accès multiple par répartition en code vícenásobný přístup s kódovým dělením
AMRF                 (F) frequency-division multiple access
/FDMA/
accès multiple par répartition en fréquence vícenásobný přístup s frekvenčním dělením
AMRS Automated Merchant Shipping
Reporting System
système automatisé de compte rendu pour la marine marchande automatizovaný systém hlášení obchodních lodí
AMRT                 (F) time-division multiple access /TDMA/ accès multiple par répartition temporelle vícenásobný přístup s časovým dělením
AMSA Allied Military Security Agency agence alliée de sécurité militaire spojenecká vojenská bezpečnostní agentura
AMSG Allied military security guidelines directive interalliée sur la sécurité militaire spojenecká vojenská bezpečnostní směrnice
AMSL above mean sea level au-dessus du niveau moyen de la mer nad střední hladinou moře
AMTI airborne moving target indicator éliminateur de bord d'échos fixes palubní indikátor pohyblivých cílů
AMTS Allied Movement and Transportation
System
système de soutien interallié des mouvements et transports spojenecký systém zabezpečení přesunů a přeprav
AMVER automated mutual assistance vessel rescue;
Note: ‘System’ is implicit in the English abbreviation.
système automatique d'entraide pour le sauvetage des navires automatizovaný systém vzájemné pomoci pro záchranu plavidel
AMW deprecated; preferred: AW 5 déconseillé ; privilégié : AW 5 nevhodné; preferované: AW 5
AMWOP amphibious warfare operation opération de lutte amphibie obojživelná bojová operace
ANA Afghan National Army Armée nationale afghane Afghánská národní armáda
ANAQ                 (F) national quality assurance authority
/NQAA/
autorité nationale pour l'assurance de la qualité orgán státu pro ověřování jakosti
ANEP Allied naval engineering publication publication interalliée sur l'ingénierie navale spojenecká publikace pro námořní inženýrství
ANGS amphibious operations support and naval gunfire support soutien des opérations amphibies et de l’appui-feu naval zabezpečení obojživelných operací a palebná podpora námořním dělostřelectvem
ANL                    (F) non-lethal weapon /NLW/ arme non létale neletální zbraň
ANP               (1) air navigation plan plan de navigation aérienne plán letecké navigace
ANP               (2) Allied navigation publication publication interalliée sur la navigation spojenecká navigační publikace
ANP               (3) annual national programme programme national annuel program státu na rok (národní)
AO                 (1) air operation opération aérienne vzdušná operace;
letecká operace
AO                 (2) (F) call for bids /CFB/; invitation for bids /IFB/; request for bids /RFB/; request for proposals /RFP/ appel d'offres výzva k podání nabídek
AO                 (3) deprecated; preferred: AOO déconseillé ; privilégiée : AOO nevhodné; preferované: AOO
AOA              (1) amphibious objective area zone des objectifs d'une opération amphibie cílový prostor obojživelné operace
AOA              (2) amphibious operations area zone d'opérations amphibies prostor obojživelných operací
AOA              (3) angle of attack angle d’incidence úhel zteče, (~ náběhu)
AOA              (4) area of attack zone d’attaque prostor zteče (~ útoku)
AOA              (5) area originating authority autorité origine de zone místní odpovědný orgán
AOAD army organic air defence défense aérienne organique de l'armée de terre organická PVO pozemních sil;
vojsková PVO
AOB               (1) AOBAT (deprecated) AORBAT (deprecated) air order of battle AOBAT (déconseillé) AORBAT (déconseillé) ordre de bataille Air bojová sestava letectva
AOB               (2) angle of bank
bank angle (synonym)
angle d'inclinaison úhel náklonu
AOBAT deprecated; preferred: AOB déconseillé ; privilégiée : AOB nevhodné; preferované: AOB
AOC              (1) air operations centre; RAOC (obsolete) centre d'opérations aériennes ; RAOC (désuet) operační středisko vzdušných sil; RAOC (zastaralé)
AOC              (2) automatic overload control régulation automatique de surcharge automatická regulace přetížení
AOCC air operations coordination centre centre de coordination des opérations aériennes operační středisko pro koordinaci činností vzdušných sil (s PozS/VojN)
AOcP Allied oceanographic publication publication interalliée sur l'océanographie spojenecká oceánografická publikace
AOCS attitude and orbital control system; Note: Satellite control system. système de commande de l'attitude et de commande en orbite ;
Note : système de commande des satellites.
systém pro řízení polohy a oběžné dráhy;
Pozn.: družicový řídicí systém; systém řízení družic.
AOI                (1) (F) international call for tenders /ICT 2/;
international competitive bidding
/ICB/
appel d'offres international vyhlášení mezinárodního tendru; výzva k mezinárodní nábídce;
mezinárodní nabídkové řízení
AOI                (2) area of interest zone d'intérêt (ZI) zájmový prostor
AOII deprecated; preferred: AII 2 déconseillé ; privilégié : AII 2 nevhodné; preferované: AII 2
AOIR deprecated; preferred: AIR 2 déconseillé ; privilégié : AIR 2 nevhodné; preferované: AIR 2
AOM Alliance operations and missions opérations et missions de l’Alliance Alianční operace a úkoly
AON              (1) (F) NATO Standardization Agency
/NSA 2/
Agence OTAN de normalisation Agentura NATO pro standardizaci
AON              (2) (F) national competitive bidding /NCB 2/ appel d'offres national národní výzva k nabídce
AOO AO 3 (deprecated)
area of operations
AO 3 (déconseillé)
zone d'opérations
prostor operací
AOOI area of operational interest zone d'intérêt opérationnel prostor operačního zájmu
AOP               (1) Allied ordnance publication publication interalliée sur les munitions spojenecká výzbrojní publikace
AOP               (2) area of probability aire de probabilité pravděpodobný prostor
AOPTS air operations planning & tasking system système d'attribution des tâches et de planification des opérations aériennes systém pro plánování a úkolování činnosti letectva
(leteckých operací)
AOR area of responsibility zone de responsabilité prostor odpovědnosti
AORBAT admitted; preferred: AOB toléré ; privilégié : AOB tolerované; preferované: AOB
AOSI area of strategic interest zone d'intérêt stratégique prostor strategického zájmu
AOT area of transfer; Note: Operations. zone de transfert ; Note : opérations. průchozí prostor / prostor přemisťování
AP                  (1) accredited personnel personnel accrédité pověřené osoby
AP                  (2) Advisory Panel on Administration Commission consultative en matières administratives Poradní skupina pro otázky administrativy
AP                  (3) Allied Publication publication interalliée spojenecká publikace
AP                  (4) anti-personnel antipersonnel protipěchotní
AP                  (5) armour-piercing (projectile) (projectile) perforant průbojná (střela)
AP                  (6) assumed position position estimée předpokládané postavení (poloha)
AP                  (7) (F) contract authority /CA 3/ autorisation de programme orgán odpovídající za kontrakt;
APA air patrol area zone de patrouille aérienne prostor leteckého hlídkování
APAG Atlantic Policy Advisory Group Groupe consultatif de la politique atlantique Poradní skupina pro atlantickou politiku
APATC Allied publication – air traffic control publication interalliée sur le contrôle de la circulation aérienne spojenecká publikace – řízení letového provozu
APC               (1) armoured personnel carrier véhicule blindé de transport de personnel /VBTP/ obrněný transportér
APC               (2) (F) civilian staff association /CSA/ association du personnel civil sdružení civilních zaměstnanců
APF advance(d) planning funds fonds d'études préparatoires výhledové plánovací fondy
API                (1) application programme interface interface de programme d'application rozhraní aplikačního programu (programové aplikace)
API                (2) ascent phase interception interception en phase ascensionnelle fáze stoupání při (vzdušném) přepadu
APIC Allied press information centre centre interallié d'information de la presse spojenecké tiskové informační středisko
APM acoustic protective measures mesures de protection acoustique akustická ochranná opatření (ochrana proti hluku)
APMS Automated Personnel Management
System
système automatisé de gestion du personnel automatizovaný systém personalistiky
APOD airport of debarkation
airport of disembarkation (admitted)
aéroport de débarquement letiště pro vykládání
APOE airport of embarkation aéroport d'embarquement letiště pro nakládání
APP Allied procedural publication publication interalliée sur les procédures spojenecká publikace o procedurách (pracovních postupech)
APQ armaments planning questionnaire questionnaire sur les plans d'armements dotazník plánování vyzbrojování (~výzbrojního plánování)
APT acquisition, pointing and tracking acquisition, pointage et poursuite zjišťování, označování a sledování
APU auxiliary power unit générateur auxiliaire de bord ;
groupe auxiliaire de puissance /GAP/
pomocný zdroj energie
AQ                 (1) Al Qaida Al Qaida Al Kajdá
AQ                 (2) (F) quality assurance /QA/ assurance de la qualité ověřování jakosti
AQAP Allied quality assurance publication publication interalliée sur l'assurance de la qualité spojenecká publikace pro ověřování jakosti
AQL acceptable quality level niveau de qualité acceptable /NQA/ přijatelná úroveň jakosti
Ar Armour Arme blindée tankové vojsko
Armd armoured blindé obrněný
AR                  (1) air reconnaissance reconnaissance aérienne vzdušný průzkum
AR                  (2) air route route aérienne letová trasa (cesta)
AR                  (3) anti-radar antiradar protiradiolokační
AR                  (4) antiradiation antirayonnement protiradiotechnická;
protivyzařování/protivyzařovací/protiradiolokační
AR                  (5) antireflection antireflet protiodrazivost;
antireflexe
AR                  (6) armoured reconnaissance reconnaissance blindée průzkum vedený z obrněného vozidla (tanku);
obrněný průzkumný;
Pozn.: jako v termínu obrněné průzkumné vozidlo
AR                  (7) deprecated; preferred: A 1 déconseillé ; privilégié : A 1 nevhodné; preferované: A 1
AR/AH armed reconnaissance and attack helicopter hélicoptère armé de reconnaissance et d'attaque vyzbrojený průzkumný a bitevní vrtulník
ARA               (1) airborne relay aircraft avion-relais en vol létající (vzdušné) retranslační stanoviště
ARA               (2) artillery reserved area zone réservée à l’artillerie prostor vyhrazený pro dělostřelectvo
ARCN air reporting and control net réseau de veille et de compte rendu síť pro hlášení a řízení (navádění) letectva
ARCP air refuelling control point point de contrôle du ravitaillement en vol kontrolní bod pro doplňování paliva za letu
ARCT air refuelling control time temps de contrôle du ravitaillement en vol kontrolní čas pro doplňování paliva za letu
AREC air resource element coordinator coordonnateur des moyens aériens koordinátor prostředků letectva
ARFF CFR
CFFR (deprecated;
aircraft rescue and fire-fighting;
crash fire rescue; Note: Aircraft safety.
crash, fire-fighting and rescue /CFFR/ (deprecated)
CFR ;
CFFR (déconseillé) ;
sauvetage et lutte contre le feu en cas d’accident ; Note : sécurité des aéronefs.
záchrana a protipožární činnost při letecké nehodě; záchrana a požární ochrana při letecké nehodě; Pozn.: bezpečnost letadel.
ARGS airborne reconnaissance and ground station reconnaissance aérienne et station sol vzdušný průzkum a pozemní stanice
ARIP air refuelling initial point point initial du ravitaillement en vol výchozí bod pro doplňování paliva za letu
ARLO air reconnaissance liaison officer officier de liaison de la reconnaissance aérienne styčný důstojník pro vzdušný průzkum
ARM antiradiation missile missile antiradiations ;
missile antirayonnement
protiradiolokační řízená střela;
protiradiotechnická řízená střela
ARMP Allied reliability and maintainability publication publication interalliée sur la fiabilité et la maintenabilité spojenecká publikace pro bezporuchovost a udržovatelnost
ARNAS automatic radar navigation system système automatique de navigation au radar automatizovaný radiolokační navigační systém
ARP ACCS rolling plan plan à horizon glissant de l'ACCS průběžný plán ACCS (cyklicky se měnící)
ARR air reconnaissance request demande de déclenchement et de mission de reconnaissance aérienne požadavek na provedení vzdušného průzkumu
ARRC Allied Rapid Reaction Corps Corps de réaction rapide allié spojenecký sbor rychlé reakce
ART               (1) air-launched radiation thermometer thermomètre à rayonnement aérolargué radiační teploměr, vypouštěný (shazovaný) z letadel
ART               (2) artillery and related equipment artillerie et matériels connexes dělostřelectvo a dělostřelecký materiál
ARTEX artillery exercise exercice d'artillerie cvičení dělostřelectva
Arty artillery artillerie dělostřelectvo
ARV armoured recovery vehicle véhicule blindé de dépannage obrněné vyprošťovací vozidlo
AS                  (1) airfield services services des aérodromes pozemní zabezpečení na letišti
AS                  (2) air superiority supériorité aérienne vzdušná nadvláda
AS                  (3) area security sécurité de zone bezpečnost zóny
AS                  (4) associated support soutien associé sdružené zabezpečení
A/S                 (1) antisubmarine anti-sous-marin(e) /ASM  2/ protiponorkový
A/S                 (2) area search recherche sur zone zóna pátrání
ASA               (1) (F) initial operational capability /IOC 2/ admission au service actif ; Note 1 : logistique.
Note 2 : FRA.
entrée en service opérationnel ; Note : logistique.
počáteční operační schopnosti
ASA               (2) ammunition supply activity service d’approvisionnement en munitions zásobování municí
ASA               (3) (F) ground-to-air artillery artillerie sol-air protiletadlové dělostřelectvo
ASA               (4) (F) weapon system partnership /WSP/ association de système d'arme spolupráce na programu zbraňového systému
ASAAD advanced shipborne area air defence défense aérienne de zone avancée, embarquée předsunutá oblast protivzdušné obrany zabezpečovaná z lodí
ASAG air surface action group groupe d'action Air de surface skupina pro leteckou činnost proti námořním cílům
asap as soon as possible dès que possible co nejdříve (jakmile je to možné)
ASARS advanced synthetic aperture radar system système évolué de radar à ouverture synthétique ;
système radar avancé à ouverture dynamique
zdokonalený radiolokační systém se syntetickou aperturou
ASAS all-sources analysis system système d’analyse de toutes les sources systém analýzy všech zdrojů, všezdrojový analytický systém
ASAT anti-satellite antisatellite protidružicový
ASC               (1) ACCS Software Committee Comité du logiciel de l'ACCS Výbor ACCS pro programové vybavení
ASC               (2) airspace control contrôle de l'espace aérien řízení vzdušného prostoru
ASC               (3) Allied Submarine Command Commandement des Forces sous-marines alliées Spojenecké velitelství ponorkových sil
ASC               (4) all-source cell cellule toutes sources všezdrojová skupina
ASC               (5) area support commander commandant de soutien de zone velitel prostoru zabezpečení
ASC               (6) authorized subordinate command commandement subordonné autorisé podřízené velitelství s pravomocí
ASCM antiship cruise missile missile de croisière antinavire protilodní řízená střela s plochou dráhou letu
ASDE air situation data exchange échange de données sur la situation aérienne výměna dat o vzdušné situaci
ASE aircraft survivability equipment matériel de surviabilité des aéronefs vybavení pro zachování bojeschopnosti letadla
ASF ACO strike file dossier des attaques nucléaires de l'ACO přehled jaderných úderů ACO
ASFF air system function failure défaillance d’un système aérien porucha funkce vzdušného systému
ASG assistant secretary general secrétaire général adjoint zástupce generálního tajemníka
ASI airspeed indicator anémomètre badin (toléré)
indicateur de vitesse air (toléré)
ukazatel rychlosti letu
ASM              (1) (F) submarine action;
Note: As in “submarine action group
/SAG/.”
action sous-marine ;
Note : par exemple, dans le terme « groupe d'action sous marine », ou « groupe ASM ».
činnost ponorek;
působící ponorka;
Pozn.: jako v „skupina působících ponorek“
ASM              (2) air-to-surface missile missile air-surface řízená střela vzduch-povrch
ASM              (3) airfield survival measures mesures relatives à la survie des aérodromes opatření ke zvýšení odolnosti letiště
ASM              (4) airspace management gestion de l'espace aérien řízení vzdušného prostoru (rozhodování o využití)
ASM              (5) (F) antisubmarine /A/S1/ anti sous marin(e) ;
Note : par exemple, dans le terme « lutte ASM ».
protiponorkový;
Pozn.: např.: termín protiponorkový boj.
ASMD antiship missile defence défense contre (les) missiles antinavires obrana před protilodními řízenými střelami
ASMDEX antiship missile defence exercise exercice de défense contre (les) missiles antinavires cvičení v obraně před protilodními řízenými střelami
ASMP                  (F) medium-range air-to-ground /MRAG/ air-sol moyenne portée letecká protizemní středního dosahu; Pozn.: řízená střela.
ASOC            (1) air support operations centre centre d'opérations d'appui aérien operační středisko letecké podpory;
operační středisko vzdušné podpory
ASOC            (2) alternate sector operations centre centre d'opérations de secteur de rechange záložní operační středisko sektoru
ASOG air support operations group groupe d'opérations d'appui aérien skupina pro leteckou podporu;
skupina pro vzdušné podporu
ASOS air support operations squadron escadron d'opérations d'appui aérien letka letecké podpory;
letka vzdušné podpory
ASP                (1) aircraft self-protection autoprotection des aéronefs vlastní ochrana letadla
ASP                (2) ammunition supply point point de ravitaillement munitions místo zásobování municí (výdejna munice, muniční zásobovací místo )
ASR               (1) Alliance standardization requirement besoin de normalisation de l'Alliance standardizační požadavky Aliance (NATO)
ASR               (2) area surveillance radar radar de surveillance de zone přehledový radiolokátor
ASR               (3) authorized supply rate taux d'approvisionnement autorisé stanovená denní dávka potravin
ASR               (4) available supply rate taux de ravitaillement consenti dostupná denní dávka potravin
ASRAAM advanced short-range air-to-air missile missile air-air perfectionné à courte portée moderní letecká protiletadlová řízená střela krátkého dosahu;
moderní řízená střela vzduch-vzduch krátkého dosahu
ASROC antisubmarine rocket engin anti-sous-marin protiponorková puma (raketa)
ASS aviation support ship bâtiment de soutien de l'aéronavale plavidlo pro zabezpečení námořního letectva
ASSE air servicing and standard equipment entretien et équipement standard des aéronefs údržba a standardní vybavení letadel
ASSESSREP assessment report compte rendu d'évaluation hodnotící zpráva
ASSM anti-surface ship missile missile antinavire protilodní řízená střela;
řízená střela proti hladinovým plavidlům
ASSU air support signals unit unité de transmissions d'appui aérien spojovací jednotka pro letecko podporu
ASTI antisubmarine target indicator indicateur d'objectif anti-sous-marin indikátor protiponorkových cílů
ASTOR airborne stand-off radar radar aéroporté à distance de sécurité palubní letecký radiolokátor, působící z bezpečné vzdálenosti
ASU antenna switch unit élément de commutation d'antenne jednotka anténního přepínače
ASUW antisurface warfare lutte antinavire /LAN 2/ bojová činnost proti hladinovým plavidlům
ASUWC        (1) antisurface warfare commander commandant de la lutte antinavire ;
commandant de la lutte antisurface
velitel sil pro bojovou činnost proti hladinovým plavidlům
ASUWC        (2) antisurface warfare coordinator coordonnateur de lutte antinavire ;
coordonnateur de lutte antisurface
koordinátor bojové činnost proti hladinovým plavidlům
ASUWEX antisurface warfare exercise exercice de lutte antinavire cvičení sil pro bojovou činnost proti hladinovým plavidlům
ASW antisubmarine warfare lutte anti-sous-marine /LASM/ protiponorkový boj
ASWACU antisubmarine warfare aircraft control unit unité contrôleur des aéronefs de lutte anti-sous- marine řídící jednotka letadel pro protiponorkový boj
ASWC antisubmarine warfare commander commandant de la lutte anti-sous-marine velitel sil protiponorkového boje
ASWEPS antisubmarine warfare environmental prediction studies études sur la prévision des conditions du milieu dans la lutte anti-sous-marine studie o předpovědích podmínek (prostředí)
protiponorkového boje
ASWEX antisubmarine warfare exercise exercice de lutte anti-sous-marine cvičení protiponorkového boje
ASWFA antisubmarine warfare free area zone d'action anti-sous-marine libre zóna neomezené protiponorkové války
ASWOC antisubmarine warfare operations centre centre d'opérations de lutte anti-sous-marine operační středisko protiponorkového boje
ASZ air safety zone zone de sécurité aérienne bezpečný vzdušný prostor
AT                  (1) antitank antichar /AC 3/ protitankový
AT                  (2) antiterrorism antiterrorisme antiterorizmus
ATA               (1) actual time of arrival heure réelle d'arrivée skutečný čas příjezdu (příletu)
ATA               (2) air tasking authority autorité d'attribution des missions aériennes orgán stanovující úkoly letectvu
ATAC air tasking authority commander commandant de l'autorité d'attribution des missions aériennes velitel orgánu stanovujícího úkoly letectvu
ATACMS army tactical missile system système de missile tactique de l'armée de terre systém taktických řízených střel pozemních sil
ATAOO air tactical area of operations zone d'opérations aériennes tactiques operační prostor taktického letectva
ATARS advanced tactical air reconnaissance system système évolué de reconnaissance aérienne tactique moderní systém taktického vzdušného průzkumu
ATB               (1) advanced technology bomber bombardier de technologie avancée moderní bombardovací letoun
ATB               (2) air technical battalion bataillon technique des forces aériennes prapor technického zabezpečení vzdušných sil
ATBM anti-tactical ballistic missile missile antimissile balistique tactique balistická řízená střela proti taktickým raketám
(pozemní protiraketový systém)
ATBMD active theatre ballistic missile defence défense active contre les missiles balistiques de théâtre aktivní protiraketová obrana (proti balistickým ŘS) na válčišti
ATC               (1) air traffic control contrôle de la circulation aérienne řízení letového provozu
ATC               (2) armoured troop carrier véhicule blindé de transport de troupes /VBTT/ obrněný transportér
ATCC air traffic control centre centre de contrôle de la circulation aérienne
/CCCA/
středisko řízení letového provozu
ATCCIS Army Tactical Command and Control
Information System
système tactique d'information de commandement et de contrôle de l'armée de terre taktický informační systém velení a řízení pozemních sil;
informační systém velení a řízení taktického stupně
pozemních sil
ATCRU air traffic control radar unit station radar de contrôle de la circulation aérienne radiolokátor pro řízení letového provozu
ATCV antitank combat vehicle véhicule de combat antichar /VCAC/ stíhač tanků;
protitankové bojové vozidlo
ATD actual time of departure heure réelle de départ skutečný čas odjezdu (odletu)
ATE automatic test equipment matériel d'essai automatique automatické zkušební zařízení (vybavení); (~diagnostické~)
ATF               (1) advanced tactical fighter chasseur tactique évolué moderní taktický stíhací letoun
ATF               (2) Allied tactical force force tactique alliée spojenecké síly na taktickém stupni
ATF               (3) amphibious task force force opérationnelle amphibie obojživelné úkolové uskupení
ATF               (4) anti-Taliban forces forces antitalibanes síly vyčleněné proti Talibanu
ATF               (5) (F) future cargo aircraft avion de transport futur dopravní letadlo (letoun) pro budoucnost
ATG               (1) amphibious task group groupement opérationnel amphibie vyloďovací úkolová skupina (obojživelná ~)
ATG               (2) antitank gun canon antichar protitankový kanón
ATGM antitank guided missile missile guidé antichar protitanková řízená střela
ATGW antitank guided weapon arme guidée antichar protitankový komplet
ATHS automated target hand-off system système automatique de transfert d’objectifs automatizovaný systém předávání cílů
ATI air target identification identification d’objectif aérien identifikace vzdušných cílů
ATIRCM advanced threat infrared countermeasures contre-mesures infrarouges antimenaces évoluées ;
système de contre-mesures infrarouges évolué
zdokonalená protiopatření proti hrozbě v oblasti infračeveného záření;
zdokonalená protiopatření v oblasti infračerveného záření
ATK deprecated; preferred: AT 1 déconseillé ; privilégiée : AC 3 nevhodné; preferované: AT 1, (francouzsky AC 3)
Atl. Atlantic Atlantique atlantický
ATLS advanced trauma life support matériel de survie de pointe en traumatologie ;
soins avancés de réanimation traumatologique
vyspělá péče pro zajištění životních funkcí
ATM              (1) (F) message transfer agent /MTA 1/ agent de transfert de messages aplikační proces pro zpracování zpráv systému
/MTA 1/
ATM              (2) air task message;
air tasking message
message de mission aérienne zpráva stanovující letový úkol (v systému formalizovaných zpráv)
ATM              (3) air traffic management gestion de la circulation aérienne uspořádání letového provozu
ATM              (4) asynchronous transfer mode mode de transfert asynchrone asynchronní přenosový režim
ATMC NATMC (obsolete);
Air Traffic Management Committee; NATO     Air     Traffic     Management Committee (obsolete)
NATMC (désuet);
Comité de gestion de la circulation aérienne ; Comité   OTAN   de   gestion   de   la   circulation aérienne  (désuet)
NATMC (zastaralé)
ATO               (1) air task order;
air tasking order
ordre d'attribution de mission aérienne ;
ordre de mission aérienne ;
ordre opérationnel Air
rozkaz k plnění letového úkolu
ATO               (2) air tracking order ordre de poursuite aérienne rozkaz pro sledování cíle
ATO               (3) area of tactical operations zone d'opérations tactiques prostor bojové činnosti na taktickém stupni
ATOC            (1) air tactical operations centre centre d'opérations tactiques Air /COTA/ operační středisko taktického letectva
ATOC            (2) Allied tactical operations centre centre interallié d'opérations tactiques spojenecké středisko pro řízení bojové činnosti na taktickém stupni (taktické operační středisko)
ATP Allied tactical publication publication interalliée sur les questions tactiques spojenecká publikace pro taktiku
ATR automatic target recognition reconnaissance automatique des objectifs automatické rozpoznávání objektů (zjišťování cílů)
ATRP advanced tactical reconnaissance pod nacelle évoluée de reconnaissance tactique zdokonalený podvěs pro taktický průzkum
ATS                (1) air traffic service service de la circulation aérienne služba letového provozu (letová provozní služba)
ATS                (2) automatic test system système d’essai automatique ;
système de test automatique
automatický systém testování (systém automatického testování)
ATSTAT air transport status report compte rendu de situation sur les transports aériens hlášení o stavu vzdušné přepravy
ATTU Atlantic to the Urals de l'Atlantique à l'Oural od Atlantiku po Ural
ATV all-terrain vehicle véhicule tout-terrain terénní vozidlo
ATWCS advanced tactical weapons control station;
allied tactical weapons control station
poste de contrôle d’armes tactiques évoluées ; station de contrôle alliée pour les armes tactiques ; station interalliée tactique de contrôle des armes taktická stanice řízení moderních zbraní;
spojenecká taktická stanice řízení zbraní
AU                  (1) accounting unit unité de compte /UC/ účetní jednotka
AU                  (2) African Union Union africaine /UA 1/ Africká unie
AUF admitted (augmentation force);
preferred: AF 4
toléré (force d'appoint) ;
privilégié : AF 4
tolerované (posily);
preferované: AF 4
A/V preferred: AV abréviation privilégiée : AV preferované: AV
Av deprecated; preferred: Avn déconsoillé; privilégiée : Avn nevhodné; preferované: Avn
AV air vehicle véhicule aérien letadlo (vzdušný prostředek)
AVC air vehicle control commande de véhicule aérien řízení letadla (~ vzdušného prostředku)
AVGAS aviation gasoline essence aviation letecké palivo (benzín)
AVLB armoured vehicle-launched bridge véhicule blindé poseur de ponts /VBPP/ obrněné mostní vozidlo (mostní tank)
AVMRL armoured vehicle-mounted rocket launcher véhicule blindé lance-roquettes /VBLR/ obrněný raketomet
AVMS autonomous vehicle management system système de gestion autonome de véhicule autonomní systém řízení vozidla
Avn aviation aviation letectvo
AVO air vehicle operator opérateur de véhicule aérien operátor vzdušného prostředku
AVR automatic voltage regulator régulateur de tension automatique automatický regulátor napětí
AVS avionics system système d'avionique systémy avioniky;
elektronické systémy letadel
AVTAG aviation fuel
Note: As in gasoline, kerosene.
carburant aviation ;
Note : par exemple, essence, kérosène.
letecké palivo (kerosin)
Pozn: např. jako v termínu letecké palivo.
AVTP Allied vehicle testing publication publication interalliée sur les essais de véhicules spojenecká publikace ke zkoušení vozidel
AW                (1) acoustic warfare guerre acoustique bojová činnost s využitím akustických prostředků
AW                (2) air warfare guerre aérienne ;
lutte aérienne ;
Note : dans le domaine naval.
vzdušný boj
AW                (3) air warning alerte aérienne vzdušný poplach (výstraha)
AW                (4) all-weather tout temps za každého počasí (kdykoli)
AW                (5) AMW (deprecated);
amphibious warfare
AMW (déconseillé) ;
lutte amphibie
obojživelná bojová činnost
AWACS airborne warning and control system système aéroporté de détection et de contrôle vzdušný (létající) systém výstrahy a řízení
AWC air warfare centre centre de guerre aérienne středisko (řízení) vzdušného boje
AWCIES ACCS-wide common information exchange system normes communes pour l'échange d'informations à l'échelle de l'ACCS systém pro společnou výměnu informací v rámci
ACCS
AWD awaiting departure en attente de départ předpokládaný odlet (odjezd)
AWES area weapons effects simulator dispositif de simulation des effets des armes de défense de zone simulátor účinku zbraní s plošným účinkem
AWHQ alternate war headquarters quartier général de guerre de rechange /QGGR/ záložní válečné velitelství
AWNIS Allied Worldwide Navigational
Information Service;
Allied Worldwide Navigational
Information System
service interallié mondial d'informations nautiques ;
système interallié mondial d'informations nautiques
spojenecká celosvětová navigační informační služba;
spojenecký celosvětový navigační informační systém
AWP Allied weather publication publication météorologique interalliée spojenecká meteorologická publikace
AWSM acoustic warfare support measures mesures de soutien de la guerre acoustique opatření k zabezpečení bojové činnosti s využitím akustických prostředků
AWX all-weather fighter chasseur tout temps stíhací letoun pro činnost za všech povětrnostních podmínek
AXP Allied exercise publication publication interalliée sur les exercices spojenecká publikace k plánování a organizování cvičení