ZKRATKA ANGLICKÝ TERMÍN FRANCOUZSKÝ TERMÍN ČESKÝ TERMÍN
BA breathing apparatus appareil respiratoire dýchací přístroj
BAC Bilateral Agreement Conference Conférence sur les accords bilatéraux Konference o bilaterálních dohodách (smlouvách)
BACAT barge aboard catamaran porte-barge catamaran katamarán pro přepravu a údržbu záchranných člunů
BAE battlefield area evaluation évaluation de la zone du champ de bataille hodnocení prostoru bojiště
BAI battlefield air interdiction interdiction aérienne du champ de bataille /IACB/ vzdušná izolace prostoru bojové činnosti
BAM Balkans Air Mission Mission aérienne dans les Balkans Vzdušná mise na Balkánu
BARCAP barrier combat air patrol barrage de patrouilles aériennes de combat přehrazujicí bojová letecká hlídka
BAROPS barrier operations opérations de barrage zřizování zátarasů;
(zadržovací operace; přehrazující operace)
BASS             (1) barrier ammunition storage site site de stockage de munitions d'obstacles sklad ženijní zatarasovací munice; (místo skladování ~)
BASS             (2) base automated support system système automatisé de soutien des bases automatizovaný systém zabezpečení základny
BC battle casualty perte au combat bojové ztráty
BCA               (1) border crossing authority autorité pour le franchissement de frontière ;
autorisation de franchissement de frontière
orgán povolující překročení státní hranice
BCA               (2) broadcast control authority autorité de contrôle de la radiodiffusion orgán odpovědný za řízení rozhlasového vysílání
BCAH                 (F) Office for the Coordination of
Humanitarian Affairs /OCHA/
Bureau de la coordination des affaires humanitaires Úřad pro koordinaci humanitární pomoci
BCD battlefield coordination detachment détachement de coordination du champ de bataille (samostatná) skupina pro koordinaci činnosti na bojišti;
(organizační prvek ACO velitele vzdušných sil)
BCE battlefield coordination element élément de coordination du champ de bataille prvek pro koordinaci bojiště;
(organizační prvek ACO velitele vzdušných sil)
BCF budget control figure montant de contrôle de la dotation budgétaire schválený finanční limit
BCLI Bureau for International Language
Coordination / BILC /
Bureau de coordination linguistique internationale Úřad pro mezinárodní jazykovou koordinaci
BCM basic combat manoeuvre manoeuvre élémentaire de combat základní manévr v boji
BCP business continuity plan plan de continuité des activités plán kontinuity činnosti
BDA               (1) battle damage assessment évaluation des dommages de combat hodnocení škod způsobených bojovou činností
BDA               (2) bomb damage assessment estimation des dommages causés par les bombardements hodnocení škod způsobených bombardováním
BDAREP battle damage assessment report rapport d’évaluation des dommages de combat hlášení hodnotící škody způsobené bojovou činností
Bde brigade brigade brigáda
BDI                (1) battle damage information informations sur les dommages de combat informace o škodách způsobených bojovou činností
BDI                (2) battle damage intelligence renseignement sur les dommages de combat průzkum škod způsobených bojovou činností
BDR battle damage repair réparation des dégâts subis au combat oprava bojového poškození
BDU battledress uniform tenue de combat polní uniforma
BDZ base defence zone zone de défense de bases obranné pásmo základny
BE base ejection à éjection par le culot dnový výmet
BERD                  (F) European Bank for Reconstruction and Development /EBRD/ Banque européenne pour la reconstruction et le développement Evropská banka pro obnovu a rozvoj
BES budget estimate submission document budgétaire ;
projet de budget
předložení návrhu rozpočtu; (předložení rozpočtového odhadu)
BET Bi-SC Evaluation Team Équipe d'évaluation des commandements stratégiques vyhodnocovací skupina pro obě strategická velitelství
BFI bulk fuel installation installation de carburants en vrac velkokapacitní zásobníky PHM
BG battle group groupement tactique taktické uskupení (skupina)
BGMS battle group battle management system système de gestion du combat pour groupement tactique systém řízení boje taktického uskupení
BGL                     (F) laser-guided bomb /LGB/ bombe à guidage laser puma naváděná laserem
BGOH                 (F) NATO HAWK Management Office
/NHMO/
Bureau de gestion OTAN HAWK Úřad NATO pro řízení programu PLŘS HAWK
BGP                     (F) project management office /PMO/ bureau de gestion de projet úřad pro řízení projektu
BGUAV battle group unmanned air vehicle véhicule aérien sans pilote de groupement tactique bezpilotní vzdušný prostředek taktického uskupení
(skupiny)
BGUMA battle group unmanned aircraft aéronef sans pilote de groupement tactique bezpilotní letadlo taktického uskupení (skupiny)
BI battle injury blessure de guerre zranění v boji
BICC battlefield information collection and exploitation system initial core capability capacité centrale initiale du système de recueil et d'exploitation des informations du champ de bataille počáteční základní schopnosti systému sběru a využití informací z bojiště;
(~polního systému sběru a využití informací)
BICES battlefield information collection and exploitation system système de recueil et d'exploitation des informations du champ de bataille systém sběru a využití informací z bojiště; (polní systém sběru a využití informací)
BIDS biological integrated detection system système de détection intégrée biologique biologický integrovaný detekční systém
Bie                       (F) battery /Bty/ batterie baterie
BIFF battlefield identification friend-or-foe identification ami/ennemi sur le champ de bataille pozemní identifikace vlastní-cizí
BIHC Bosnia-Herzegovina Command Commandement de Bosnie-Herzégovine Velitelství pro Bosnu a Hercegovinu
BIHCCC Bosnia-Herzegovina Communications
Control Centre
Centre de contrôle des communications de la
Bosnie-Herzégovine
Řídící a spojovací středisko v Bosně a Hercegovině
BILC Bureau for International Language
Coordination
Bureau de coordination linguistique internationale
/BCLI/
Úřad pro mezinárodní jazykovou koordinaci
BIOC basic identity object class classe d'objets « catégories élémentaires d'identité » základní klasifikace totožnosti objektu
Bi-SC (of the two) Strategic Commands des deux commandements stratégiques (obou) strategických velitelství
Bi-SC MEDAG Bi-Strategic Command Medical
Advisory Group
Groupe consultatif médical des deux commandements stratégiques Lékařská poradní skupina pro obě strategická velitelství
BISE Balkans intelligence support element élément de soutien du renseignement dans les
Balkans
prvek pro zabezpečení zpravodajství na Balkáně
BIST built-in self test autocontrôle incorporé vestavěné samotestování (~ autodiagnostika)
BIT built-in test test intégré vestavěné testování (~ diagnostika)
BITE built-in test equipment dispositif de test intégré /DTI/ ;
équipement de test intégré
vestavěné testovací zařízení
BLKFLT Black Sea Fleet Flotte de la mer Noire Černomořská flotila
BLOS beyond line of sight au-delà de la portée optique mimo přímou viditelnost; (zahorizontální)
BLT battalion landing team groupe de débarquement de bataillon výsadková skupina praporu
BLU                     (F) single sideband /SSB 2/ à bande latérale unique jednoduché postranní pásmo
BM                 (1) ballistic missile missile balistique balistická řízená střela
BM                 (2) battlefield maintenance maintenance sur le champ de bataille údržba na bojišti (údržba v poli)
BM                 (3) battlefield management gestion du champ de bataille řízení (příprava) bojiště
BMC3I battle management command, control, communications and intelligence commandement, contrôle, communication et renseignement pour la gestion tactique systém velení, řízení, spojení a zpravodajství v boji
BMD ballistic missile defence défense contre (les) missiles balistiques protiraketová obrana;
(obrana proti balistickým řízeným střelám)
BMEWS Ballistic Missile Early Warning System
[United States]
système d’alerte lointaine des missiles balistiques
[États-Unis]
systém včasné výstrahy před balistickými řízenými střelami (USA)
BMN                    (F) multinational brigade /MNB/ brigade multinationale mnohonárodní brigáda
BMS               (1) battle management system système de gestion du combat systém řízení boje
BMS               (2) battlefield management system système de gestion du champ de bataille systém řízení (přípravy) bojiště
Bn battalion bataillon /Bon/ prapor
BNC                     (F) national codification bureau /NCB 1/ Bureau national de codification národní úřad pro kodifikaci (katalogizaci)
BNF                     (F) net borrowing requirement; Note: Public sector. besoin net de financement ;
Note : administrations publiques.
požadavek na půjčku; Pozn.: veřejný sektor.
BNS BICES NATO segment segment OTAN du BICES segment NATO BICES;
(segment systému sběru a využití informací z bojiště
(polního systému sběru a využití informací))
BO                  (1) boarding officer officier de visite důstojník pobřežní stráže oprávněný vstoupit na loď a zkontrolovat ji;
palubní důstojník
BO                  (2) break-off;
Note: As in a ship “break-off position.”
séparation ;
Note : par exemple, « point de séparation » d’un bâtiment.
oddělení (se); (odpojení (se));
Pozn.: např. místo oddělení lodě (rozchodiště –
vojenské námořnictvo).
BOA               (1) basic ordering agreement accord-type de passation de commandes rámcová smlouva s budoucím dodavatelem v akvizičním procesu NATO
BOA               (2) blanket ordering agreement accord-cadre de passation de commandes blíže nespecifikovaná (blanketní) rámcová dohoda
BOA               (3) Board of Auditors Collège des commissaires aux comptes Mezinárodní rada auditorů NATO
BOD               (1) beneficial occupancy date; Note: NADGE. date de livraison à l'utilisateur ; date de remise à l'utilisateur ; Note : NADGE. datum konečného předání uživateli; Pozn.: NADGE.
BOD               (2) board of directors comité de direction rada (výbor) ředitelů
BOM bill of material liste détaillée de matériels soupis majetku (souhrnný seznam materiálu)
BOMBREP bombing report compte rendu de bombardement ;
rapport de mission de bombardement
hlášení o bombardování
Bon                      (F) battalion /Bn/ bataillon prapor
BOSC base operating support cost dépense liée au soutien du fonctionnement des bases náklady na zabezpečení činnosti operační základny
BOSS             (1) Ballistic Offensive Suppression System; Note: USA. système de suppression des moyens d'offensive balistique ;
Note : USA.
aktivní systém pro umlčování balistických řízených střel;
Pozn.: USA.
BOSS             (2) The Bosnian Party ; Note: BIH. Le Parti bosniaque ; Note : BIH. Bosenská strana; Pozn.: BIH.
BP                  (1) battle position position de combat bojové postavení
BP                  (2) border police police des frontières pohraniční policie
BP                  (3) business process processus métier obchodní proces
BPA battlefield psychological activities activités psychologiques du champ de bataille psychologická činnost (operace) na bojišti
BPI booster phase interception interception en phase propulsive zrychlená fáze přepadu
BPL basic priority list liste des priorités essentielles seznam (přehled) základních priorit
BPM business process model modèle de processus métier model obchodního procesu
BPMG Battlefield Information Collection and Exploitation System Project Management Group Groupe de gestion du projet de système de recueil et d'exploitation des informations du champ de bataille skupina pro řízení projektu systému sběru a využití informací z bojiště;
(~polního systému sběru a využití informací)
BPR                     (F) office of primary responsibility
/OPR 1/
bureau de première responsabilité úřad s nejvyšší odpovědností
BPS                (1) Battlefield Information Collection and
Exploitation System pilot study
étude pilote du système de recueil et d'exploitation des informations du champ de bataille zkušební studie systému sběru a využití informací z bojiště;
(pilotní ~)
BPS                (2) bits per second bits/seconde bitů za sekundu
BPS                (3) Bosnian Patriotic Party Parti patriotique bosniaque Vlastenecká strana Bosny (Bosenská vlastenecká strana)
bpt be prepared to soyez prêt à být připraven na
BPT border police training entraînement de la police des frontières výcvik pohraniční policie
BR budget report rapport budgétaire hlášení o rozpočtu
BRASS broadcast and ship-shore; Note: BRASS System. diffusion et liaison navire-terre; Note : système BRASS. rádiové vysílání a spojení loď-pobřeží; Pozn.: systém BRASS.
BSA brigade support area zone de soutien de brigade týlový prostor brigády
BSF budget submission figure montant limite du projet de budget /MLPB/ ;
montant de la dotation budgétaire
přidělená částka pro předložení rozpočtu;
předkládaná rozpočtová suma
BST battle staff training entraînement de l’état-major de conduite desopérations příprava štábů
BT bathythermograph bathythermographe hlubinný teploměr
Btn deprecated; preferred: Bn déconseillé ; privilégié : Bon nevhodné; preferované: Bn, Bon (prapor)
BTSC Battlefield Information Collection and Exploitation System Team Steering Committee Comité directeur du projet de système de recueil et d'exploitation des informations du champ de bataille Výbor pro řízení projektu systému sběru a využití informací z bojiště;
(~polního systému sběru a využití informací)
BTWC Biological and Toxin Weapons
Convention
Convention sur les armes biologiques et à toxines Úmluva o biologických a toxických zbraních
Bty battery batterie /Bie/ baterie
BUDFIN budget and finance budget et finances rozpočet a finance
BURST Battlefield Information Collection and Exploitation System user requirements studies and trials études et essais relatifs aux besoins des utilisateurs du système de recueil et d'exploitation des informations du champ de bataille studie a experimenty s požadavky uživatelů systému sběru a využití informací z bojiště;
(~polního systému sběru a využití informací)
BVR beyond visual range au-delà de la portée optique mimo dohlednost (~ dohled)
BW biological warfare guerre biologique biologická válka (použití bojových biologických prostředků)
BWC Biological Weapons Convention Convention sur les armes biologiques Konvence (úmluva) o biologických zbraních
BWD              (1) biological warfare defence défense biologique obrana proti bojovým biologickým prostředkům
BWD              (2) biological weapon defence défense contre les armes biologiques obrana proti bojovým biologickým prostředkům
BXP border crossing point point de franchissement de frontière hraniční přechod
BY                  (1) budget year exercice budgétaire rozpočtový rok