ZKRATKA ANGLICKÝ TERMÍN FRANCOUZSKÝ TERMÍN ČESKÝ TERMÍN
C2 command and control commandement et contrôle velení a řízení
C2CS command and control communication system système de communication de commandement et de contrôle systém velení, řízení a spojení (spojovací systém)
C2IS command and control information system système d'information de commandement et de contrôle informační systém pro velení a řízení
C2ISR command and control, intelligence, surveillance and reconnaissance commandement et contrôle, renseignement, surveillance et reconnaissance velení a řízení, zpravodajství, sledování a průzkum
C2RM command and control resource management gestion des ressources de commandement et de contrôle správa prostředků (zdrojů) velení a řízení
C2S command and control system système de commandement et de contrôle systém velení a řízení
C2W command and control warfare guerre du commandement et du contrôle informační válka
C3 consultation, command and control consultation, commandement et contrôle konzultace, velení a řízení
C3B NC3B (obsolete); C3 Board;
NATO C3 Board (obsolete)
NC3B (désuet); Bureau des C3;
Bureau des C3 de l'OTAN (désuet)
Výbor C3
C3S consultation, command and control system système de consultation, de commandement et de contrôle systém konzultací, velení a řízení
C4 command, control, communications and computers commandement, contrôle, communication et informatique velení, řízení, spojení a výpočetní technika
CA                  (1) civil affairs affaires civiles civilní záležitosti
CA                  (2) combat aircraft aéronef de combat bojový letoun (letadlo)
CA                  (3) contract authority autorisation de programme /AP 7/ orgán oprávněný k uzavření smlouvy
CA                  (4) coordinating authority autorité de coordination součinnostní orgán
CA                  (5) (F) army corps /AC 5/ corps d'armée armádní sbor
CA                  (6) counter-aggression contre-agression opatření proti agresi
CA                  (7) counter-air;
Note: As in CA operation.
supériorité aérienne ;
Note : par exemple, opération de CA.
protivzdušná;
Pozn.: jako v termínu protivzdušná operace.
CAA               (1) Civil Aviation Authority Direction de l'aviation civile Úřad pro civilní letectví (civilního)
CAA               (2) command arrangement agreement accord sur des arrangements entre commandements dohoda o struktuře velení
CAA               (3) (F) forward air controller /FAC 2/ contrôleur air avancé předsunutý letecký návodčí
CAA               (4) counter-air attack attaque de supériorité aérienne protivzdušný úder
CAAT computer-assisted audit technique technique de vérification informatisée /TVI/ způsob provádění auditu s využitím výpočetní techniky
CAC Contract Awards Committee;
Note: A committee specific to NATO International Staff.
Comité d'adjudication des marchés /CAM 3/ ; Note : comité spécifique du Secrétariat international de l’OTAN. Výbor pro přidělování kontraktů;
Pozn.: výbor specifický pro mezinárodní štáb NATO.
CACG consolidated Alliance capability goal objectif général de capacité de l'Alliance společný cíl k dosažení akceschopnosti Aliance
CAD               (1) Canadian dollar dollar canadien kanadský dolar
CAD               (2) computer-aided design conception assistée par ordinateur /CAO 1/ projektování/návrh pomocí počítače;
počítačem podporované projektování (navrhování)
CADA coordinated air defence area zone de défense aérienne coordonnée oblast koordinované PVO (prostor koordinace)
CADE corps air defence element élément de défense aérienne au niveau du corps sborová jednotka PVO
CADIMS coordinated air defence in mutual support;
Note: CADIMS Agreement.
coordination de la défense aérienne pour l'appui mutuel ;
Note : Accord sur la CADIMS.
dohoda o vzájemné koordinaci PVO; Pozn.: dohoda CADIMS.
CADO coordinated air defence operations opérations coordonnées de défense aérienne koordinovaná činnost (operace) PVO
CADV                 (F) automatic flight control system
/AFCS/
commandes automatiques de vol ;
système de contrôle automatique de vol (désuet)
systém automatického řízení letu
CAE               (1) (F) Allied Command Europe /ACE/ (obsolete) Commandement allié en Europe (désuet) Velitelství spojeneckých sil v Evropě (zastaralé)
CAE               (2) computer-aided engineering ingénierie assistée par ordinateur /IAO/ automatizované inženýrství;
počítačem podporovaný vývoj
CAFMED Combined Amphibious Force
Mediterranean
Force amphibie multinationale de la Méditerranée mnohonárodní obojživelné (vyloďovací) síly ve
Středomoří
CAG              (1) carrier air group groupe aérien embarqué letecká skupina letadlové lodě
CAG              (2) (F) general air traffic /GAT/ circulation aérienne générale všeobecný letový provoz
CAG              (3) (F) automatic gain control /AGC 2/ commande automatique de gain automatické řízení zesílení
CAGRE               (F) General Affairs – External Relations
Council /GAERC/; Note: EU.
Conseil « Affaires générales – relations extérieures »
Not : UE.
Rada pro všeobecné záležitosti – vnější vztahy (EU)
CAI Cooperative Airspace Initiative Initiative sur l’espace aérien en coopération iniciativa o spolupráci ve vzdušném prostoru
CAL critical asset list liste des ressources critiques seznam důležitých (kritických) aktiv (majetku)
CALM conventional air-launched cruise missile missile de croisière conventionnel à lanceur aérien letecká konvenční řízená střela s plochou dráhou letu; konvenční řízená střela s plochou dráhou letu odpalovaná ze vzduchu
CALS continuous acquisition and life cycle support acquisition et soutien en continu pendant la vie des systèmes průběžné zabezpečení nákupu a životního cyklu
(plynulé akvizice a doby životnosti)
CALSAT calibration satellite satellite d'étalonnage kalibrační (měřící) družice
CAM              (1) chemical agent monitor détecteur d'agents chimiques detektor chemických látek (chemický průkazník)
CAM              (2) (F) military air traffic /MAT/ circulation aérienne militaire vojenský letový provoz
CAM              (3) (F) Contract Awards Committee /CAC/; Note: A committee specific to NATO International Staff. Comité d'adjudication des marchés ; Note : comité spécifique du Secrétariat international de l’OTAN. Výbor pro přidělování smluv;
Pozn.: výbor specifický pro mezinárodní štáb
NATO.
CAM              (4) computer-aided manufacturing fabrication assistée par ordinateur /FAO/ výroba s pomocí výpočetní techniky;
výroba řízená počítačem
C&EE Central and Eastern Europe Europe centrale et orientale /ECO/ střední a východní Evropa
CANUS Canada – United States Canada – États-Unis Kanada – USA
CAO counter-air operation opération de supériorité aérienne protivzdušná operace
CAOC combined air operations centre centre multinational d'opérations aériennes mnohonárodní operační středisko vzdušných sil
CAP combat air patrol patrouille aérienne de combat bojová letecká hlídka
CAPC Civil Aviation Planning Committee Comité d'étude de l'aviation civile Výbor pro plánování civilního letectví
CAPCO capability package coordination officer coordonnateur des ensembles de capacités ;
coordonnateur des paquets de capacités
koordinátor souboru schopností
CAPCU combat air patrol control unit unité de contrôle de patrouille aérienne de combat jednotka řízení/navedení bojové letecké hlídky;
jednotka řízení bojového leteckého hlídkování
CAPS Conventional Armaments Planning
System
système de plans d'orientation pour les armements conventionnels /SPOAC/ systém plánování konvenčního vyzbrojování
CAPTAS combined active/passive towed array sonar système d'antenne remorquée kombinovaná aktivní a pasivní vlečená anténa sonaru
CARD conventional armaments review document document sur l'examen des armements conventionnels dokument hodnocení konvenčního vyzbrojování
CARP computed air release point point de largage calculé vypočítaný bod shozu
CARSTRIKFOR carrier striking force force aéronavale de projection de puissance námořní úderné uskupení s letadlovou lodí
CAS close air support appui aérien rapproché přímá letecká podpora
CASA            (1) (F) chapter, item, sub-item /CISI/ chapitre, article, sous-article kapitola, článek, odstavec (položka, dílčí položka)
CASA            (2) (F) weapon system partnership committee
/WSPC/;
Note: NAMSO.
comité d'association de système d'arme; Note : NAMSO. výbor pro spolupráci na zbraňovém systému; Pozn.: NAMSO.
CASE computer-aided software engineering génie logiciel assisté par ordinateur vytváření programového vybavení s využitím výpočetní techniky
CASEVAC casualty evacuation évacuation des pertes odsun ztrát (nezdravotnický odsun raněných)
CASEX combined antisubmarine warfare exercise exercice combiné de lutte anti-sous-marine mnohonárodní cvičení v protiponorkovém boji
CASORG casualty organization organisation responsable des blessés organizace pečující o raněné
CASP             (1) computer-aided search planning planification de la recherche assistée par ordinateur pátrání plánované s využitím výpočetní techniky
CASP             (2) coordinated air/sea procedures procédures air-mer coordonnées způsoby (postupy) pro koordinaci mezi letectvem a námořnictvem (činnost ve vzduchu a na moři)
CASREP admitted – preferred: CasRep toléré – privilégié : CasRep tolerované – preferované: CasRep
CasRep casualty report; CASREP (admitted) compte rendu de pertes ; Note : personnel.
compte rendu d'avarie ; Note : marine.
CASREP (toléré)
hlášení ztrát,
hlášení havárie (VojN); Pozn.: osoby.
Pozn.: námořní. CASREP (tolerované)
CASS categories of sensitive subjects catégories de questions sensibles kategorie důležitých (citlivých) otázek
CASSIM casualty simulation simulation des blessés simulace ztrát
CAT               (2) container anchorage terminal terminal de mouillage pour porte-conteneurs přístavní terminál pro kontejnery;
přístavní terminál pro plavidla s kontejnery
CATAS critical angle towed-array system système de réseau remorqué à angle critique anténa vlečená v kritickém úhlu
CATF commander amphibious task force commandant de force opérationnelle amphibie velitel obojživelného úkolového uskupení
CATM civil air traffic management gestion de la circulation aérienne civile uspořádání civilního letového provozu
CAX computer-assisted exercise exercice assisté par ordinateur cvičení prováděné s využitím výpočetní techniky
CB counter-battery contrebatterie protibaterijní
CBA combat body armour gilet pare-balles de combat bojová neprůstřelná vesta
CBC               (1) Civil Budget Committee Comité du budget civil výbor pro civilní rozpočet
CBC               (2) cross-border connection;
Note: Telecommunications, circuits.
connexion transfrontière ;
Note : télécommunications, circuits.
přeshraniční styk (~spojení); Pozn.: telekomunikace, obvody.
CBIT continuous built-in test test intégré continu vestavěné nepřetržité testování (~ diagnostika)
CBL cross-border link liaison transfrontière přeshraniční spojení
CBM              (1) (F) Military Budget Committee /MBC/ Comité du budget militaire Výbor pro vojenský rozpočet
CBM              (2) confidence-building measures mesures de confiance /MDC/ opatření k vytváření důvěry
CBP constant battlefield picture représentation permanente du champ de bataille ;
situation continue du champ de bataille
nepřetržité zobrazování situace na bojišti
CBR chemical, biological and radiological chimique, biologique et radiologique chemické, biologické a radiologické
CBRN chemical, biological, radiological and nuclear;
nuclear, biological and chemical
(obsolete);
NBC (obsolete)
chimique, biologique, radiologique et nucléaire
(privilégié) /CBRN/ ;
nucléaire, radiologique, biologique et chimique
(privilégié) /NRBC/ ;
nucléaire, biologique et chimique (désuet) ; NBC (désuet)
chemické, biologické, radiologické a jaderné; jaderné, biologické a chemické (zastaralé); NBC (zastaralé)
CBRN ACC chemical, biological, radiological and nuclear area control centre;
nuclear, biological and chemical area control centre (obsolete);
NBC ACC (obsolete)
centre de contrôle de secteur chimique, biologique, radiologique et nucléaire (privilégié) ;
centre de contrôle de secteur nucléaire, radiologique, biologique et chimique (privilégié) ;
centre de contrôle de secteur nucléaire, biologique
et chimique (désuet) ; NBC ACC (désuet)
řídící středisko monitorování chemické, biologické a radiologické a jaderné situace prostoru;
středisko monitorování radiační, biologické a chemické situace prostoru (zastaralé)
CBRN CC chemical, biological, radiological and nuclear control centre;
nuclear, biological and chemical control centre (obsolete);
NBC CC (obsolete)
centre de contrôle chimique, biologique, radiologique et nucléaire (privilégié;) centre de contrôle nucléaire, radiologique, biologique et chimique (privilégié) ;
centre de contrôle nucléaire, biologique et chimique (désuet) ;
NBC CC (désuet)
sběrná skupina (středisko) monitorování chemické. biologické, radiologické a jaderné situace)
řídící centrum informací o ZHN (zastaralé)
CBRN SCC chemical, biological, radiological and nuclear subcollection centre;
nuclear, biological and chemical subcollection centre (obsolete);
NBC SCC (obsolete)
centre secondaire de collecte chimique, biologique, radiologique et nucléaire (privilégié) ;
centre secondaire de collecte nucléaire, radiologique, biologique et chimique (privilégié) ;
centre secondaire de collecte nucléaire, biologique
et chimique (désuet) ; NBC SCC (désuet)
nižší sběrná skupina (středisko) monitorování chemické, biologické, radiologické a jaderné situace)
nižší sběrná skupina informací o ZHN (skupina monitorování radiační, biologické a chemické situace) (zastaralé).
CBRN ZCC chemical, biological, radiological and nuclear zone control centre;
nuclear, biological and chemical zone control centre (obsolete);
NBC ZCC (obsolete)
centre de contrôle de zone chimique, biologique, radiologique et nucléaire (privilégié)
centre de contrôle de zone nucléaire, radiologique, biologique et chimique (privilégié)
centre de contrôle de zone nucléaire, biologique et
chimique (désuet) ; NBC ZCC (désuet)
řídící středisko monitorování chemické, biologické, radiologické a jaderné situace pásma
středisko monitorování radiační, biologické a chemické situace pásma (zastaralé)
Cbt combat combat boj
CBT computer-based training formation assistée par ordinateur výcvik (příprava) pomocí počítače
CBU cluster bomb unit arme à dispersion kazetová puma
CBW chemical and biological warfare guerre biologique et chimique bojová činnost s použitím biologických a chemických zbraní (chemická a biologická válka)
CC                  (1) (F) statement of work /SOW 3/ cahier des charges specifikace činností (ČOS 051608); stav práce (ČSN ISO/IEC 12207); zadávací podmínky
CC                  (2) cash credit crédit de paiement /CP 10/ hotovostní úvěr
CC                  (3) combatant command;
combatant commander
commandant de composante de combat ;
commandement de composante de combat
velitelství kombatantů (účastníků boje);
velitel kombatantů (účastníků boje)
CC                  (4) Complaints Committee Comité de réclamations /CREC/ Komise pro řešení stížností
CC                  (5) component command commandement de composante velitelství složky
CC                  (6) component commander commandant de composante velitel složky sil
CC                  (7) compression chamber chambre de décompression přetlaková komora
CC                  (8) contact country pays de contact území (oblast) kontaktu
CCA               (1) carrier-controlled approach approche contrôlée depuis le porte-avions přiblížení řízené z letadlové lodi
CCA               (2) (F) approach control centre /ACC 7/ centre de contrôle d'approche středisko pro řízení přiblížení
CCA               (3) close-combat attack attaque rapprochée boj zblízka
CCA               (4) contamination control area zone de contrôle de la contamination prostor monitorování kontaminace
CC&D deprecated ;
preferred : CCD 1
déconseillé ;
privilégiée : CCD 1
nevhodné;
preferované : CCD 1
CC-Air HQ Izmir Allied Air Component Command
Headquarters Izmir;
Allied Air Component Command, Headquarters, Izmir (admitted)
Quartier général du Commandement de composante aérienne alliée à Izmir Spojenecké velitelství vzdušné složky Izmir
CC-Air HQ Ramstein Allied Air Component Command
Headquarters Ramstein;
Allied Air Component Command
Headquarters, Ramstein (admitted)
Quartier général du Commandement de composante aérienne alliée à Ramstein Spojenecké velitelství vzdušné složky Ramstein
CC-Air Izmir Allied Air Component Command  Izmir Commandement de composante aérienne alliée à
Izmir
Spojenecké velitelství vzdušné složky Izmir
CC-Air Ramstein Allied Air Component Command
Ramstein;
Allied Air Component Command, Ramstein (admitted)
Commandement de composante aérienne alliée à
Ramstein
Spojenecké velitelství vzdušné složky Ramstein
CC-Land
Heidelberg
Allied Land Component Command
Heidelberg;
Allied Land Component Command, Heidelberg (admitted)
Commandement de composante terrestre alliée à
Heidelberg
Spojenecké velitelství pozemní složky Heidelberg
CC-Land HQ Heidelberg Allied Land Component Command
Headquarters Heidelberg;
Allied Land Component Command
Headquarters, Heidelberg (admitted)
Quartier général du Commandement de composante terrestre alliée à Heidelberg Spojenecké velitelství pozemní složky Heidelberg
CC-Land HQ Madrid Allied Land Component Command
Headquarters Madrid;
Allied Land Component Command
Headquarters, Madrid (admitted)
Quartier général du Commandement de composante terrestre alliée à Madrid Spojenecké velitelství pozemní složky Madrid
CC-Land Madrid Allied Land Component Command
Madrid;
Allied Land Component Command, Madrid (admitted)
Commandement de composante terrestre alliée à
Madrid
Spojenecké velitelství pozemní složky Madrid
CC-Mar HQ Naples Allied Maritime Component Command
Headquarters Naples;
Allied Maritime Component Command
Headquarters, Naples (admitted)
Quartier général du Commandement de composante maritime alliée à Naples Spojenecké velitelství námořní složky Neapol
CC-Mar HQ Northwood Allied Maritime Component Command
Headquarters Northwood;
Allied Maritime Component Command
Headquarters, Northwood (admitted)
Quartier général du Commandement de composante maritime alliée à Northwood Spojenecké velitelství námořní složky Northwood
CC-Mar Naples Allied Maritime Component Command
Naples;
Allied Maritime Component Command, Naples (admitted)
Commandement de composante maritime alliée à
Naples
Spojenecké velitelství námořní složky Neapol
CC-Mar Northwood Allied Maritime Component Command
Northwood;
Allied Maritime Component Command, Northwood (admitted)
Commandement de composante maritime alliée à
Northwood
Spojenecké velitelství námořní složky Northwood
CCAR                 (F) radar approach control centre centre de contrôle d'approche radar radiolokační středisko pro řízení přibližování
CCATF commander combined amphibious task force commandant de force opérationnelle amphibie multinationale velitel mnohonárodního obojživelného (vyloďovacího)
úkolového uskupení
CCB               (1) civilian classification board commission de classement de civils rada pro klasifikaci civilistů/nevojáků;
odvodová komise
CCB               (2) Configuration Control Board Commission de maîtrise de la configuration Rada pro řízení konfigurace (uspořádání, sestavy)
CCC CIMIC coordination centre centre de coordination de la coopération civilo- militaire středisko pro koordinaci CIMIC
CCCA                 (F) air traffic control centre /ATCC/ centre de contrôle de la circulation aérienne středisko řízení letového provozu
CCCC cross-channel coordination centre centre de coordination transmanche koordinační středisko přepravy přes kanál La Manche
CCD               (1) camouflage, concealment and deception camouflage, dissimulation et déception maskování, skrytí a klamání
CCD               (2) coherent change detection détection de changement cohérent souvislé zjišťování změn
CCEE countries of Central and Eastern Europe pays d'Europe centrale et orientale /PECO/ země střední a východní Evropy
CCF conventional counter-force contre-force conventionnelle konvenční obranné síly
CCG Cartesian coordinate grid carroyage en coordonnées cartésiennes kartézské souřadnice (souřadnicová síť)
CCGE                 (F) electronic warfare coordination cell
/EWCC/
cellule de coordination de la guerre électronique skupina pro koordinaci elektronického boje
CCI command and control interface interface de commandement et contrôle rozhraní velení a řízení
CCIR             (1) commander's critical information request demande d'information critique soumise par le commandant žádost velitele o důležité informace (zprávy)
CCIR             (2) commander's critical information requirement besoin du commandant en information critique požadavek velitele na důležité informace (zprávy)
CCIRM collection coordination and intelligence requirements management coordination de la recherche et gestion des besoins en renseignement koordinace shromažďování a řízení zpravodajských požadavků
CCIS deprecated; preferred: C2IS déconseillé ; privilégié : C2IS nevhodné; preferované: C2IS
CCJTF commander combined joint task force commandant de groupe de forces interarmées multinationales velitel společného mnohonárodního úkolového uskupení
CCL                    (F) logistics coordination centre /LCC 5/ centre de coordination logistique koordinační středisko logistiky
CC-Land
Heidelberg
Allied Land Component Command
Heidelberg;
Allied Land Component Command, Heidelberg (admitted)
Commandement de composante terrestre alliée à
Heidelberg
Spojenecké velitelství pozemní složky Heidelberg
CC-Land HQ Heidelberg Allied Land Component Command
Headquarters Heidelberg;
Allied Land Component Command
Headquarters, Heidelberg (admitted)
Quartier général du Commandement de composante terrestre alliée à Heidelberg Spojenecké velitelství pozemní složky Heidelberg
CC-Land HQ Madrid Allied Land Component Command
Headquarters Madrid;
Allied Land Component Command
Headquarters, Madrid (admitted)
Quartier général du Commandement de composante terrestre alliée à Madrid Spojenecké velitelství pozemní složky Madrid
CC-Land Madrid Allied Land Component Command
Madrid;
Allied Land Component Command, Madrid (admitted)
Commandement de composante terrestre alliée à
Madrid
Spojenecké velitelství pozemní složky Madrid
CCLF commander combined landing force commandant de force de débarquement multinationale velitel mnohonárodních vyloďovacích sil (~
výsadkových ~)
CCM counter-countermeasure contre-contre-mesure proti protiopatření
CCMAR              (F) maritime coordination centre
/MACC/
centre de coordination maritime námořní součinnostní středisko /MACC/
CC-Mar HQ Naples Allied Maritime Component Command
Headquarters Naples;
Allied Maritime Component Command
Headquarters, Naples (admitted)
Quartier général du Commandement de composante maritime alliée à Naples Spojenecké velitelství námořní složky Neapol
CC-Mar HQ Northwood Allied Maritime Component Command
Headquarters Northwood;
Allied Maritime Component Command
Headquarters, Northwood (admitted)
Quartier général du Commandement de composante maritime alliée à Northwood Spojenecké velitelství námořní složky Northwood
CC-Mar Naples Allied Maritime Component Command
Naples;
Allied Maritime Component Command, Naples (admitted)
Commandement de composante maritime alliée à
Naples
Spojenecké velitelství námořní složky Neapol
CC-Mar Northwood Allied Maritime Component Command
Northwood;
Allied Maritime Component Command, Northwood (admitted)
Commandement de composante maritime alliée à
Northwood
Spojenecké velitelství námořní složky Northwood
CCMS Committee on the Challenges of Modern
Society
Comité sur les défis de la société moderne /CDSM/ Výbor pro záležitosti (otázky) moderní společnosti
CCOI critical contact of interest contact d’intérêt essentiel rozhodující zájmový kontakt
CCP               (1) (F) Partnership Coordination Cell
/PCC 1/
Cellule de coordination du Partenariat Koordinační buňka Partnerství pro mír
CCP               (2) civil contingency plan plan civil de circonstance plán pro nepředvídané události v civilu
CCP               (3) configuration change proposal proposition de modification de la configuration návrh na změnu uspořádání (konfigurace)
CCPC Civil Communications Planning
Committee
Comité d'étude des télécommunications civiles Výbor pro plánování civilního spojení
CCR               (1) centralized control room salle de contrôle centralisé centralizované řídící pracoviště
CCR               (2) Coordinating Committee on
Remuneration
Comité de coordination sur les rémunérations Koordinační výbor pro poskytování náhrad
CCRP continuously computed release point calcul continu du point de largage nepřetržitě vypočítávaný bod uvolnění
CCST corps combat support troops troupes d'appui tactique de corps sborové jednotky bojové podpory;
jednotky bojové podpory sboru
CCT               (1) combat-capable trainer avion d'entraînement apte au combat výcvikový (školní) letoun schopný bojové činnosti
CCT               (2) combat control team équipe de guidage au sol skupina řízení boje
CCTA                  (F) admitted; preferred: /TACC/ toléré ; privilégié : TACC tolerované; preferované: TACC
CCTV closed circuit television télévision en circuit fermé uzavřený televizní okruh
CCW deprecated; preferred: C2W déconseillé ; privilégié : C2W nevhodné; preferované: C2W
CD                  (1) camouflage detection détection du camouflage zjišťování maskování
CD                  (2) civil defence défense civile civilní obrana
CDC               (1) (F) control and reporting centre /CRC 1/ centre de détection et de contrôle středisko řízení a uvědomování
CDC               (2) (F) key distribution centre /KDC/ centre de distribution de clés hlavní distribuční středisko
CDC               (3) (F) certificate of conformance /COC 1/ certificat de conformité osvědčení o způsobilosti (pro činnost v daných podmínkách)
CDCSC Cyber Defence Coordination and
Support Centre
Centre de coordination et de soutien pour la cyberdéfense středisko koordinace a zabezpečení kybernetické obrany
CDE               (1) chemical defence equipment équipement de défense chimique prostředky protichemické ochrany
CDE               (2) concept development and experimentation élaboration et expérimentation de concepts vypracování a ověřování koncepce
CDE               (3) Conference on Confidence and Security- Building Measures and Disarmament in Europe Conférence sur les mesures de confiance et de sécurité, et sur le désarmement en Europe Konference o opatřeních pro vytváření důvěry a bezpečnosti a o odzbrojení v Evropě
CDE               (4) core deployable element noyau déployable základní prvek pro rozvinutí (mobilizační jádro)
CDL common data link liaison de données commune společný datový spoj (~ datové spojení)
CDMA code-division multiple access accès multiple par répartition en code /AMRC/ vícenásobný přístup s kódovým dělením
CDNA                 (F) Conference of National Armaments
Directors /CNAD/
Conférence des Directeurs nationaux des armements Konference národních ředitelů pro vyzbrojování
Cdo commando commando komando (speciální skupina)
CDOS combat day of supply journée de combat denní bojová dávka spotřeby
CDR critical design review examen critique de conception kritické přezkoumání návrhu
CDRL contract data requirements list liste des données contractuelles seznam požadavků na smluvní údaje
CDS               (1) chief of defence staff; Note: GBR. chef d'état-major des armées /CEMA/ ; Note : FRA. náčelník štábu obrany (náčelník generálního štábu); Pozn.: GBR, FRA.
CDS               (2) civil direction of shipping direction civile de la navigation commerciale civilní řízení námořní přepravy
CDSM                 (F) Committee on the Challenges of
Modern Society /CCMS/
Comité sur les défis de la société moderne Výbor pro záležitosti moderní společnosti
CE                  (1) combat engineers génie de combat ženisté
CE                  (2) (F) European Commission /EC 2/ Commission européenne Evropská komise
CE                  (3) communications-electronics transmissions et électronique /T&E 2/ spojení a elektronika
CE                  (4) (F) Council of Europe /COE 4/ Conseil de l'Europe Rada Evropy
CE                  (5) crisis establishment tableau d'effectifs du temps de crise /TEC/ krizové tabulky počtů
CEA crisis establishment authority autorité responsable du tableau d'effectifs du temps de crise orgán odpovídající za krizové tabulky počtů
CEC               (1) (F) commander-in-chief /CINC/ commandant en chef vrchní velitel
CEC               (2) cooperative engagement capability moyens d'engagement en coopération schopnosti (prostředky) součinnosti v boji
CECC Civil Emergency Crisis Cell Cellule de crise pour les situations d'urgence dans le domaine civil skupina řešení krizí (krizového řízení) pro nouzové situace v civilní oblasti
CECLANT         (F) Commander-in-Chief Atlantic; Note: FRA;
Commander-in-Chief, Atlantic. (admitted)
commandant en chef pour l'Atlantique ; Note : FRA. vrchní velitel v Atlantiku; Pozn.: FRA.
CEE deprecated; preferred: C&EE déconseillé ; privilégiée : ECO nevhodné; preferované: C&EE
CEGES               (F) airspace management cell cellule de gestion de l'espace aérien skupina pro řízení vzdušného prostoru
CEI                (1) (F) International Electrotechnical
Commission /IEC/
Commission électrotechnique internationale Mezinárodní elektrotechnická komise
CEI                (2) (F) Commonwealth of Independent States
/CIS 1/
Communauté d’États indépendants Společenství nezávislých států
CEL combined events list liste combinée d'événements seznam společných činností
CELT crypto equipment for low-speed telegraphy matériel cryptographique pour télégraphie à faible vitesse de modulation kryptografické vybavení pro nízkorychlostní telegrafii
(nízkorychlostní telegrafie se šifrovacím zařízením)
CEM              (1) (F) chief of staff /COS 2/ chef d'état-major náčelník štábu
CEM              (2) combined effects munition munition à effets combinés munice s kombinovaným účinkem
CEM              (3) (F) electromagnetic compatibility /EMC/ compatibilité électromagnétique elektromagnetická kompatibilita (slučitelnost)
CEMA                 (F) chief of defence staff /CDS 1/; Note: GBR. chef d'état-major des armées ; Note : FRA. náčelník štábu obrany (náčelník generálního štábu);
Pozn.: GBR, FRA.
CEMD                 (F) chief of defence /CHOD/ chef d'état-major de la défense náčelník štábu obrany (náčelník generálního štábu)
CEMG                 (F) general chief of staff /GCOS/;
Note 2: There is no GCOS in NATO’s military command structure.
chef d'état-major général ;
Note 2 : il n’y a aucun CEMG dans la structure de commandement militaire de l’OTAN.
náčelník generálního štábu;
Pozn. 2: Ve velitelské struktuře NATO není GCOS.
CENSHADCOM Central Shipping Advisory Committee Comité consultatif central de la marine marchande Hlavní poradní výbor pro námořní přepravu
(
obchodní)
CEO convoy escort oiler pétrolier d'escorte de convoi tanker doprovázející konvoj
CEOI communications and electronics operating instructions instructions d’exploitation des moyens électroniques et de communication směrnice (instrukce) pro použití elektroniky a spojení
CEP               (1) circular error probable écart circulaire probable /ECP 1/ střední kvadratická chyba
CEP               (2) civil emergency planning plans civils d'urgence /PCU/ civilní nouzové plánování
CEP               (3) communications equipment programme programme d'équipement des télécommunications program komunikačních zařízení
CEPAS crypto equipment for packet switching matériel de chiffrement pour la commutation par paquets kryptografické (šifrovací) zařízení pro přepojování paketů
CEPC SCEPS (obsolete);
Civil Emergency Planning Commmittee; Senior Civil Emergency Planning Commmittee (obsolete)
SCEPS (désuet);
Comité des plans d'urgence dans le domaine civil; Haut Comité pour l'étude des plans d'urgence
dans le domaine civil (désuet)
Civilní bezpečnostní plánovací výbor
CEPD Civil Emergency Planning Directorate Direction des plans civils d'urgence Ředitelství pro civilní nouzové plánování
CEPMA Central Europe Pipeline Management
Agency
Agence de gestion des oléoducs en Centre-Europe Agentura pro správu (řízení) středoevropských produktovodů
CEPMO Central Europe Pipeline Management
Organization
Organisation de gestion des oléoducs en Centre- Europe Organizace pro správu (řízení) středoevropských produktovodů
CEPPC Central Europe Pipeline Policy
Committee
Comité de gestion Centre-Europe des pipelines Výbor pro řízení středoevropských produktovodů
CEPQ civil emergency planning questionnaire questionnaire des plans civils d'urgence /QPCU/ dotazník civilního nouzového plánování
CEPS Central Europe pipeline system
[CEPMA]
réseau d’oléoducs en Centre-Europe [CEPMA] systém středoevropských produktovodů
CER combat effectiveness report rapport sur l'efficacité au combat hlášení o výsledcích bojové činnosti
CERTSUB certain submarine contact contact sous marin confirmé potvrzený kontakt s ponorkou
CES coast earth station; Note: INMARSAT. station terrienne côtière ; Note : INMARSAT. stanoviště na pobřeží; Pozn.: INMARSAT.
CESDP Common European Security and
Defence Policy
politique européenne commune de sécurité et de défense /PECSD/ společná evropská bezpečnostní a obranná politika
CET combat enhancement training entraînement de perfectionnement au combat výcvik ke zvýšení bojové připravenosti
CEUMC Chairman of the European Union
Military Committee
président du Comité militaire de l'Union européenne /PCMUE/ předseda Vojenského výboru Evropské unie
CEW counter-electronic warfare lutte contre les moyens de guerre électronique opatření proti prostředkům EB;
(~ proti působení elektronických prostředků)
CF                  (1) coalition forces forces de coalition koaliční síly
CF                  (2) counterforce contre-force protistojící síly
CFA ceasefire agreement accord de cessez-le-feu dohoda o přerušení (zastavení) palby (dohoda o příměří)
CFAR constant false alarm rate taux constant de fausses alertes obvod pro zvýšení odolnosti proti rušení
CFB call for bids;
invitation for bids /IFB/; request for bids /RFB/; request for proposals /RFP/
appel d'offres /AO 2/ výzva k podání nabídek
CFC combined forces command commandement des forces multinationales velitelství mnohonárodních sil
CFC-A Combined Forces Command
Afghanistan;
Combined Forces Command, Afghanistan (admitted)
Commandement des forces multinationales en
Afghanistan
Velitelství mnohonárodních sil v Afgháanistánu
CFE conventional armed forces in Europe forces armées conventionnelles en Europe /FCE 1/ konvenční ozbrojené síly v Evropě
CFFR deprecated; preferred: ARFF, CFR 1 déconseillé ; préférée : ARFF, CFR 1 nevhodné; preferované: ARFF, CFR 1
CFIT controlled flight into terrain impact sans perte de contrôle řízený dopad do terénu
CFL               (1) ceasefire line;
no fire line /NFL/ (obsolete)
ligne de cessez-le-feu ;
ligne de sécurité (désuet)
čára zastavení (přerušení) palby;
bezpečnostní čára (čára bez palby) (zastaralé)
CFL               (2) coordinated fire line ligne de tirs coordonnés koordinační čára palby;
čára koordinované palby
CFMA common flight management architecture architecture commune pour la gestion des vols společná architektura řízení letu
CFPO command force protection officer officier Protection des forces du commandement důstojník ochrany velitelství sil
CFR               (1) crash fire rescue; Note: Aircraft safety;
aircraft rescue and fire-fighting /ARFF/;
crash, fire-fighting and rescue /CFFR/ (deprecated);
Note: Aircraft safety.
sauvetage et lutte contre le feu en cas d’accident ; Note : sécurité des aéronefs. hasičská záchranná služba na letištích; Pozn.: bezpečnost letadel
CFR               (2) customer-funding regime régime de financement par le client způsob financování zákazníkem
CFSP Common Foreign and Security Policy politique étrangère et de sécurité commune /PESC/ společná zahraniční a bezpečnostní politika
CFV ceasefire violation violation du cessez-le-feu porušení úmluvy (dohody) o zastavení palby
CFX command field exercise exercice de commandement sur le terrain VŠC s výjezdem
CG                 (1) centre of gravity centre de gravité těžiště
CG                 (2) Contact Group Groupe de contact kontaktní (styčná) skupina
CGCS common ground control station station de contrôle commune au sol společné pozemní řídící stanoviště
CGI computer-generated imagery imagerie générée par ordinateur počítačem generované zobrazení
CGMTI common ground moving target indicator éliminateur d’échos fixes au sol commun ;
indicateur commun d’objectif en mouvement au sol
společný indikátor pohybu pozemních cílů
CGO counterguerrilla operation opération de contre-guérilla operace proti partyzánům
CGP                     (F) life cycle cost /LCC 2/ coût global de possession náklady na dobu životnosti
CGS Commander General Staff commandant de l'état-major général náčelník generálního štábu
CHOD chief of defence chef d'état-major de la défense /CEMD/ náčelník štábu obrany
CHOP change of operational control changement de contrôle opérationnel změna operačního řízení
CHRM civilian human resources manager administrateur en chef du personnel civil manažer civilních lidských zdrojů;
personalista občanských zaměstnanců
CI counter-intelligence contre-ingérence zpravodajská ochrana;
Pozn.: na taktickém a operačním stupni;
kontrarozvědka;
Pozn.: u vojenského zpravodajství
CIAB                   (F) International Council of Voluntary
Agencies /ICVA/;
Note: Relief operations.
Conseil international des agences bénévoles ; Note : opérations de secours. Mezinárodní rada dobrovolných organizací; Pozn.: humanitární operace
CI&Sy counter-intelligence and security contre-ingérence et sécurité zpravodajská ochrana a bezpečnost
CIC                (1) Civilian Intelligence Committee
Note: Used to be named “NATO Special
Committee”.
Comité du renseignement civil ;
Note : autrefois appelé « Comité spécial de l’OTAN ».
Civilní zpravodajský výbor
CIC                (2) combat information centre centre d'information de combat bojové informační středisko
CIC                (3) combined intelligence centre centre interallié de renseignement mnohonárodní zpravodajské středisko
CICA counter-intelligence coordinating authority autorité de coordination de la contre-ingérence orgán pro koordinaci kontrarozvědné činnosti
CICR             (1) (F) International Committee of the Red
Cross /ICRC/
Comité international de la Croix-Rouge Mezinárodní výbor Červeného kříže
CICR             (2) Committee on Information and Cultural
Relations
Comité de l'information et des relations culturelles Výbor pro informace a kulturní styky (vztahy)
CID combat identification identification au combat identifikace v boji
CIDCAS combat identification close air support identification au combat pour l’appui aérien rapproché ;
appui aérien rapproché d’identification de combat
identifikace v boji při přímé letecké podpoře
CIFS close-in fire support appui-feu rapproché přímá palebná podpora
CIG Current Intelligence Group groupe sur le renseignement de situation skupina pro aktuální zpravodajské informace
CIGSS common imagery ground/surface system système sol/surface commun d’imagerie společný systém zobrazení země/povrchu
CIINTREP counter-intelligence intelligence report compte rendu de renseignement
« contre-ingérence »
kontrarozvědné zpravodajské hlášení
CIJ close-in jamming brouillage rapproché přímé rušení
CIMIC civil-military cooperation coopération civilo-militaire civilně-vojenská spolupráce (civilněvojenská)
CINC commander-in-chief commandant en chef /CEC 1/ vrchní velitel
CINCUSAREUR Commander-in-Chief, US Army Europe commandant en chef des forces terrestres américaines en Europe vrchní velitel pozemních sil USA v Evropě
CINV                   (F) International Auditing Practices
Committee /IAPC/
Comité international de normalisation de la vérification Mezinárodní výbor pro provádění auditu
CIOR                   (F) Interallied Confederation of Reserve
Officers
Confédération interalliée des officiers de réserve Mezinárodní konfederace záložních důstojníků
CIP                (1) common intelligence picture situation renseignement commune všeobecná zpravodajská situace
CIP                (2) communications improvement plan plan d'amélioration des télécommunications plán na zdokonalení spojení (telekomunikace)
CIPAC counter-intelligence policy Allied commands politique des commandements alliés en matière de contre-ingérence zásady spojeneckého velení pro kontrarozvědku
CIR                (1) commander’s information requirement besoin du commandant en matière d’informations požadavek velitele na informace (žádost velitele o ~)
CIR                (2) critical information report rapport d’information critique hlášení důležité informace
CIR                (3) critical intelligence requirement besoin en renseignement critique požadavek na důležité zpravodajské informace
CIS                 (1) Commonwealth of Independent States Communauté d’États indépendants /CEI 2/ Společenství nezávislých států
CIS                 (2) communication and information systems systèmes d'information et de communication
/SIC 2/
spojovací a informační systémy
CIS-ESG Communication and Information
Systems Executive Steering Group
Comité directeur des systèmes d'information et de communication Výkonná řídící skupina pro spojovací a informační systémy
CISCC Communication and Information
Systems Coordinating Committee
Comité de coordination des systèmes d'information et de communication Výbor pro koordinaci spojovacích a informačních systémů
CISI chapter, item, sub-item chapitre, article, sous-article /CASA 1/ kapitola, článek, odstavec
CISUPINTREP counter-intelligence supplementary report compte rendu supplémentaire de renseignement
« contre-ingérence »
doplňkové kontrarozvědné hlášení
CIVPOL civilian police police civile civilní policie
CIVSITREP civil situation report rapport sur la situation civile hlášení o civilní situaci
CIWO civil works travaux de génie civil inženýrské stavební práce
CIWS close-in weapon system système d'arme de combat rapproché zbraňový systém malého dosahu (pro obranu objektu)
CJAO deprecated; preferred: CJAOO déconseillé ; privilégié : CJAOO nevhodné; preferované: CJAOO
CJAOO combined joint area of operations zone d’opérations interarmées multinationales oblast společných mnohonárodních operací
CJCCC combined joint communications coordination centre centre interarmées multinational de coordination des communications společné mnohonárodní středisko pro koordinaci spojení
CJCMOTF coalition joint civil-military operations task force groupe interarmées de la coalition pour les opérations civilo-militaires společné koaliční vojensko-civilní úkolové uskupení
CJCMTF combined joint civil-military task force groupe interarmées multinational pour la coopération civilo-militaire společné mnohonárodní vojensko-civilní úkolové uskupení
CJFCC combined joint force component command commandement de composante de force interarmées multinationale velitelství složky společných mnohonárodních sil
CJFSOCC combined joint force special operations component command commandement de composante Opérations spéciales de force interarmées multinationale velitelství speciálních operací mnohonárodních společných sil
CJHQ combined joint headquarters état-major interarmées multinational ;
quartier général interarmées multinational
společné mnohonárodní velitelství
CJMCRTF combined joint military-civilian relations task force groupe interarmées multinational pour les relations militaro-civiles společné mnohonárodní úkolové uskupení pro vojensko-civilní styk
CJOA coalition joint operations area zone d’opérations interarmées de la coalition oblast společných koaličních operací
CJPOTF combined joint psychological operations task force groupe interarmées multinational pour les opérations psychologiques společné mnohonárodní úkolové uskupení pro psychologické operace
CJPS Combined Joint Planning Staff État-major de planification interarmées multinational Společný mnohonárodní štáb pro plánování
CJSOAC combined joint special operations air command commandement aérien interarmées multinational d'opérations spéciales vzdušné velitelství mnohonárodních společných speciálních operací
CJSOR combined joint statement of requirements expression des besoins interarmées multinationaux stanovení společných mnohonárodních požadavků
CJSOTF combined joint special operations task force force interarmées multinationale d’opérations spéciales společné mnohonárodní úkolové uskupení pro speciální operace
CJTF combined joint task force groupe de forces interarmées multinationales
/GFIM/
společné mnohonárodní úkolové uskupení
CJTFCICA combined joint task force counter- intelligence coordinating authority autorité de coordination de la contre-ingérence du groupe de forces interarmées multinationales orgán pro koordinaci kontrarozvědné činnosti mnohonárodního společného úkolového uskupení
CL                  (1) combat load charge de combat bojový náklad (celkové bojové zásoby)
CL                  (2) confidence level niveau de confiance úroveň (stupeň) důvěry
CL                  (3) confrontation line ligne de confrontation čára střetnutí
CL                  (4) coordination level échelon de coordination úroveň (stupeň) součinnosti (koordinační hladina
(oblast letového provozu))
CLD communications logistics depot dépôt logistique des télécommunications sklad spojovacího materiálu (logistika)
CLF commander landing force commandant de la force de débarquement velitel vyloďovaných vojsk
CLJ Constitutional Loya Jirga Loya Jirga constitutionnelle Ústavní shromáždění Afghánských kmenových náčelníků
CLOS command to line-of-sight commande sur la ligne de visée velení na přímou viditelnost
CLS contractor logistic support soutien logistique fourni par le contractant logistické zabezpečení realizované dodavatelsky
CLSP composite launch sequence plan plan mixte d'ordre de succession des lancements komplexní plán posloupnosti paleb raketových jednotek (odpálení)
CLX command live exercise exercice de commandement réel velitelské cvičení s pojítky (velitelsko-štábní cvičení s částečným vyvedením vojsk)
CM                 (1) (F) Military Committee /MC (1)/ Comité militaire Vojenský výbor
CM                 (2) configuration management gestion de configuration management konfigurace
CM                 (3) consequence management gestion des conséquences řízení odstraňování následků; (management ~)
CM                 (4) countermeasure contre-mesure protiopatření
CM                 (5) crisis management gestion des crises krizové řízení, krizový management
CM                 (6) cruise missile missile de croisière řízená střela s plochou dráhou letu
CMA contact motion analysis analyse des mouvements du contact analýza přesunu k navázání dotyku
CMAWS common missile approach warning system système commun d’alerte aux missiles en approche společný systém výstrahy před blížícími se řízenými střelami
CMB configuration management board commission de gestion de la configuration rada pro management konfigurace
CMC              (1) (F) military control centre /MCC 3/ centre militaire de contrôle vojenské řídící středisko
CMC              (2) Chairman of the Military Committee; Note: NATO. président du Comité militaire ; Note: OTAN. předseda Vojenského výboru; Pozn.: NATO.
CMC              (3) crisis management centre centre de gestion des crises středisko krizového řízení, středisko pro řešení krizí
CMC              (4) deprecated; preferred: CIMIC déconseillé; privilégiée : CIMIC nevhodné; preferované: CIMIC
CMD cruise missile defence défense contre les missiles de croisière obrana před řízenými střelami
CME              (1) combined meteorological and oceanographic centre element élément multinational de centre météorologique et océanographique mnohonárodní prvek meteorologického a oceánografického střediska
CME              (2) (F) electronic countermeasures /ECM/ contre-mesures électroniques elektronická protiopatření
CMF conceptual military framework cadre conceptuel militaire struktura vojenské koncepce (rámcová vojenská koncepce)
CMFU combined meteorological and oceanographic centre forecast unit unité multinationale de prévisions de centre météorologique et océanographique mnohonárodní jednotka pro předpověď počasí meteorologického a oceánografického střediska
CMG crisis management group groupe de gestion des crises skupina pro řešení krizí (~krizového řízení;
~~managementu)
CMIA captured/missing in action capturé/disparu au combat zajatý/nezvěstný v boji (~ akci)
CMM Crisis Management Manual Manuel de gestion des crises předpis (příručka) pro řešení krizí (~krizové řízení;
~krizový management)
CMMs crisis management measures mesures de gestion des crises opatření pro řešení krizí (~krizového řízení)
CMO              (1) civil-military operation opération civile et militaire vojensko-civilní operace
CMO              (2) communications management organization (obsolete) organisation de gestion des télécommunications
(désuète)
organizace pro řízení (správu) spojení
(telekomunikací) (zastaralé)
CMO              (3) configuration management office;
configuration management organization
bureau de gestion de la configuration ;
organisation de gestion de la configuration
úřad pro management konfigurace;
organizace pro management konfigurace
CMO              (4) coverage mission order ordre de mission de couverture nařízení pro palebnou podporu úkolu
CMO              (5) crisis management organization organisation de gestion des crises organizace pro řešení krizí (~krizového řízení, ~~
managementu)
CMOC           (1) civil/military object class classe d'objets civils/militaires třída objektů z vojenského a civilního hlediska
CMOC           (2) civil-military operation cell cellule d'opérations civilo-militaires společná vojensko-civilní operační skupina
CMOC           (3) civil-military operations centre centre d’opérations civiles et militaires středisko vojensko-civilních operací
CMOP configuration management operating plan plan fonctionnel de gestion de la configuration operační plán pro management konfigurace
CMOREP civil-military operations report compte rendu d'opérations civilo-militaires hlášení o vojensko-civilních operacích (činnostech)
CMP configuration management plan plan de gestion de la configuration plán managementu konfigurace
CMPEA              (F) Euro-Atlantic Partnership Military
Committee /EAPMC/
Comité militaire de partenariat euro-atlantique Vojenský výbor euro-atlantického partnerství
CMPEA/CEM    (F) Euro-Atlantic Partnership Military
Committee in Chiefs-of-Staff Session
/EAPMC/CS/
Comité militaire de partenariat euro-atlantique en session des chefs d'état-major Zasedání Vojenského výboru euro-atlantického partnerství na úrovni náčelníků štábů
CMR              (1) cargo movement request demande de mouvement de cargaisons požadavek na přepravu nákladu
CMR              (2) (F) World Radiocommunication
Conference /WRC/
Conférence mondiale des radiocommunications Světová konference o radiokomunikaci
CMR              (3) (F) radar countermeasures /RCM/ contre-mesures radar opatření proti činnosti radiolokátorů
CMRB Crisis Management Resource Board Commission des ressources pour la gestion des crises Výbor pro využití prostředků (zdrojů) k řešení krizí
(krizového řízení)
CMSG Configuration Management Steering
Group
Groupe directeur de la gestion de la configuration Řídící skupina pro management konfigurace
CMTF civil-military task force groupe civilo-militaire vojensko-civilní úkolové uskupení
CMUE                 (F) European Union Military Committee
/EUMC/
Comité militaire de l'Union européenne Vojenský výbor Evropské unie
CMWS common missile warning system système commun d’alerte missiles společný systém výstrahy před řízenými střelami
CMX crisis management exercise exercice de gestion des crises cvičení k řešení krizí (~krizového řízení,
~~managementu)
CN contributing nation pays contributeur přispívající země
CNA computer network attack attaque de réseaux informatiques napadení prostřednictvím počítačových sítí
CNAD Conference of National Armaments
Directors
Conférence des Directeurs nationaux des armements /CDNA/ Konference národních ředitelů pro vyzbrojování
CND computer network defence défense des réseaux informatiques ochrana počítačových sítí
CNE computer network exploitation exploitation de réseau informatique využívání počítačových sítí
CNR combat net radio radio de réseau de combat polní rádiová síť (pro vedení boje)
CO commanding officer chef de corps ;
commandant ;
Note : désigne un chef de corps.
velitel (sboru)
COA course of action mode d'action ;
plan d'action (toléré)
způsob činnosti
COAR                 (F) regional air operations centre /RAOC/ centre d'opérations aériennes régional regionální operační středisko vzdušných sil
cob close of business en fin de journée de travail ukončení činnosti (pracovního dne)
COB co-located operating base base opérationnelle coïmplantée společně (souběžně) umístěná operační základna
COBRA counter-battery radar radar de contrebatterie radiolokátor pro zjišťování střílejícího dělostřelectva
COC              (1) certificate of conformance certificat de conformité /CDC 3/ osvědčení o způsobilosti (pro činnost v daných podmínkách)
COC              (2) change of command passation de commandement změna velení
COC              (3) (F) combat operations centre;
tactical operations centre /TOC 1/
centre des opérations de combat ;
centre d’opérations tactiques /TOC 1/
bojové operační středisko (středisko velení v boji);
středisko taktických operací /TOC 1/
COC              (4) Committee of contributors Comité des contributeurs Výbor přispěvatelů
COCOMO constructive cost model modèle constructif d'établissement des coûts vytvořený cenový model
COD carrier onboard delivery livraison à bord dodání na palubu
CODA                 (F) air defence operations centre /ADOC/ centre d'opérations de la défense aérienne operační středisko PVO
CODAG combined diesel and gas; Note: CODAG propulsion. combinée diesel et gaz ;
Note : propulsion combinée diesel et turbine à gaz.
kombinovaný – diesel a turbína;
Pozn.: kombinovaný pohon – diesel a turbína
CODOG combined diesel or gas; Note: CODOG propulsion. combinée diesel ou gaz ;
Note : propulsion combinée diesel et turbine à gaz.
kombinovaný – diesel nebo turbína;
Pozn.: kombinovaný pohon – diesel nebo turbína
COE               (1) centre of excellence centre d'excellence vrcholové středisko
COE               (2) common operating environment environnement d'exploitation commun společné operační prostředí
COE               (3) contemporary operating environment environnement de manœuvre actuel soudobé operační prostředí
COE               (4) Council of Europe Conseil de l'Europe /CE 4/ Rada Evropy
COEA cost and operational effectiveness analysis analyse du coût et de l’efficacité opérationnelle analýza vynaložených nákladů a provozní účinnosti
COEC Council Operations and Exercise
Committee
Comité des opérations du Conseil et des exercices Výbor Rady pro operace a cvičení
COFFA certificate of final financial acceptance certificat d'acceptation financière finale osvědčení o konečném finančním příjmu
COFS deprecated; preferred: COS 2 déconseillé ; privilégié : CEM 1 nevhodné; preferované: COS 2 (CEM 1)
COG              (1) centre of gravity centre de gravité těžiště
COG              (2) course made good over the ground route sur le fond správný kurs vzhledem k zemi (dnu)
COGAG combined gas and gas; Note: COGAG propulsion. combiné gaz et gaz ;
Note : propulsion combinée turbine à gaz et turbine à gaz.
kombinovaný – turbína a turbína;
Pozn.: COGAG pohon, kombinovaný pohon – turbina a turbína
COGOG combined gas or gas;
Note: COGOG propulsion.
combiné gaz ou gaz ;
Note : propulsion combinée turbine à gaz et turbine à gaz.
kombinovaný – turbína nebo turbína;
Pozn.: kombinovaný pohon – turbína nebo turbína
COH cessation of hostilities cessation des hostilités zastavení nepřátelství
COHA cessation of hostilities agreement accord de cessation des hostilités dohoda o zastavení nepřátelství
COI                (1) (F) Intergovernmental Oceanographic
Commission /IOC 2/
Commission océanographique intergouvernementale Mezivládní oceánografická komise
COI                (2) community of interest communauté d'intérêts zájmové společenství
COI               (3) consequence of intercept conséquence de l’interception následek přepadení
COI                (4) contact of interest contact d’intérêt zájmový kontakt
COIED command-operated improvised explosive device engin explosif improvisé télécommandé
(privilégié) ;
dispositif explosif de circonstance télécommandé
(toléré) ;
dispositif explosif de circonstance à déclenchement commandé (déconseillé)
dálkově řízené improvizované výbušné zařízení
COIN counter-insurgency contre-insurrection protipovstalecký
COINOP counter-insurgency operation opération de contre-insurrection operace proti povstalcům
COLOC change of location of command bascule de PC ; Note : FRA ;
changement d'emplacement du commandement
změna v rozmístění velitelství
COLPRO collective chemical, biological, radiological and nuclear protection protection chimique, biologique, radiologique et nucléaire collective (privilégié) /PROCOL/ protection nucléaire, radiologique, biologique et chimique collective (privilégié) /PROCOL/ kolektivní radiační, chemická a biologická ochrana také zkratka /PROCOL/.
COM              (1) (F) operational air traffic /OAT/ [EUROCONTROL Rules for Operational Air Traffic] circulation opérationnelle militaire ; [France, Code de l’aviation civile] operational air traffic /OAT/ operační (vojenský) letový provoz
COM              (2) commander;
Note: Designates the commander in chief.
commandant ;
Note : désigne le commandant en chef.
velitel;
Pozn.: označuje vrchního velitele.
COMAJF commander allied joint force commandant de force interarmées interalliée velitel spojeneckých společných sil
COMAO composite air operations opérations aériennes combinées smíšené vzdušné operace
COMARRC Commander ARRC commandant de l'ARRC velitel spojeneckého sboru rychlé reakce
COMBEX combined exercise exercice multinational mnohonárodní cvičení
COMCHECK communications check vérification des transmissions kontrola spojení
COMEDS Committee of the Chiefs of Military
Medical Services in NATO
Comité des chefs des services de santé militaires au sein de l'OTAN Výbor náčelníků vojenských zdravotnických služeb
NATO
COMEX        (1) commence exercise commencer l'exercice zahájení cvičení
COMEX        (2) communications exercise exercice de télécommunications ;
exercice de transmissions (toléré)
spojovací cvičení
COMINT communications intelligence renseignement transmissions komunikační zpravodajství
COMINTREP communications intelligence report compte rendu de renseignement transmissions hlášení rádiového průzkumu
COMINTSUM communications intelligence summary synthèse de renseignement transmissions souhrnné hlášení rádiového průzkumu
COMISAF Commander International Security
Assistance Force
commandant de la Force internationale d’assistance à la sécurité velitel mezinárodních pomocných bezpečnostních sil
COMJAM communications jamming brouillage des télécommunications ;
brouillage des transmissions (toléré)
rušení rádiového spojení
COM JC Lisbon Commander Allied Joint Command
Lisbon;
Commander Allied Joint Command, Lisbon (admitted)
commandant du Commandement allié interarmées à Lisbonne velitel spojeneckého společného velitelství v Lisabonu
COM JFC Brunssum Commander Allied Joint Force Command Brunssum; Commander Allied Joint Force Command, Brunssum (admitted) commandant du Commandement des Forces alliées interarmées à Brunssum velitel velitelství spojeneckých společných sil v
Brunssumu
COM JFC Naples Commander Allied Joint Force
Command Naples;
Commander Allied Joint Force
Command, Naples (admitted)
commandant du Commandement des Forces alliées interarmées à Naples velitel velitelství spojeneckých společných sil v
Neapoli
COMKFOR Commander of the Kosovo Force commandant de la Force pour le Kosovo velitel mnohonárodních sil v Kosovu
COMLOGSITREP communications logistic situation report compte rendu de situation logistique sur les communications hlášení logistiky o situaci v oblasti spojení (předávání zpráv)
COMMARAIRNO RTH Commander Maritime Air Forces North; Commander Maritime Air Forces, North (admitted) commandant des Forces aéromaritimes Nord velitel námořního letectva (spojeneckého) Sever
COMMARAIRSOU TH Commander Maritime Air Forces South; Commander Maritime Air Forces, South (admitted) Commandant des Forces aéromaritimes Sud velitel námořního letectva (spojeneckého) Jih
COMMZ communication zone zone des communications komunikační zóna;
(k prostoru bojové činnosti přiléhající týlový prostor s komunikacemi pro zabezpečení, odsun,…)
COM NAEW&C FC Commander NAEW&C FC ; Commander NATO Airborne Early Warning and Control, Force Command (admitted) commandant du NAEW&C FC velitel sil vzdušného systému včasné výstrahy a řízení
NATO
COMOPS commander of operations commandant des opérations velitel pověřený velením operací
COMPASS Common Operational Modelling, Planning and Simulation System système commun de modélisation, de planification et de simulation opérationnelles společný systém operačního modelování, plánování a simulace
COMPLAN communication plan plan des communications plán spojení
COMPUSEC computer security sécurité d’ordinateur ;
sécurité informatique
počítačová bezpečnost (bezpečnost informatiky, ~v informatice)
COMSAT communication satellite satellite de télécommunications spojovací družice
COMSEC communications security sécurité des communications bezpečnost spojení (telekomunikací)
COMSFOR Commander of the Stabilization Force commandant de la Force de stabilisation velitel SFOR (stabilizačních sil)
COMSITREP communications situation report compte rendu de situation des télécommunications hlášení o situaci v oblasti spojení
COMSTRIKFORS OUTH Commander Naval Striking and Support
Forces Southern Europe;
Commander Naval Striking and Support
Forces, Southern Europe (admitted)
commandant des Forces navales d'intervention et de soutien du Sud-Europe velitel námořních úderných a zabezpečovacích sil v jižní Evropě
COMSUBNORTH Commander Submarines North; Commander Submarines, North (admitted) commandant des Forces sous-marines Nord velitel ponorkového loďstva Sever
COMSUBSOUTH Commander Submarines South; Commander Submarines, South (admitted) commandant des Forces sous marines Sud velitel ponorkového loďstva Jih
COMSUBWEST Commander Submarines West; Commander Submarines, West (admitted) commandant des Forces sous marines Ouest velitel ponorkového loďstva Západ
CONMAROPS concept of maritime operations concept d'opérations maritimes koncepce námořních operací
CONOPLAN contingency operation plan plan d'opération de circonstance operační plán pro nepředvídané události (operativní použití)
CONOPS concept of operations concept de l'opération ; concept d’opération ; idée de manœuvre záměr operací;
záměr bojové činnosti
CONPLAN contingency plan plan de circonstance plán pro nepředvídatelné události;
předběžný (operační) plán
CONSA consular shipping advisor conseiller consulaire pour la navigation commerciale konzulární poradce pro námořní přepravu (obchodní)
CONUS Continental United States zone continentale des États-Unis kontinentální část USA
COOP craft of opportunity navire utilisé de manière occasionnelle civilní plavidlo rychle upravitelné pro kladení min
COP               (1) common operational picture situation opérationnelle commune společná operační situace (společný operační obraz)
COP               (2) deprecated; preferred: CONOPLAN déconseillé ; privilégiée : CONOPLAN nevhodné; preferované: CONOPLAN
COPER               (F) operation commander /OpCdr/ commandant de l’opération velitel operace
COPS                  (F) Political and Security Committee
/PSC/
Comité politique et de sécurité Politický a bezpečnostní výbor
COR                    (F) NATO-Russia Council /NRC/ Conseil OTAN-Russie Rada NATO-Rusko
COR-CEMA       (F) NATO-Russia Council in Chiefs of
Staff Session /NRC-CS/
Conseil OTAN-Russie en session des chefs d'état- major Zasedání Rady NATO-Rusko na úrovni náčelníků
CORCEN correlation centre; Note: In air defence. centre de corrélation ;
Note : en défense aérienne.
středisko korelace (ztotožnění); Pozn.: v protivzdušné obraně.
COR-RM            (F) NATO-Russia Council at Military Representatives Level /NRC-MR/  Conseil OTAN-Russie au niveau des représentants militaires ;
Note : remplace CCP-RM.
Rada NATO-Rusko na úrovni vojenských zástupců;
Pozn.: nahradilo PJC-MR.
CORTAC corrected tactical;
Note: Procedure message.
tactique corrigée ;
Note : message de procédure.
taktické upřesnění;
Pozn.: zpráva o způsobu činnosti.
COS               (1) (F) sector operations centre /SOC 1/ centre d'opérations de secteur operační středisko sektoru (velitelství sektoru)
COS               (2) chief of staff chef d'état-major /CEM 1/ náčelník štábu
COSTEX command and staff exercise exercice de commandement et d'état-major VŠC (velitelsko-štábní cvičení)
COTA                 (F) air tactical operations centre
/ATOC 1/
centre d'opérations tactiques Air operační středisko taktického letectva (středisko velení TL)
COTS commercial off-the-shelf commercial sur étagère volně dostupné v obchodní síti
Coy company compagnie rota (společnost)
CP                  (1) capability package paquet de capacités ;
ensemble de capacités
soubor schopností
CP                  (2) close protection protection rapprochée přímá ochrana
CP                  (3) collection plan plan de recherche plán shromažďování
CP                  (4) command post poste de commandement /PC 2a/ velitelské stanoviště
CP                  (5) control point poste de contrôle
point de contrôle (toléré)
pořádkové stanoviště;
kontrolní bod
CP                  (6) Cooperation Partner; Note: PfP. Partenaire de la coopération ; Note : PPP. partner pro spolupráci; Pozn.: PfP.
CP                  (7) coordination post poste de coordination součinnostní stanoviště
CP                  (8) counter-piracy lutte contre la piraterie contre-piraterie (toléré) protipirátský boj
CP                  (9) counter-proliferation contre-prolifération proti šíření zbraní (ZHN)
CP                  (10) (F) cash credit /CC 2/ crédit de paiement hotovostní úvěr
CPA closest point of approach point d'approche le plus rapproché nejbližší bod pro přiblížení
CPAO chief public affairs officer officier Affaires publiques principal ;
Note : à l'OTAN, désignation utilisée dans tous les cas où le titulaire est militaire ;
responsable Affaires publiques principal ;
Note : à l'OTAN, désignation utilisée dans tous les cas où le titulaire est un agent civil.
vedoucí důstojník pro vztahy s veřejností
CPATT Coalition Police Advisory Training
Team
Équipe consultative de formation pour les forces de police de la Coalition Koaliční poradní skupina pro výcvik policie
CPBW charged particle beam weapon arme à faisceau de particules chargées zbraň využívající paprskových částic
CPC               (1) Civil Protection Committee Comité de la protection civile Výbor pro civilní ochranu
CPC               (2) Conflict Prevention Centre centre de prévention des conflits středisko pro předcházení (prevenci) konfliktů
CPE               (1) collective protection equipment; Note: CBRN. matériel de protection collective ; Note : CBRN. zařízení kolektivní ochrany; Pozn.: proti CBRN.
CPE               (2) contact point embassy ambassade point de contact styčný orgán zastupitelství
CPE               (3) (F) European political cooperation /EPC/ coopération politique européenne společná evropská politika (evropská spolupráce v oblasti politiky)
CPE               (4) deprecated; preferred: CPX déconseillé ; privilégiée : CPX nevhodné; preferované: CPX
CPEA                  (F) Euro-Atlantic Partnership Council
/EAPC/
Conseil de partenariat euro-atlantique Rada euro-atlantického partnerství
CPF Collective Peacekeeping/Peacemaking
Forces;
Note: CPF of the Commonwealth of
Independent States.
forces collectives de maintien de la paix et de rétablissement de la paix ;
Note : CPF de la Communauté des États indépendants.
společné síly pro udržování a vytváření míru; Pozn.: CPF (společenství nezávislých států).
CPG CNAD Partnership Group Groupe du Partenariat de la CDNA Skupina partnerství CNAD
CPIC              (1) Coalition Press Information Centre; Note: SFOR. Centre des informations de presse de la coalition ; Note : SFOR. Spojenecké tiskové informační středisko; Pozn.: SFOR.
CPIC              (2) combined public information centre centre multinational d'information publique mnohonárodní středisko pro informování veřejnosti
CPO               (2) civilian personnel office;
civilian personnel officer
bureau du personnel civil ;
responsable du personnel civil
úřad pro občanské zaměstnance;
důstojník/úředník pro občanské zaměstnance
CPR Civilian Personnel Regulations Règlement du personnel civil /RPC 2/ pracovněprávní předpisy pro občanské zaměstnance
CPSE corps PSYOPs support element élément de soutien des opérations psychologiques de corps sborová jednotka zabezpečující psychologické operace
CPT core planning team
central planning team (obsolete)
noyau d’état-major de planification základní jádro plánovací skupiny
CPX command post exercise exercice de poste de commandement velitelsko-štábní cvičení (VŠC) s výjezdem
CR                  (1) close reconnaissance reconnaissance rapprochée bojový průzkum; (blízký průzkum)
CR                  (2) combat recovery récupération au combat obnova bojeschopnosti
CR                  (3) communications relay relais de télécommunications komunikační přenos
CR                  (4) control and reporting contrôle et détection řízení a uvědomování
CRA Communications Regulatory Agency Agence de régulation des communications Úřad stanovující pravidla pro spojovací provoz
CRAA CECLANT routine activity area zone d'activité de routine (du CECLANT) /ZAR/ oblast běžné činnosti vrchního velitele v Atlantiku
C-RAM counter rockets, artillery and mortars counter-RAM lutte contre la menace roquettes-artillerie-mortiers protiraketové, protidělostřelecké a protiminometné
CRC               (1) control and reporting centre centre de détection et de contrôle /CDC 1/ středisko řízení a uvědomování
CRC               (2) crisis response cell cellule de réponse aux crises skupina k řešení krizových situací
CRD commander's required date date exigée par le commandant datum stanovené velitelem
CREC                  (F) Complaints Committee /CC 4/ Comité de réclamations Výbor pro stížnosti
CRESP crisis response prototype prototype de réponse aux crises vzor (model) pro řešení krizové situace
CRF contingency reaction force force de réaction pour les situations de circonstance síly pro reagování na nepředvídané události
CRG communication reporting gate seuil de compte rendu komunikační ohlašovací brána
CRM crisis response measure mesure de réponse aux crises opatření k řešení krizových situací
CRO crisis response operation opération de réponse aux crises operace k řešení krizových situací
CRONOS Crisis Response Operations in NATO Open Systems;
Note: CRONOS system.
mode d'exploitation des systèmes ouverts de l'OTAN en période de crise ;
Note : système de mode d'exploitation des systèmes ouverts de l'OTAN en période de crise. En abrégé,
« le système CRONOS » ou « le CRONOS ».
operace k řešení krizových situací v otevřených systémech NATO;
způsob použití otevřených systémů NATO v operacích k řešení krizových situací;
Pozn.: systém CRONOS; systém pro operace…
CRP               (1) (F) Committee of Staff Representatives
/CSR 2/
Comité des représentants du personnel Výbor představitelů (zástupců) štábu (CSR 2)
CRP               (2) control and reporting post poste de détection et de contrôle stanoviště řízení a uvědomování
CRPA            (1) controlled-radiation-pattern antenna antenne à diagramme de rayonnement commandé anténa s řízeným vyzařovacím diagramem
(~charakteristikou)
CRPA            (2) controlled-reception-pattern antenna antenne à diagramme de réception commandé anténa s řízeným ziskem
CRRE European Rapid Reaction Corps
/Eurocorps/
Corps de réaction rapide européen Evropský sbor rychlé reakce
CRRN                 (F) Nuclear Risk Reduction Centre
/NRRC/
Centre de réduction du risque nucléaire Středisko pro snižování jaderného rizika
CRS               (1) coast radio station station radio côtière pobřežní rádiová stanice
CRS               (2) control and reporting system réseau de détection et de contrôle systém řízení a uvědomování
CRS               (3) crisis response shipping transport maritime de crise krizová námořní přeprava
CRSG                  (F) Committee of Representatives of the
Secretaries General
Comité des représentants des secrétaires généraux Výbor představitelů generálního sekretariátu
CRT communications receiver/transmitter émetteur-récepteur de télécommunications vysílač-přijímač v rádiovém spojení
CRTS casualty receiving triage ship bâtiment de réception et de triage des pertes nemocniční loď příjem a třídění raněných
Crypto cryptographic cryptographique ;
de chiffrement
kryptografický (kódový, šifrovaný)
CS                  (1) close support appui rapproché přímá podpora
CS                  (2) combat support appui tactique bojová podpora
CS                  (3) NCS (obsolete);
Committee for Standardization;
NATO Committee for Standardization
(obsolete)
NCS (désuet) ;
Comité de normalisation ;
Comité OTAN de normalisation (désuet)
NCS (zastaralé);
Výbor pro standardizaci;
Výbor NATO pro standardizaci (zastaralé)
CS                  4) counter-surprise contre-surprise předejít (vyhnout se) překvapení
C/S call sign indicatif d'appel volací znak
CSA civilian staff association association du personnel civil /APC 2/ sdružení civilních (občanských) zaměstnanců
CSAR            (1) combat search and rescue recherche et sauvetage de combat /RESCO/ pátrání a záchrana v boji
CSAR            (2) common synthetic aperture radar radar commun à ouverture synthétique společný radiolokátor se syntetickou aperturou
CSBM confidence- and security-building measures mesures de confiance et de sécurité /MDCS/ opatření pro vytváření (posilování) důvěry a bezpečnosti
CSCE obsolete; preferred: OSCE désuet ; privilégié : OSCE zastaralé; preferované: OSCE
CSCP                   (F) Board of Supervisors of the Provident
Fund
Comité de surveillance de la caisse de prévoyance Výbor pro dozor nad hospodařením s finančními prostředky  (penzijní fond)
CSDR combined ship destination room chambre combinée de destination des navires společné místo určení plavidel
CSE communication support element élément de soutien des transmissions prvek pro zabezpečení spojení
CSF                (1) central supply facility installation centrale de soutien ústřední zásobovací zařízení
CSF                (2) combined strike force force d’intervention multinationale mnohonárodní úderné síly
CSFS admitted; preferred: COMSTRIKFORSOUTH toléré ; privilégiée : COMSTRIKFORSOUTH tolerované: preferované: COMSTRIKFORSOUTH
CSG               (1) Civil Sealift Group Groupe sur le « Sealift » civil Skupina pro civilní námořní přepravu
CSG               (2) course and speed made good over the ground route et vitesse sur le fond správný kurs a rychlost vzhledem k zemi (dnu)
CSH combat support helicopter hélicoptère d'appui au combat ;
hélicoptère de soutien au combat
vrtulník pro bojovou podporu (zabezpečení) (úderný vrtulník)
CSI control and reporting centre/surface-to- air missile interface interface centre de détection et de contrôle/missile surface-air rozhraní střediska řízení a uvědomování s řízenou střelou povrch-vzduch;
(země-vzduch)
CSM continental shelf mine mine pour le plateau continental miny pro použití v pobřežních vodách
CSMA carrier-sense multiple access accès multiple par détection porteuse /AMDP/ vícenásobný přístup s detekcí nosné
CSME Combined Spectrum Management
Element
Élément multinational de gestion du spectre mnohonárodní prvek pro správu kmitočtového spektra
CSP commence search point point de commencement de la recherche výchozí bod pátrání
CSPMP Comprehensive Strategic Political- Military Plan plan politico-militaire stratégique global Komplexní politicko-vojenský strategický plán
C-SPT commander for support commandant chargé du soutien velitel odpovídající za zabezpečení
CSR               (1) combat stress reaction réaction de stress de combat ;
stress suite au combat
stres v bojové situaci (stresová reakce v boji)
CSR               (2) Committee of Staff Representatives Comité des représentants du personnel /CRP 1/ Výbor představitelů (zástupců) štábu /CRP 1/
CSREP Committee for Standardization
Representative
représentant auprès du Comité de normalisation
[CS
]
zástupce ve Výboru pro standardizaci
CSREPs Committee for Standardization
Representative;
NATO Committee for Standardization
Representatives (obsolete); Note: In accordance with PO(2010)0074-REV2 on the Headquarters reform – Committee review, the “NATO Committee for Standardization” was renamed “Committee for Standardization”.
représentant auprès du Comité de normalisation ; Représentants du Comité OTAN de normalisation (désuet ) ;
Note : conformément au PO(2010)0074-REV2 sur la Réforme du Siège – Revue des comités, le « Comité OTAN de normalisation » a été rebaptisé « Comité de normalisation ».
NCSREPs(zastaralé); CSREP (preferované);
CSREP
zástupce ve Výboru pro standardizaci; zástupci ve Výboru NATO pro standardizaci (zastaralé)
CSRF common source route file fichier commun des routages d'origine společná kartotéka údajů o komunikacích
CSRS common security requirement statement expression des besoins de sécurité communs stanovení požadavků na společnou (kolektivní)
bezpečnost
CSS combat service support soutien logistique du combat logistické zabezpečení bojové činnosti
CSSV combat service support vehicle véhicule de soutien logistique du combat vozidlo pro logistické zabezpečení bojové činnosti
CST                (1) Collective Security Treaty; Note: CIS 1. Traité de sécurité collective ; Note : CEI 2. Smlouva o kolektivní bezpečnosti; Pozn.: CIS 1, CEI 2.
CST                (2) Conventional Stability Talks entretiens sur la stabilité des armements conventionnels ;
pourparlers sur la stabilité des armements conventionnels
rozhovory o zajištění stability konvenčních zbraní
CSTC-A Combined Security Transition
Command – Afghanistan
Commandement multinational pour la transition en matière de sécurité en Afghanistan Mnohonárodní přechodné velitelství pro bezpečnost v
Afghánistánu
CSTP NCSTP (obsolete)
Committee for Standardization
Terminology Panel
NATO Committee for Standardization
Terminology Panel (obsolete)
Commission de terminologie du Comité de normalisation
Commission de terminologie du Comité OTAN de normalisation (désuet)
Terminologický panel Výboru pro standardizaci
CSU               (1) casualty staging unit unité de transit des malades et blessés odsunová sběrna raněných (OSR)
CSU               (2) CIMIC support unit unité de soutien CIMIC jednotka pro zabezpečení CIMIC
CSW course and speed made good through the water route et vitesse sur l'eau správný kurs a rychlost plavby vzhledem k vodě
CSWS corps support weapon system système d'arme de soutien de corps d'armée zbraňový systém pro palebnou podporu sboru
CT                  (1) consignment tracking suivi de l'expédition sledování zásilek
CT                  (2) counterterrorism contre-terrorisme protiteroristická opatření
CTAPS contingency theatre automated planning system système automatisé de planification des opérations de circonstance à l'échelon du théâtre automatizovaný systém pro plánování činnosti (taktického letectva) na nepředvídané události na válčišti
CTB comprehensive test ban interdiction complète des essais ;
Note : forme complète « interdiction complète d'effectuer des essais ».
úplný (všeobecný) zákaz zkoušek
CTE commander task element commandant d'élément opérationnel velitel úkolového prvku (skupiny)
CTF               (1) combined task force force opérationnelle multinationale mnohonárodní úkolové uskupení
CTF               (2) commander task force commandant de force opérationnelle velitel úkolového uskupení (~ operačních sil)
CTG commander task group commandant de groupe opérationnel velitel úkolové skupiny (~ operační skupiny)
CTJTF counterterrorist joint task force force opérationnelle interarmées de contre- terrorisme společné protiteroristické úkolové uskupení
CTOL conventional take-off and landing décollage et atterrissage classiques konvenční vzlet a přistání
CTS COSMIC Top Secret COSMIC Très Secret COSMIC – PŘÍSNĚ TAJNÉ
CTSA COSMIC Top Secret ATOMAL COSMIC Très Secret ATOMAL COSMIC – PŘÍSNĚ TAJNÉ Jaderné zbraně
CTU commander task unit commandant d'unité opérationnelle velitel úkolové jednotky (~ pro zvláštní úkol)
CTW course made good through the water route sur l'eau správný kurs plavby vzhledem k vodě
CTWG C3 Terminology Working Group Groupe de travail sur la terminologie des C3 Pracovní skupina pro terminologii C3
CTZ control zone zone de contrôle řídící zóna
CUIL common user item list liste d'articles communs à plusieurs utilisateurs seznam materiálu pro všeobecné použití (~společných uživatelských položek)
CUSRPG Canada-United States Regional Planning
Group
Groupe stratégique régional Canada/États-Unis kanadsko-americká regionální plánovací skupina (na strategickém stupni)
CV aircraft carrier porte-avions letadlová loď
CVBG aircraft carrier battle group groupe aéronaval /GAN/ bojová skupina letadlových lodí
CVR combat vehicle, reconnaissance véhicule de combat pour la reconnaissance bojové průzkumné vozidlo
CVRT combat vehicle, reconnaissance tracked véhicule de combat à chenilles pour la reconnaissance pásové bojové průzkumné vozidlo
CVTG aircraft carrier task group groupe opérationnel aéronaval úkolová skupina letadlových lodí
Cvy convoy convoi konvoj (kolona)
CW                (1) chemical warfare guerre chimique bojová činnost s použitím chemických zbraní
(chemická válka)
CW                (2) chemical weapon arme chimique chemická zbraň
CW                (3) continuous wave onde entretenue stálá (nosná) vlna
CWA chemical warfare agent agent de guerre chimique bojová chemická látka
CWC              (1) Chemical Weapons Convention Convention sur les armes chimiques Úmluva o chemických zbraních
CWC              (2) composite warfare commander commandant des luttes coordonnées velitel všech sil zapojených do boje/operace
CWIED command-wire improvised explosive device engin explosif improvisé filocommandé
(privilégié) ;
dispositif explosif de circonstance filocommandé
(toléré)
improvizované výbušné zařízení odpalované pomocí vodiče
CWR coastal warning radar radar d'alerte côtier pobřežní výstražný radiolokátor
CY calendar year année civile kalendářní rok
CZ combat zone zone de combat prostor bojové činnosti (bojová zóna)
CZR communication zone, rear zone arrière des communications týlová komunikační zóna (prostor)