ZKRATKA ANGLICKÝ TERMÍN FRANCOUZSKÝ TERMÍN ČESKÝ TERMÍN
DA                  (1) damage assessment évaluation des dommages hodnocení ztrát (poškození)
DA                  (2) (F) air defence /AD 3/ défense aérienne protivzdušná obrana
DA                  (3) direct action action directe přímá akce (činnost)
DAC               (1) deployable ACCS component composante déployable de l'ACCS mobilní prvek systému ACCS
DAC               (2) disarmament and arms control désarmement et maîtrise des armements odzbrojení a kontrola zbrojení
DACAN Military Committee Distribution and
Accounting Agency
Bureau de distribution et de comptabilité du
Comité militaire
Agentura Vojenského výboru pro distribuci a účtování
DACOS deputy assistant chief of staff sous-chef d'état-major adjoint /SCEMA/ (druhý) zástupce náčelníka štábu
DAD Deputy Assistant Director; Note: IMS. directeur adjoint délégué ; Note : EMI. (druhý) zástupce ředitele; Pozn.: IMS, (EMI).
DADR deployable air defence radar radar de défense aérienne déployable mobilní radiolokátor PVO
DAFA Demining Agency for Afghanistan Agence de déminage d’Afghanistan Agentura pro odminování v Afghánistánu
DAMA           (1) defence against mortar attacks défense contre les attaques au mortier obrana před minometnou palbou
DAMA           (2) demand-assignment multiple access decremented assigned multiple access accès multiple avec assignation à la demande
/AMAD/ ;
accès multiple avec assignation en fonction de la demande ;
accès multiple avec assignation par la demande
vícenásobný přístup přidělený podle požadavku
DAMCON damage control organisation sécurité odstranění poškození
DAMREP damage report compte rendu d'avarie ; Note : marine ;
compte rendu de dommages ; Note : armée de terre.
hlášení o škodách, ztrátách (haváriích )
DAN                    (F) national administrative expenses
/NAE/
dépenses administratives nationales výdaje na státní administrativu
DAP               (1) (F) estimated date of completion /EDC/ date d'achèvement prévue ;
date d'achèvement probable
odhadované (předpokládané) datum dokončení
DAP               (2) departure and arrival point point de départ et d'arrivée místo odjezdu a příjezdu
DAR disabled aircraft recovery récupération d'aéronefs hors service oprava nebojeschopného letadla
DART downed aircraft recovery team équipe de récupération d’aéronefs abattus skupina obnovy bojeschopnosti sestřeleného letadla
DAS defence and space défense et espace obrana a kosmický prostor
DASC direct air support centre centre d'appui aérien direct středisko přímé letecké podpory
DAT defence against terrorism défense contre le terrorisme obrana před terorizmem
DB                       (F) armoured division /AD 4/ division blindée obrněná (tanková) divize
DBL development baseline; development allocated baseline (admitted) référence de développement základní vývojová (určená) úroveň
DBMS database management system système de gestion de bases de données /SGBD/ systém řízení databáze
DC                  (1) Democratic Centre; Note: HRV. Centre démocratique ; Note : HRV. Demokratické středisko; Pozn.: HRV.
DC                  (2) disarmament commission commission pour le désarmement komise pro odzbrojení
DC                  (3) deprecated; preferred: DAMCON déconseillé ; privilégiée : DAMCON nevhodné; preferované: DAMCON
DCA               (1) defensive counter-air;
Note: As in defensive counter air operation.
défensive contre le potentiel aérien ;
Note : par exemple, opération défensive contre le potentiel aérien.
obranný protivzdušný;
Pozn.: např. obranná protivzdušná operace.
DCA               (2) dual-capable aircraft avion à double capacité letadlo pro použití konvenční i jaderné výzbroje
DCAOC deployable combined air operations centre centre multinational déployable d'opérations aériennes mobilní mnohonárodní operační středisko vzdušných sil (letectva)
DCAOC NORTH Deployable Combined Air Operations Centre North [designation under review within ACO] Centre multinational déployable d'opérations aériennes Nord [appellation à l'étude au sein de l'ACO] Mobilní mnohonárodní operační středisko vzdušných sil Sever
DCAOC SOUTH Deployable Combined Air Operations Centre South [designation under review within ACO] Centre multinational déployable d'opérations aériennes Sud [appellation à l'étude au sein de l'ACO] Mobilní mnohonárodní operační středisko vzdušných sil Jih
DCC damage control centre centre de contrôle des avaries ; Note : marine ;
PC organisation sécurité ; Note : FRA.
středisko pro řízení činnosti v případě poškození
(poruchy)
DCF democratic control of forces and defence structures contrôle démocratique des forces et structures de défense demokratická kontrola ozbrojených sil a obranných struktur
DCG deception group; Note: Navy. groupe de déception ; Note : marine. skupina pro klamání; Pozn.: VojN.
DCI Defence Capabilities Initiative Initiative sur les capacités de défense obranná iniciativa (iniciativa o možnostech obrany) (iniciativa ke zvýšení obranných schopností)
DCINC deputy commander-in-chief commandant en chef adjoint zástupce vrchního velitele
DCIS deployable communication and information systems systèmes d'information et de communication déployables nasaditelné komunikační a informační systémy
DCM deployable CIS module module SIC déployable mobilní (schopný rozvinutí) modul CIS
DCMC Deputy Chairman Military Committee président délégué du Comité militaire zástupce předsedy Vojenského výboru
DCOFS deprecated; preferred: DCOS déconseillé ; privilégiée : DCOS nevhodné; preferované: DCOS
DCOMOPS Deputy Commander of Operations commandant adjoint des opérations zástupce velitele pro řízení operací
DCOS Deputy Chief of Staff chef d'état-major adjoint zástupce náčelníka štábu
DCP                     (F) estimated date of start /EDS/ date de commencement prévue předpokládané (odhadované) datum startu
DCPS Defined Contribution Pension Scheme; Note: New NATO pension system. régime de pensions à cotisations définies ;
Note : nouveau régime de pensions de l’OTAN.
definované schéma příspěvkové penze; Pozn.: nový penzijní systém NATO.
DD destroyer destroyer torpédoborec
DDG deputy director general directeur général adjoint zástupce generálního ředitele
DDL direct downlink liaison descendante directe přímý spoj pro příjem, (přímý zpětný spoj, spoj pro zprávy jdoucí k podřízeným)
DDP detailed deployment plan; Note: In SFOR Reporting. plan de déploiement détaillé ;
Note : dans les comptes rendus de la SFOR.
podrobný plán rozvinutí; Pozn.: V hlášení SFOR.
DDR disarmament, demobilisation and reintegration désarmement, démobilisation et réintégration odzbrojení, demobilizace a reintegrování
(znovuzařazení do společnosti)
DE directed energy énergie dirigée /ED 3/ řízená (směrovaná) energie
DEAD destruction of enemy air defences destruction des moyens de défense aérienne ennemis zničení nepřátelské PVO
DEPEX deployment exercise exercice de déploiement cvičení (výcvik) v rozvinování
DEPMEDS deployable medical system système médical déployable systém nasaditelné zdravotnické služby
DES                (1) (F) electrostatic discharge /ESD/ décharge électrostatique elektrostatický výboj
DES                (2) directed energy system système à énergie dirigée systém s řízenou (směrovanou) energií
destruction-F      (F) firepower kill /F-Kill/ destruction – puissance de feu zničení palebné síly
DETRASFA distress phase phase de détresse období (fáze) nouzového stavu
DEW              (1) defensive electronic warfare (obsolete) guerre électronique défensive (désuète) elektronický boj ve prospěch obrany (zastaralé)
DEW              (2) directed energy weapon arme à énergie dirigée zbraň s řízenou (směrovanou) energií
DF                  (1) defensive fire tir défensif obranná palba
DF                  (2) direction finding radiogoniométrie zaměřování, (zjišťování směru)
DFD data fusion demonstrator démonstrateur de fusion de données řídící výbor pro (demonstrátor) slučování dat; (~shromažďování~)
DFWL direct fire weapons line ligne des armes à tir direct rozmístění palebných prostředků pro přímou palbu
DG                 (2) director general directeur général generální ředitel
DGEMUE           (F) Director General of the Military Staff of the European Union /DGEUMS/ directeur général de l’État-major de l’Union européenne generální ředitel Vojenského štábu Evropské unie
DGEUMS Director General of the Military Staff of the European Union directeur général de l’État-major de l’Union européenne /DGEMUE/ generální ředitel Vojenského štábu Evropské unie
DGI digital geographic information informations géographiques numériques digitální geografické (zeměpisné) informace
DGM deputy general manager directeur général adjoint zástupce hlavního manažera
DGNSS differential global navigation satellite system système mondial de radionavigation différentiel par satellite globální družicový diferenční navigační systém
DGP Senior Defence Group on Proliferation
(obsolete);
Note: The DGP and the Senior Political- Military Group on Proliferation were merged to form the Committee on Proliferation in 2010.
Groupe « défense » de haut niveau sur la prolifération (désuet);
Note : le DGP et le Groupe politico-militaire de haut niveau sur la proliferation ont été fusionnés
en 2010 et ils sont devenus le « Comité sur la
prolifération ».
Skupina na vysoké úrovni pro otázky šíření zbraní (ZHN) (hlavní obranná skupina pro nešíření zbraní) (zastaralé)
DGZ desired ground zero point zéro désiré plánované epicentrum pozemního jaderného výbuchu
DH dual-hatted;
Note: As in the term ‘dual hatted post’.
à double fonction ;
Note : par exemple, dans le terme « poste à double fonction ».
dvojí funkce (dvojitá funkce);
Pozn.: jako v termínu „místo s dvojí funkcí“.
DHA departure holding area départ de la zone d'attente opuštění vyčkávacího prostoru
DHELI                (F) helicopter request /HELQUEST/ Note: In a procedure message. demande d’hélicoptère
Note : dans un message de procédure.
žádost o vyslání vrtulníku
Poznámka: Procedurální zpráva.
DHOD deputy head of delegation chef adjoint de délégation zástupce vedoucího delegace
DI                         (F) infantry division /ID/ division d'infanterie pěší divize
DIAL differential absorption lidar lidar à absorption différentielle diferenciální absorpční lidar
DICONSTAFF directing, controlling staff état-major de direction et de contrôle řídící a kontrolní štáb
DIGEST digital geographic information exchange standard norme d’échange des informations géographiques numériques standard pro výměnu digitálních geografických informací
DIH                     (F) international humanitarian law /IHL/ droit international humanitaire mezinárodní humanitární právo
DILCS dedicated intelligence loop-circuit system système à circuits en boucle réservés au renseignement uzavřený zpravodajský systém
DIRANI              (F) exercise directing staff; Note: FRA. direction de l'animation d'exercice ; Note: FRA. řídící štáb cvičení (pro rozehru); Pozn.: FRA.
DIRCM directed infrared countermeasures contre-mesures à infrarouge dirigé řízená (cílená) protiopatření v infračervené oblasti
DIREX directing staff directing staff /DISTAFF/ ířídicí štáb (ředitelství cvičení)
DIRLAUTH direct liaison authorized liaison directe autorisée povolen přímý styk (spojení)
DIS                 (1) distributed interactive simulation simulation interactive répartie distribuovaná interaktivní simulace
DIS                 (2) draft international standard projet de norme internationale návrh mezinárodního standardu (normy)
DISBEE digital intermediate-speed bulk- encryption equipment matériel numérique de chiffrement global à moyenne vitesse digitální šifrovací zařízení se střední rychlostí a velkou kapacitou šifrování
DISE direct intelligence support element élément de soutien direct du renseignement prvek přímého zpravodajského zabezpečení
DISSUB distressed submarine sous-marin en détresse ponorka v tísni
DISTAFF directing staff état-major de direction d'exercice řídící štáb (ředitelství cvičení)
DIT                      (F) toxic industrial hazard /TIH/ danger industriel toxique toxický nebezpečný průmyslový odpad
DITF Darfur Integrated Task Force Centre opérationnel intégré pour le Darfour ; Note : terme en usage à l’OTAN ;
Groupe de travail intégré pour le Darfour ; Note : terme en usage à l’Union africaine.
integrované úkolové uskupení pro Darfur; Pozn.: termín používaný v NATO; Integrovaná pracovní skupina pro Darfur; Pozn.: termín používaný v Africké unii.
Div. division division divize
DJ deceptive jamming brouillage par déception klamné rušení
DJEWCS Director Joint Electronic Warfare Core
Staff;
Note: has replaced DNEWCS.
directeur de l’État-major central interarmées de guerre électronique ;
Note : remplace DNEWCS.
ředitel Společného ústředního štábu elektronického boje;
Pozn.: nahradilo DNEWCS.
DJTF deployable joint task force groupe de forces interarmées déployable mobilní společné úkolové uskupení
DKK Danish krone couronne danoise dánská koruna
DL                  (1) data link liaison de données datový spoj
DL                  (2) demarcation line ligne de démarcation demarkační čára
DLA data link address adresse de liaison de données adresa datového spoje(ní)
DLB                     (F) light armoured division division légère blindée lehká obrněná divize
DLI data link interface interface de liaison de données rozhraní datového spoje
DLM depot-level maintenance maintenance à l'échelon dépôt dílenská údržba
DLO detachment liaison officer officier de liaison du détachement styčný důstojník odloučené části (odřadu)
DLRP data link reference point point de référence de transmission de données
/PRTD/
vztažný (referenční) bod datového spoje(ní)
DLTP defence long-term planning plans de défense à long terme dlouhodobé plánování obrany
DM                 (1) deployability and mobility déployabilité et mobilité rozmístitelnost a mobilita
DM                 (2) (F) Mediterranean Dialogue /MD 2/ Dialogue méditerranéen Středomořský dialog /MD 2/
DMB datum marker buoy bouée marqueur označení výchozí polohy bójkou (pro zahájení pátrání)
DME distance measuring equipment matériel de télémétrie zařízení (vybavení) pro měření vzdáleností (dálkoměr)
DMN                   (F) multinational division /MND 2/ division multinationale mnohonárodní divize
DMPI desired mean point of impact point moyen d'impact souhaité předpokládaný střední bod dopadu (zásahu) (požadovaný)
DMS document management system système de gestion des documents systém pro správu dokumentace
DMZ demilitarized zone zone démilitarisée demilitarizovaná zóna (oblast)
DNAW day/night all weather jour-nuit tout temps ve dne/v noci za každého počasí
DNBI disease and non-battle injury maladie ou blessure subie hors combat onemocnění a zranění způsobená mimo bojovou
činnost
DNCS data net control station station de contrôle du réseau de liaisons de données stanice pro řízení datové sítě
DND Departement of National Defence; Note: CAN. ministère de la Défense nationale /MDN/ ; Note : CAN. Ministerstvo národní obrany; Pozn.: CAN.
DNEWCS obsolete; preferred: DJEWCS désuet – privilégié : DJEWCS zastaralé; preferované: DJEWCS
DNS Democratic People's Alliance; Note: RUS. Alliance démocratique du peuple ; Note : RUS. Demokratický lidový svaz; Pozn.: RUS.
DNVT digital non-secure voice terminal terminal numérique en phonie non protégé digitální terminál pro neutajované telefonní hovory
DOA desired order of arrival ordre d'arrivée souhaité plánované nařízení pro příjezd
DOB               (1) deployed operating base base opérationnelle déployée rozvinutá operační základna
DOB               (2) depth of burst profondeur d'explosion hloubka výbuchu
DOB               (3) dispersal operating base base opérationnelle de dispersion operační základna pro rozptýlení sestavy
DoD Department of Defense; Note: USA. Département de la défense ; Note : USA. Ministerstvo obrany; Pozn.: USA.
DOL dispersed operations location emplacement d'opérations dispersé rozptýlená operační sestava
DOLCE digital on-line crypto equipment matériel numérique de chiffrement en ligne digitální šifrovací zařízení zapojené v síti
DOMP                 (F) Department of Peacekeeping
Operations /DPKO/
Département des opérations de maintien de la paix Odbor (oddělení) pro mírové operace
DOO died on operation décédé en operations  
DOS               (1) day of supply jour d'approvisionnement denní dávka (zásobovací norma, denní norma náležitosti)
DOS               (2) director of staff directeur de l'état-major náčelník štábu
DOSO director of staff operations directeur des activités de l'état-major náčelník operačního štábu (orgán řídící činnost štábu)
DOTH                 (F) over-the-horizon targeting /OTHT/ désignation d'objectif transhorizon ;
désignation d'objectifs transhorizon
určování cílů za horizontem
DP                  (1) data processing;
automatic data processing /ADP 2/
informatique ;
Note : usage général et très courant. traitement automatique des données /TAD 2/.
zpracování dat;
automatické zpracování dat /ADP 2/;
(informatika)
DP                  (2) (F) project manager /PM 4/ directeur de projet ředitel (vedoucí) projektu
DP                  (3) distribution point point de distribution výdejní místo
DPA               (1) Dayton Peace Agreement Accord de paix de Dayton Daytonská mírová dohoda
DPA               (2) defence planning assumptions hypothèses des plans de défense předpoklady obranného plánování
DPC Defence Planning Committee (obsolete) Comité des plans de défense (désuet) Výbor pro obranné plánování (zastaralé)
DPD                     (F) designated permanent storage site
/DPSS/
dépôt permanent désigné vyčlenění stálých skladů
DPDA                  (F) estimated date of authorization request /EDAR/ date prévue de la demande d'autorisation ;
date probable de la demande d'autorisation
předpokládané (odhadované) datum schválení požadavku
DPICM dual-purpose improved conventional munition munition classique bivalente améliorée zdokonalená konvenční munice pro dvojí použití
DPKO Department of Peacekeeping Operations Département des opérations de maintien de la paix
/DOMP/
Odbor (oddělení) pro mírové operace
DPQ defence planning questionnaire questionnaire pour les plans de défense dotazník obranného plánování
DPRE displaced persons and refugees personnes déplacées et réfugiés vysídlené osoby a uprchlíci
DPS                (1) defence policy and strategy politique et stratégie de défense obranná politika a strategie
DPS                (2) Democratic Patriotic Party; Note: RUS. Parti démocratique patriotique ; Note : RUS. Demokratická vlastenecká strana; Pozn.: RUS.
DPSS designated permanent storage site dépôt permanent désigné /DPD/ vyčleněné stálé sklady
DR                  (1) dead reckoning détermination à l’estime hrubý odhad polohy
DR                  (2) dose rate débit de dose expoziční příkon (stupeň (dávka) radiace za jednotku času)
DRAF draft resource allocation figure montant de la dotation proposée ;
montant proposé des ressources à affecter
návrh přidělení věcných prostředků
DRAM                 (F) hazards of electromagnetic radiation to ordnance /HERO/ dommages dus aux rayonnements électromagnétiques sur les systèmes d’armes et les munitions nebezpečí vlivu elektromagnetického záření na zbraňové systémy a munici
DRC Defence Review Committee (obsolete) Comité d'examen de la défense (désuet) Výbor pro hodnocení obrany (zastaralé)
DRF Deputy to SACEUR for Russian forces in SFOR and KFOR adjoint du SACEUR pour les forces russes de la
SFOR et de la KFOR
zástupce SACEUR pro ruské síly v SFOR a KFOR
DRI detection, recognition and identification détection, reconnaissance et identification zjištění, rozpoznání a identifikace
DROPS demountable rack offloading and pickup system système de chargement et de déchargement par plateau déposable přípojné nakládací a vykládací zařízení (plošinový přepravní systém DROPS)
DRR defence requirements review examen des besoins de défense prověření požadavků na obranu
DS                  (1) decision sheet compte rendu de décisions dokument s rozhodnutím
DS                  (2) declared site site déclaré deklarované místo
DS                  (3) direct support appui direct ;
soutien direct /SD2/
přímá podpora;
přímé zabezpečení /SD 2/
DSA               (1) detailed support arrangement arrangement détaillé en matière de soutien podrobná opatření pro zabezpečení
DSA               (2) safety and arming device /SAD/ dispositif de sécurité et d’armement zajišťovací a odjišťovací mechanismus
DSACEUR Deputy SACEUR SACEUR adjoint zástupce SACEUR
DSE data switching exchange centre de commutation de données datové přepínací zařízení (datový přepínač, přepínač
dat)
DSF deployed special handling and evaluation detachment facility installation déployée du détachement de traitement spécial et d’évaluation mobilní zařízení (odloučeného) odřadu pro speciální
činnost a hodnocení
DSG               (1) Deputy Secretary General; Note: HQ NATO. Secrétaire général délégué ; Note : siège de l'OTAN. Zástupce Generálního tajemníka; Pozn.: velitelství NATO.
DSG               (2) divisional support group groupe de soutien divisionnaire divizní zabezpečovací skupina
DSI declared site inspection inspection de site déclaré inspekce deklarovaného místa
DSN digital switched network réseau numérique commuté digitální síť s přepínáním (komutovaná)
DSP                (1) digital signal processing traitement des signaux numériques zpracování digitálního signálu
DSP                (2) digital signal processor processeur de signaux numériques procesor digitálního signálu
DSP                (3) drift start position position initiale de dérive počáteční bod odchýlení (snosu)
DSRV deep submergence rescue vehicle sous-marin de recherche et de sauvetage à grande profondeur prostředek pro vyhledávání a záchranu ve velkých hloubkách
DSS                (1) decision support system système interactif d'aide à la décision součinnostní systém pro poskytnutí pomoci k přípravě
rozhodnutí (Systém pro podporu rozhodnutí)
DSS                (2) Democratic Party of Serbia Parti démocratique de Serbie Srbská demokratická strana
DSS                (3) divisional support squadron escadron de soutien divisionnaire divizní zabezpečovací letka
DSSS              (1) defence secure speech system système de cryptophonie pour la défense vojenský systém utajeného hovoru
DSSS              (2) direct sequence spread spectrum étalement du spectre à séquence directe rozprostření spektra přímou/řízenou posloupností
DST                (1) Defence and Space Talks pourparlers sur la défense et l'espace rozhovory o obraně a kosmickém prostoru
DST                (2) direct support team équipe de soutien direct skupina pro přímé zabezpečení
DT data terminal terminal de données datový terminál
DTAS depressed towed-array system système d'antenne remorquée par dépresseur ponorný vlečený anténní systém
DTC data transfer cartridge cassette de transfert de données kazeta pro přenos dat
DTD data transfer device dispositif de transfert de données zařízení pro přenos dat
DTED digital terrain elevation data données numérisées sur les altitudes du terrain digitální data terénních výšek (digitální výškový model terénu)
DTG date-time group groupe date-heure /GDH/ skupina datum-čas
DTI                      (F) built-in test equipment /BITE/ dispositif de test intégré ;
équipement de test intégré
vestavěné testovací zařízení /BITE/
DTM              (1) data transfer module module de transfert de données modul přenosu dat
DTM              (2) digital terrain model modèle numérique de terrain /MNT/ digitální model terénu
DTS                     (F) special drawing right /SDR 1/ droit de tirage spécial zvláštní oprávnění čerpat finanční prostředky
DTSI Defense Trade Security Initiative; Note: USA. Initiative sur la sécurité du commerce de défense ; Note : USA. opatření pro zajištění bezpečnosti v obchodování s vojenským materiálem;
Pozn.: USA.
DTU data transfer unit unité de transfert de données jednotka přenosu dat
DU depleted uranium uranium appauvri /UA/ ochuzený uran
DV distinguished visitor visiteur de marque důležitý (významný) návštěvník (host)
DVN                   (F) night vision device /NVD/ dispositif de vision nocturne přístroj nočního vidění
DWG distributed wargame jeu de guerre réparti přidělená válečná hra
DWM deep-water mine mine de grand fond mina pro použití v hlubokých vodách (hloubková mina)
DWS distributed wargaming system système de jeu de guerre réparti systém přidělení válečné hry
DWSNET distributed wargaming system network réseau de jeu de guerre réparti síť systému přidělení válečné hry
DZ drop zone zone de largage prostor vysazení osob a shozu nákladu na padácích