ZKRATKA ANGLICKÝ TERMÍN FRANCOUZSKÝ TERMÍN ČESKÝ TERMÍN
E3 electromagnetic environmental effects; Note: Naval operations. effets de l'environnement électromagnétique ; Note : opérations navales. účinky elektromagnetického prostředí; Pozn.: námořní operace.
E-3A NATO E-3A Component Composante E-3A de l'OTAN Složka E-3A NATO
E-3D NATO E-3D Component Composante E-3D de l'OTAN Složka E-3D NATO
EA                  (1) electronic attack attaque électronique elektronický útok
EA                  (2) emergency action mesure d'urgence mimořádné opatření
EA                  (3) emergency assault assaut d’urgence náhlý (pohotovostní) přepad/nečekaný útok/nouzový výsadek
EA                  (4) engagement area zone d’engagement prostor bojové činnosti
EA                  (5) evolutionary acquisition acquisition évolutive vývojový přírůstek – pořizování (nákupy) na základě
vývoje
EACOS COOP Executive Assistant to the Chief of Staff for Cooperation officier général délégué du CEM pour la coopération výkonný zástupce náčelníka štábu pro součinnost
(
důstojník pověřený NŠ řešením otázek součinnosti)
EAD extended air defence défense aérienne élargie rozšířená PVO (PVO se zvýšenou účinností)
EADRCC Euro-Atlantic Disaster Response
Coordination Centre
Centre euro-atlantique de coordination des interventions en cas de catastrophe Euroatlantické koordinační středisko pro řešení situace při katastrofách
EADRU Euro-Atlantic Disaster Response Unit Unité euro-atlantique d'intervention en cas de catastrophe Euroatlantická jednotka pro řešení situace při katastrofách
EAF Entity Armed Forces Forces armées des Entités ozbrojené síly entity/celku
EAM emergency action message message de mesure d'urgence zpráva o nouzovém opatření
E&R evasion and recovery évasion et récupération vyhnutí/odpoutání se a návrat
EAP emergency action plan plan d'action d'urgence plán nouzových opatření
EAPC Euro-Atlantic Partnership Council Conseil de partenariat euro-atlantique /CPEA/ Euroatlantická rada partnerství
EAPC/COEC Euro-Atlantic Partnership Council in Council Operations and Exercise Committee Session Conseil de partenariat euro-atlantique en session du Comité des opérations du Conseil et des exercices Jednání výboru Euroatlantické rady partnerství pro operace a cvičení
EAPMC Euro-Atlantic Partnership Military
Committee
Comité militaire de partenariat euro-atlantique
/CMPEA/
Vojenský výbor Euroatlantické rady partnerství
EAPMC/CS Euro-Atlantic Partnership Military
Committee in Chiefs of Staff Session
Comité militaire de partenariat euro-atlantique en session des chefs d'état-major /CMPEA/CEM/ Jednání Vojenského výboru Euroatlantické rady partnerství na úrovni NGŠ
EAPWP Euro-Atlantic Partnership Work Plan plan de travail du Partenariat euro-atlantique plán práce euroatlantického partnerství
EATCHIP European Air Traffic Control Harmonization and Integration Programme Programme européen d'harmonisation et d'intégration du contrôle de la circulation aérienne Evropský program harmonizace a integrace řízení letového provozu
EAU emergency action unit unité d'intervention d'urgence pohotovostní jednotka
EAW electronic and acoustic warfare lutte électronique et acoustique elektronický boj a bojová činnost s využitím akustických prostředků;
elektronický a akustický boj
EBAO effects-based approach to operations approche des opérations fondée sur les effets přístup k vedení operací založený na účincích
EBIOC extended basic identity object class classe élargie d'objets « catégories élémentaires d'identité » rozšířená třída objektů – základní identifikační kategorie
EBRD European Bank for Reconstruction and
Development
Banque européenne pour la reconstruction et le développement /BERD/ Evropská banka pro obnovu a rozvoj
EC                  (1) electronic combat combat électronique elektronický boj
EC                  (2) European Commission Commission européenne /CE 2/ Evropská komise
ECAC European Civil Aviation Conference Commission européenne de l'aviation civile Evropská komise pro civilní letectví
ECAP European Capabilities Action Plan plan d’action européen sur les capacités akční plán evropských schopností
ECB expendable communication buoy bouée de télécommunications consommable spojovací bóje pro jednorázové použití;
jednorázová spojovací bóje
ECC evolutionary capability criteria critères évolutifs de capacités kritéria vývojových schopností
ECF essential command function fonction essentielle de commandement základní (důležité) funkce velení
ECHO evolutionary capability for HQ
operations
capacité évolutive pour les opérations de QG rozvoj schopností pro činnost velitelství
ECM electronic countermeasures contre-mesures électroniques /CME 2/ elektronická protiopatření (elektronické působení)
ECMM European Community Monitoring
Mission
Mission de vérification de la Communauté européenne Monitorovací mise (komise) Evropského společenství
ECO                    (F) Central and Eastern Europe /C&EE/ Europe centrale et orientale střední a východní Evropa
ECP               (1) (F) circular error probable /CEP 1/ écart circulaire probable střední kvadratická chyba
ECP               (2) entry control post poste de contrôle d’entrée stanoviště vstupní kontroly
ECR enemy contact report compte rendu de contact avec l'ennemi hlášení o navázání dotyku s nepřítelem
ECS environment control system système de contrôle de l’environnement systém kontroly prostředí
ECTA                  (F) type "A" cost estimate /TACE/ estimation de coût de type « A » odhad nákladů typu “A”
ECTB                  (F) type "B" cost estimate /TBCE/ estimation de coût de type « B » odhad nákladů typu “B”
ECTC                  (F) type "C" cost estimate /TCCE/ estimation de coût de type « C » odhad nákladů typu “C”
ED                  (1) electronic deception déception électronique elektronické klamání
ED                  (2) emergency destruction destruction d'urgence nouzové (rychlé) ničení
ED                  (3) (F) directed energy /DE/ énergie dirigée řízená (směrovaná) energie
ED                  (4) exposure draft exposé-sondage návrh (koncept) projevu, vystoupení
EDAR estimated date of authorization request date prévue de la demande d'autorisation /DPDA/ ;
date probable de la demande d'autorisation
předpokládané (odhadované) datum schválení požadavku
EDC estimated date of completion date d'achèvement prévue /DAP 1/ ;
date d'achèvement probable
předpokládané (odhadované) datum dokončení
EDIP European Defence Improvement
Programme
Programme d'amélioration de la défense européenne Evropský program na zdokonalení obrany
EDS estimated date of start date de commencement prévue /DCP/ ;
date de début probable
předpokládané (odhadované) datum zahájení
EDW effective downwind vent effectif de retombée /VER/ efektivní výškový vítr
EE                  (1) effective engagement efficacité de la prise à partie účinný boj;
účinné zasazení/střetnutí
EE                  (2) emergency establishment;
emergency complement (obsolete)
tableau d'effectifs d'urgence /TEU 1/ nouzové tabulky počtů;
(pro mimořádné situace, hotovostní)
EEA essential elements of analysis éléments essentiels d’analyse základní analytické prvky
EEBD emergency egress breathing device appareil respiratoire autosauveteur záchranný automatický dýchací přístroj
EED electro-explosive device dispositif électro-explosif zařízení aktivující odpálení pomocí elektrické energie; (prostředek elektrického roznětu; elektrický iniciátor)
EEFI essential elements of friendly information éléments essentiels d'informations amies důležité prvky informací o vlastních silách (vojscích)
EEI                (1) (F) improvised explosive device /IED/ engin explosif improvisé
dispositif explosif de circonstance (toléré)
improvizované výbušné zařízení
EEI                (2) essential elements of information éléments essentiels d'information základní/nezbytné prvky (zpravodajské) informace
EER explosive echo-ranging localisation d'échos par charge explosive měření vzdálenosti výbuchů na základě ozvěny
EEZ exclusive economic zone zone économique exclusive /ZEE/ zvláštní ekonomická zóna
(oblast ekonomického zájmu)
EF                  (1) enemy forces forces ennemies nepřátelské síly (protivník)
EF                  (2) (F) financial year (or fiscal year) /FY/ exercice financier finanční (fiskální) rok
EF                  (3) external forces forces extérieures zahraniční síly
EFA European Fighter Aircraft avion de combat européen evropský bojový (stíhací) letoun
EFC escort force commande commandant de la force d’escorte velitel eskorty
EFL established financial limits limites financières établies /LFE/ stanovený finanční limit
EFLT deprecated; preferred: FLET déconseillée ; privilégiée : FLET nevhodné; preferované: FLET
EGC enhanced group call appel de groupe amélioré /AGA/ rozšířené skupinové volání
EH environmental health hygiène du milieu kvalita životního prostředí
EHC evacuation handling centre centre de triage d’évacuation středisko řízení odsunu
EHIP European HAWK Improvement
Programme
Programme d'amélioration du HAWK européen evropský program na zdokonalení HAWK
EHP environmental health project projet d’hygiène du milieu projekt kvality životního prostředí
EIADS extended integrated air defence system système de défense aérienne intégrée élargie systém rozšířené integrované protivzdušné obrany
EIF entry-into-force (day) (jour d') entrée en vigueur nabytí právní účinnosti (zahájení platnosti)
EIRP equivalent isotropically radiated power puissance isotrope rayonnée équivalente /PIRE/ ekvivalent izotropního vyzářeného výkonu
EJ electronic jamming brouillage électronique elektronické rušení
EKD electronic key distribution distribution électronique des clés elektronická distribuce klíčů
ELINT electronic intelligence renseignement électronique elektronické zpravodajství
ELSEC electronic security sécurité électronique elektronická bezpečnost
ELSS emergency life-support system système de réanimation en cas d'urgence pohotovostní záchranný (resuscitační) systém
ELT               (1) emergency locator transmitter émetteur de localisation d'urgence osobní radiomaják pro případ nouze
ELT               (2) (F) Treaty-limited equipment /TLE/ équipement limité par le Traité limit výzbroje stanovený dohodou
EM                 (1) electromagnetic électromagnétique elektromagnetický
EM                 (2) (F) headquarters /HQ 1/ état-major velitelství
EM                 (3) (F) staff état-major štáb
EMC electromagnetic compatibility compatibilité électromagnétique /CEM 3/ elektromagnetická kompatibilita
EMCON emission control contrôle d'émission řízení vyzařování
EMF electromagnetic frequency fréquence électromagnétique elektromagnetická frekvence
EMG                   (F) general staff /GS 1/ état-major général generální štáb
EMH electromagnetic hazards dangers électromagnétiques elektromagnetické nebezpečí
EMI               (1) electromagnetic interference interférence électromagnétique elektromagnetická interference (~ rušivé ovlivňování,
~ rušení)
EMI               (2) (F) International Military Staff /IMS/ État-major militaire international Mezinárodní vojenský štáb
EMMF European Multinational Maritime Force Force maritime multinationale européenne evropské mnohonárodní námořní síly
EMOP Enhanced and More Operational
Partnership
Partenariat renforcé et plus opérationnel rozšířená operační spolupráce
EMP electromagnetic pulse impulsion électromagnétique /IEM/ elektromagnetický impulz
EMPP electromagnetic pulse protection protection contre l'impulsion électromagnétique ochrana před účinky elektromagnetického impulzu
EMS electromagnetic spectrum spectre électromagnétique elektromagnetické spektrum
EMSEC emission security sécurité de rayonnement sécurité des émissions (toléré) bezpečnost vyzařování (vysílání)
EMSIWARN emitter simulation warning message message de préavis de simulation d'émetteurs varovná zpráva vysílaná klamným vysílačem
EMUE                 (F) Military Staff of the European Union
/EUMS/
État-major militaire de l’Union européenne Vojenský štáb Evropské unie
EN electronic neutralization neutralisation électronique elektronická neutralizace
ENDEX end of exercise fin d'exercice /FINEX/ konec cvičení
ENHA en-route holding area zone d'attente en déplacement vyčkávací prostor na trati
EO electro optical;
electro-optics
optoélectronique optoelektronický
EOB electronic order of battle ordre de bataille électronique /ODBE/ bojová sestava elektronických prostředků (elektronická situace)
EOC essential operational capability capacité opérationnelle essentielle základní (nezbytné) operační schopnosti
EOCCM electro-optical counter-countermeasures contre-contre-mesures optoélectroniques opatření proti optoelektronickým protiopatřením
EOCM electro-optical countermeasures contre-mesures optoélectroniques optoelektronická protiopatření
EOD explosive ordnance disposal neutralisation des explosifs et munitions (NEM) ; neutralisation, enlèvement et destruction des explosifs /NEDEX ;
Note : FRA.
pyrotechnická asanace, (~činnost, likvidace výbušného materiálu)
EODT explosive ordnance disposal team; Note: Navy. équipe d'intervention sur le matériel explosif ; Note : marine. pyrotechnický odřad (~skupina, skupina pro likvidaci výbušného materiálu);
Pozn.: VojN.
EOF essential operating facility installation essentielle d'exploitation základní (nezbytné) provozní zařízení
EOM              (1) end of mission cessez le feu ! palbu stav
EOM              (2) end of mission fin de mission konec úkolu
EOP emergency offtake point point d'extraction d'urgence nouzové místo odběru
EOPM electro-optic protection measures mesures de protection optoélectroniques optoelektronická ochranná opatření
EOR explosive ordnance reconnaissance reconnaissance d'explosifs et de munitions ;
reconnaissance de munition explosive
pyrotechnický průzkum
EORSAT electronic intelligence ocean reconnaissance satellite satellite de reconnaissance océanique pour renseignement électronique družice pro elektronický průzkum oceánů
EOS end of set fin de bloc konec bloku (sestavy, sady, souboru)
EOSM electro-optical support measures mesures de soutien optoélectronique opatření optoelektronického zabezpečení
EOT end of tour fin d'affectation konec nasazení/mise
EP                  (1) emission policy politique d'émission zásady vyzařování (vysílání)
EP                  (2) entitled personnel personnel admissible oprávněná osoba
EP                  (3) estimated position position estimée ;
position probable
odhadovaná poloha (pravděpodobná)
EPA evasion plan of action plan d’action pour évasion plán na odpoutání
EPC European political cooperation coopération politique européenne /CPE 3/ evropská politická spolupráce
EPG               (1) employment planning guide; Note: NAEW. guide pour la planification d'utilisation ; Note : NAEW. směrnice pro plánování činnosti (použití); Pozn.: NAEW.
EPG               (2) exercise planning guide guide de planification des exercices směrnice pro plánování cvičení
EPIRB emergency position-indicating radio beacon radiobalise de localisation des sinistres nouzový radiomaják pro určení polohy;
radiomaják pro určení polohy v případě nouze
EPM electronic protective measures mesures de protection électronique /MPE/ elektronická ochranná opatření (elektronická ochrana)
EPP exercise planning process processus de planification d'exercice postup plánování cvičení
EPS exercise planning staff état-major de planification d'exercice štáb pro plánování cvičení
EPW earth penetrator warhead;
earth penetrator weapon
arme explosive à forte pénétration dans le sol ;
tête explosive à forte pénétration dans le sol
zbraň/hlavice, pronikající pod povrch země (zemským povrchem)
ER                  (1) electronic reconnaissance reconnaissance électronique elektronický průzkum
ER                  (2) extended range portée accrue zvýšený (prodloužený) dosah
ER2T               (F) weapons intelligence team /WIT/ équipe de recherche technique et tactique
Note : FRA uniquement.
výzbrojně-technický průzkumný tým
ERA               (1) entity-relationship analysis analyse des rapports entre entités analýza předpokládaných vztahů mezi objekty
ERA               (2) explosive reactive armour blindage réactif par explosion výbušné pancéřování
ERCS electronic-countermeasures-resistant communication system [obsolete abbreviation] système de communication insensible aux contre- mesures électroniques [abréviation désuète] spojovací systém odolný vůči elektronickým protiopatřením
ERR engineering release record dossier de diffusion technique záznam (protokol) o schválení (uvolnění) technické dokumentace
ERS                (1) emergency recovery system système de récupération d’urgence nouzový záchranný systém
ERS                (2) emergency relocation site emplacement de repli en cas d'urgence přemístění v případě nouze (krize) (nouzové přemístění)
ERT               (1) establishment review tool outil de réexamen des effectifs nástroj přezkoumání (hodnocení) počtů; (~ početního stavu; ~ tabulek počtů
ERT               (2) execution reference time temps de référence pour l'exécution velitelský čas (čas provedení)
ERW enhanced-radiation weapon; Note: Neutron weapon. arme à effets de radiation renforcés ; Note : arme à neutrons. zbraň se zvýšenou radiací; Pozn.: neutronová zbraň.
ES electronic surveillance surveillance électronique elektronické sledování
ESD electrostatic discharge décharge électrostatique /DES/ elektrostatický výboj
ESDI European Security and Defence Identity Identité européenne de sécurité et de défense
/IESD/
Evropská bezpečnostní a obranná identita
ESDP European Security and Defence Policy politique européenne de sécurité et de défense
/PESD/
evropská bezpečnostní a obranná politika
ESF European Security Forum Forum européen de sécurité Evropské bezpečnostní fórum
ESJ electronic warfare stand-off jammer brouilleur de guerre électronique à distance de sécurité ;
Note : la distance de sécurité est celle qui sépare le brouilleur de l'objectif.
rušič prostředků elektronického boje na dálku
ESM               (1) electronic surveillance measures mesures de surveillance électronique opatření pro elektronické sledování
ESM               (2) electronic warfare support measures mesures de soutien de guerre électronique /MSE 2/ elektronická podpůrná opatření
ESN English-speaking nation pays anglophone anglicky mluvící země (anglofonní země)
ESOR emergency stand-off range distance de sécurité d'urgence bezpečnostní vzdálenost
ESPE end state peacetime establishment tableau final d'effectifs du temps de paix konečný stav tabulek mírových počtů
ESS ecologically-sound system système non polluant ekologicky nezávadný systém
EST emergency support team équipe de soutien d’urgence pohotovostní zabezpečovací skupina
ET emerging technologies technologies naissantes perspektivní technologie
ETA estimated time of arrival heure prévue d'arrivée /HPA 1/ předpokládaný (odhadovaný) čas příjezdu (příletu)
ETC estimated time of completion heure prévue d'achèvement ;
heure probable d'achèvement
předpokládaný (odhadovaný) čas dokončení
ETD estimated time of departure heure prévue de départ /HPD/ předpokládaný (odhadovaný) čas odjezdu (odletu)
ETR               (1) estimated time of restoration heure prévue pour le rétablissement de la communication ;
heure probable pour le rétablissement de la communication
předpokládaná (odhadovaná) doba obnovy
ETR               (2) estimated time of return heure prévue de retour /HPR/ ;
heure probable de retour /HPR/
předpokládaný (odhadovaný) čas návratu
ETRI Enhanced Threat Reduction Initiative Initiative élargie pour la réduction de la menace rozšířená iniciativa pro omezení rizik (ohrožení)
ETS European telecommunication standard norme européenne de télécommunication /NET/ evropský telekomunikační standard (norma)
ETT embedded training team; Note: USA. équipe de formation intégrée ; Note : USA. integrovaný výcvikový tým; Pozn.: USA.
ETTU east of the Urals;
east of Urals
à l'est de l'Oural východně od Uralu
EU European Union Union européenne /UE/ Evropská unie
EUCE European Union Command Element élément de commandement de l’Union européenne prvek velitelství Evropské unie
EUDAC European Distribution and Accounting Agency (of the Military Committee); Note: An agency of the Military Committee. Bureau européen de distribution et de comptabilité
(du Comité militaire) ;
Note : agence du Comité militaire.
Evropská agentura pro distribuci a účetnictví
(Vojenského výboru);
Pozn.: Agentura Vojenského výboru.
EUFOR European Union Force Force de l’Union européenne síly Evropské unie
EUFOR HQ EUFOR Headquarters État-major de l’EUFOR Velitelství sil Evropské unie
EUMC European Union Military Committee Comité militaire de l'Union européenne /CMUE/ Vojenský výbor Evropské unie
EU MS deprecated; preferred: EUMS déconseillé ; privilégiée : EMUE nevhodné; preferované: EUMS (EMUE)
EUMS Military Staff of the European Union État-major militaire de l’Union européenne
/EMUE/
Vojenský štáb Evropské unie
EUPM European Union Police Mission Mission de police de l’Union européenne /MPUE/ Policejní mise Evropské unie
EUR euro;
Note 1: European single currency. Note 2: Symbol: €.
euro ;
Note 1 : monnaie unique européenne. Note 2 : symbole : €.
euro;
Pozn. 1: jednotná evropská měna. Pozn. 2: symbol: €.
Eurocorps European Rapid Reaction Corps Corps de réaction rapide européen Evropský sbor rychlé reakce
EUSEC European Communications Security and
Evaluation Agency;
Note: An agency of the Military
Committee.
Bureau européen de sécurité et d'évaluation des communications ;
Note : agence du Comité militaire.
Evropská agentura pro bezpečnost a hodnocení spojení;
Pozn.: Agentura Vojenského výboru.
EUSR European Union Special Representative Représentant spécial de l’Union européenne
/RSUE/
Zvláštní představitel Evropské unie
EvaSan                (F) medical evacuation /MedEvac/;
admitted: EVASAN
évacuation sanitaire ;
toléré : EVASAN
zdravotnický odsun;
tolerované: EVASAN
EvPt evacuation point point d’évacuation odsunové místo
EW                 (1) early warning alerte lointaine včasná výstraha (varování, uvědomování)
EW                 (2) electronic warfare guerre électronique /GE 2/ elektronický boj (EB)
EW VAN electronic warfare van module de guerre électronique modul (kontejner) pro vedení EB
EWAM electronic warfare approved message message approuvé de guerre électronique schválená zpráva v rámci elektronického boje
EWC electronic warfare coordinator coordonnateur de la guerre électronique koordinátor sil a prostředků EB
EWCC electronic warfare coordination cell cellule de coordination de la guerre électronique
/CCGE/
skupina koordinace elektronického boje
EWEX electronic warfare exercise;
admitted: EWX
exercice de guerre électronique ;
toléré : EWX
cvičení sil a prostředků EB;
tolerované: EWX
EWG executive working group (obsolete); Note: Renamed Defence Policy and Planning Committee (DPPC) in 2010. groupe de travail exécutif (désuet) ;
Note : rebaptisé « Comité de la politique et des plans de défense (DPPC) » en 2010.
výkonná pracovní skupina (zastaralé);
Pozn.: V roce 2010 přejmenována na Obranný politický a plánovací výbor.
EWMS           (1) Electronic Warfare Management System système de gestion de guerre électronique systém řízení EB
EWMS           (2) electronic warfare mutual support appui réciproque de guerre électronique vzájemná podpora v rámci EB
EWO electronic warfare officer opérateur de guerre électronique důstojník elektronického boje
EWOS electronic warfare operational support soutien opérationnel de guerre électronique operační zabezpečení v rámci EB
EWR              (1) early warning radar radar de détection lointaine radiolokátor včasné výstrahy
EWR              (2) electronic warfare range polygone de guerre électronique cvičiště pro výcvik v podmínkách EB
EWRS            (1) early warning and response system; Note: EU public health. système d’alerte précoce et de réaction ; Note : santé publique de l’UE. systém včasné výstrahy a reakce; Pozn.: veřejné zdravotniczví EU.
EWRS            (2) early warning reporting system système de comptes rendus d’alerte lointaine hlásný systém včasné výstrahy (uvědomování)
EWRTM electronic warfare request/tasking message message de demande et d'attribution de mission de guerre électronique zpráva s požadavkem/stanovením úkolu v rámci elektronického boje
EWS emergency water supply réserve d’eau stratégique strategické zásoby vody;
zásoby vody pro mimořádné situace
EWX admitted; preferred: EWEX toléré ; privilégiée : EWEX tolerované; preferované: EWEX
EX exercise exercice cvičení
EXBRIEF exercise brief exposé d'exercice brífink ke cvičení (instruktáž pro účastníky)
EXCON exercise control contrôle de l'exercice řízení cvičení
EXCONOPS exercise concept of operations concept d'opération d'exercice záměr cvičení
Exfil. exfiltration exfiltration skrytý odchod
EXINST exercise instruction instruction d'exercice směrnice pro cvičení
EXOPLAN exercise operational plan plan d'opération d'exercice operační plán pro cvičení (plán činnosti při cvičení)
EXPI exercise planning instruction directive de planification d'exercice směrnice pro plánování cvičení (nahradilo
EXPLANDIR)
EXPLANSUPP exercise planning supplement supplément de planification d'exercice doplněk k plánování cvičení
EXPROG exercise programme programme d'exercices plán cvičení
EXRAP exercise remedial action programme programme de mesures correctives de l'exercice plán přípravy nápravných opatření
EXSPEC exercise specifications spécifications d'exercice koncepce cvičení
EXTAC experimental tactics tactique expérimentale zkušební taktika
EZ                  (1) engagement zone zone d'engagement prostor činnosti (zasazení)
EZ                  (2) exclusion zone zone d'exclusion vyčleněný prostor
EZ                  (3) extraction zone zone de largage afaible hauteur;
zone ďextraction
prostor shozu nákladu vytažením