ZKRATKA ANGLICKÝ TERMÍN FRANCOUZSKÝ TERMÍN ČESKÝ TERMÍN
FA                  (1) field artillery artillerie de campagne pozemní dělostřelectvo
FA                  (2) final acceptance réception définitive /RD/ ;
recette définitive /RD/
konečné přijetí
FA                  (3) frontal aviation aviation de front frontové letectvo
FAA               (1) (F) allied air force /AAF 1/ force aérienne alliée spojenecké vzdušné síly (AAF 1)
FAA               (2) forward assembly area zone de rassemblement avancée předsunutý prostor soustředění
FAAWC force anti-air warfare commander commandant de lutte antiaérienne de la force velitel protiletadlového vojska
FAC               (1) (F) combat air force force aérienne de combat bitevní letectvo
FAC               (2) forward air controller contrôleur air avancé /CAA 3/ předsunutý letecký návodčí
FACA            (1) force air coordination area zone de coordination aérienne de la force prostor součinnosti letectva (koordinace činnosti)
FACA            (2) force aircraft control area zone de contrôle des aéronefs de la force prostor řízení vojenských letadel
FACP forward air control post poste avancé de direction tactique Air /PADTA/ předsunuté naváděcí stanoviště taktického letectva
FAADS forward area air defence system système de défense aérienne de l'avant systém PVO pro předsunutý prostor
FAE fuel-air explosive explosif combustible-air aerosolová výbušina
FAG Force Allotment Group [NAEW] Groupe d'affectation de la Force [NAEW] Skupina pro přidělování sil (NAEW)
FAI final acceptance inspection inspection de réception définitive závěrečná zpráva inspekce
FAMS force assessment and management system système d'évaluation et de gestion des forces systém hodnocení a řízení vojsk
FAO                     (F) computer-aided manufacturing
/CAM 4/
fabrication assistée par ordinateur výroba řízená výpočetní technikou
FAPC Food and Agriculture Planning
Committee
Comité d'étude pour le ravitaillement et l'agriculture Výbor pro plánování výživy a zemědělství
FARP forward arming and refuelling point point avancé de ravitaillement en armes et en carburant předsunuté místo pro doplňování výzbroje a paliva
FAS functional area services; Note: ACCIS. services de domaine fonctionnel ; Note : ACCIS. zabezpečení funkční oblasti
Pozn.: ACCIS.
FASC forward air support centre centre d'appui aérien avancé předsunuté středisko letecké podpory
FASWC force antisubmarine warfare commander commandant de lutte anti-sous-marine de la force velitel protiponorkových sil;
velitel sil pro protiponorkový boj (~sil protiponorkového boje)
FATDS field artillery tactical data system système de données tactiques d’artillerie de campagne systém taktických dat pozemního dělostřelectva
FBA fighter-bomber, attack chasseur-bombardier tactique stíhací bombardovací letoun – taktický
FBMS formation battle management system système de gestion de la bataille au niveau de la formation systém řízení boje na úrovni svazku (sestavy)
FBS fighter-bomber, strike;
Note 1: NATO aircraft nomenclature. Note 2: Nuclear strike.
chasseur-bombardier d'attaque ;
Note 1 : nomenclature OTAN des aéronefs. Note 2 : frappe nucléaire.
stíhací bombardovací letoun – nosič; Pozn. 1: označení letadel NATO. Pozn. 2: jaderný úder.
FC                  (1) fighter controller contrôleur d'interception letecký návodčí
FC                  (2) financial controller; FINCON (deprecated) contrôleur des finances ; FINCON (déconseillé) finanční kontrolor, revizor; FINCON (nevhodné)
FC                  (3) fire control conduite de tir řízení palby
FC                  (4) force commander; Note: NATO forces. commandant de la force ; Note : forces OTAN. velitel sil;
Pozn.: síly NATO.
FCA functional configuration audit audit de la configuration fonctionnelle funkční audit konfigurace
FCdr force commander; Note: EU forces. commandant de force ; Note : forces de l’UE. velitel sil; Pozn.: sil EU.
FCE               (1) (F) conventional armed forces in Europe
/CFE/
forces armées conventionnelles en Europe konvenční síly v Evropě
FCE               (2) forward command element élément de commandement avancé jednotka předsunutého velitelství
FCL force composition list liste de composition de la force ;
liste de composition des forces
seznam/přehled složení sil
FCR fire-control radar radar de conduite de tir radiolokátor pro řízení palby
FCS fire-control system système de conduite de tir systém řízení palby
FFT                (1) fact-finding team mission exploratoire vyšetřovací tým
FFT                (2) friendly force tracking suivi des forces amies sledování vlastních sil
FCU fuel consumption unit unité de consommation de carburant jednotka spotřeby paliva
FCZ forward combat zone zone avant des combats předsunutý (přední) prostor bojové činnosti (~bojová zóna)
FD                  (1) force development développement des forces výstavba sil
FD                  (2) framework document document-cadre rámcový dokument
FDC fire direction centre poste central de tir středisko řízení palby
FDI foreign direct investment investissement direct étranger přímé zahraniční investice
FDM frequency-division multiplexing multiplexage par répartition en fréquence /MRF/ multiplex s kmitočtovým dělením
FDMA frequency-division multiple access accès multiple par répartition en fréquence
/AMRF/
vícenásobný přístup s kmitočtovým dělením
FDO fire direction officer officier responsable de la direction des tirs důstojník pro řízení palby
FEB forward employment base base d'emploi avancée předsunutá rozvinutá základna
FEBA forward edge of the battle area limite avant de la zone de bataille přední okraj prostoru vedení boje (obrany)
FEO forcible entry operation opération de pénétration par la force průlom
FEP front-end processor processeur frontal předřazený procesor
FER               (1) final exercise report compte rendu final d'exercice závěrečná zpráva o cvičení
FER               (2) force effectiveness report rapport sur l'efficacité des forces hlášení o bojeschopnosti vojsk
FEST forward engineer support team équipe de soutien avancé du génie předsunutá skupina ženijního zabezpečení
FETS                   (F) architecture and engineering fees
/A&E/
frais d'étude technique et de surveillance technické a provozní poplatky
FEZ fighter engagement zone zone d'engagement de chasseurs prostor činnosti stíhacího letounu
FF frigate frégate fregata
FFA free-fire area;
weapons free zone /WFZ/
zone de tir libre /ZTL/ prostor neomezeného vedení palby
FFE fire for effect tir d'efficacité účinná palba
FFIR friendly forces information requirement besoin d’information des forces amies požadavek vlastních sil na informace
FFS funded feasibility study étude de faisabilité à financement assuré studie o možnostech finančního zabezpečení
FG force goals objectifs de forces cíle výstavby sil
FGA fighter, ground attack chasseur d'appui tactique ;
chasseur d'attaque au sol
bitevní letoun (pro taktickou podporu)
FGL force generation level niveau de constitution d'une force úroveň vytváření sil (stupeň nárůstu)
FH frequency hopping saut de fréquence /SF 1/ frekvenční skok (přelaďování kmitočtů skoky)
FI fire incident;
firing incident
incident de tir mimořádná událost při střelbě
FIAS                    (F) International Security Assistance
Force /ISAF/ [Afghanistan]
Force internationale d’assistance à la sécurité
[Afghanistan]
mezinárodní pomocné bezpečnostní síly
[Afghánistán]
FICV future infantry combat vehicle futur véhicule de combat d'infanterie /FVCI/ bojové vozidlo pěchoty nové generace
(modernizované)
FIDS force identification system système de détermination des forces systém pro identifikaci vojsk
FINCON deprecated; preferred: FC 2. déconseillé ; privilégié  : FC 2. nevhodné; preferované: FC 2
FINEX                 (F) end of exercise /ENDEX/ fin d'exercice konec cvičení
FIR                (1) first impression report compte rendu de première impression prvotní hlášení
FIR                (2) flight information region région d'information de vol letová informační oblast
FIS                 (1) flight information service service d'information de vol letová informační služba
FIS                 (2) foreign intelligence service service de renseignement étranger zahraniční zpravodajská služba (cizí~)
F-Kill firepower kill destruction – puissance de feu /destruction-F/ zničení palebné síly
FL flight level niveau de vol letová hladina
FLA Future Large Aircraft futur avion gros porteur dopravní letadlo nové generace
FLAR forward-looking airborne radar radar de bord à vision frontale palubní radiolokátor s dopředným snímáním
FLASER forward-looking infrared laser radar radar laser à thermovision frontale infračervený laserový radiolokátor s dopředným
(čelním) snímáním
FLC force logistic coordinator coordonnateur du soutien logistique de la force koordinátor pro vojskovou logistiku
FLE forward logistic element élément logistique avancé předsunutý prvek logistiky
FLET forward line of enemy troops;
enemy forward line of troops /EFLT/ – (deprecated)
ligne avant des forces ennemies ;
ligne avancée des troupes ennemies – /
EFLT/
(déconseillé)
přední okraj bojové sestavy protivníka; EFLT (nevhodné)
FLEX             (1) fleet exercise exercice des forces navales cvičení flotily vojenského námořnictva
FLEX             (2) force level execution exécution au niveau des forces úroveň připravenosti sil,
úroveň (stupeň) realizačních (prováděcích) sil
FLIP flight information publication publication d'information de vol letová informační publikace
FLIR(S) forward-looking infra-red (system) (système) infrarouge à vision frontale infračervený systém (termovizor) s dopředným
(čelním) snímáním
FLO               (1) faction liaison officer officier de liaison faction styčný důstojník frakce
FLO               (2) French liaison officer officier de liaison français /OLF/ francouzský styčný důstojník
FLOT forward line of own troops ligne avant des forces amies přední okraj vlastních vojsk
FLR force of lower readiness force à niveau de préparation moins élevé vojska s nižším stupněm pohotovosti
FLS                (1) field landing strip bande d’atterrissage de campagne polní přistávací dráha/pás
FLS                (2) forward logistic site site logistique avancé předsunuté místo logistiky (zásobovací místo)
FLSO future less-manned aerospace operations opérations aérospatiales menées dans un environnement plus robotisé budoucí vzdušné operace bez účasti lidských osádek
(budoucí vzdušné operace prováděné roboty)
FM                 (1) force management gestion des forces řízení vojsk
FM                 (2) frequency management gestion des fréquences správa kmitočtového spektra
FM                 (3) frequency modulation modulation de fréquence /MF 2/ frekvenční (kmitočtová) modulace
FMB forward mounting base base de préparatifs de l'avant předsunutá základna pro přípravu
FMBT future main battle tank futur char de bataille bojový tank nové generace
FMC framework multinational corps corps-cadre multinational struktura (složení) mnohonárodního sboru
FMD force mix data données sur les forces en présence soubor dat o stávajících ozbrojených silách
FMDZ forward missile deployment zone zone avant de déploiement des missiles předsunutý prostor rozmístění řízených střel
FMI                     (F) International Monetary Fund /IMF/ Fonds monétaire international Mezinárodní měnový fond
FMM             (1) force mix matrix table des forces en présence matrice dat o stávajících ozbrojených silách
FMM             (2) French military mission mission militaire française /MMF/ francouzská vojenská mise
FMPEC financial management procedures under emergency conditions procédures de gestion financière en situation d'urgence postupy financování v krizových situacích
FMR              (1) force mix ratio rapport des forces en présence výkaz o stávajících ozbrojených silách
FMR              (2) forward maintenance and repair maintenance et réparation de l'avant předsunuté místo pro ošetřování a opravy
FMRB Financial Management and Resource
Board
Bureau de la gestion financière et des ressources Rada pro správu financí a zdrojů
FMS               (1) flight management system système de gestion de vol systém uspořádání letového provozu
FMS               (2) foreign military sales; Note: USA. ventes militaires à l'étranger ;
Note : USA.
prodej vojenského materiálu do zahraničí; Pozn.: USA.
FMT frequency-managed training (net) (réseau) d'instruction à gestion de fréquences výcvik s řízenou frekvencí (sítě)
FNA final network acceptance réception définitive du réseau závěrečné odsouhlasení sítě
FNCS full naval control of shipping [obsolete abbreviation] contrôle naval global de la navigation commerciale [abréviation désuète] komplexní řízení obchodní námořní přepravy vojenským námořnictvem [zastaralá zkratka]
FNI                      (F) intermediate-range nuclear forces
/INF/
forces nucléaires de portée intermédiaire jaderné síly středního dosahu
FNS                (1) foreign nation support soutien fourni par un pays étranger zabezpečení jiným státem (zemí)
FNS                (2) full NATO airborne early warning ground environment integration segment site station intégrale du segment d’intégration entre l’infrastructure électronique et le système aéroporté de détection lointaine de l’OTAN kompletní stanoviště prvku pro integraci vzdušného systému včasné výstrahy a pozemních (elektronických) prostředků NATO;
kompletní stanoviště prvku pro integraci vzdušného a pozemního systému včasné výstrahy NATO
FNSA French National Safety Area; Note: Navy, “Atlantic Side”. Zone de sécurité nationale française /ZSNF/ ; Note : marine, « Façade atlantique ». zóna národní bezpečnosti Francie; Pozn.: VojN, „Atlantické pobřeží“.
FO forward observer observateur avancé předsunutý pozorovatel
FOB forward operating base base d'opérations avancée předsunutá operační základna
FOBTE forward operating base test equipment équipement d'essais pour la base d'opérations avancée testovací (zkušební) zařízení pro předsunutou operační základnu
FOC full operational capability;
final operational capability (deprecated)
capacité opérationnelle totale ;
pleine capacité opérationnelle (toléré) ; Note : FRA ;
capacité opérationnelle finale (déconseillé)
plná operační schopnost;
cílová operační schopnost (nevhodné)
FOD foreign object damage dégâts causés par un corps étranger poškození cizím objektem
FOFA follow-on forces attack attaque des forces d'exploitation et de remplacement úder proti druhým sledům (silám v hloubce)
FOL forward operating location emplacement d'opérations avancé předsunutý operační prostor (rozmístění)
FOM              (1) figure of merit facteur de mérite značka (symbol) kvality
FOM              (2) freedom of movement liberté de circulation ; Note : terme civil. liberté de mouvements ; Note : terme militaire. volnost pohybu
FOO forward observation officer officier observateur avancé důstojník – předsunutý pozorovatel
FOPC final operational planning conference conférence finale de planification opérationnelle závěrečná konference k plánování operace
FOR freedom of return liberté de retour volnost k návratu
FORACS deprecated; preferred: NATO FORACS déconseillé ; privilégiée : FORACS OTAN nevhodné; preferované: NATO FORACS (FORACS OTAN)
FORACS OTAN (F) NATO naval forces sensors and weapons accuracy check site
/NATO FORACS/; FORACS (deprecated)
site de contrôle de précision des armes et des détecteurs des forces navales de l'OTAN ; FORACS (déconseillé) stanoviště pro kontrolu přesnosti zbraní a senzorů
vojenského námořnictva NATO; FORACS (nevhodné)
FORCEPREP force preparation préparation des forces příprava vojsk
FORDEPRENU (F) United Nations Preventive
Deployment Force /UNPREDEP/
Force de déploiement préventif des Nations Unies síly OSN pro preventivní nasazení
FORCECAP force combat air patrol patrouille aérienne de combat de la force bojová letecká hlídka nad jednotkami;
bojové letecké hlídkování nad jednotkami
FORMETS message text formatting system système de formatage des textes de messages systém formalizovaných textových zpráv (hlášení)
FOSS Federal Intelligence Service; Note: BIH. Service de renseignement fédéral ; Note : BIH. Federální zpravodajská služba; Pozn.: BIH.
FOT                     (F) land task force force opérationnelle terrestre pozemní úkolové uskupení
FOTC force over-the-horizon track coordinator coordonnateur des pistes transhorizon de la force koordinátor pro zahorizontální sledování vojsk
FOV field of view angle de champ zorné pole
FP                  (1) force planning plans de forces plánování sil
FP                  (2) force proposal proposition de forces návrh cíle výstavby sil
FP                  (3) force protection protection des forces ochrana vojsk
FPB fast patrol boat vedette rapide rychlý hlídkový člun
FPC                (1) final planning conference conférence de planification finale závěrečná plánovací konference
FPC                (2) force planning cycle cycle de planification des forces cyklus plánování výstavby sil
FPC                (3) force protection cell cellule Protection des forces prvek ochrany sil
FPF final protective fire tir d'arrêt poslední ochranná palba
FPG functional planning guide guide de planification fonctionnelle směrnice pro plánování
FPI                       (F) international protection force /IPF 2/ force de protection internationale mezinárodní ochranné síly
FPNU                  (F) United Nations peace forces /UNPF/ forces de paix des Nations Unies mírové síly OSN
FPO force protection officer officier Protection des forces důstojník ochrany sil
FPP force planning process processus de planification des forces proces plánování výstavby ozbrojených sil
FPT force protection team équipe de protection d'une force skupina na ochranu vojsk
FPWG Force Protection Working Group Groupe de travail Protection des forces Pracovní skupina ochrany sil
FQR final qualification review étude finale des qualifications závěrečné kvalifikační hodnocení
FR functional requirement besoin fonctionnel požadavek na funkčnost (funkční charakteristika)
FRAGO fragmentary order ordre simplifié dílčí rozkaz
FRE future regional engagement engagement régional du futur regionální použití vojsk v budoucnosti
FRI fundamental review of infrastructure; Note: Full title “fundamental review of NATO infrastructure programme”. réexamen fondamental de l'infrastructure ;
Note : titre complet : « réexamen fondamental du programme de l'infrastructure de l’OTAN ».
základní hodnocení infrastruktury;
Pozn.: plné znění „základní hodnocení programu infrastruktury NATO“.
FRIES fast rope insertion and extraction system système d'insertion et d'extraction par corde de descente rapide systém vysazení a vytažení na rychlém laně
FRMB fundamental review of military budget réexamen fondamental du budget militaire základní ověření vojenského rozpočtu
FRP financial rules and procedures règles et procédures financières pravidla a postupy financování (finančního zabezpečení)
FS                   (1) field support soutien de campagne ;
soutien sur le terrain
zabezpečení v poli
FS                   (2) fire support appui-feu palebná podpora
FS                   (3) flight safety sécurité aérienne ;
sécurité des vols
bezpečnost letu
FS                   (4) force standards normes de forces standardy sil
FS                   (5) functional service service fonctionnel provozní služby
FSA                (1) final site acceptance réception définitive de la station ; Note : radar ;
réception définitive du site
konečné schválení stanoviště (umístění)
FSA                (2) fire support area zone de tirs d’appui oblast palebné podpory
FSA                (3) forward support area zone avancée de soutien předsunutý prostor zabezpečení
FSAS force selection and activation system système de sélection et d'activation des forces systém výběru a aktivace sil
FSB                (1) Federal Security Service; Note: RUS. Service fédéral de sécurité ; Note : RUS. Federální bezpečnostní služba; Pozn.: RUS.
FSB                (2) forward staging base base d’attente avancée předsunutý vyčkávací prostor
FSB                (3) forward support base base de soutien avancée předsunutá zásobovací základna
FSc forward scattering prodiffusion dopředný rozptyl
FSC                (1) fire support coordination; FSCOORD (deprecated) coordination des tirs d'appui ; FSCOORD (déconseillé) koordinace palebné podpory; FSCOORD (nevhodné)
FSC                (2) Forum for Security Cooperation; Note: OSCE. Forum pour la coopération en matière de sécurité ; Note : OSCE. Fórum pro spolupráci v oblasti bezpečnosti; Pozn.: OSCE.
FSCC fire support coordination centre centre de coordination des feux d'appui koordinační středisko palebné podpory
FSCL fire support coordination line ligne de coordination des feux d'appui /LCFA/ čára koordinace palebné podpory
FSCM fire support coordination measure mesure de coordination des feux d'appui opatření pro koordinaci palebné podpory
FSCOORD deprecated; preferred: FSC 1 déconseillée ; Privilégiée : FSC 1 nevhodné; preferované: FSC 1
FSE fire support element élément d'appui-feu prvek palebné podpory
FSF forward support facility installation de soutien de l'avant předsunuté zařízení logistiky;
předsunuté zařízení (logistického) zabezpečení
FSG forward support group groupe de soutien de l'avant předsunutá zabezpečovací skupina
FSK frequency shift keying modulation par déplacement de fréquence /MDF 3/ klíčování kmitočtovým posuvem (změnou kmitočtu)
FSN French-speaking nation pays francophone francouzsky mluvící země (frankofonní země)
FSO fire support officer officier Appui-feu důstojník řízení palby
FSP forward supply point point de distribution avancé předsunuté zásobovací místo
FSR force structure review examen de la structure des forces revize organizační struktury ozbrojených sil
FSS forward support site site de soutien avancé předsunuté místo zabezpečení
FSSL fire support safety line ligne de sécurité des feux d'appui bezpečnostní čára palebné podpory
FST forward surgical team équipe chirurgicale avancée předsunutý chirurgický tým
FTC force track coordinator coordonnateur des pistes de la force koordinátor tras
FTC-A force track coordinator air coordonnateur des pistes Air de la force koordinátor tras vzdušných sil
FTC-S force track coordinator-surface coordonnateur des pistes Surface de la force koordinátor námořních tras hladinového loďstva
FTC-SS force track coordinator subsurface coordonnateur des pistes sous-marines de la force koordinátor námořních tras ponorkového loďstva
FTO foreign terrorist organization organisation terroriste étrangère zahraniční teroristická organizace; (cizí ~)
FTS                (1) financial tracking system système de surveillance financière systém sledování financí (finančních toků)
FTS                (2) force tracking system système de suivi des forces systém monitorování sil
FTX field training exercise exercice d'entraînement sur le terrain taktické cvičení s vojsky
FUM follow-up meeting conférence-bilan následné jednání (setkání)
FUP forming-up point point de démarrage ;
zone de démarrage
východiště
F/V fishing vessel navire de pêche rybářská loď
FVCI                   (F) future infantry combat vehicle /FICV/ futur véhicule de combat d'infanterie bojové vozidlo pěchoty nové generace
FW fixed-wing à voilure fixe pevné křídlo
FWC fleet weather centre centre météorologique de la flotte meteorologické středisko flotily (vojenského námořnictva)
FY financial year;
fiscal year
exercice financier /EF 2/ rozpočtový rok