ZKRATKA ANGLICKÝ TERMÍN FRANCOUZSKÝ TERMÍN ČESKÝ TERMÍN
GA                 (1) general agreement accord général všeobecná dohoda
GA                 (2) general alert alerte générale všeobecný poplach
GA                 (3) ground attack attaque au sol pozemní útok
GAERC General Affairs – External Relations
Council; Note: EU.
Conseil « Affaires générales – relations extérieures » /CAGRE/ ;
Note : EU.
Rada pro všeobecné záležitosti – vnější vztahy; Pozn.: EU.
GAL global address list liste globale d'adresses hlavní adresář
GAN                    (F) aircraft carrier battle group /CVBG/ groupe aéronaval bojová skupina letadlových lodí
GAP                     (F) auxiliary power unit /APU 1b/ groupe auxiliaire de puissance pomocný zdroj energie
GAR general assessment report rapport d'évaluation générale všeobecná hodnotící zpráva
GAT general air traffic circulation aérienne générale /CAG 2/ všeobecný (celkový) letový provoz (podle ICAO)
GBAD ground-based air defence défense aérienne basée au sol pozemní protivzdušná obrana
GBP pound sterling livre sterling libra šterlinků
GCA ground-controlled approach procédure d'approche guidée du sol přiblížení řízené ze země
GCC                    (F) joint consultative group /JCG/ groupe consultatif commun společná konzultativní skupina
GCCS global command and control system système mondial de commandement et de contrôle celosvětový (globální) systém velení a řízení
GCE ground combat element élément de combat au sol pozemní bojový prvek
GCI ground-controlled interception interception contrôlée du sol přepad řízený ze země
GCOS general chief of staff;
Note: There is no GCOS in NATO’s military command structure.
chef d'état-major général /CEMG/ ;
Note : il n’y a aucun CEMG dans la structure de commandement militaire de l’OTAN.
náčelník generálního štábu;
Pozn.: ve vojenské velitelské struktuře NATO není
GCOS.
GCU guidance and control unit section de guidage et de commande /SGC/ řídící a naváděcí jednotka
GDH                    (F) date-time group /DTG/ groupe date-heure skupina datum–čas
GDM Group on Defence Matters Groupe sur les questions de défense Skupina pro záležitosti obrany
GDP               (1) general defence plan plan général de défense /PGD/ všeobecný plán obrany
GDP               (2) gross domestic product produit intérieur brut /PIB/ hrubý domácí produkt
GDP               (3) Guidance for Defence Planning Directive d’orientation sur les plans de défense Směrnice pro obranné plánování
GDPR Group of Deputy Permanent Representatives on the Public Disclosure of NATO Documents Groupe des représentants permanents suppléants sur la mise en lecture publique de documents OTAN Skupina zástupců stálých představitelů pro zveřejňování dokumentů NATO
GDS Civil Democratic Party of Bosnia and
Herzegovina
Parti démocratique civil de Bosnie-Herzégovine Občanská demokratická strana Bosny a Hercegoviny
GE                  (1) ground environment infrastructure électronique pozemní (elektronické) prostředky
GE                  (2) (F) electronic warfare /EW 2/ guerre électronique elektronický boj
GEADGE German Air Defence Ground
Environment
infrastructure électronique de la défense aérienne de l'Allemagne pozemní (elektronické) prostředky protivzdušné obrany Spolkové republiky Německo
GEIP                   (F) Independent European Programme
Group /IEPG/
Groupe européen indépendant de programme Nezávislá evropská programová skupina
GEM Ground-effect machine appareil à effet de sol vznášedlo
GEMS generic establishment management system système générique de gestion des effectifs systém řízení (tabulkových) počtů po druzích
GEO deprecated; preferred: GSO déconseillé ; privilégié : GSO nevhodné; preferované: GSO
GEOREF world geographic reference system système mondial géographique de référence hlásný systém GEOREF (celosvětový geografický souřadnicový systém)
GEOSITREP geographic situation report compte rendu de situation géographique hlášení o geografické situaci
GEP generic plan plan générique všeobecný plán
GFA deprecated; preferred: GFAP déconseillé ; privilégiée : GFAP nevhodné; preferované: GFAP
GFAP General Framework Agreement for Peace in Bosnia-Herzegovina; Note: Commonly called "Dayton Agreement”. Accord-cadre général pour la paix en Bosnie- Herzégovine ;
Note : communément appelé « Accord de
Dayton
» .
Všeobecná rámcová dohoda o míru v Bosně a
Hercegovině;
Pozn.: všeobecně známá jako Daytonská dohoda.
GFC ground force commander commandant des forces au sol velitel pozemních sil
GFIM                  (F) combined joint task force /CJTF/ groupe de forces interarmées multinationales společné mnohonárodní úkolové uskupení (CJTF)
GFR gap-filler radar radar de couverture complémentaire vykrývací radiolokátor; (doplňkový radiolokátor)
G/G ground-to-ground sol-sol země–země
GHMA Global Humanitarian Mine Action action humanitaire mondiale de lutte contre les mines světová humanitární akce proti minám
GI                        (F) information management /IM/ gestion de l'information řízení (správa) informací
GIP                (1) generic intelligence plan plan générique de renseignement plán průzkumu
GIP                (2) (F) International Police Task Force
/IPTF/
Groupe international de police Mezinárodní policejní úkolové uskupení
GIRoA Government of the Islamic Republic of
Afghanistan
Government of Afghanistan (obsolete) (GOA (2))
gouvernement de la République islamique d’Afghanistan
gouvernement de l’Afghanistan (désuet)
Vláda Afghánské islámské republiky
Vláda Afghánistánu (zastaralé)
GIUK Greenland/Iceland/United Kingdom; Note 1: Submarine control area in the Atlantic.
Note 2: Referred to as “GIUK Gap”.
Groenland – Islande – Royaume-Uni ;
Note 1 : zone de contrôle des sous marins en
Atlantique.
Note 2 : désigné sous le vocable « Passage GIUK »
Grónsko-Island-Velká Británie;
Pozn.. 1: řízený prostor pro ponorky v Atlantiku. Pozn.. 2: označováno jako „Přeplutí/cesta/trasa GIUK“.
GLC group logistic coordinator coordonnateur de la logistique de groupe skupinový koordinátor logistiky
GLCM ground-launched cruise missile missile de croisière à lanceur terrestre pozemní řízená střela s plochou dráhou letu;
řízená střela s plochou dráhou letu odpalovaná ze země
GLINT gated laser intensifier intensificateur laser à créneau štěrbinový laserový zesilovač
GLO ground liaison officer officier de liaison de l’armée de terre ;
officier de liaison  Terre (toléré)
styčný důstojník pozemních sil
GLONASS global navigation satellite system; Note: RUS. système mondial de radionavigation par satellite
Note : RUS.
globální družicový navigační systém (Ruská federace)
GMDSS global maritime distress and safety system système mondial de détresse et de sécurité en mer globální námořní systém pro hlášení stavu nouze a záchrany
GMF ground mobile force force terrestre mobile pozemní mobilní síly
GMT Greenwich Mean Time temps moyen de Greenwich ;
temps moyen du méridien de Greenwich
greenwichský (střední) čas
GMTI ground moving target indicator éliminateur d’échos fixes au sol ;
suppresseur d’échos fixes au sol
indikátor pozemních pohyblivých cílů (zobrazovací jednotka ~)
GMTIF ground moving target indicator format format de suppression des échos fixes au sol formát zobrazení pozemních pohyblivých cílů
(~indikace ~)
GNP gross national product produit national brut /PNB/ hrubý domácí produkt
GNR general nuclear response riposte nucléaire généralisée všeobecná jaderná odveta
GNSS global navigation satellite system système mondial de navigation par satellite globální družicový navigační systém
GNT                    (F) transitional national government
/TNG/
gouvernement national de transition dočasná národní vláda; (dočasná vláda státu)
GoA               (1) Gulf of Aden golfe d’Aden Adenský záliv
GOA              (2) (obsolete), preferred: GIRoA (désuet) privilégié : GIRoA preferováno GIRoA
GOB deprecated; preferred: GRORBAT déconseillé ; privilégié : GRORBAT nevhodné; preferované: GRORBAT
GOEWDS Group of Experts on Warning and
Detection Systems
Groupe d'experts sur les systèmes d'alerte et de détection Skupina expertů pro výstražné a detekční systémy
GOF group of forces groupe de forces skupina vojsk
GOM                   (F) operational manoeuvre group /OMG/ groupement opérationnel de manoeuvre operační manévrovací skupina
GOP guidelines for operational planning directive de planification opérationnelle směrnice pro operační plánování
GOS grade of service qualité d'écoulement du trafic služební zařazení
GOTS government off-the-shelf gouvernemental sur étagère ;
gouvernemental standard (toléré)
vládou dodávané sériově vyráběné zařízení
GPALS global protection against limited strikes protection à l'échelle mondiale contre des attaques limitées globální ochrana proti omezeným jaderným úderům
GPF general-purpose force force polyvalente síly všeobecného určení
GPG general political guidelines directives politiques générales všeobecná politická směrnice
GPGM general-purpose ground mine mine de fond universelle univerzální pozemní mina
GPN                     (F) Nuclear Planning Group /NPG/ Groupe des plans nucléaires Skupina pro jaderné plánování
GPS                (1) general-purpose segment segment à usage général segment (domény) všeobecného využití; (segment (domény) se všeobecnými službami)
GPS                (2) global positioning system système mondial de positionnement globální polohový systém (globální systém určování polohy)
GPS                (3) global protection system système de protection à l'échelle mondiale celosvětový systém ochrany
GPS/AN global positioning system autonavigation autonavigation à l’aide du système mondial de positionnement autonavigace pomocí globálního systému určování polohy (autonavigace pomocí globálního polohového systému)
GPTE general purpose test equipment équipement d’essai universel univerzální zkušební zařízení
GQA government quality assurance assurance officielle de la qualité státní ověřování jakosti
GRCA ground-referenced coverage area zone de couverture de référence au sol pozemní referenční oblast pokrytí;
oblast pokrytí vztažená k zemi
GRF graduated readiness force force à niveau de préparation gradué síly ve vyšším stupni pohotovosti
GROBAT deprecated; preferred: GRORBAT déconseillé ; privilégiée : GRORBAT nevhodné; preferované: GRORBAT
GRORBAT ground order of battle; GOB (deprecated); GROBAT (deprecated) ordre de bataille Terre ; GOB (déconseillé) ; GROBAT (déconseillé) bojová sestava pozemních sil; GOB (nevhodné);
GROBAT (nevhodné)
GRP glass-reinforced plastic/polyester plastique/polyester armé de fibres de verre sklolaminát;
plastická hmota (polyester) vyztužená skelným vláknem
GRU grid reference unit unité de référence de grille /UREF/ jednotka souřadnicové sítě
GS                  (1) general staff état-major général /EMG/ generální štáb
GS                  (2) general support appui général (privilégié)
soutien général (privilégié)
všeobecná  podpora/ zabezpečení
GS                  (3) general support; Note: Artillery. appui général ; Note : artillerie. všeobecná palebná podpora; Pozn.: dělostřelectvo.
GS                  (4) ground segment segment sol pozemní prvek (segment)
GS                  (5) ground station station au sol pozemní stanice
GS                  (6) ground support appui au sol pozemní podpora
GS OSRH General Staff of the Armed Forces of the
Republic of Croatia
État-major général des Forces armées de la
République de Croatie
Generální štáb ozbrojených sil Chorvatska
GSE               (1) government-supplied equipment matériel fourni par le gouvernement vybavení dodané státem (vládou)
GSE               (2) ground support equipment matériel de servitude au sol zařízení pozemního zabezpečení
GSO geostationary satellite orbit;
geostationary orbit; GEO (deprecated)
geostationary satellite orbit ;
orbite géostationnaire ; GEO (déconseillé)
geostacionární oběžná dráha družice;
geostacionární oběžná dráha; GEO (nevhodné)
GSP general strike plan plan général d'attaque nucléaire všeobecný plán jaderného úderu
GSR               (1) general support reinforcing enforcement de l'appui général posílení všeobecné podpory
GSR               (2) ground surveillance radar radar de surveillance au sol /RSS/ pozemní přehledový radiolokátor
GSS                (1) ground support system système de servitude au sol systém pozemního zabezpečení
GSS                (2) ground/surface system système sol/surface pozemní/povrchový systém;
pozemní/hladinový systém
GS VRS General Staff of the Army of the
Republika Srpska
État-major général de l'armée de Republika Srpska Generální štáb ozbrojených sil Srbské republiky
GSW gunshot wound blessure par arme à feu ;
blessure par balle
střelná rána;
zranění střelnou zbraní
GSZ ground safety zone zone de sécurité terrestre /ZST/ pozemní prostor nebojových operací
GT                  (1) (F) working group /WG/ groupe de travail pracovní skupina
GT                  (2) (F) task group /TG/ groupe tactique úkolová skupina (taktické uskupení)
GT                  (3) gun-target pièce-but záměrná
GTAH                 (F) ad hoc working group /AHWG/ groupe de travail ad hoc pracovní skupina vytvořená ke splnění určitého úkolu;
účelově vytvořená pracovní skupina
GTC               (1) gain time control régulation du gain en fonction du temps časová regulace zisku (časové řízení zesílení);
výběrové zeslabení
GTC               (2) ground tactical commander commandant tactique terrestre velitel pozemních sil na taktickém stupni
GTO geostationary transfer orbit orbite de transfert géostationnaire geostacionární oběžná dráha komunikační družice
GUI graphical user interface interface graphique personnalisée grafické uživatelské rozhraní
GVT                    (F) sensitivity time control /STC/ à gain variable dans le temps ;
régulation de la sensibilité en fonction du temps
časové řízení citlivosti;
řízení citlivosti v závislosti na čase
GW                (1) gateway passerelle brána
GW                (2) guided weapon engin guidé řízená (naváděná) střela (zbraň)
GWOT global war on terrorism guerre planétaire contre le terrorisme globální válka proti terorizmu
GZ SZ 1/ (admitted);
ground zero;
surface zero (admitted)
SZ 1 (toléré) ;
point zéro /PZ 3/ ;
surface zéro /SZ 2/ (toléré)
epicentrum