ZKRATKA ANGLICKÝ TERMÍN FRANCOUZSKÝ TERMÍN ČESKÝ TERMÍN
HA                 (1) holding area zone d'attente vyčkávací prostor
HA                 (2) humanitarian assistance assistance humanitaire humanitární pomoc
HAA heavy anti-aircraft artillery artillerie antiaérienne lourde velkorážové protiletadlové dělostřelectvo
HACV heavy armament combat vehicle véhicule de combat à armement lourd /VCAL/ bojové vozidlo s výzbrojí velké ráže (tank)
HAF heliborne assault force force d’assaut héliportée vrtulníkový výsadek
HAG helicopter action group groupe d'action d'hélicoptères ;
groupe de combat d'hélicoptères
bojová vrtulníková skupina ;
skupina bitevních vrtulníků
HAGC helicopter action group commander commandant de groupe d'action d'hélicoptères ;
commandant de groupe de combat d'hélicoptères
velitel bojové vrtulníkové skupiny;
velitel skupiny bitevních vrtulníků
HALE high-altitude long-endurance
Note: Type of unmanned aerial vehicle.
haute altitude, grande autonomie
Note : type de véhicule aérien sans pilote.
schopnost letu ve velké výšce s dalekým doletem Poznámka: Jedná se o typ bezpilotního vzdušného prostředku.
HANE high-altitude nuclear explosion explosion nucléaire à haute altitude jaderný výbuch ve velké výšce
HAO humanitarian assistance operation opération d’aide humanitaire humanitární operace
HAR helicopter assault regiment régiment d'hélicoptères d'assaut úderný vrtulníkový pluk
HARM high speed anti radar missile;
high-speed anti-radiation missile
missile antiradar à grande vitesse;
missile antirayonnement à grande vitesse
nadzvuková protiradiolokační řízená střela; (~ protiradiotechnická ~)
HARP high-altitude release point point de largage haute altitude bod odhozu ve velké výšce
HAS hardened aircraft shelter abri durci pour avion ;
abri durci pour avions
zodolněný úkryt pro letadlo
HAZCON hazardous conditions conditions dangereuses nebezpečné podmínky
HAZMAT hazardous material matières dangereuses nebezpečný materiál
HCI human-computer interface; human machine interface /HMI/; man-machine interface /MMI/ (admitted) interface homme-machine ;
synonyme : HMI ;
toléré : MMI
rozhraní člověk-počítač; synonymum: HMI; tolerované: MMI
HCU helicopter control unit unité contrôleur d'hélicoptères řídící jednotka vrtulníku
HDC helicopter direction centre centre de direction des hélicoptères středisko řízení činnosti vrtulníků
HDD head-down display visualisation tête basse /VTB/ displej pod výškou očí
HE                  (1) high explosive explosif brisant Tříštivý;
trhavina
HE                  (2) hydrophone effect effet hydrophone hydrofonní účinek (efekt)
HEADTS helicopter and aircraft detection training system système de formation à la détection d'hélicoptères et d'avions systém výcviku ve zjišťování vrtulníků a letounů
HEC helicopter element coordinator coordonnateur des moyens hélicoptères ;
coordonnateur de l'élément hélicoptère
koordinátor vrtulníků;
koordinátor vrtulníkového prvku
HEL high-energy laser laser à énergie élevée laser s vysokou energií
HEP high-explosive plastic explosif brisant plastic tříštivo-trhavá s plastickou trhavinou
HELQUEST helicopter request
Note: In a procedure message.
demande d’hélicoptère /DHELI/
Note : dans un message de procédure.
žádost o vyslání vrtulníku
Poznámka: procedurální zpráva.
HELTASK helicopter task
Note: In a procedure message.
mission d’hélicoptère /MHELI/
Note : dans un message de procédure.
úkol vrtulníku
Poznámka: procedurální zpráva.
HERO hazards of electromagnetic radiation to ordnance dommages dus aux rayonnements électromagnétiques sur les systèmes d’armes et les munitions /DRAM/ rizika vlivu elektromagnetického záření na zbraňové systémy a munici
HESH high-explosive squash head explosif brisant à tête d'écrasement protitanková střela s výtržným účinkem
HET heavy equipment transport équipement lourd ;
matériel lourd
přeprava těžkých nákladů
HEU highly enriched uranium uranium hautement enrichi /UHE/ vysoko obohacený uran
HF height finder altimètre výškoměr
HFA Helsinki Final Act Acte final d'Helsinki Závěrečný helsinský akt
HG admitted; preferred: HHG toléré ; privilégié : HHG tolerované; preferované: HHG
HHG Helsinki Headline Goal;
Note: NATO-EU common goals. Headline Goal /HG/ (admitted)
Objectif militaire global d’Helsinki ;
Note : objectifs communs de l’OTAN et de l’UE. Objectif d’Helsinki /HG/ (toléré)
Helsinský hlavní cíl;
Pozn.: Společné cíle NATO a EU. Helsinský cíl /HG/ (tolerované)
HIC high-intensity conflict conflit de haute intensité (privilégié)
conflit à forte intensité (déconseillé)
konflikt vysoké intenzity
HICAP high combat air patrol patrouille aérienne de combat à haute altitude bojová letecká hlídka ve velké výšce;
bojové letecké hlídkování ve velké výšce
HICON higher control contrôle à l’échelon supérieur řízení z vyššího stupně
HIDACZ high-density airspace control zone zone de contrôle de l'espace aérien à haute densité zóna řízení vzdušného prostoru s vysokou hustotou provozu
HIDL high integrity data link liaison de données à haute intégrité datový spoj vysoké integrity
HIFR helicopter in-flight refuelling ravitaillement en vol d'hélicoptères doplňování vrtulníků palivem za letu
HILEX high-level exercise exercice de haut niveau cvičení vrchního velení
HIMAD high-altitude missile air defence système de missiles de défense aérienne à haute altitude protivzdušná obrana s řízenými střelami velkého dosahu
HIMEZ high-altitude missile engagement zone zone d'engagement des missiles à haute altitude zóna vyhrazená pro působení řízených střel ve velkých výškách;
(~ velkého dosahu)
HINS helicopter integrated navigation system système de navigation intégré pour hélicoptère integrovaný navigační systém pro vrtulníky
HIPAR high-power acquisition radar radar d'acquisition de grande puissance vysoce výkonný vyhledávací radiolokátor
HIPIR high-power illumination radar radar d'illumination de grande puissance vysoce výkonný radiolokátor pro ozáření (označení)
cíle
HIR hydrostatic impact rocket roquette percutante à armement hydrostatique raketa s hydrostatickým odjištěním a nárazovou funkcí
HIRF high-intensity radiated field champ rayonné de haute intensité radiační pole vysoké intenzity
HIS hostile intelligence service; HOIS (deprecated) service de renseignement ennemi ; HOIS (déconseillé) nepřátelská zpravodajská služba; HOIS (nevhodné)
HISAM high-altitude surface-to-air missile missile surface-air haute altitude řízená střela země-vzduch velkého dosahu; (~ povrch-vzduch ~)
HLA high-level architecture architecture de haut niveau architektura vysoké úrovně
HLG high-level group groupe de haut niveau skupina na vysoké úrovni; (~ nejvyššího velení)
HLS helicopter landing site site de posé d’hélicoptère plocha přistání vrtulníků;
úsek přistání vrtulníků
HLSG high-level steering group groupe directeur de haut niveau řídící skupina na vysoké úrovni; (~ nejvyššího velení)
HLST high-level study team équipe d'étude de haut niveau studijní skupina na vysoké úrovni; (~ nejvyššího velení)
HLTF            (1) high-level task force groupe de travail de haut niveau úkolové uskupení (pracovní skupina) na vysoké úrovni;
(~ nejvyššího velení)
HLTF            (2) High-Level Task Force on Conventional
Arms Control
Groupe de travail de haut niveau sur la maîtrise des armements conventionnels Úkolové uskupení (pracovní skupina) na vysoké úrovni pro kontrolu konvenčního vyzbrojování; (~ nejvyššího velení ~)
HLTF/R reinforced high-level task force groupe de travail élargi de haut niveau rozšířené úkolové uskupení (pracovní skupina) na vysoké úrovni;
(~ nejvyššího velení)
HLTFST high-level task force support team équipe de soutien du groupe de travail de haut niveau skupina pro zabezpečení úkolového uskupení
(pracovní skupiny) na vysoké úrovni; (~ nejvyššího velení)
HLWG high-level working group groupe de travail de haut niveau pracovní skupina na vysoké úrovni; (nejvyššího velení)
HLZ helicopter landing zone aire de posé d'hélicoptère ;
zone de posé d'hélicoptère
pásmo (zóna) přistávání vrtulníků
HMG heavy machine-gun mitrailleuse lourde těžký kulomet
HMI human-machine interface;
human computer interface /HCI/; man machine interface /MMI/ (admitted)
interface homme-machine ;
synonymes : HCI ; MMI (toléré)
rozhraní člověk-stroj;
rozhraní člověk-počítač /HCI/;
rozhraní člověk-stroj /MMI/ (tolerované)
HMMWV high-mobility multipurpose wheeled vehicle véhicule sur roues polyvalent à grande mobilité terénní víceúčelové kolové vozidlo
HMV high-mobility vehicle véhicule à grande mobilité terénní vozidlo
HN host nation pays hôte hostitelská země
HNIP host nation in-place;
Note:As in the term “HNIP forces”.
en place du pays hôte ;
Note : par exemple, dans le terme « forces HNIP ».
na území hostitelského státu (země);
Pozn.: jako v termínu „Vojska (rozmístěná) na území hostitelského státu“.
HNS host-nation support soutien fourni par le pays hôte zabezpečení hostitelským státem (zemí)
HNSA host-nation support agreement;
host nation support arrangement
accord de soutien fourni par le pays hôte ;
arrangement de soutien fourni par le pays hôte
dohoda o zabezpečení hostitelským státem (zemí);
ujednání o zabezpečení hostitelským státem (zemí)
HOB height of burst hauteur d'éclatement ;
hauteur d'explosion
výška výbuchu
HOD head of delegation chef de délégation vedoucí delegace
HoA Horn of Africa corne de l’Afrique území Afrického rohu
HoE home on emitter autoralliement sur émetteur samonavedení na zářič (vysílač)
HOIS deprecated; preferred: HIS 2 déconseillé ; privilégié : HIS 2 nevhodné; preferované: HIS 2
HoJ home on jam autoralliement sur brouillage samonavedení na zdroj rušení
HOM head of mission chef de mission vedoucí mise
HONB Head of NATO body chef d’organisme OTAN vedoucí orgánu NATO
HP high pressure haute pression vysoký tlak
HPA               (1) (F) estimated time of arrival /ETA/ heure prévue d'arrivée předpokládaný čas příjezdu (příletu)
HPA               (2) high-power amplifier amplificateur de grande puissance zesilovač s velkým výkonem
HPD                     (F) estimated time of departure /ETD/ heure prévue de départ předpokládaný čas odjezdu (odletu)
HPM high power microwave hyperfréquences à grande puissance mikrovlnné záření velkého výkonu
HPPS high-pressure pump station station de pompage haute pression vysokotlaká čerpací stanice
HPR                     (F) estimated time of return /ETR 2/ heure prévue de retour ;
heure prévue probable de retour
předpokládaný (odhadovaný) čas návratu
HPT               (1) high-pay-off target objectif à haut rendement vysoce důležitý cíl
HPT               (2) high pressure turbine turbine haute pression vysokotlaká turbína
HQ headquarters état-major /EM 2/ ;
quartier général /QG/
velitelství (štáb, generální ředitelství)
HQ ARRC Headquarters Allied Rapid Reaction
Corps;
Headquarters, Allied Rapid Reaction
Corps (admitted)
Quartier général du Corps de réaction rapide allié
/QG de l’ARRC/
Velitelství spojeneckého sboru rychlé reakce
HQ ASC Headquarters Allied Submarine
Command;
Headquarters, Allied Submarine
Command (admitted)
Quartier général du Commandement des Forces sous-marines alliées Velitelství spojeneckého ponorkového loďstva
HQ Eurocorps Headquarters European Rapid Reaction
Corps;
Headquarters, European Rapid Reaction
Corps (admitted)
Quartier général du Corps de réaction rapide européen /QG de l’Eurocorps/ Velitelství evropského sboru rychlé reakce
HQ MNC NE Headquarters Multinational Corps
North-East;
Headquarters Multinational Corps, North East (admitted)
Quartier général du Corps multinational Nord-Est
/QG MNC NE/
Velitelství mnohonárodního sboru Severovýchod
HQ NAEW&C FC Headquarters NATO Airborne Early Warning and Control, Force Command; Headquarters, NATO Airborne Early Warning and Control Force Command (admitted) Quartier général du Commandement de la Force aéroportée d’alerte lointaine et de contrôle de l'OTAN Velitelství sil vzdušného systému včasné výstrahy a
řízení NATO
HQ NDC – GR Headquarters NATO Deployable Corps
Greece;
Headquarters NATO Deployable Corps, Greece (admitted)
Quartier général du Corps de déploiement de l’OTAN – Grèce /QG NDC – GR/ Velitelství sboru nasazení NATO – Řecko
HQ NRDC – GNL Headquarters NATO Rapid Deployable Corps Germany-Netherlands; Headquarters NATO Rapid Deployable Corps, Germany Netherlands (admitted) Quartier général du Corps de déploiement rapide de l’OTAN – Allemagne et Pays-Bas /QG NRDC – GNL/ Velitelství sboru rychlého nasazení NATO – Německo-Holandsko
HQ NRDC – IT Headquarters NATO Rapid Deployable
Corps Italy;
Headquarters NATO Rapid Deployable
Corps, Italy (admitted)
Quartier général du Corps de déploiement rapide de l’OTAN – Italie /QG NRDC – IT/ Velitelství sboru rychlého nasazení NATO – Itálie
HQ NRDC – SP Headquarters NATO Rapid Deployable
Corps Spain;
Headquarters NATO Rapid Deployable
Corps, Spain (admitted)
Quartier général du Corps de déploiement rapide de l’OTAN – Espagne /QG NRDC – SP/ Velitelství sboru rychlého nasazení NATO – Španělsko
HQ NRDC – TU Headquarters NATO Rapid Deployable
Corps Turkey;
Headquarters NATO Rapid Deployable
Corps, Turkey (admitted)
Quartier général du Corps de déploiement rapide de l’OTAN – Turquie /QG NRDC – TU/ Velitelství sboru rychlého nasazení NATO – Turecko
HQ RRC – FR Headquarters Rapid Reaction Corps – France;
Headquarters, Rapid Reaction Corps – France (admitted)
Quartier général du Corps de réaction rapide – France /QG CRR – FR/ Velitelství sboru rychlé reakce – Francie
HQ SACT Headquarters, Supreme Allied
Commander Transformation
Quartier général du Commandant suprême allié
Transformation /QG du SACT/
Velitelství vrchního spojeneckého velitele pro transformaci
HQ SFN admitted; preferred:
HQ STRIKFORNATO
toléré ; privilégié : HQ STRIKFORNATO tolerované; preferované: HQ STRIKFORNATO
HQ STRIKFORNATO Headquarters Striking Force NATO; Headquarters, Striking Force NATO (admitted);
HQ SFN (admitted)
Quartier général de la Force d’intervention de l’OTAN /QG STRIKFORNATO/ ;
HQ SFN (toléré)
Velitelství úderných sil NATO; HQ SFN (tolerované)
HR High-Representative; Note: UN. Haut-Représentant ; Note : ONU. vysoký představitel; Pozn.: OSN.
HRC high risk of capture ;
Note: In the term “HRC personnel”.
à risque élevé d’enlèvement ;
Note : dans l’expression « personnel HRC ».
vysoké riziko zajetí;
Pozn.: jako v termínu „personál s vysokým rizikem zajetí“.
HRF high-readiness force force à haut niveau de préparation síly ve vysokém stupni pohotovosti
HRI human-readable interpretation traduction en clair /TC 3/ dekódování čárového kódu pro čtení zrakem
HRK Croatian kuna kuna croate chorvatská kuna
HRM Croatian Navy Marine croate Chorvatské námořnictvo
HRO              (1) High-Representative's Office; Note: UN. Bureau du Haut-Représentant ; Note : ONU. Úřad vysokého představitele; Pozn.: OSN.
HRO              (2) hostage release operation opération de libération d’otage operace k osvobození rukojmí
HRP               (1) helicopter reference point point de référence de l'hélicoptère /PRH/ orientační bod pro vrtulníky
HRP               (2) human remains pouch housse à restes humains vak na lidské ostatky
HRT hostage rescue team équipe de sauvetage d’otages skupina pro záchranu (osvobození) rukojmí
HSO                     (F) time on target /TOT 2/ heure sur l'objectif doba nad cílem, čas zahájení činnosti nad cílem
HSSV high-speed surface vessel bâtiment de surface à grande vitesse velmi rychlé hladinové plavidlo
HTF Headline Task Force [EU] Groupe spécial sur l'objectif global [UE] Úkolové uskupení pro plnění hlavních úkolů (EU)
HTT highly transportable terminal terminal très facilement transportable vysoce mobilní pozemní družicový terminál
HUD head-up display visualisation tête haute /VTH/ zobrazení ve výši očí – průhledové zobrazení
HUMINT human intelligence renseignement humain ;
renseignement d'origine humaine /ROHUM/ (toléré)
zpravodajství z lidských zdrojů
HUMRO humanitarian relief operation opération de secours humanitaire operace humanitární pomoci
HUNTEX minehunting exercise exercice de chasse aux mines cvičení ve vyhledávání a zneškodňování min
HUSLE helicopter underslung load equipment équipement pour le transport par hélicoptère de charges sous élingue závěsné zařízení vrtulníku k přepravě nákladů
HVAA high-value air asset moyen aérien de grande valeur ;
moyen aérien précieux
vzdušný prostředek vysoké hodnoty
HVAC heating, ventilation, air conditioning chauffage, ventilation, climatisation topení, větrání, klimatizace
HVD high-value detainee détenu de grande valeur zadržená důležitá (významná) osoba
HVT high-value target objectif précieux cíl vysoké důležitosti (hodnoty)
HVU high-value unit unité précieuse jednotka vysoké důležitosti (hodnoty)
HW hazardous waste déchets dangereux nebezpečný odpad