ZKRATKA ANGLICKÝ TERMÍN FRANCOUZSKÝ TERMÍN ČESKÝ TERMÍN
I & I interoperability and integration interopérabilité et intégration interoperabilita a integrace
I and W admitted; preferred: I&W 1 and I&W 2 toléré ; privilégié : I&W 1 et I&W 2 tolerované; preferované: I&W 1 a I&W 2
I&W              (1) indications and warning; I and W (admitted) indices et critères d'alerte ; I and W (toléré) příznaky (indikace) a varování; I and W (tolerované)
I&W              (2) indicators and warnings; I and W (admitted) indices et indicateurs d'alerte ; I and W (toléré) příznaky (indikátory) a ukazatele; I and W (tolerované)
IACB                   (F) battlefield air interdiction /BAI/ interdiction aérienne du champ de bataille vzdušná izolace prostoru bojové činnosti
IAD interface adaptor device adaptateur d'interface adaptér rozhraní (propojovacího zařízení)
IADS integrated air defence system système de défense aérienne intégrée integrovaný systém protivzdušné obrany
IAEA International Atomic Energy Agency Agence internationale de l'énergie atomique
/AIEA/
Mezinárodní agentura pro atomovou energii
IAG international auditing guideline norme de vérification internationale /NVI/ pokyny (směrnice) pro mezinárodní audit
IALCE international airlift control element élément international de contrôle du transport aérien mezinárodní prvek pro řízení vzdušné přepravy
IAM International Agencies Meeting réunion des agences internationales jednání mezinárodních agentur
IAO                     (F) computer-aided engineering /CAE 2/ ingénierie assistée par ordinateur automatizované inženýrství, počítačem podporovaný vývoj
IAP instrument approach procedure procédure d'approche aux instruments postupy pro přiblížení podle přístrojů
IAPC International Auditing Practices
Committee
Comité international de normalisation de la vérification /CINV/ Mezinárodní výbor pro provádění auditu
IAR deprecated; preferred: AIR 2 déconseillé ; privilégié :AIR 2 nevhodné; preferované: AIR 2
IAS                 (1) indicated air speed vitesse anémométrique ;
vitesse badin ;
vitesse indiquée
udávaná (indikovaná) vzdušná rychlost
IAS                 (2) imagery analysis system système d'analyse de l'imagerie systém pro analýzu obrazového materiálu; (~snímkového zobrazení)
IAS                 (3) intelligence analysis system système d'analyse du renseignement zpravodajský analytický systém
IAS                 (4) international accounting standard norme comptable internationale mezinárodní účetní norma (standard)
IATO interim approval to operate approbation provisoire d'exploitation dočasné povolení k provozu
IBA International Board of Auditors for
NATO
Collège international des commissaires aux comptes de l'OTAN Mezinárodní rada auditorů NATO
IBAN admitted; preferred: IBA toléré ; privilégié : IBA tolerované; preferované: IBA
IBOA preferred abbreviation: IBA abréviation privilégiée : IBA preferovaná zkratka: IBA
IBS industrial benefits sharing partage des avantages industriels ;
répartition des retombées industrielles
podíl na ziscích průmyslu
IC                   (1) information campaign campagne d'information informační kampaň
IC                   (2) Infrastructure Committee Comité de l'infrastructure Výbor pro infrastrukturu
IC                   (3) intelligence collection recherche de renseignement shromažďování zpravodajských informací
IC                   (4) invited country pays invité přizvané země
ICAO International Civil Aviation
Organization
Organisation de l'aviation civile internationale
/OACI/
Mezinárodní organizace pro civilní letectví
ICAPS integrated command antisubmarine warfare prediction system système de prévisions du commandement intégré de lutte anti-sous-marine předpovědní systém pro integrované velení protiponorkového boje
ICB international competitive bidding;
international call for tenders /ICT 2/
appel d'offres international /AOI 1/ ;
synonyme : ICT 2
mezinárodní nabídkové řízení; výzva k mezinárodní nábídce; synonymum: ICT 2
ICBM intercontinental ballistic missile missile balistique intercontinental mezikontinentální balistická řízená střela
ICC                (1) integrated command and control commandement et contrôle intégrés integrované velení a řízení
ICC                (2) international civilian consultan consultant civil international mezinárodní civilní konzultant
ICD imitative communications deception déception des communications par imitation klamání imitovaným spojením
ICFY International Conference on Former
Yugoslavia
Conférence internationale sur l'ex-Yougoslavie Mezinárodní konference o bývalé Jugoslávii
ICG Integration and Coordination Group; Note: Integration of new member nations in NATO. Groupe Intégration et coordination ;
Note : intégration de nouveaux pays membres dans l’OTAN.
Integrační a koordinační skupina;
Pozn.: integrace nových členských států NATO.
ICI Istanbul Cooperation Initiative Initiative de coopération d’Istanbul Istanbulská kooperační iniciativa
ICL international civilian linguist linguiste civil international mezinárodní civilní lingvista
ICM improved conventional munitions munitions classiques améliorées ;
munitions conventionnelles améliorées
zdokonalená konvenční munice
ICP                (1) intelligence collection plan plan de recherche de renseignement plán shromažďování zpravodajských informací
ICP                (2) inventory control point point de contrôle des stocks /PCS/ místo řízení zásob
ICR in-country resources ressources disponibles dans le pays zdroje v rámci státu (země);
(vnitrostátní zdroje; (zdroje dostupné v daném státě/zemi)
ICRC International Committee of the Red
Cross
Comité international de la Croix-Rouge /CICR 1/ Mezinárodní výbor Červeného kříže
ICS in-country support soutien à l'intérieur du pays zabezpečení v rámci státu (země); (vnitrostátní zabezpečení)
ICT                (1) integrated combat turn remise en oeuvre globale pour le combat integrované bojové odbavení
ICT                (2) international call for tenders;
international competitive bidding /ICB/
appel d'offres international /AOI 1/ ;
synonyme : ICB
mezinárodní nabídkové řízení; výzva k mezinárodní nábídce; synonymum: ICB
ICTY International Criminal Tribunal for the
Former Yugoslavia
Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie
/TPIY/
Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii
ICV infantry combat vehicle;
infantry fighting vehicle /IFV/
véhicule de combat d'infanterie /VCI 1/ bojové vozidlo pěchoty
ICVA International Council of Voluntary
Agencies;
Note: Relief operations.
Conseil international des agences bénévoles
/CIAB/ ;
Note : opérations de secours.
Mezinárodní rada dobrovolných organizací; Pozn.: humanitární operace.
ID infantry division division d'infanterie /DI/ pěší divize
IDAC interim deployable ACCS component composante déployable provisoire de l'ACCS dočasný mobilní prvek ACCS
IDB integrated database base de données intégrée integrovaná databáze
IDCP identification data combining process processus de combinaison des données d'identification proces slučování identifikačních dat
IDF interceptor day fighter chasseur-intercepteur de jour denní přepadový stíhací letoun
IDHS intelligence data handling system système de traitement des données du renseignement systém sdílení zpravodajských informací
IDP internally displaced person personne déplacée interně vysídlená osoba (běženec ve vlastní zemi)
IDRO international disaster relief operation opération internationale de secours en cas de catastrophe mezinárodní záchranné operace při katastrofách
IDS intrusion detection system système de détection des intrusions systém pro zjišťování narušení (neoprávněného vniknutí)
IEBL inter-entity boundary line ligne de démarcation entre entités hranice mezi entitami (státy, …)
IEC International Electrotechnical
Commission
Commission électrotechnique internationale /CEI
1/
Mezinárodní elektrotechnická komise
IED improvised explosive device engin explosif improvisé /EEI/ ;
dispositif explosif de circonstance (toléré)
improvizované výbušné zařízení
IEDD improvised explosive device disposal élimination d’engin explosif improvisé
(privilégié) ;
élimination de dispositif explosif de circonstance
(toléré)
likvidace improvizovaných výbušných zařízení
IEF                 (1) initial entry force force d'entrée initiale počáteční stav ozbrojených sil
IEF                 (2) in-transit evacuation facility centre de transit pour évacuation sanitaire tranzitní místo zdravotnického odsunu
IEM                     (F) electromagnetic pulse /EMP/ impulsion électromagnétique elektromagnetický impulz
IEPG Independent European Programme
Group
Groupe européen indépendant de programme
/GEIP/
Nezávislá evropská programová skupina
IEPR initial exercise press release communiqué de presse préalable à l'exercice předběžná tisková zpráva o zahájení cvičení
IER information exchange requirement besoin en échange d'informations požadavky na výměnu informací
IESD                    (F) European Security and Defence
Identity /ESDI/
Identité européenne de sécurité et de défense Evropská bezpečnostní a obranná identita
IESE South-Eastern Europe Initiative
/SEEI/
Initiative pour l’Europe du Sud-Est Iniciativa pro jihovýchodní Evropu
IEW intelligence and electronic warfare renseignement et guerre électronique zpravodajství a elektronický boj
IFB invitation for bids; call for bids /CFB/; request for bids /RFB/;
request for proposals /RFP/
appel d'offres /AO 2/ výzva k podání nabídek
IFC Intelligence Fusion Centre; Centre de fusionnement du renseignement ; Centre de fusion des données du renseignement (déconseillé) zpravodajské analytické/vyhodnocovací středisko
IFCS improved fire-control system système de conduite de tir amélioré modernizovaný systém řízení palby
IFF identification, friend or foe identification ami/ennemi identifikace vlastní-cizí
IFIB invitation for international bidding appel d'offres international /AOI/ mezinárodní výběrové řízení
IFL international frequency list liste des fréquences internationales seznam mezinárodních frekvencí
IFM instantaneous frequency measurement mesure de fréquence instantanée okamžité měření frekvencí
IFR                (1) in-flight refuelling ravitaillement en vol doplňování paliva za letu
IFR                (2) instrument flight rules règles de vol aux instruments pravidla letu podle přístrojů
IFS                 (1) indirect fire support appui-feu indirect nepřímá palebná podpora
IFS                 (2) Information Flow System système de gestion du flux de l’information systém toku informací
IFV infantry fighting vehicle;
infantry combat vehicle /ICV/
véhicule de combat d'infanterie /VCI 1/ bojové vozidlo pěchoty
IG implementation group groupe de mise en œuvre skupina pro zavedení
IGO intergovernmental organization organisation intergouvernementale /OIG/ mezivládní organizace
IGSS interim geographic support system système provisoire de soutien géographique prozatímní systém geografického zabezpečení
I-HAWK Improved HAWK HAWK amélioré modernizovaný HAWK
IHL international humanitarian law droit international humanitaire /DIH/ mezinárodní humanitární právo
IIP intelligent interface processor processeur d'interface intelligent procesor inteligentního rozhraní
IJMS interim JTIDS message specification spécification provisoire de message JTIDS prozatímní forma hlášení  JTIDS;
(~ v společném systému distribuce taktických informací)
ILDP inter-look dormant period période d'insensibilisation entre impulsions neaktivní mezidoba
ILS                 (1) instrument landing system système d'atterrissage aux instruments systém pro přistání podle přístrojů
ILS                 (2) integrated logistic support soutien logistique intégré integrované logistické zabezpečení
ILSP integrated logistics support plan; Note: NACMO. plan de soutien logistique intégré ; Note : NACMO. plán integrovaného logistického zabezpečení; Pozn.: NACMO.
IM information management gestion de l'information /GI/ řízení (správa) informací
IMA implementation management authority autorité chargée de la gestion de la mise en oeuvre orgán odpovídající za zavedení
IMAT independent maritime analysis team équipe indépendante d'analyses maritimes nezávislá námořní analytická skupina
IMC instrument meteorological conditions conditions météorologiques de vol aux instruments meteorologické podmínky pro let podle přístrojů
IMDG(C) International Maritime Dangerous
Goods (Code)
(Code) international du transport maritime de marchandises dangereuses (kód) mezinárodní námořní přeprava(y) nebezpečného nákladu
IMF International Monetary Fund Fonds monétaire international /FMI/ Mezinárodní měnový fond
IMG International Management Group; Note: For reconstruction in Bosnia. Groupe international de gestion ;
Note : pour la reconstruction en Bosnie.
Mezinárodní řídící skupina; Pozn.: pro obnovu Bosny.
IMINT imagery intelligence renseignement imagerie ;
renseignement par imagerie
obrazové zpravodajství
IMM integrated materiel management gestion intégrée des matériels integrované řízení pohybu materiálu
IMO International Maritime Organization Organisation maritime internationale /OMI/ Mezinárodní námořní organizace
IMPREP implementation report compte rendu de mise en oeuvre hlášení (zpráva) o zavedení
IMS International Military Staff État-major militaire international /EMI/ Mezinárodní vojenský štáb
IMSAT imagery satellite satellite photographique snímkovací družice;
družice pro optoelektronický průzkum
IMSD ISAF military security directive directive de la FIAS sur la sécurité militaire vojenská bezpečnostní směrnice ISAF
IMSO International Mobile Satellite
Organization
Organisation internationale de télécommunications mobiles par satellites Mezinárodní organizace pro mobilní satelitní telekomunikace
IMU inertial measurement unit unité de mesure inertielle inerciální měřicí jednotka
IN inertial navigation navigation à inertie ; navigation inertielle ; navigation par inertie inerciální navigace
INAS inertial navigation and attack system système de navigation par inertie et d'attaque inerciální navigační a úderný systém
IND improvised nuclear device dispositif nucléaire de circonstance improvizované jaderné zařízení
INES international nuclear and radiological event scale échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques mezinárodní stupnice jaderných a radiologických událostí
INF intermediate-range nuclear forces forces nucléaires de portée intermédiaire /FNI/ jaderné síly středního dosahu
Infil. infiltration infiltration infiltrace
Info Op information operation;
information operations /Info Ops/; INFO OPS (deprecated)
opération(s) d'information ; INFO OPS (déconseillé) informační operace; INFO OPS (nevhodné)
INFOSEC information security; Note: In electronics. sécurité des informations ; Note : en électronique. bezpečnost informací; Pozn.: v elektronice.
INS                 (1) improved NATO Air Defence Ground
Environment station
station améliorée de l’infrastructure électronique de la défense aérienne de l’OTAN modernizované stanoviště pozemních (elektronických)
prostředků protivzdušné obrany NATO
INS                 (2) inertial navigation system système de navigation inertielle inerciální (inerční) navigační systém
Int. Intelligence; INTEL (admitted) renseignement /Rens./ ; INTEL (toléré) zpravodajství; zpravodajská informace; zpravodajská činnost; INTEL (tolerované)
INTAF international affairs affaires internationales mezinárodní záležitosti
INTEL admitted; preferred: Int. toléré ; privilégiée : Int. tolerované; preferované: Int.
INTREP intelligence report compte rendu de renseignement zpravodajské hlášení
INTREQ intelligence request; Note: Message format. demande de renseignement ; Note : message formaté. požadavek na zpravodajské informace; Pozn.: formát zprávy.
INTSUM intelligence summary synthèse de renseignement souhrnná zpravodajská informace (~hlášení)
INU inertial navigation unit plateforme de navigation inertielle inerciální navigační jednotka, (gyroskopický blok
řízení, gyroskopická řídící jednotka)
INVITEX invitation to an exercise;
Note: When NATO is invited to participate in a national exercise.
invitation à un exercice ;
Note : quand l’OTAN est invitée à participer à un exercice national.
pozvání na cvičení;
Pozn.: Když je NATO pozváno k účasti na národním cvičení.
IO                   (1) international organization organisation internationale /OI 2/ mezinárodní organizace
IO                   (2) interoperability objective objectif d'interopérabilité cíl interoperability
IOC                (1) initial operational capability capacité opérationnelle initiale ; Note : forces et opérations. počáteční operační schopnosti
IOC                (2) initial operational capability admission au service actif /ASA 1/ ; Note 1 : logistique ;
Note 2 : FRA ;
entrée en service opérationnel ; Note : logistique.
počáteční operační schopnosti
IOC                (3) Intergovernmental Oceanographic
Commission
Commission océanographique intergouvernementale /COI 1/ Mezivládní oceánografická komise
IOC                (4) interim operational capability capacité opérationnelle provisoire dočasná operační schopnost (prozatímní, předběžná)
IOCC ISAF Operations and Coordination
Centre
Centre de coordination et d'opérations de la FIAS Operační a koordinační středisko ISAF
IOM International Organization for Migration Organisation internationale pour les migrations
/OIM/
Mezinárodní organizace pro otázky migrace
IOPC initial operational planning conference conférence initiale de planification opérationnelle zahajovací konference k plánování operace
IOS Inter-Organizations Section Section interorganisations /SIO/ meziorganizační sekce (sekce spojující více organizací)
IOSS Inter-Organizations Study Section on
Salaries & Prices
Section interorganisations d'étude des salaires et des prix Meziorganizační sekce pro studium mezd a cen
IP                   (1) initial point point de contrôle kontrolní bod
IP                   (2) initial point point d'orientation orientační bod
IP                   (3) initial point point initial výchozí/počáteční bod
IP                   (4) initial point trace origine počáteční stopa
IPAR improved pulse acquisition radar radar d'acquisition à impulsions amélioré zdokonalený impulzní vyhledávací radiolokátor
IPC                (1) Industrial Planning Committee Comité de planification industrielle Výbor pro plánování činnosti v průmyslu
IPC                (2) initial planning conference conférence de planification initiale zahajovací konference k plánování;
zahajovací plánovací konference
IPE individual protective equipment équipement individuel de protection prostředky individuální ochrany; prostředky ochrany jednotlivce; Pozn.: …proti ZHN, PCHOJ
IPF                 (1) in-place force force en place místní síly
IPF                 (2) international protection force force de protection internationale /FPI/ mezinárodní ochranné síly
IPG                (1) initial partnership goal objectif initial du Partenariat prvotní cíl Partnerství
IPG                (2) Initial Planning Guidance directive initiale de planification počáteční plánovací směrnice;
směrnice pro předběžné plánování
IPG                (3) international planning group groupe de planification international mezinárodní plánovací skupina
IPIED improvised projectile improvised explosive device engin explosif improvisé à projectile improvisé
(privilégié) ;
dispositif explosif de circonstance à projectile improvisé (toléré)
improvizované výbušné zařízení s improvizovanou střelou
IPIR initial programmed interpretation report compte rendu initial d'interprétation úvodní hodnotící programová zpráva
IPM inventory of preventive measures inventaire des mesures préventives seznam (souhrn) preventivních opatření
IPP individual Partnership programme programme de Partenariat individuel individuální program Partnerství
IPR                (1) industrial property rights droits de propriété industrielle průmyslová vlastnická práva
IPR                (2) intellectual property rights droits de propriété intellectuelle práva duševního vlastnictví
IPRB Infrastructure Project Review Board; Infrastructure Priority Project Review Board Commission d'examen des projets d'infrastructure ; Commission d'examen des projets d'infrastructure prioritaires Komise pro přezkoumání projektů infrastruktury; Komise pro přezkoumání priority projektů infrastruktury
IPSAS international public sector accounting standard norme comptable internationale du secteur public mezinárodní účetní standard veřejného sektoru
IPT integrated project team; Note: Submarine SAR. équipe de projet intégré ; Note : SAR de sous-marins. integrovaný projektový tým; Pozn.: SAR pro ponorky.
IPTF International Police Task Force Groupe international de police /GIP 2/ Mezinárodní policejní úkolové uskupení
IR                   (1) information requirements besoin en renseignement brut besoin en information (toléré) požadaveky na informace
IR                   (2) infrared infrarouge infračervený
IR                   (3) intelligence request demande de données de renseignement požadavek na zpravodajské informace; (žádost o ~)
IRB                (1) Infrastructure Review Board Comité d'examen de l'infrastructure Komise pro hodnocení (posuzování) infrastruktury
IRB                (2) intelligence reach-back recours aux ressources du renseignement non déployées zpravodajské zabezpečení z prostoru mimo nasazení
IRBM intermediate-range ballistic missile missile balistique de portée intermédiaire balistická řízená střela středního dosahu
IRCM infrared countermeasure;
infrared countermeasures
contre-mesure infrarouge ;
contre-mesures infrarouges
protiopatření v infračerveném spektru
IRCS international radio call sign indicatif d'appel radio international mezinárodní rádiový volací znak
IRD                (1) information resource dictionary dictionnaire des ressources en information slovník zdrojů informací;
slovník informačních zdrojů
IRD                (2) infrared decoy leurre infrarouge klamný cíl v infračervené oblasti;
infračervený klamný cíl
IRDS              (1) information resource dictionary system système de dictionnaire des ressources en information slovníkový systém zdrojů informací;
slovníkový systém informačních zdrojů
IRDS              (2) infrared detection system système de détection infrarouge systém zjišťování infračerveného záření
IRF immediate reaction force force de réaction immédiate síly okamžité reakce
IRLS infrared linescan system analyseur infrarouge à balayage linéaire infračervené řádkové snímání (scanner)
IRM integrated resource management gestion intégrée des ressources integrované řízení zdrojů (prostředků)
IroA Islamic Republic of Afghanistan République islamique d’Afghanistan Afghánská islámská republika
IRPCS International Regulations for Prevention of Collisions at Sea règlement international pour prévenir les abordages en mer mezinárodní pravidla (ustanovení) pro předcházení kolizím na moři
IRRB Infrastructure Requirements Review
Board
Comité d'examen des besoins d'infrastructure Komise pro posuzování požadavků na infrastrukturu
IRST infrared search and track veille et poursuite par infrarouge pátrání a sledování v infračerveném pásmu
IRT immediate response team équipe de réponse immédiate skupina pro okamžitý zásah (pohotovostní skupina)
IRTC internationally recommended transit corridor couloir de transit recommandé par la communauté internationale mezinárodně doporučený tranzitní koridor
IRTF(L) Immediate Reaction Task Force (Land) force opérationnelle terrestre de réaction immédiate úkolové uskupení okamžité reakce (pozemních sil)
IS                    (1) information superiority supériorité informationnelle informační nadvláda
IS                    (2) information system système d'information informační systém
IS                    (3) International Staff;
NATO International Staff /NIS/ (deprecated)
Secrétariat international /SI 1/ ; Secrétariat international de l'OTAN /NIS/ (déconseillé) Mezinárodní sekretariát (štáb);
Mezinárodní sekretariát (štáb) NATO /NIS/ (nevhodné)
ISA                 (1) integrated support area zone de soutien intégré prostor integrovaného zabezpečení
ISA                 (2) international standard atmosphere atmosphère type internationale mezinárodní standardní atmsoféra
ISAF International Security Assistance Force; Note: Afghanistan. Force internationale d'assistance à la sécurité
/FIAS/ ;
Note : Afghanistan.
mezinárodní pomocné bezpečnostní síly; Pozn.: Afghánistán.
ISAR inverse synthetic aperture radar radar à ouverture synthétique inverse radiolokátor s inverzní syntetickou aperturou
ISB                   (1) NHISC (obsolete); Intelligence Steering Board; NATO Headquarters Intelligence Steering Committee (obsolete); Note: The NHISC was renamed
Intelligence Steering Board in 2010
.
Bureau directeur du renseignement;
Comité directeur du siège de l’OTAN sur le renseignement (désuet);
Note : le NHISC a été rebaptisé Bureau directeur du renseignement en 2010.
řídící výbor pro zpravodajství
ISB                   (2) intermediate staging base base d'étape intermédiaire dočasná základna
ISCOMICELAND Island Command Iceland;
Island Command, Iceland (admitted)
Commandement de l'Islande Velitelství Island
ISD in-service date date de mise en service datum zahájení provozu
ISDN integrated services digital network réseau numérique à intégration de services /RNIS/ digitální síť integrovaných služeb
ISDR international ship destination room;
international shipping destination room
chambre internationale de destination des navires ; chambre internationale de destination de la navigation commerciale mezinárodní komora pro určování míst určení plavidel; mezinárodní komora pro určování míst určení obchodních plavidel
ISK Iceland krona couronne islandaise islandská koruna
ISM improvised sea mine mine marine de circonstance improvizovaná námořní mina
ISO International Organization for
Standardization
Organisation internationale de normalisation Mezinárodní organizace pro standardizaci
(normalizaci)
ISOPREP isolated personnel report fiche personnalisée d’authentification hlášení izolovaných (ověřených) osob
ISP                 (1) identification safety point point de sécurité d'identification místo (bod) bezpečné identifikace
ISP                 (2) individual security programme programme de sécurité individuelle individuální bezpečnostní program
ISPE initial state peacetime establishment tableau initial d'effectifs du temps de paix počáteční stav tabulek mírových počtů
ISR                 (1) identification safety range distance de sécurité d'identification bezpečná vzdálenost identifikace;
bezpečná identifikační vzdálenost
ISR                 (2) implementation status report rapport sur l'avancement des travaux hlášení o stavu zavedení (souboru schopností)
ISR                 (3) intelligence, surveillance and reconnaissance renseignement, surveillance et reconnaissance zpravodajství, sledování a průzkum
ISSC Integrated System Support Centre Centre de soutien des systèmes intégrés středisko zabezpečení integrovaných systémů
IST inter-switch trunk liaison de jonction entre commutateurs vnitřní přepínač
ISTAR RISTA (deprecated) ; intelligence, surveillance, target acquisition and reconnaissance reconnaissance, intelligence, surveillance and target acquisition (deprecated) renseignement, surveillance, acquisition d'objectifs et reconnaissance;
renseignement, surveillance, acquisition d'objectifs et reconnaissance (déconseillé)
ISTAR; RISTA;
zpravodajství, sledování, zjišťování cílů a průzkum
IT information technology technologie de l'information informační technologie
ITAS intra-theatre airlift system système de transport aérien intrathéâtre systém vzdušné přepravy na bojišti
ITEC improved theatre nuclear forces emergency communications communications de secours améliorées des forces nucléaires de théâtre zdokonalené hotovostní (nouzové) spojení jaderných sil na válčišti
ITO international terrorist organization organisation terroriste internationale mezinárodní teroristická organizace
ITSEC information technology security evaluation criteria critères d'évaluation de la sécurité des technologies de l'information kritéria pro hodnocení bezpečnosti informačních technologií
ITT in-theatre training entraînement sur le théâtre polní výcvik
ITU International Telecommunication Union Union internationale des télécommunications /UIT/ Mezinárodní telekomunikační unie
ITU-R International Telecommunication Union
– Radiocommunication Sector
Union internationale des télécommunications – Secteur des radiocommunications /UIT-R/ Mezinárodní telekomunikační unie – úsek radiokomunikací
ITV in-transit visibility visibilité en transit viditelnost za přesunu
IUKADGE Improved UK Air Defence Ground
Environment
infrastructure électronique améliorée de la défense aérienne au Royaume-Uni modernizované pozemní (elektronické) prostředky protivzdušné obrany Velké Británie
IVC immediately vital cargo cargaison immédiatement vitale spěšný životně důležitý náklad
IVCP illegal vehicle checkpoint poste de contrôle illégal des véhicules stanoviště kontroly neoprávněně se pohybujících vozidel
IVPN international virtual private network réseau privé virtuel international mezinárodní soukromá virtuální síť
IVSN initial voice switched network réseau téléphonique commuté initial digitální telekomunikační síť pro přenos informací hlasem (aktivovaná hlasem)
IW                  (1) individual weapon arme individuelle zbraň jednotlivce (osobní zbraň)
IW                  (2) information warfare guerre de l’information informační válka
IWT inland waterways transport transport par voies navigables intérieures vnitrozemská vodní přeprava