ZKRATKA ANGLICKÝ TERMÍN FRANCOUZSKÝ TERMÍN ČESKÝ TERMÍN
J joint staff état-major interarmées společný štáb
JAA joint action area; JTAA (deprecated) zone d'action conjointe ; JTAA (déconseillé) prostor společné činnosti; JTAA (nevhodné)
JAAT joint air-assault team;
joint air attack team
groupe d'assaut aérien interarmées groupe d'attaque aérienne interarmées společná vzdušně-úderná skupina
JAAWSC joint anti-air warfare support and coordination;
Note: JAAWCS communication net.
coordination et soutien de la lutte antiaérienne combinée ;
Note : réseau de communication pour la JAAWCS.
zabezpečení a koordinace společného protivzdušného boje;
Pozn.: Komunikační síť JAAWCS.
JALLC Joint Analysis and Lessons Learned
Centre
Centre interarmées d'analyse et d'enseignements tirés Společné středisko analýzy a získaných zkušenosti
JAPCC Joint Air Power Competence Centre Centre de compétences en matière de puissance aérienne interarmées analytické středisko společných vzdušných schopností
JAR Joint Aviation Requirements Codes communs de l'aviation Společné letecké předpisy
JASSM joint air-to-surface stand-off missile missile air-surface interarmées tiré à distance de sécurité společná řízená střela vzduch-země odpalovaná z bezpečné vzdálenosti;
(~ vzduch-povrch ~)
JAT joint assessment team équipe d’évaluation interarmées společná hodnoticí skupina
JATO jet-assisted take-off décollage assisté par fusée à combustible liquide vzlet s pomocí raketového (reaktivního) motoru
JBD joint battlespace digitisation numérisation de l'espace de bataille interarmées digitalizace společného bojiště
JBTC joint blood transhipment centre centre interarmées de transbordement de sang společné transfuzní středisko
JCA jamming control authority autorité de contrôle du brouillage orgán pro řízení (kontrolu) rušení
JCB Joint Consultative Board Comité mixte de consultation Společný poradní výbor (rada)
JCC joint civil commission commission civile mixte smíšená civilní komise
JCG joint consultative group groupe consultatif commun /GCC/ společná konzultativní skupina
JC Lisbon Allied Joint Command Lisbon; Allied Joint Command, Lisbon (admitted);
JCL (admitted)
Commandement allié interarmées à Lisbonne ; JCL (toléré) Spojenecké společné velitelství v Lisabonu; JCL (tolerované)
JCL admitted;  preferred: JC Lisbon toléré ; privilégié : JC Lisbon tolerované; preferované: JC Lisbon
JCMMG Joint Civil/Military Medical Group Groupe médical mixte civilo-militaire Smíšená vojensko-civilní zdravotnická skupina
JCP Joint Committee on Proliferation
(obsolete)
Comité mixte sur la prolifération (désuet) Společný výbor pro otázky šíření zbraní (zastaralé)
JCS Joint Chiefs of Staff; Note: USA. Instance collégiale des chefs d'état-major ; Note: USA. Sbor náčelníků štábů; Pozn.: USA.
JD job description description de poste funkční náplň (popis funkce, místa, práce)
JDAM joint direct attack munition munition interarmées d'attaque directe společná munice pro přímý útok;
společná letecká munice naváděná v přímé viditelnosti
JDISS joint deployable intelligence support system système déployable interarmées de soutien du renseignement společný rozmístitelný systém zpravodajského zabezpečení
JEMDES Joint European Meteorological and Oceanographic Centre Data Exchange System système interarmées d'échange de données du Centre météorologique et océanographique en Europe společný systém výměny dat Evropského meteorologického a oceánografického centra (střediska)
JEWC(C)      (1) Joint Electronic Warfare Coordination
Cell
Cellule interarmées de coordination de la guerre électronique Společná skupina pro koordinaci elektronického boje
JEWC(C)      (2) Joint Electronic Warfare Coordination
Committee
Comité interarmées de coordination de la guerre électronique Společný výbor pro koordinaci elektronického boje
JEWCS Joint Electronic Warfare Core Staff; NATO Electronic Warfare Core Staff
/NEWCS/ (obsolete)
État-major central interarmées de guerre électronique ;
État major central de guerre électronique de l’OTAN /NEWCS/ (désuet)
Společný ústřední štáb elektronického boje; Společný ústřední štáb elektronického boje NATO
/NEWCS/ (zastaralé);
JFACC joint forces air component command commandement de composante aérienne de forces interarmées velitelství vzdušné složky společných sil
JFAI joint formal acceptance inspection inspection mixte de réception officielle společná inspekce pro oficiální přijetí (akceptaci);
společná oficiální přejímací kontrola/inspekce
JFC joint force command;
joint force commander
commandement de forces interarmées ;
commandant de forces interarmées
velitelství společných sil;
velitel společných sil
JFC Brunssum Allied Joint Force Command Brunssum; Allied Joint Force Command, Brunssum (admitted) Commandement des Forces alliées interarmées à
Brunssum
Velitelství spojeneckých společných sil v Brunssumu; Velitelství spojeneckých společných sil, Brunssum
JFC HQ Brunssum Allied Joint Force Command Headquarters Brunssum; Allied Joint Force Command
Headquarters, Brunssum (admitted)
Quartier général du Commandement des Forces alliées interarmées à Brunssum Velitelství spojeneckých společných sil v Brunssumu; Velitelství spojeneckých společných sil, Brunssum
JFC HQ Naples Allied Joint Force Command
Headquarters Naples;
Allied Joint Force Command
Headquarters, Naples (admitted)
Quartier général du Commandement des Forces alliées interarmées à Naples Velitelství spojeneckých společných sil v Neapoli
(sídlo);
Velitelství spojeneckých společných sil, Neapoli
(sídlo)
JFC Naples Allied Joint Force Command Naples; Allied Joint Force Command, Naples (admitted) Commandement des Forces alliées interarmées à
Naples
Velitelství spojeneckých společných sil v Neapoli; Velitelství spojeneckých společných sil, Neapol
JFENGR joint force engineer conseiller génie d’une force interarmées náčelník ženijního vojska společných sil
JFHQ joint force headquarters quartier général de forces interarmées velitelství společných sil
JFLCC joint forces land component command commandement de composante terrestre de forces interarmées velitelství pozemní složky společných sil
JFMO Joint Frequency Management Office Bureau interarmées de gestion des fréquences Společný úřad pro správu kmitočtů
JFPF Joint Federal Police Force; Note: SFOR. Force de police mixte fédérale ; Note : SFOR. společné federální policejní síly; Pozn.: SFOR.
JFTC Joint Force Training Centre Centre d’entraînement de forces interarmées Výcvikové středisko společných sil
JHNSP joint host nation support plan plan interarmées de soutien fourni par le pays hôte společný plán zabezpečení hostitelským státem (zemí)
JHQ Lisbon Joint Headquarters Lisbon;
Joint Headquarters, Lisbon (admitted);
synonym: Joint HQ Lisbon
Quartier général interarmées Lisbonne ;
synonyme : Joint HQ Lisbon
Společné velitelství v Lisabonu;
synonymum: Joint HQ Lisbon
JIC                 (1) Joint Implementation Commission Commission mixte d'application Společná komise pro zavádění (použití)
JIC                 (2) Joint Implementation Committee Comité interarmées de mise en oeuvre ; Note : pour les états majors « militaires » ; Comité mixte de mise en œuvre ;
Note : pour les états majors de missions ou d'opérations civilo militaires.
Společný výbor pro zavádění; Pozn.: vojenské štáby; Smíšený výbor pro zavádění;
Pozn.: štáby vojensko-civilních misí nebo operací
JIC                 (3) joint intelligence centre centre de renseignement interarmées společné zpravodajské středisko
JICC Joint Information Coordination
Committee
Comité interarmées de coordination de l'information Společný výbor pro koordinaci informací
JICT JEWCS Implementation Core Team; NATO JEWCS Implementation Core Team /NICT/ (obsolete) Équipe centrale de mise en œuvre du JEWCS ; Équipe centrale de mise en œuvre du NEWCS
/NICT/ (désuet)
Ústřední skupina pro zavedení JEWCS; Ústřední skupina pro zavedení NEWCS /NICT/ (zastaralé);
(organizační prvek pro~)
JIP joint implementation plan plan interarmées de mise en oeuvre ;
Note : pour les états majors « militaires » ;
plan mixte de mise en œuvre ;
Note : pour les états majors de missions ou d'opérations civilo militaires.
společný plán zavedení; Pozn.: vojenské štáby; smíšený plán zavedení;
Pozn.: štáby vojensko-civilních misí nebo operací
JIPB joint intelligence preparation of the battlespace préparation renseignement de l’espace opérationnel /PREO/ společná zpravodajská příprava bojiště
JISE joint intelligence support element élément interarmées d’appui renseignement společný prvek zpravodajského zabezpečení
JISR joint intelligence, surveillance and reconnaissance renseignement, surveillance et reconnaissance interarmées společné zpravodajství, sledování a průzkum
JLC joint logistic command commandement logistique interarmées společné velitelství logistiky
JLOC joint logistic operations centre centre interarmées d'opérations logistiques společné operační středisko logistiky
JLP joint logistic plan plan logistique interarmées ;
Note : pour les états majors « militaires » ;
plan logistique mixte ;
Note : pour les états majors de missions ou d'opérations civilo militaires.
společný plán logistiky; Pozn.: vojenské štáby; smíšený plán logistiky;
Pozn.: štáby vojensko-civilních misí nebo operací.
JLPG Joint Logistic Planning Group Groupe interarmées de planification logistique ; Note : pour les états majors « militaires » ; Groupe mixte de planification logistique ;
Note : pour les états majors de missions ou d'opérations civilo militaires.
společná skupina pro plánování logistiky;
Pozn.: vojenské štáby;
smíšená skupina pro plánování logistiky;
Pozn.: štáby vojensko-civilních misí nebo operací.
JLSP joint logistic support plan plan de soutien logistique interarmées plán společného logistického zabezpečení
JLV joint likelihood vector vecteur de vraisemblance commun společný pravděpodobný vektor
JM joint manoeuvre manœuvre interarmées společný manévr
JMAPS joint message-processing system système interarmées de traitement de messages společný systém pro zpracování zpráv (hlášení)
JMC               (1) Joint Medical Committee Comité médical mixte Společný výbor zdravotnické služby; (národní poznámka – podle FRA smíšený)
JMC               (2) joint military commission commission militaire mixte společná vojenská komise
JMCC joint movement coordination centre centre interarmées de coordination des mouvements společné středisko pro koordinaci přesunů
JMCIS joint maritime command information system système commun d'information pour le commandement maritime společný informační systém velitelství vojenského námořnictva
JMETL joint mission-essential task list; Note: PCC 1. liste commune des tâches essentielles à la mission ; Note : CCP 1. seznam společných úkolů nezbytných pro misi
(splnění mise)
JMEX joint movement exercise exercice de mouvements interarmées společné cvičení v provádění přesunů
JMP joint movement plan plan de mouvements interarmées společný plán přesunů
JOA joint operations area zone d'opérations interarmées prostor společných operací (společný operační prostor)
JOC joint operations centre centre d'opérations interarmées společné operační středisko
JOINTEX joint exercise exercice interarmées společné cvičení
Joint HQ Lisbon Joint Headquarters Lisbon;
Joint Headquarters, Lisbon (admitted);
synonym: JHQ Lisbon
Quartier général interarmées à Lisbonne ;
synonyme : JHQ Lisbon
Společné velitelství v Lisabonu;
synonymum: JHQ Lisbon
JOPG Joint Operations Planning Group Groupe des plans d’opérations interarmées Skupina plánování společných operací
JP jet propellant carburéacteur palivo pro proudové motory
JPC                (1) joint planning commission commission mixte de planification společná plánovací komise
JPC                (2) joint planning committee comité mixte de planification společný plánovací výbor
JPF joint police force
Note: SFOR.
force de police mixte; Note : SFOR. společné policejní síly; Pozn.: SFOR.
JPG joint planning group groupe mixte de planification společná plánovací skupina
JPIC joint precision interdiction concept concept d'interdiction de précision interarmées společná koncepce izolace bojiště
JPO joint petroleum office bureau interarmées des carburants společný úřad pro pohonné hmoty
JPRC joint personnel recovery cell cellule interarmées de récupération de personnel společný prvek (skupina) pro záchranu osob
JPWHQ joint primary war headquarters quartier général de guerre principal interarmées
/QGGPI/
nejvyšší společné válečné velitelství
JRC                (1) joint reconnaissance centre centre interarmées de reconnaissance společné průzkumné středisko
JRC                (2) joint rescue centre centre interarmées des opérations de sauvetage společné středisko záchranných operací (společné záchranné středisko)
JRCC joint rescue coordination centre centre interarmées de coordination des opérations de sauvetage společné středisko koordinace záchranných operací
JSA joint situational awareness connaissance de la situation interarmées hodnocení společné situace;
znalost společné situace
JSB obsolete; preferred: MCJSB privilégié : MCJSB zastaralé; preferované: MCJSB
JSC                (1) joint spectrum centre centre interarmées du spectre ;
Note : sous entendu « centre interarmées de gestion du spectre ».
společné středisko pro využití spektra;
Pozn.: ve smyslu společné středisko pro řízení spektra.
JSC                (2) joint steering committee comité directeur mixte společný řídící výbor
JSC                (3) joint sub-committee sous-comité mixte společný podvýbor
JSEAD joint suppression of enemy air defence mise hors de combat interarmées des moyens de défense aérienne ennemis vyřazené nepřátelské PVO společnými prostředky
JSF joint strike fighter avion d'attaque interarmées společný stíhací bombardovací letoun;
společný úderný letoun
JSMS joint spectrum management system système interarmées de gestion du spectre společný systém pro řízení spektra
JSOA joint special operations area zone d’opérations spéciales interarmées prostor společných speciálních operací
JSOTF joint special operations task force force interarmées d'opérations spéciales společné úkolové uskupení pro speciální operace; (společné úkolové uskupení speciálních operací)
JSP joint support plan plan interarmées de soutien ;
Note : pour les états majors « militaires » ;
plan mixte de soutien ;
Note : pour les états majors de missions ou d'opérations civilo militaires.
společný plán zabezpečení; Pozn.: vojenské štáby; smíšený plán zabezpečení;
Pozn.: štáby vojensko-civilních misí nebo operací.
JSTARS Joint Surveillance and Target Attack
Radar System; Note: USA.
système radar interarmées de surveillance et d'attaque d'objectifs ;
Note: USA.
společný systém taktického vzdušného radiolokačního sledování a navedení;
Pozn.: USA.
JTAA deprecated; preferred: JAA déconseillé ; privilégiée : JAA nevhodné; preferované: JAA
JTB joint transportation board comité mixte des transports společná rada (výbor) pro přepravu
JTCC joint transportation coordination centre centre de coordination interarmées des transports společné koordinační středisko pro přepravu
JTF joint task force groupe de forces interarmées společné úkolové uskupení
JTFP joint tactical fusion programme programme interarmées de fusionnement tactique společný program spolupráce na taktickém stupni
JTIDS Joint Tactical Information Distribution
System
système interarmées de diffusion des informations tactiques společný systém distribuce taktických informací
JTLS joint theatre-level simulation simulation interarmées à l'échelle du théâtre simulace společné (vševojskové) činnosti na válčišti
JTMS joint theatre movement staff état-major interarmées des mouvements sur le théâtre společný štáb pro přesuny na válčišti
JVN                  (F) night vision goggles /NVG/ jumelles de vision nocturne brýle pro noční vidění
JWC Joint Warfare Centre Centre de guerre interarmées Středisko řízení společných operací
JWID Joint Warrior interoperability demonstration démonstration d'interopérabilité « Joint Warrior » předvedení schopností součinnosti v rámci programu
“Společný bojovník”