ZKRATKA ANGLICKÝ TERMÍN FRANCOUZSKÝ TERMÍN ČESKÝ TERMÍN
KAIA Kabul Afghanistan International Airport aéroport international de Kaboul – Afghanistan mezinárodní letiště v Kábulu, Afghánistán
KAU kilo accounting unit millier d'unités de compte tisíc účetních jednotek;
(účetní jednotka kilo, násobek tisíc)
KCMIA killed/captured/missing in action tué/capturé/disparu au combat zabit, zajat, nezvěstný v boji (~ akci)
KDC key distribution centre centre de distribution de clés /CDC 2/ středisko pro distribuci klíčů
KDOM Kosovo Diplomatic Observation
Mission
Mission d'observation diplomatique au Kosovo Pozorovací mise diplomatů v Kosovu
KE kinetic energy énergie cinétique kinetická energie
KEK key-encryption key clé de chiffrement de clés hlavní šifrovací klíč
kEUR thousand euros;
Note 1: Single European currency; Note 2: Symbol k€.
millier d'euros ;
Note 1 : monnaie unique européenne ; Note 2 : symbole : k€.
tisíc euro;
Pozn. 1: jednotná evropská měna; Pozn. 2: symbol k€.
KEW kinetic energy weapon arme à énergie cinétique zbran využívající kinetickou energii;
zbraň působící kinetickou energií
KFOR Kosovo Force Force pour le Kosovo síly pro Kosovo
KIA                (1) deprecated; preferred: KAIA déconseillé ; privilégiée :  KAIA nevhodné; preferované: KAIA
KIA                (2) killed in action tué au combat zabit v boji (~ akci, padl ~)
K-KILL complete kill destruction totale úplné zničení
KMC key mission component composante clé de la mission klíčový/důležitý prvek pro plnění úkolu (mise)
KMNB Kabul Multinational Brigade Brigade multinationale de Kaboul Mnohonárodní brigáda v Kábulu
KMT key military task tâche militaire clé klíčový/důležitý vojenský úkol
KMTC Kabul Military Training Centre Centre d’entraînement militaire de Kaboul Vojenské výcvikové středisko v Kábulu
KPSS Kosovo Police Service School École de police du Kosovo Policejní škola v Kosovu
KST key supporting task tâche auxiliaire clé klíčový/důležitý podpůrný úkol;
klíčový/důležitý vedlejší úkol
KVM Kosovo verification  mission Mission  de vérification  au Kosovo Ověřovací mise v Kosovu