ZKRATKA ANGLICKÝ TERMÍN FRANCOUZSKÝ TERMÍN ČESKÝ TERMÍN
LAA               (1) light anti-aircraft artillery artillerie antiaérienne légère /AAL/ protiletadlové dělostřelectvo malé ráže
LAA               (2) (F) anti-air warfare /AAW 2/; Note: Naval air defence only. lutte antiaérienne ;
Note : défense aérienne navale uniquement.
protivzdušný boj;
Pozn.: pouze protivzdušná obrana u vojenského námořnictva.
LA&R obsolete; preferred: L&R désuet ; privilégiée : L&R zastaralé; preferované: L&R
LAAWC local anti-air warfare coordinator coordonnateur local de la lutte antiaérienne místní koordinátor protivzdušného boje
LAB low-altitude bombing bombardement à basse altitude bombardování z malé výšky
LAC deprecated; preferred: LOAC déconseillé ; privilégié : LOAC nevhodné; preferované: LOAC
LACM land-attack cruise missile missile de croisière d’attaque au sol řízená střela s plochou dráhou letu pro útok na pozemní cíle
LADS limited air defence system système de défense aérienne limitée systém protivzdušné obrany s omezeným dosahem
LALC local air logistic coordinator coordonnateur local de la logistique aérienne místní koordinátor logistiky letectva
LAMPS light airborne multi-purpose system système léger polyvalent aéroporté lehký víceúčelový vzduchem přepravitelný systém
LAMS local area missile system système de missile de défense de zone rapprochée prostor rozmístění řízených střel
LAN               (1) local area network réseau local ;
réseau local d'entreprise /RLE/
lokální síť; (místní ~);
lokální podniková síť
LAN               (2) (F) antisurface warfare /ASUW/ lutte antinavire boj s hladinovými plavidly
Land-COM Heidelberg Land Commander Heidelberg; Land Commander, Heidelberg (admitted) commandant Terre Heidelberg velitel pozemních sil v Heidelbergu;
velitel pozemních sil, Heidelberg
Land-COM Madrid Land Commander Madrid;
Land Commander, Madrid (admitted)
commandant Terre Madrid velitel pozemních sil v Madridu;
velitel pozemních sil, Madrid
L&R logistics and resources;
logistics, armaments and resources
/LA&R/ (obsolete)
logistique et ressources ;
logistique, armements et ressources /LA&R/ (désuet)
logistika a zdroje;
logistika, výzbroj a zdroje /LA&R/ (zastaralé)
LAP local air picture situation aérienne locale lokální vzdušná situace
LAPA                  (F) anti-carrier warfare /ACW/ lutte anti-porte-avions boj proti letadlovým lodím
LAR local acquisition radar radar d'acquisition local vyhledávací radiolokátor
LARS             (1) laser-aided rocket system système de roquettes assisté par laser laserem naváděný raketový systém (raketomet)
LARS             (2) light artillery rocket system système de roquettes d'artillerie légère lehký raketomet
LARS             (3) low-altitude radar system système de radar à basse altitude radiolokátor pro sledování cílů v malých výškách
LASF                   (F) surface warfare /SW 2/ lutte au-dessus de la surface ;
lutte de surface
hladinový boj
LASH lighter aboard ship navire porte-barges loď pro přepravu člunů
LASM                 (F) antisubmarine warfare /ASW/ lutte anti-sous-marine protiponorkový boj
LASWC         (1) local antisubmarine warfare commander commandant de lutte anti-sous-marine velitel protiponorkového boje (oblastní/místní)
LASWC         (2) local antisubmarine warfare coordinator coordonnateur de lutte anti-sous-marine koordinátor protiponorkového boje (oblastní/místní)
LAV light armoured vehicle véhicule blindé léger /VBL/ lehké obrněné vozidlo
LAW light antitank weapon arme antichar légère lehká protitanková zbraň
LC SNLC (obsolete); Logistics Committee;
Senior NATO Logisticians Conference
(obsolete)
SNCL (désuet) ;
Comité de la logistique ;
Conférence des hauts responsables de la logistique de l'OTAN (désuet)
Logistický výbor
LCA launch control area zone de contrôle de lancement prostor řízeného odpálení
LCAC landing craft, air cushion engin de débarquement sur coussin d'air vyloďovací (výsadkové) vznášedlo
LCAR low-coverage acquisition radar radar d'acquisition basse couverture radiolokátor pro zjišťování nízkoletících cílů
LCC               (1) land component command(er) commandement (commandant) de composante terrestre velitelství (velitel) pozemní složky
LCC               (2) life cycle cost coût global de possession /CGP/ náklady životního cyklu
LCC               (3) local control centre centre de direction locale místní středisko řízení
LCC               (4) logistics coordination centre centre de coordination logistique /CCL/ koordinační středisko logistiky
LCE latest cost estimate dernière estimation de coût poslední odhad nákladů (ceny)
LCFA                  (F) fire support coordination line /FSCL/ ligne de coordination des feux d'appui koordinační čára palebné podpory
LCH local civilian hire agent civil recruté sur place ;
personnel civil recruté sur place
najímání místních civilních zaměstnanců
LCL local contract linguist linguiste civil recruté sur place smluvní místní lingvista
LCN load classification number indice de force portante ;
numéro de classification de charge
číslo klasifikace zatížení
LCP leased circuit programme programme de location de circuits program pronajatého okruhu (spojovací linky)
LD line of departure ligne de départ výchozí čára
LDS launch detection satellite satellite de détection de lancement družice pro zjišťování odpálení řízených střel (raket)
LEC locally-employed civilian;
Note: Specific to SFOR/KFOR; locally employed personnel /LEP/; Note: Specific to SFOR/KFOR.
civil employé localement ;
Note : propre à la SFOR/KFOR ; personnel employé localement /LEP/ ; Note : propre à la SFOR/KFOR.
civilní osoba zaměstnaná v místě; Pozn.: specifické pro SFOR/KFOR;
civilní personál zaměstnaný v místě /LEP/; Pozn.: specifické pro SFOR/KFOR.
LEGAD legal advisor conseiller juridique právní poradce
LEO low earth orbit orbite terrestre basse nízká oběžná dráha
LEP locally-employed personnel; Note: Specific to SFOR/KFOR; locally employed civilian /LEC/; Note: Specific to SFOR/KFOR. personnel employé localement ; Note : propre à la SFOR/KFOR ; civil employé localement /LEC/ ; Note : propre à la SFOR/KFOR. civilní personál zaměstnaný v místě; Pozn.: specifické pro SFOR/KFOR; civilní osoba zaměstnaná v místě /LEC/;
Pozn.: specifické pro SFOR/KFOR.
LES land earth station station terrienne terrestre pozemní stanice
(na Zemi)
LEST Law-Enforcement Support Team; Note: Dayton Agreement. Équipe d'appui à l'application des lois ; Note : Accord de Dayton. Skupina k prosazení práva (pořádku); Pozn.: Daytonská dohoda.
LEV laser-enhanced viewer tomoscope laserový zaměřovač (laserový pozorovací přístroj)
LEU low-enriched uranium uranium faiblement enrichi /UFE/ nízko obohacený uran
LF landing force force de débarquement vyloďovací (vyloďované) síly
LFAS low-frequency active sonar sonar actif à basse fréquence nízkofrekvenční sonar;
(sonar pracující na nízké frekvenci)
LFE                     (F) established financial limits /EFL/ limites financières établies stanovené finanční limity
LFRIL land forces reportable items list liste des articles à suivre des forces terrestres seznam sledovaného materiálu pozemních sil
LGB laser-guided bomb bombe à guidage laser /BGL/ puma naváděná laserem
LHA landing helicopter assault hélicoptère d'assaut vrtulníkový výsadek
LIC low-intensity conflict conflit de faible intensité konflikt nízké intenzity
LIDAR          (1) laser identification, detection and ranging identification, détection et télémétrie par laser identifikace, zjištění a měření dálky laserem
LIDAR          (2) light detection and ranging détection et télémétrie par ondes lumineuses zjištění (detekce) a měření dálky světelným zářením
(laserem)
LINC Limited Interim NATO Response Force
Communication and Information System
système d’information et de communication provisoire limité de la Force de réaction de l’OTAN omezený dočasný komunikační a informační systém sil reakce NATO
LIO land interdiction operation opération d’interdiction terrestre operace k izolování prostoru bojové činnosti
LIVEX live exercise exercice réel cvičení s vojsky
LJ Loya Jirga Loya Jirga Shromáždění Afghánských kmenových náčelníků
LJF least-jammed frequency fréquence la moins brouillée nejméně rušená frekvence
LL                  (1) lessons learned enseignements ;
enseignements tirés
získané zkušenosti
LL                  (2) lower layer;
Note: As in “low level air defence
/LLAD/”.
couche inférieure ;
Note : par exemple, dans le terme « défense antiaérienne à basse altitude /LLAD/ ».
na malé výšce (nízkoletící);
Pozn.: jako „protivzdušná obrana proti nízkoletícím cílům /LLAD/“.
LL                  (3) low-level basse altitude malá výška;
nízká letová hladina
LLAD low-level air defence défense antiaérienne à basse altitude protivzdušná obrana proti nízkoletícím cílům
LLAPI low-level air picture interface interface de situation aérienne basse altitude rozhraní vzdušné situace v malé výšce; (~ obrazu vydušné situace ~]
LLMC low-level military commission commission militaire de bas niveau vojenská komise na nízké úrovni
LLN logistics lead nation pays chef de file en matière de logistique vedoucí země v oblasti logistiky
LLR low-level radiation radiation à bas niveau nízká úroveň radiace (záření slabé intenzity)
LLRS low-level radar system système de radar à basse altitude radiolokátor pro zjišťování nízkoletících cílů
LLS low-level support appui à basse altitude podpora z malé výšky
LLSUA limiting line of submerged approach ligne limite d'approche en plongée omezení pro přiblížení pod vodou
LLTR low-level transit route route de transit à basse altitude přeletová trasa v malé výšce
LLTV low-light television télévision à bas niveau de lumière /TV BNL/ televize s nízkou úrovní světelnosti (s velkou světelnou citlivostí)
LMCC LOCE mobile communications centre centre de communications mobile du LOCE mobilní spojovací ústředna LOCE
LMG light machine-gun mitrailleuse légère lehký kulomet
LN                  (1) lead nation pays chef de file ;
pays pilote
vedoucí země (stát)
LN                  (2) local national ressortissant local místní občan (státní příslušník)
LNO limited nuclear option option nucléaire limitée varianta omezeného použití jaderných zbraní
LO liaison officer officier de liaison styčný důstojník
LOA               (1) letter of agreement lettre d'accord smluvní (schvalovací) listina (dopis)
LOA               (2) letter of assistance; Note: PSO. lettre d'attribution ; Note : PSO. udělení kompetencí; Pozn.: PSO.
LOAC law of armed conflict; LAC (deprecated) droit des conflits armés ; LAC (déconseillé) právo ozbrojeného konfliktu (válečné právo); LAC (nevhodné)
LOACREP law of armed conflict report compte rendu sur le droit des conflits armés zpráva o dodržování práva ozbrojeného konfliktu
(válečného práva )
LOC               (1) level of operational capability niveau de capacité opérationnelle úroveň operačních schopností
LOC               (2) limited operational capability capacité opérationnelle limitée omezené operační schopnosti
LOC               (3) lines of communications lignes de communication spojovací trasy, komunikace (pro přesuny)
LOCE            (1) limited operational capability, Europe capacité opérationnelle limitée en Europe omezené operační schopnosti v Evropě
LOCE            (2) linked operational intelligence centres, Europe réseau des centres de renseignement opérationnel en Europe integrovaná střediska operačního zpravodajství v Evropě;
(síť středisek~)
LOCON lower control contrôle à l’échelon inférieur nižší, řízený stupeň; (řízení nižšího stupně)
LOCPOD low-cost powered dispenser distributeur propulsé à faible coût levný kontejner s vlastním pohonem;
levná klouzavá kazetová puma s vlastním pohonem
LOCPOL local police;
Note: SFOR – Bosnian police force.
police locale ;
Note : SFOR – police bosniaque.
místní policie;
Pozn.: SFOR – bosenská policie.
Log. logistics logistique logistika
LOGASREQ logistic assistance request demande d'aide logistique požadavek na logistické zabezpečení
LOGASSESSREP logistic assessment report compte rendu d'évaluation logistique zpráva (hlášení) o hodnocení logistiky
LOGDEF logistic deficiency; LOGDEFICIENCY (deprecated) insuffisance logistique ; LOGDEFICIENCY (déconseillé) nedostatky v logistice (přehled); LOGDEFICIENCY (nevhodné)
LOGDEFICIENCY deprecated; preferred: LOGDEF déconseillé ; privilégié : LOGDEF nevhodné; preferované: LOGDEF
LOGDEPLAND logistic depot report, land forces compte rendu des dépôts logistiques des forces terrestres hlášení o skladech logistiky pozemních sil
LOGEX logistic exercise exercice logistique logistické cvičení
LOGFAS logistic functional area services; LOGFASS (obsolete) services du domaine fonctionnel logistique ; LOGFASS (désuet) služby logistických funkčních oblastí; LOGFASS (nevhodné)
LOGFASS deprecated; preferred: LOGFAS déconseillé ; privilégié : LOGFAS nevhodné; preferované: LOGFAS
LOGREQ      (1) logistic request demande de soutien logistique žádost o logistické zabezpečení;
Požadavek na logistické zabezpečení
LOGREQ      (2) logistic requirement besoin logistique logistický požadavek;
logistická potřeba
LOGSITLAND logistic situation report, land forces compte rendu de situation logistique des forces terrestres hlášení o logistické situaci pozemních sil
LOGSITREP logistic situation report compte rendu de situation logistique logistické situační hlášení;
hlášení o logistické situaci
LOGSTAR logistic status report compte rendu de situation logistique hlášení o stavu logistiky
LOGSUMREP logistic summary report compte rendu logistique sommaire souhrnné logistické hlášení
LOGSURPLUS logistic surplus surplus logistique logistický přebytek
LoI level of interoperability niveau d'interopérabilité úroveň interoperability
LOI                (1) letter of instruction lettre d'instruction směrnice, instrukce, pokyny
LOI                (2) letter of intent lettre d'intention písemně vyjádřený záměr (smlouva o smlouvě
budoucí)
LOJI loss of job indemnity indemnité de perte d'emploi náhrada za ztrátu zaměstnání
LOMEZ low-altitude missile engagement zone zone d'engagement des missiles à basse altitude prostor působení řízených střel v malé výšce
LoO line of operation ligne d’opération směr operace
LOP line of position ligne de position průběh postavení
LOPAR low-power acquisition radar radar d'acquisition de faible puissance vyhledávací radiolokátor o malém výkonu;
malovýkonový vyhledávací radiolokátor
LORAD long-range active detection;
Note: As in “long range active detection system”.
détection active à longue distance ;
Note : par exemple, dans le terme « système de détection active à longue distance ».
aktivní zjišťování na velkou vzdálenost;
Pozn.: jako v „systém aktivního zjišťování na velkou vzdálenost“.
LOS line of sight à portée optique ;
en visibilité directe
záměrná;
přímý rádiový dosah;
přímá viditelnost; (rádioreléový, směrový)
LOSAM low-altitude surface-to-air missile missile surface-air à basse altitude řízená střela povrch-vzduch malého dosahu; (~ země-vzduch ~)
LOSHADREP local shipping advisory representative représentant local de la navigation commerciale místní představitel pro námořní přepravu (obchodní)
LOT liaison and observation team équipe de liaison et d’observation styčná a pozorovatelská skupina
LOTS logistics over the shore opérations logistiques sur plage logistické zabezpečení přes pobřeží (pozn. bez přístavního / předem vybudovaného zařízení)
LOWCAP low-altitude combat air patrol patrouille aérienne de combat à basse altitude bojová letecká hlídka v malé výšce;
bojové letecké hlídkování v malé výšce
LP                  (1) landing point point d’atterrissage místo přistání
LP                  (2) light patrol patrouille légère lehce vyzbrojená hlídka
LPAC Logistics Planning Advisory Committee Comité consultatif sur la planification logistique Poradní výbor pro plánování logistiky
LPAR large phased-array radar grand radar à balayage électronique ;
grand radar à éléments en phase
širokopásmová (fázovaná) anténa radiolokátoru
(radiolokátor s velkým fázovým výkmitem paprsku)
LPD               (1) amphibious  transport, dock transport amphibie de chalands de débarquement et de personnel výsadková doková loď
LPD               (2) low probability of detection faible probabilité de détection malá pravděpodobnost zjištění
LPI limited probability of intercept;
low probability of intercept
probabilité limitée d'interception ;
faible probabilité d'interception
malá pravděpodobnost odposlechu;
Pozn.: akustického nebo elektromagnetického
LPOC last port of call dernier port d’escale přístav poslední zastávky
LPPS low-pressure pump station station de pompage basse pression nízkotlaká čerpací stanice
LR                  (1) long-range;
Note: Telecommunications.
à grande distance ;
Note : télécommunications.
dálková, dálkový, dálkové;
velký dosah;
Pozn.: telekomunikace / spoj(ení).
LR                  (2) long-range; Note: Aircraft. à long rayon d'action ; Note : aéronef. velký dolet (bojový dolet); Pozn.: letadlo.
LR                  (3) long-range;
Note: Meteorological, financial forecast.
à long terme ;
Note : prévisions météorologiques, financières.
dlouhodobý(á);
Pozn.: předpověď počasí, finanční předpověď.
LR                  (4) long-range; Note: Missile. à longue portée ; Note : engin, missile. velký dosah/dostřel; Pozn.: střela.
LR                  (5) long-range;
Note: Operations.
dans la profondeur ; Note : opérations. v hloubce; Pozn.: operace.
LRA               (1) long-range attack attaque à grande distance útok na velkou vzdálenost
LRA               (2) long-range aviation aviation à long rayon d'action dálkové letectvo
LRBM long-range ballistic missile missile balistique à longue portée balistická řízená střela velkého dosahu
LRC logistic readiness centre centre de préparation logistique pohotovostní středisko logistiky
LRCM long-range cruise missile missile de croisière à longue portée řízená střela s plochou dráhou letu velkého dosahu
LRF laser range-finder télémètre laser laserový dálkoměr
LRI limited range of intercept distance limitée d'interception omezený dosah přepadu
LRINF longer-range intermediate nuclear forces forces nucléaires intermédiaires à plus longue portée jaderné síly prodlouženého středního dosahu
LRM                    (F) multiple launch rocket system
/MLRS/;
multiple rocket launcher /MRL 2/
lance-roquettes multiple raketometný systém;
raketomet
LRMP long-range maritime patrol;
Note: In English, “aircraft” is generally implied in LRMP.
avion de patrouille maritime à long rayon d'action dálková námořní hlídka (~hlídkový letoun); Pozn.: v angličtině je termín „letadlo“ implicitně součástí LRMP.
LRMS long-range missile system système de missile à longue portée systém řízených střel o velkém dosahu
LRN lay reference number numéro de référence de mouillage pořadové číslo položení (námořní miny)
LRRP long-range reconnaissance patrol patrouille de reconnaissance dans la profondeur skupina hloubkového průzkumu
LRS launch and recovery system système de lancement et de récupération systém startu a návratu;
vypouštěcí a návratový systém
LRSN logistics role specialist nation pays prestataire spécialisé en matière de logistique stát specializovaný na logistické zabezpečení
LRSOM long-range stand-off missile missile à longue portée tiré à distance de sécurité řízená střela velkého dosahu odpalovaná mimo dosah protivníka
LRSP Long-Range Security Programme Programme de sécurité à long terme dlouhodobý bezpečnostní program
LRTNF long-range theatre nuclear forces forces nucléaires de théâtre à longue portée jaderné síly velkého dosahu na válčišti
LRU line replaceable unit élément remplaçable sur place přímo vyměnitelný díl
LS                  (1) landing site site de débarquement úsek přistání (vylodění)
LS                  (2) launching station lanceur ;
site de lancement
odpalovací stanoviště (odpalovací zařízení)
LS                  (3) leaver section section à détacher d'un convoi skupina, která opouští hlavní konvoj/kolonu
LS                  (4) linguistic service service linguistique jazyková služba
LSA logistic support analysis analyse du soutien logistique analýza logistického zabezpečení
LSB logistic support base base de soutien logistique základna logistického zabezpečení
LSD                (1) landing ship dock transport de chalands de débarquement /TCD/ loď pro přepravu vyloďovacích plavidel
LSD                (2) logistic support detachment détachement de soutien logistique odřad logistického zabezpečení
LSE logistic support element élément de soutien logistique prvek logistického zabezpečení
LSP logistic support plan plan de soutien logistique plán logistického zabezpečení
LSS logistic support site site de soutien logistique místo logistického zabezpečení
LT                  (1) liaison team équipe de liaison styčná skupina
LT                  (2) local time heure locale místní čas
LTA local target area zone locale d'objectifs místní cílový prostor
LTBF long-term build-up force force à long délai de montée en puissance síly s prodlouženou dobou pohotovosti
LTBMD layered theatre ballistic missile defence défense multicouche contre les missiles balistiques de théâtre vícestupňová protiraketová obrana na válčišti
LTBT Limited Test Ban Treaty;
Note: The LTBT deals with nuclear tests.
Traité d'interdiction partielle des essais ; Note : le LTBT vise les essais nucléaires. Smlouva o částečném zákazu zkoušek; Pozn.: LTBT se týká jaderných zkoušek.
LTC               (1) longitudinal time code code temporel longitudinal časový kód zeměpisné délky
LTC               (2) long-term costing estimation de coûts à long terme dlouhodobý odhad nákladů
LTCR long-term capability requirement besoin capacitaire à long terme požadavek dlouhodobé schopnosti
LTD laser target designation;
laser target designator
désignation d'objectif à laser ;
désignateur d'objectif à laser
označování cíle laserem;
laserový označovač cíle
LTDP Long-Term Defence Programme Programme de défense à long terme Dlouhodobý vojenský program NATO
LTFF long-term financial forecast prévisions financières à long terme dlouhodobá finanční předpověď
LTFP             (1) long-term force planning plans de forces à long terme dlouhodobé plánování výstavby sil
LTFP             (2) long-term force proposals propositions de forces à long terme návrh dlouhodobého plánu výstavby sil
LTIP Long-Term Infrastructure Programme Programme d'infrastructure à long terme Dlouhodobý program výstavby infrastruktury
LTPA long-term planning area domaine de planification à long terme oblast dlouhodobého plánování
LTPG long-term planning guideline directive de planification à long terme směrnice pro dlouhodobé plánování
LTR long-term requirement besoin à long terme dlouhodobý požadavek
LTS long-term study étude à long terme dlouhodobá studie
LTT limited technology transfer transfert de technologie limité technologicky omezený přenos;
(přenos pomocí omezených technologií; převod omezených technologií)
LTZ local target zone zone locale d'objectifs místní cílový prostor
LV likelihood vector vecteur de vraisemblance pravděpodobný vektor (směr)
LW laser weapon arme laser laserová zbraň
LWR              (1) laser warning receiver récepteur d'alerte laser laserový výstražný přijímač
LWR              (2) local wage rate;
Note: Personnel employed by NATO in non international posts.
statut local ;
Note : personnel employé par l’OTAN dans des postes à statut non international.
místní platový tarif;
Pozn.: Zaměstnanec NATO na místě, které není systemizováno jako mezinárodní.
LZ                  (1) landing zone zone d’amerrissage pásmo přistání;
Pozn.: FRA ekvivalent pokud jde o přistání letadla na hladině.
LZ                  (2) landing zone zone d’appontage pásmo přistání;
Pozn.: FRA ekvivalent pokud jde o přistání letadla na palubě lodi.
LZ                  (3) landing zone zone d'atterrissage pásmo přistání;
Pozn.: FRA ekvivalent pokud jde o přistání letadla na pevnině.