ZKRATKA ANGLICKÝ TERMÍN FRANCOUZSKÝ TERMÍN ČESKÝ TERMÍN
MA military assistant assistant militaire vojenský poradce
MAB marine amphibious brigade brigade amphibie du corps des marines obojživelná brigáda námořní pěchoty
MAC              (1) major area commander grand commandant de zone vrchní velitel oblasti
MAC              (2) maritime area commander commandant maritime de zone velitel námořní oblasti
MAC              (3) mine-action centre centre d'action antimine ;
centre de lutte contre les mines
středisko pro odminování
MACA maritime air control authority autorité contrôleur de l'aéronavale ;
autorité contrôleur des PATMAR
orgán řízení námořního letectva
MACC maritime coordination centre centre de coordination maritime /CCMAR/ námořní koordinační středisko (pro součinnost námořnictva)
MACE multinational airlift coordination element élément multinational de coordination du transport aérien mnohonárodní prvek pro koordinaci letecké přepravy
MACPED           (F) aimed controlled-effect antitank mine
/ACEATM/
mine antichar pointable à effet dirigé protitanková mina se směrovým účinkem
MAD              (1) magnetic anomaly detector détecteur d'anomalie magnétique detektor magnetických anomálií
MAD              (2) mutual assured destruction destruction mutuelle assurée vzájemně zajištěné zničení (destrukce)
MADC maritime air defence cell cellule de défense aérienne des opérations maritimes skupina pro protivzdušnou obranu námořních operací
MADVEC magnetic anomaly detector verification; Note 1: Naval mine warfare.
Note 2: Magnetic anomaly detector verification run.
vérification par détecteur d'anomalie magnétique ; Note 1 : guerre des mines navale.
Note 2 : passe de vérification par détecteur d'anomalie magnétique.
ověření magnetických anomálií detektorem;
Pozn. 1: bojová činnost s použitím námořních min. Pozn. 2: Provedení ověření magnetických anomálií detektorem.
MAGTF marine air-ground task force force opérationnelle air-sol des marines letecko-pozemní úkolové uskupení námořní pěchoty;
námořní letecko-pozemní úkolové uskupení
MAIM maritime anti-invasion mine mine marine anti-invasion protiinvazní námořní mina
MAL mine actuation level niveau de déclenchement d'une mine aktivační síla miny
MALE medium-altitude long-endurance
Note: Type of unmanned aerial vehicle.
moyenne altitude, grande autonomie
Note : type de véhicule aérien sans pilote.
schopnost letu ve střední výšce s dalekým doletem Poznámka: Jedná se o typ bezpilotního vzdušného prostředku.
MAN metropolitan area network réseau métropolitain síť hlavního města
M&A monitoring and assessment surveillance et évaluation monitorování a hodnocení
M&S modelling and simulation modélisation et simulation modelování a simulace
M&T movements and transport mouvements et transports přesuny a přeprava
M&TG Movement and Transportation Group Groupe sur les mouvements et transports Skupina přesunů a přeprav
MANUA              (F) United Nations Assistance Mission in
Afghanistan /UNAMA/
Mission d’assistance des Nations Unies en
Afghanistan
Mise OSN na pomoc v Afghánistánu
MANPADS man-portable air defence system système antiaérien portable přenosný protiletadlový systém (komplet)
MAOT maximum allowable operation time temps de fonctionnement maximal admissible maximálně přípustný čas činnosti
MAP Membership Action Plan Plan d'action pour l'adhésion Plán realizace přistoupení
MAPE Multinational Advisory Police Element Élément multinational de conseil en matière de police mnohonárodní poradní policejní orgán
MAPEX map exercise exercice sur cartes cvičení na mapách
MAPS manpower analysis and planning system système d’analyse et de planification des effectifs systém pro analýzu a plánování pracovní síly (počtů)
Mar-COM Naples Maritime Commander Naples; Maritime Commander, Naples (admitted) commandant maritime, Naples velitel námořních sil v Neapoli;
velitel námořních sil, Neapol
Mar-COM Northwood Maritime Commander Northwood; Maritime Commander, Northwood (admitted) commandant maritime, Northwood velitel námořních sil v Northwoodu;
velitel námořních sil, Northwood
MAREX maritime exercise exercice maritime námořní cvičení (cvičení vojenského námořnictva)
MARREP maritime reporting comptes rendus maritimes systém hlášení vojenského námořnictva
MARSTAN maritime forces standard norme de forces maritimes standard (norma) vojenského námořnictva
MARV manoeuvrable re-entry vehicle corps de rentrée manoeuvrable ;
vecteur de rentrée manœuvrable
manévrující návratový modul;
manévrující hlavice;
manévrující návratová část nosiče
MASCAL mass casualties pertes massives hromadné ztráty
MASINT measurement and signature intelligence renseignement mesures et signature měřicí a znakové zpravodajství
MASS            (1) maritime air surface surveillance surveillance de surface par avion de patrouille maritime hlídkování námořním letectvem; (sledování hlídkou námořního letectva)
MASS            (2) maritime air surveillance support soutien surveillance par avion de patrouille maritime zabezpečení hlídkování námořním letectvem
MASSTIC maritime ACCS ship-shore tactical interface component composante maritime de l'interface tactique mer- terre de l'ACCS prvek propojení systému ACCS vojenského námořnictva na taktickém stupni pro vyloďování z lodí na pobřeží
MAT military air traffic circulation aérienne militaire /CAM 2/ vojenský letový provoz
MATCONOFF materiel control officer officier de contrôle de matériel důstojník odpovídající za materiál
MATELO Maritime Air Telecommunications
Organization
Organisation des télécommunications de l'aviation maritime Organizace pro spojení námořního letectva
MAU million accounting units million d'unités de compte /MUC/ milión účetních jednotek
MAVOC military aircraft voice weather code code météorologique phonie pour aéronef militaire hlasový kód stavu počasí pro vojenská letadla
MAW missile approach warner avertisseur d'approche de missile zařízení pro varování před přibližujícími se řízenými střelami
MB military budget budget militaire vojenský rozpočet
MBC Military Budget Committee Comité du budget militaire /CBM 1/ Výbor pro vojenský rozpočet
MBFR mutual and balanced force reductions réductions mutuelles et équilibrées des forces oboustranné a vyvážené snížení (redukce) ozbrojených sil
MBG main body group; Note: Navy. groupe du gros ; Note : marine. hlavní uskupení;
Pozn.: vojenské námořnictvo /VojN/.
MBGC main body group commander commandant du groupe du gros velitel hlavního uskupení
MBPRB Military Budget Priority Review Board Commission d'examen des priorités du budget militaire Rada pro hodnocení priorit vojenského rozpočtu
MBT main battle tank char de bataille tank
MC                 (1) Military Committee Comité militaire /CM 1/ Vojenský výbor
MC                 (2) mission commander commandant de mission velitel mise
MC/CS Military Committee in Chiefs of Staff
Session
Comité militaire en session des chefs d'état-major Zasedání Vojenského výboru na úrovni náčelníků
generálních štábů
MC/PS Military Committee in Permanent
Session
Comité militaire en session permanente Stálé zasedání Vojenského výboru
MCA                   (F) admited; preferred: SIC 1 toléré ; privilégié : SIC 1 tolerované; preferované: SIC 1
MCAOC mobile combined air operations centre centre combiné mobile d'opérations aériennes mobilní mnohonárodní operační středisko vzdušných sil
MCASB Military Committee Air Standardization
Board
Bureau de normalisation Air du Comité militaire Rada vojenského výboru pro standardizaci vzdušných sil
MCC              (1) main control centre; Note: SATCOM. centre de commande principal ; Note : SATCOM. hlavní řídicí středisko; Pozn.: SATCOM.
MCC              (2) maritime component command(er) commandement (commandant) de composante maritime velitelství (velitel) námořní složky
MCC              (3) military control centre centre militaire de contrôle /CMC 1/ vojenské řídící středisko
MCC              (4) movement control centre organisation des mouvements et transports středisko pro řízení přesunů a přepravy
MCC              (5) movement coordination centre centre de coordination des mouvements středisko pro koordinaci přesunů
MCCAP maritime communication and information systems contingency assets pool pool de moyens maritimes de circonstance pour systèmes d’information et de communication fond prostředků KIS námořnictva pro nepředvídané události
MCCIS Maritime Command and Control
Information System;
Note: Element of the NACCIS.
système maritime d'information de commandement et de contrôle ;
Note : élément du NACCIS.
systém velení, řízení a informací vojenského námořnictva;
Pozn.: prvek/součást NACCIS.
MCCS mine countermeasures command and support ship bâtiment de commandement et de soutien de la lutte contre les mines plavidlo pro velení a zabezpečení odminování
MCD manipulative communications deception déception des communications par manipulation klamání pomocí spojovacích prostředků
MCDA military and civil defence assets ressources militaires et de la protection civile vojenské prostředky a prostředky civilní ochrany
MCG Mediterranean Cooperation Group
(obsolete);
Note : The Council established the Political and Partnerships Committee, which lead to the disbanding of the Mediterranean Cooperation Group.
Groupe de coopération méditerranéenne (désuet) ; Note : le Conseil a institué le Comité politique et des partenariats, entraînant la suppression du Groupe de coopération méditerranéenne. Skupina pro spolupráci ve Středomoří (zastaralé); Pozn.: Výbor ustavil Výbor pro politickou spolupráci a partnerství a tím došlo k rozpuštění této skupiny.
MCJSB Military Committee Joint
Standardization Board
Bureau de normalisation Interarmées du Comité militaire Společná rada vojenského výboru pro standardizaci
MCLSB Military Committee Land
Standardization Board
Bureau de normalisation Terre du Comité militaire Rada vojenského výboru pro standardizaci pozemních sil
MCM             (1) medical countermeasures contre-mesures médicales zdravotnická protiopatření
MCM             (2) Military Committee memorandum mémorandum du Comité militaire memorandum Vojenského výboru
MCM             (3) mine countermeasures contre-mesures mines ;
lutte contre les mines
opatření proti minám;
(odminování, vyhledávání a zneškodňování min)
MCMEX mine countermeasures exercise exercice de lutte contre les mines cvičení v opatřeních proti minám; (~ v odminování)
MCMedSB Military Committee Medical
Standardization Board
Bureau de normalisation médicale du Comité militaire Rada pro standardizaci zdravotnického zabezpečení
Vojenského výboru
MCMFORNORTH Mine Countermeasures Force North Force de lutte contre les mines du Nord Síly pro realizaci protiminových opatření Sever
MCMFORSOUTH Mine Countermeasures Force South Force de lutte contre les mines du Sud Síly pro realizaci protiminových opatření Jih
MCMG Military Committee Meteorological
Group
Groupe météorologique du Comité militaire Meteorologická skupina Vojenského výboru
MCMOPDIR mine countermeasures operations directive directive des opérations de lutte contre les mines směrnice pro protiminové operace
MCMR mine countermeasures report compte rendu de lutte contre les mines hlášení o protiminových opatřeních
MCMSB Military Committee Maritime
Standardization Board
Bureau de normalisation Mer du Comité militaire Rada vojenského výboru pro standardizaci námořních sil
MCMV mine countermeasures vessel bâtiment de lutte contre les mines minolovka (odminovací plavidlo)
MCP              (1) military cooperation programme programme de coopération militaire program vojenské spolupráce
MCP              (2) mobile command post poste de commandement mobile mobilní velitelské stanoviště
MCR              (1) military-civil relations relations militaro-civiles vojensko-civilní vztahy
MCR              (2) military communications requirement besoin en télécommunications militaires požadavek na vojenské spojení
MCRTF military-civil relations task force groupe pour les relations militaro-civiles úkolové uskupení pro vojensko-civilní vztahy
MCS mobility, countermobility, survivability mobilité, contre-mobilité, capacité de survie mobilita (pohyblivost), snížení mobility, schopnost přežít
MCSB Military Committee standardization board bureau de normalisation du Comité militaire ; Note : terme générique souvent utilisé au pluriel pour désigner les cinq bureaux de normalisation (air, terre, mer, interarmées et médical). Rada vojenského výboru pro standardizaci
MCSC mine countermeasures command and control ship bâtiment de commandement et de contrôle pour la lutte contre les mines plavidlo pro velení a řízení protiminových opatření (~
odminování)
MCSF multinational cryptologic support facility installation multinationale de soutien cryptologique mnohonárodní zařízení pro kryptografické zabezpečení
MCT              (1) mobile command team équipe mobile de commandement mobilní skupina velení
MCT              (2) movement control team équipe des mouvements et transports skupina pro řízení přesunů;
skupina pro řízení přesunů a přepravy
MCTC Military Committee Terminology
Conference
Conférence de terminologie du Comité militaire Terminologická konference vojenského výboru
MCTSP Military Committee Terminology
Standardization Programme
Programme de normalisation de la terminologie du
Comité militaire
Program vojenského výboru pro standardizaci terminologie
MCWG            (1) Military Committee Working Group Groupe de travail du Comité militaire Pracovní skupina Vojenského výboru
MCWG            (2) Military Cooperation Working Group Groupe de travail sur la coopération militaire Pracovní skupina pro spolupráci ve vojenské oblasti
MD                 (1) mechanized division division mécanisée mechanizovaná divize
MD                 (2) Mediterranean Dialogue Dialogue méditerranéen /DM 2/ Středomořský dialog
MD                 (3) military deception déception militaire vojenské klamání
MD                 (4) military district; Note: RUS. district militaire ; Note : RUS. région militaire vojenský okruh (region); Pozn.: RUS.
MDA              (1) main defence area zone de défense principale hlavní prostor obrany
MDA              (2) mine danger area zone de danger mines nebezpečný zaminovaný prostor
MDA              (3) multiple docking adapter adaptateur d'amarrage multiple vícenásobný adaptér pro uvázání plavidel
MDAHG Missile Defence Ad Hoc Working
Group
Groupe ad hoc sur la défense antimissile ad hoc pracovní skupina pro protiraketovou obranu
MDASM medium-depth antisubmarine mine mine anti-sous-marine à profondeur moyenne protiponorková mina pro střední hloubky
MDC                   (F) confidence-building measures
/CBM 2/
mesures de confiance opatření k vytváření (posilování) důvěry
MDCS                 (F) confidence- and security-building measures /CSBM/ mesures de confiance et de sécurité opatření pro vytváření (posilování) důvěry a bezpečnosti
MDF              (1) main defence force;
main defence forces
force de défense principale ;
forces de défense principale
hlavní obranné síly
MDF              (2) main distribution frame répartiteur d'entrée ;
répartiteur principal
hlavní rozvod (distribuční systém)
MDF              (3) (F) frequency shift keying /FSK/ modulation par déplacement de fréquence klíčování kmitočtovým posuvem (změnou kmitočtu)
MDL minimum decode level niveau minimal de décodage minimální úroveň rozkódování
MDM                   (F) minimum shift keying /MSK/ modulation par déplacement minimal klíčování minimálním (kmitočtovým) posuvem
MDMP          (1) Mediterranean Dialogue Military
Programme
Programme militaire du Dialogue méditerranéen Vojenský program Dialogu o Středomoří
MDMP          (2) military decision-making process processus de prise de décision militaire vojenský rozhodovací proces
MDN                   (F) Departement of National Defence
/DND/; Note: CAN.
ministère de la Défense nationale ; Pozn : CAN. Ministerstvo národní obrany; Pozn.: CAN.
MDU mobile disarmament unit unité mobile de désarmement mobilní jednotka pro odzbrojení;
mobilní odzbrojovací jednotka
MEA              (1) minimum en-route altitude altitude minimale en route minimální letová výška (minimální výška na trati)
MEA              (2) munitions effects assessment évaluation des effets des munitions hodnocení účinků munice
MEADS medium extended air defence system système de défense aérienne élargie à moyenne portée systém PVO středního dosahu se zvýšenou účinností
MEAS mission-essential avionics spares rechanges d'avionique indispensables à la mission náhradní díly pro avioniku nezbytné pro plnění úkolu
(mise)
MEB marine expeditionary brigade; Note: USA. brigade du corps expéditionnaire des marines ; Note : USA. expediční brigáda námořní pěchoty; Pozn.: USA.
MED              (1) maritime exercise directive directive des exercices maritimes směrnice pro cvičení vojenského námořnictva
MED              (2) deprecated; preferred: Med déconseillé ; privilégié : Med nevhodné; preferované: Med
Med medical;
MED 2 (deprecatad)
médical ;
MED 2 (déconseillé)
zdravotnický;
MED 2 (nevhodné)
MEDAD medical advisor conseiller médical zdravotnický poradce
MEDASSESSREP medical assessment report compte rendu d'évaluation médicale hodnotící hlášení o zdravotnické situaci
MEDCC medical coordination centre centre de coordination médicale zdravotnické koordinační centrum
MEDCENT Central Mediterranean Area Secteur central de la Méditerranée Střední část Středomoří
MEDEAST Eastern Mediterranean Area Secteur oriental de la Méditerranée Východní část Středomoří
MedEvac medical evacuation; MEDEVAC (admitted) évacuation sanitaire /EvaSan/ ; MEDEVAC (toléré) zdravotnický odsun; MEDEVAC (tolerované)
MEDHNS medical host nation support soutien médical fourni par le pays hôte zdravotnické zabezpečení hostitelským státem (zemí)
MEDNOREAST North-Eastern Mediterranean Area Secteur Nord-Est de la Méditerranée Severovýchodní část Středomoří
MEDOC Western Mediterranean Area Secteur occidental de la Méditerranée Západní část Středomoří
MEDP military exercise directive and programme directive-programme des exercices militaires nařízení a program provedení vojenského cvičení
MEDR medical returnee rapatrié pour raisons médicales repatriovaný ze zdravotních důvodů
MEDSITREP medical situation report compte rendu de situation médicale hlášení o zdravotnické situaci
MEDSOUTHEAST Southeastern Mediterranean Area Secteur Sud-Est de la Méditerranée Jihovýchodní část Středomoří
MEDSUPLAN medical supply plan plan de ravitaillement médico-sanitaire plán zdravotnického zásobování
MEE mission-essential equipment équipement essentiel à la mission vybavení (prostředky) nezbytné pro plnění úkolu
(mise)
MEF              (1) marine expeditionary force; Note: USA. force du corps expéditionnaire des marines ; Note : USA. expediční síly námořní pěchoty; Pozn.: USA.
MEF              (2) minimum essential facility installation essentielle minimale minimální nezbytné (základní) vybavení
MEF              (3) mission-essential force force essentielle à la mission síly nezbytné pro plnění úkolu (mise)
MEIG Maritime Exercise Information Group Groupe d'information sur les exercices maritimes informační skupina pro cvičení vojenského námořnictva
MEL main events list;
Note: In NATO exercises.
liste des principaux événements ; Note : dans les exercices OTAN. přehled hlavních událostí; Pozn.: při cvičení NATO.
MENA Middle-East, North Africa Moyen-Orient et Afrique du nord /MOAN/ Střední východ, severní Afrika
MEO medium earth orbit orbite terrestre moyenne střední oběžná dráha Země
MEP              (1) mission equipment package ensemble d’équipement pour la mission výzbroj a výstroj pro misi
MEP              (2) multi-ethnic police police pluri-ethnique multietnická (mnohonárodní) policie
MER maximum effective range portée efficace maximale maximální účinný dosah (dostřel)
MERB Maritime Exercise Review Board Commission d'étude des exercices maritimes Komise pro hodnocení námořního cvičení (cvičení vojenského námořnictva)
MERCASREP merchant ship casualty report compte rendu d'avarie de navire de commerce hlášení o havárii obchodní lodě
MERCAST merchant ship broadcast émission de navire de commerce rádiové vysílání obchodní lodě
MERCO merchant ship reporting and control compte rendu et contrôle relatifs à la navigation commerciale řízení a hlášení obchodních lodí
MERCS merchant ship crypto system système cryptographique de navire de commerce ;
système cryptographique de navire marchand
kryptografický systém obchodní lodě
MEREP merchant ship report compte rendu de navire de commerce ;
compte rendu de navire marchand
hlášení obchodní lodě
MERSHIP merchant ship navire marchand ;
navire de commerce (toléré)
obchodní loď
MERSHIPWARN merchant shipping warning avis à la navigation commerciale výstraha pro námořní obchodní přepravu
MES                    (F) spread-spectrum modulation /SSM 1/ modulation par étalement du spectre modulace rozprostřeným spektrem
MESAR multifunctional electrically-scanned adaptive radar radar adaptatif multifonction à balayage électronique vícefunkční radiolokátor s přizpůsobitelným elektronickým snímáním
MESG Mediterranean Shipping Group Groupe méditerranéen de la navigation commerciale Skupina pro námořní obchodní plavbu (přepravu) ve
Středozemním moři
Met meteorological météorologique meteorologický
METCON control of meteorological information contrôle des renseignements météorologiques řízení toku meteorologických informací
METL mission-essential task list; Note: PfP. liste des tâches essentielles à la mission ; Note : PPP.. seznam úkolů nezbytných pro plnění mise; Pozn.: PfP
METOC meteorological and oceanographic météorologique et océanographique meteorologický a oceánografický
METT mobile education and training team équipe mobile de formation et d’entraînement mobilní vzdělávací a výcviková skupina
METT-TC mission, enemy, troops, terrain – time and civilians mission, ennemi, troupes, terrain – déroulement et civils úkol, nepřítel, jednotky, terén – časové lhůty a civilní osoby (vydávání rozkazu pro misi)
MEU marine expeditionary unit unité du corps expéditionnaire des marines jednotka expedičního sboru námořní pěchoty
MEUR million euros million d'euros milion euro
MEZ missile engagement zone zone d'engagement des missiles pásmo (zóna) zasažení řízenými střelami
MF                 (1) military function fonction militaire vojenská funkce
MF                 (2) frequency modulation /FM 3/ modulation de fréquence frekvenční modulace
MFRS maritime force requirement study étude des besoins en forces maritimes studie požadavků vojenského námořnictva
MG machine gun mitrailleuse kulomet
MGID military geographic information and documentation renseignements et documentation géographiques militaires /RDGM/ vojenskogeografické informace a dokumentace
MGRS           (1) military geographic reference system système de référence géographique militaire vojenský geografický referenční (hlásný) systém
MGRS           (2) military grid reference system système de référence de carroyage militaire hlásný systém MGRS (vojenský hlásný systém (síť))
MH                (1) materials handling manutention des matériels manipulace s materiálem
MH                (2) minehunter chasseur de mines minolovka
MHC              (1) military high command haut commandement militaire nejvyšší vojenské velitelství
MHC              (2) minehunter, coastal chasseur de mines côtier pobřežní minolovka;
(minolovka pro činnost v pobřežních vodách)
MHE material handling equipment matériel de manutention prostředky pro manipulaci s materiálem
MHELI               (F) helicopter task /HELTASK/ Note: In a procedure message. mission d’hélicoptère
Note : dans un message de procédure.
úkol vrtulníku
Poznámka: Procedurální zpráva.
MHN moving haven zone de sécurité mobile pohyblivé útočiště
MHQ maritime headquarters quartier général maritime námořní velitelství (velitelství vojenského námořnictva)
MI military intelligence renseignement militaire vojenské zpravodajství
MIA missing in action disparu au combat nezvěstný v boji (~ akci)
MIAU million infrastructure accounting units;
million international accounting units
million d'unités de compte d'infrastructure /MUCI/ milión účetních jednotek infrastruktury (milion mezinárodních účetních jednotek)
MIC NIB 1 (obsolete);
Military Intelligence Committee; NATO Intelligence Board (obsolete)
NIB 1 (désuet) ;
Comité du renseignement militaire ;
Bureau OTAN sur le renseignement (désuet)
Výbor vojenského zpravodajství
MICAS military intelligence combat aerial surveillance surveillance aérienne du combat pour le renseignement militaire bojový vzdušný průzkum;
(bojový vzdušný průzkum ve prospěch vojenského zpravodajství)
MICV mechanized infantry combat vehicle véhicule de combat d'infanterie mécanisée /VCIM/ bojové vozidlo mechanizované pěchoty
MIDAS missile defence alarm system système d'alerte de la défense antimissile pohotovostní systém protiraketové obrany
MIDS multifunctional information distribution system système multifonction de diffusion de l'information víceúčelový systém pro distribuci (rozšiřování)
informací
MIF                (1) maritime interdiction force force maritime d'interdiction síly pro námořní blokádu (izolaci)
MIF                (2) (F) pulse frequency modulation /PFM/ modulation d'impulsions en fréquence(s) impulzní frekvenční modulace, modulace frekvence impulzů
MIJI meaconing, intrusion, jamming and interference transplexion, intrusion, brouillage et interférence rádiové klamání, nežádoucí pronikání, rušení a vzájemné rušení
MIL main incidents list;
Note: In NATO exercises.
liste des principaux incidents ;
Note: dans les exercices de l’OTAN.
přehled hlavních incidentů; Pozn.: při cvičení NATO.
MILCO mine-like contact contact de type mine kontakt s minou (s objektem podobným mině)
MILCOM Military Committee communication message du Comité militaire hlášení (zpráva) Vojenského výboru
MILEC mine-like echo écho de type mine zvukový odraz od miny (od objektu podobného mině)
MILENG military engineering action du génie militaire ženijní zabezpečení
MILOC military oceanography océanographie militaire vojenská oceánografie
MILOPs military operations opérations militaires vojenské operace
MILPOL deprecated; preferred: MP 2 déconseillé ; privilégié : PM 1 nevhodné; preferované: MP 2 (PM 1)
MILREP military representative représentant militaire vojenský představitel
MILSPEC military specification spécification militaire vojenská specifikace
MILSTAND military standard;
MIL-STD (deprecated)
norme militaire ;
MIL-STD (déconseillé)
vojenský standard (norma); MIL-STD (nevhodné)
MIL-STD deprecated; preferred: MILSTAND déconseillé ; privilégié : MILSTAND nevhodné; preferované: MILSTAND
MILSTRIP military standard requisitioning and issue procedure procédure militaire standard de réquisition et de distribution vojenské standardní postupy pro požadavky na výdej materiálu
MIMS medical information management system système de gestion de l'information médicale systém správy zdravotnických informací
MIMU multinational integrated medical unit unité médicale intégrée multinationale mnohonárodní integrovaná zdravotnická jednotka
MinDef                (F) Ministry of Defence /MOD/ ministère de la Défense ministerstvo obrany
MINEX minelaying exercise exercice de mouillage de mines cvičení v kladení min
MINEXREP mine explosion report compte rendu d'explosion de mine hlášení o výbuchu miny
MINUK               (F) United Nations Interim
Administration Mission in Kosovo
/UNMIK/
Mission d’administration intérimaire des Nations
Unies au Kosovo
Prozatimní Správní mise OSN v Kosovu
MIO maritime interdiction operation opération d'interdiction maritime námořní blokáda (izolace)
MIOS maritime intelligence organization study étude sur l'organisation du renseignement maritime studie o organizaci námořního průzkumu
MIP mission implementation plan plan de mise en œuvre de la mission ;
plan de mise en œuvre de mission
plán provedení úkolu (mise)
MIR military infrastructure requirement besoin militaire en matière d'infrastructure vojenské požadavky na infrastrukturu
MIRV multiple independently-targetable re- entry vehicle corps de rentrée à têtes multiples indépendamment guidées vícenásobná samostatně naváděná hlavice (návratová
část nosiče)
MIS management information system système d'information de gestion informační systém pro řízení;
manažerský informační systém
MISPEC merit of individual system performance characteristics valeur des caractéristiques fonctionnelles des systèmes pris individuellement hodnota jednotlivých systémů podle charakteristiky výkonu
MISREP mission report compte rendu de mission zpráva o splnění úkolu
MISSUM mission summary synthèse de mission souhrnné hlášení o plnění úkolu
MIWC deprecated; preferred: MWC déconseillé ; privilégié : MWC nevhodné; preferované: MWC
MJLC            (1) multinational joint logistic centre centre logistique interarmées multinational mnohonárodní společné středisko logistiky (velitelství)
MJLC            (2) multinational joint logistic commander commandant logistique interarmées multinational velitel logistiky mnohonárodního společného uskupení
MJO major joint operation opération interarmées de grande envergure velká společná operace;
společná operace velkého rozsahu
ML multi layer;
Note: In the term “multi layer defence”.
multicouche ;
Note : dans le terme « défense multicouche ».
vícestupňová;
Pozn.: v termínu „vícestupňová obrana“.
MLA mean line of advance axe moyen de progression ;
route moyenne
střední osa postupu
MLB multinational logistics base base logistique multinationale mnohonárodní základna logistiky
MLBT mobile land battle target objectif terrestre mobile pohyblivý pozemní cíl
MLC military load classification classement militaire ;
classification des ponts et véhicules
vojenská klasifikace zatížení
MLM Military Liaison Office (Moscow) Mission de liaison militaire (à Moscou) Vojenská styčná mise (Moskva)
MLO military liaison officer officier de liaison militaire styčný důstojník ozbrojených sil
MLPB                 (F) budget submission figure /BSF 1a/ montant limite du projet de budget přidělená částka pro předložení rozpočtu;
předkládaná rozpočtová suma
MLRS multiple-launch rocket system;
multiple rocket launcher /MRL 2/
lance-roquettes multiple /LRM/ raketometný systém;
raketomet
MLS               (1) microwave landing system système d'atterrissage hyperfréquence systém přistávání pomocí radiolokátoru
MLS               (2) multi-level security sécurité multiniveau vícestupňová bezpečnost (na více úrovních)
MLSB multinational logistic support base base de soutien logistique multinationale mnohonárodní základna pro logistické zabezpečení
MLT mean lifetime durée de vie moyenne střední doba životnosti
MLU mid-life update;
mid life upgrade
modernisation à mi-vie střednědobá modernizace
MM military mission mission militaire vojenská mise
MMC merchant shipping communications system management centre centre de gestion du système de télécommunications pour navires de commerce ; centre de gestion du système de télécommunications pour navires marchands řídící středisko komunikačního (spojovacího) systému obchodního loďstva
MMCC          (1) multinational movement control centre centre multinational de contrôle des mouvements mnohonárodní středisko řízení přesunů
MMCC          (2) multinational movement coordination centre centre multinational de coordination des mouvements mnohonárodní středisko koordinace přesunů
MMF                   (F) French military mission /FMM 2/ mission militaire française francouzská vojenská mise
MMHS military message handling system système militaire de manipulation des messages systém pro zpracování vojenských zpráv (vojenský systém…)
MMI admitted; preferred: HCI; HMI toléré ; privilégié : HCI; HMI tolerované; preferované: HCI, HMI
MMOU multilateral memorandum of understanding mémorandum d'entente multilatéral mnohostranné memorandum o porozumění
MMR minimum military requirement besoin militaire minimum minimální vojenský požadavek
MMS minimum manning strength effectifs minimums minimální početní stavy
MMSI maritime mobile service identity identité du service mobile maritime námořní mobilní identifikační služba
MMU mobile meteorological unit unité météorologique mobile mobilní meteorologická jednotka
MN                      (F) Multinational; Combined (admitted) multinational mnohonárodní
MNATF multinational amphibious task force force opérationnelle amphibie multinationale mnohonárodní vyloďovací (obojživelné) úkolové uskupení
MNAU million NATO accounting units million d'unités de compte de l'OTAN milión účetních jednotek NATO
MNB multinational brigade brigade multinationale /BMN/ mnohonárodní brigáda
MNBT mobile naval battle target objectif naval mobile pohyblivý námořní cíl
MNCCS multinational component command surgeon médecin-chef du commandement de composante multinationale náčelník zdravotnické služby (hlavní lékař)
mnohonárodní složky sil
MND              (1) mission need document document énonçant les besoins de la mission ;
énoncé des besoins de la mission ;
expression des besoins de la mission
dokument vyjádřující potřeby úkolu (Dokument vyjadřující potřeby mise)
MND              (2) multinational division division multinationale /DMN/ mnohonárodní divize
MN DDP multinational detailed deployment plan plan de déploiement détaillé multinational podrobný plán rozvinutí mnohonárodních sil
(podrobný mnohonárodní plán rozvinutí)
MNF multinational force force multinationale mnohonárodní síly
MNFS multinational force surgeon médecin-chef de force multinationale chirurg mnohonárodních sil, náčelník zdravotnické služby mnohonárodních sil
MNLC           (1) maritime NATO logistic concept concept maritime de la logistique de l'OTAN koncepce námořní logistiky NATO
MNLC           (2) multinational logistic command;
multinational logistic commander
commandement logistique multinational ;
commandant logistique multinational
velitelství mnohonárodních sil a prostředků logistiky;
velitel mnohonárodních sil a prostředků logistiky
MNLC(A) multinational logistic centre (air) centre logistique multinational (air) mnohonárodní středisko logistiky (vzdušné)
MNLC(L) multinational logistic centre (land) centre logistique multinational (terre) mnohonárodní středisko logistiky (pozemní)
MNLC(M) multinational logistic centre (maritime) centre logistique multinational (mer) mnohonárodní středisko logistiky (námořní)
MNMF multinational maritime force force maritime multinationale mnohonárodní námořní síly
MNSE multinational support element élément de soutien multinational mnohonárodní prvek pro zabezpečení
MNSTC-I Multinational Security Transition
Command – Iraq
Commandement multinational pour la transition en matière de sécurité en Iraq Mnohonárodní přechodné velitelství pro bezpečnost v Iráku
MNT                    (F) digital terrain model /DTM 2/ modèle numérique de terrain digitální model terénu /DTM 2/
MNTF multinational task force force opérationnelle multinationale mnohonárodní úkolové uskupení
MOA              (1) memorandum of agreement mémorandum d'accord memorandum o uzavření dohody (politické prohlášení)
MOA              (2) mission-oriented approach approche axée sur la mission ;
démarche axée sur la mission
přístup zaměřený na plnění úkolu (mise)
MOAN Middle-East, North Africa /MENA/ Moyen-Orient et Afrique du Nord Střední východ, severní Afrika
MOB              (1) main operating base base d'opérations principale hlavní operační základna
MOB              (2) maritime order of battle ordre de bataille Mer bojová sestava vojenského námořnictva
MOB              (3) deprecated; preferred: MORBAT déconseillé ; privilégié : MORBAT nevhodné; preferované: MORBAT
MOBEX mobility exercise exercice de mobilité cvičení v provádění přesunů (přepravy)
MOBS multiple orbital bombardment system système de bombardement multiple orbital orbitální systém bombardování skříňovými
(kazetovými) pumami
MOD ministry of defence ministère de la Défense /MinDef/ ministerstvo obrany
MOE measure of effectiveness mesure de l'efficacité opatření k zajištění účinnosti
MOIC military oceanographic intelligence centre centre de renseignement océanographique militaire středisko k provádění vojenského oceánografického průzkumu
MOOTW military operations other than war opérations militaires autres que celles de guerre vojenské operace jiné než válka, vojenské neválečné operace
MOPC main operational planning conference conférence principale de planification opérationnelle hlavní konference k plánování operace
MOPRB Manpower and Organization Policy
Review Board
Commission d'examen de la politique en matière de personnel et d'organisation Rada pro hodnocení zásad personalistiky a tvorby organizačních struktur
MOR military operational requirement besoin militaire opérationnel požadavek na vojenskou činnost (vojenský operační požadavek)
MORBAT missile order of battle; MOB 3 (deprecated) ordre de bataille des missiles ; MOB 3 (déconseillé) bojová sestava řízených střel; MOB 3 (nevhodné)
MORTREP mortaring report;
mortar firing report
compte rendu de tir de mortier hlášení o minometné palbě
MOS minimum operating strip piste opérationnelle minimale minimální operační pás (vzletová a přistávací dráha)
MOTS military off-the-shelf militaire standard ;
militaire sur étagère
vojenský výrobek obchodně dostupný
MOU memorandum of understanding mémorandum d'entente memorandum o porozumění
MOVEX movement exercise exercice de mouvements cvičení v provádění přesunů
MOVSITREP movement situation report compte rendu de situation des mouvements hlášení o situaci při přesunu
MOVSUMREP movement summary report compte rendu de synthèse des mouvements souhrnné hlášení o přesunu
MP                 (1) maritime patrol patrouille maritime /PATMAR 2/ námořní hlídka
MP                 (2) military police; MILPOL (deprecated) police militaire /PM 1/ ; MILPOL (déconseillé) vojenská policie; MILPOL (nevhodné)
MP                 (3) multinational publication publication multinationale mnohonárodní publikace
MPA maritime patrol aircraft avion de patrouille maritime /PATMAR 1/ námořní hlídkové letadlo
MPC              (1) main planning conference conférence de planification principale hlavní plánovací konference
MPC              (2) message processing centre centre de traitement des messages středisko pro zpracování hlášení
MPCS multiple payload communication satellite satellite de télécommunications à charge utile multiple telekomunikační družice pro víceúčelové použití
MPE                    (F) electronic protective measures /EPM/ mesures de protection électronique elektronická ochranná opatření
MPF multinational protection force force de protection multinationale mnohonárodní ochranné síly
MPFSEE Multinational Peace Force South- Eastern Europe Force multinationale de paix pour l'Europe du
Sud-Est
mnohonárodní mírové síly v jihovýchodní Evropě
MPG                    (F) multi-purpose engineer vehicle moyen polyvalent du génie víceúčelové ženijní vozidlo
MPI mean point of impact point moyen des impacts střední bod zásahu (dopadu)
MPMS mission planning and monitoring system système de planification et de suivi de mission systém pro plánování a monitorování mise (plnění úkolu)
MPS               (1) maritime pre-positioning ship navire prépositionné en mer námořní předsunuté plavidlo
MPS               (2) mission planning system système de planification de mission systém plánování operačního úkolu (mise)
MPUE                 (F) European Union Police Mission
/EUPM/
mission de police de l’Union européenne policejní mise Evropské unie
MR                 (1) maritime reconnaissance reconnaissance maritime námořní průzkum
MR                 (2) medium-range; Note: MR aircraft. à moyen rayon d'action ; Note : aéronef MR. střední dolet;
Pozn.: letadlo středního doletu (MR letadlo).
MR                 (3) medium-range à moyenne portée ; Note : missile. střední dosah;
Pozn.: střela středního dosahu.
MR(A) military requirement (armament) besoin militaire en matière d'armement vojenský požadavek (v oblasti výzbroje)
MRAAM medium-range air-to-air missile missile air-air à moyenne portée řízená střela vzduch-vzduch středního dosahu (letecká protiletadlová…)
MRAG medium-range air-to-ground air-sol moyenne portée /ASMP/ řízená střela vzduch-země středního dosahu (letecká protizemní…)
MRAH memorandum receipt account holder agent comptable des biens záznam držitele (majitele) obchodního dokladu
MRAV multi-role armoured vehicle véhicule blindé polyvalent víceúčelové obrněné vozidlo
MRBM medium-range ballistic missile missile balistique à moyenne portée ;
missile balistique moyenne portée
balistická řízená střela středního dosahu
MRC              (1) major regional conflict conflit régional majeur velký regionální konflikt
MRC              (2) movement report centre centre de compte rendu des mouvements středisko pro hlášení přesunů
MRCA multi-role combat aircraft avion de combat polyvalent víceúčelové bojové letadlo
MRCC maritime rescue coordination centre centre de coordination du sauvetage en mer koordinační středisko námořní záchranné služby
MRE mine risk education sensibilisation au danger des mines školení o nebezpečí min
MRF                    (F) frequency-division multiplexing
/FDM/
multiplexage par répartition en fréquence multiplex s kmitočtovým dělením
MRFL master radio frequency list liste principale des fréquences radio seznam hlavních rádiových frekvencí
MRG              (1) medical resource guidance directive d'orientation sur les moyens médicaux směrnice pro využití zdravotnické kapacity
(zdravotnických sil a prostředků)
MRG              (2) (F) war reserve modes /WRM/ modes réservés pour le temps de guerre záložní režimy (způsoby činnosti) pro případ války
MRL              (1) maritime rear link liaison maritime de l'arrière námořní týlové spojovací trasy (komunikace)
MRL              (2) multiple rocket launcher;
multiple launch rocket system /MLRS/
lance-roquettes multiple /LRM/ raketomet;
raketometné odpalovací zařízení
MRLS multi-rocket launcher system système de lance-roquettes multitube raketometný systém;
raketometný odpalovací systém
MRMS medium-range missile system système de missile à moyenne portée systém řízených střel středního dosahu
MRN mine reference number numéro de référence de mine pořadové číslo miny;
(číslo miny (v rámci řady, pole))
MRO              (1) medical regulating officer responsable de la régulation médicale důstojník zdravotnického odsunu
MRO              (2) military response option réaction militaire possible varianty (volby) vojenského reagování
MRR maritime radar reconnaissance reconnaissance maritime au radar námořní radiolokační průzkum
MRRF multinational rapid reaction force force multinationale de réaction rapide mnohonárodní síly rychlé reakce (rychlého reagování)
MRS medium-range sonar sonar à moyenne portée ;
sonar moyenne portée
sonar středního dosahu
MRSAM medium-range surface-to-air missile missile surface-air à moyenne portée ;
missile surface-air moyenne portée
řízená střela povrch-vzduch středního dosahu; (~ země-vzduch ~)
MRT              (1) manpower restructuring team équipe de restructuration des effectifs skupina zabývající se restrukturalizací početních stavů
MRT              (2) medical regulating team équipe de régulation médicale skupina pro řízení a regulaci zdravotnického odsunu
MRV multiple re-entry vehicle corps de rentrée à têtes multiples vícenásobná hlavice (návratová část nosiče)
MS                 (1) member state État membre členský stát
MS                 (2) minesweeper dragueur de mines minolovka (loď pro odstraňování min do hloubky
80 m)
MS                 (3) deprecated; preferred: MILSTAND déconseillé ; privilégié : MILSTAND nevhodné; preferované: MILSTAND
MSA              (1) minimum safe altitude altitude minimale de sécurité minimální bezpečná výška
MSA              (2) mutual support agreement accord de soutien mutuel dohoda o vzájemném zabezpečení
MSAG Media Support Advisory Group Groupe consultatif pour le soutien des médias Poradní skupina pro zabezpečení činnosti hromadných sdělovacích prostředků
MSB minesweeper, boat embarcation de dragage odminovací plavidlo (minolovka)
MSBS                  (F) submarine-launched ballistic missile
/SLBM/
missile mer-sol balistique stratégique (strategická) balistická řízená střela odpalovaná z ponorky
MSC minesweeper, coastal dragueur de mines côtier pobřežní minolovka
MSD mine safety distance distance de sécurité « mines » bezpečná vzdálenost od miny
MSE               (1) main staff element élément principal d'état-major důležitý (hlavní) prvek štábu
MSE               (2) (F) electronic warfare support measures
/ESM/
mesures de soutien de guerre électronique elektronická podpůrná opatření
MSF military sub-function sous-fonction militaire vojenská funkce na nižším stupni
MSFZ missile seeker free zone zone de liberté d'autodirecteur de missile volný prostor pro samonaváděcí hlavice řízených střel
Msg message message zpráva
MSG manpower scaling guide guide de calcul des effectifs příručka pro kalkulaci personálu
MSGID message identifier set code d’identification de message identifikační kód zprávy
MSI                (1) maritime safety information renseignements sur la sécurité maritime /RSM/ informace o námořní bezpečnosti
MSI                (2) minesweeper, inshore dragueur de mines de petits fonds pobřežní minolovka
MSIAC Munitions Safety Information Analysis
Centre
Centre d’information et d’analyse sur la sécurité des munitions Středisko informací a analýzy bezpečnosti munice; Středisko analýzy informací o bezpečnosti munice
MSK minimum shift keying modulation par déplacement minimal /MDM/ klíčování minimálním (kmitočtovým) posuvem
MSL mean sea level niveau moyen de la mer střední hladina moře
Msn mission mission mise, poslání, úkol
MSO minesweeper, ocean dragueur de mines océanique oceánská minolovka
MSOW modular stand-off weapon arme modulaire tirée à distance de sécurité modulární zbraň odpalovaná z bezpečné vzdálenosti
MSR              (1) main supply route itinéraire principal de ravitaillement ;
route principale de ravitaillement (toléré)
hlavní zásobovací komunikace
MSR              (2) military standardization requirement besoin militaire de normalisation vojenský standardizační požadavek
MSTAR moving and stationary target acquisition and recognition acquisition et reconnaissance d'objectifs en mouvement et d’objectifs fixes zjišťování a rozpoznávání pohyblivých a nepohyblivých cílů
MSTC missile and space test centre centre d'essais spatiaux et de missiles zkušební středisko pro kosmické prostředky a řízené střely
MSTZ missile seeker tight zone zone d'interdiction d'autodirecteur de missile úzké pásmo pro samonaváděcí hlavice řízených střel
MSU multinational specialized unit unité multinationale spécialisée speciální mnohonárodní jednotka;
speciální mnohonárodní jednotka vojenské policie
MSV minesweeping vessel bâtiment dragueur de mines odminovací plavidlo (minolovka)
MSZ mutual security zone zone de sécurité commune společná bezpečnostní zóna (oblast)
MT                 (1) mobile terminal terminal mobile pojízdná terminálová stanice
MT                 (2) motor transport moyen de transport à moteur automobilová přeprava (doprava)
MTA              (1) message transfer agent agent de transfert de messages /ATM 1/ styčný důstojník pro předávání zpráv (hlášení)
MTA              (2) military-technical agreement accord militaire technique vojenská technická dohoda
MTBF mean (operating) time between failures;
mean operating time between failures
moyenne des temps de bon fonctionnement střední doba mezi poruchami, Střední doba bezporuchového provozu
MTBR mean time between repairs temps moyen entre réparations střední doba mezi opravami (střední meziopravní doba)
MTCC movement and transportation coordination cell cellule de coordination des mouvements et transports skupina (buňka) pro koordinaci přesunů a přepravy
MTF              (1) medical treatment facility installation de traitement médical zdravotnické zařízení
MTF              (2) message text format format de texte de message formát textové zprávy (hlášení)
MTFP            (1) medium-term financial plan plan financier à moyen terme /PFMT/ střednědobý finanční plán
MTFP            (2) mission-tailored force package ensemble de forces adapté à la mission uskupení vojsk pro plnění úkolů mise
MTH medium transport helicopter hélicoptère moyen de transport střední dopravní vrtulník
MTI moving target indicator éliminateur d'échos fixes indikátor pohyblivých cílů (eliminace odrazů od stálých objektů)
MTIP             (1) medium-term implementation plan plan de mise en oeuvre à moyen terme střednědobý plán zavedení (implementace)
MTIP             (2) medium-term infrastructure plan plan d'infrastructure à moyen terme střednědobý plán výstavby infrastruktury
MTIWG Military Transitional Issues Working
Group
Groupe de travail militaire sur les questions relatives à l'Alliance en période de transition pracovní skupina pro řešení vojenských otázek v období restrukturalizace Aliance
MTL minimum trigger level niveau minimal de déclenchement minimální spouštěcí úroveň
MTMS maritime tactical message system système de messages tactiques maritimes systém taktických hlášení vojenského námořnictva
MTP              (1) maritime mactical publication publication tactique maritime taktická příručka vojenského námořnictva;
námořní taktická příručka
MTP              (2) multinational tactical publication publication tactique multinationale mnohonárodní taktická publikace
MTR missile tracking radar radar de poursuite de missiles radiolokátor pro sledování řízených střel
MTRP medium-term resource plan plan des ressources à moyen terme střednědobý plán zdrojů
MTT mobile training team équipe mobile d’instructeurs mobilní výcviková skupina
MTTR           (1) mean time to recovery durée moyenne de panne střední doba zotavení/obnovy
MTTR           (2) mean time to repair moyenne des temps de travaux de réparation střední doba opravy
MTTR           (3) mean time to repair temps moyen de réparation střední doba opravy
MTTR           (4) mean time to restoration durée moyenne de panne střední doba zotavení/obnovy
MUAS African Union Mission in Sudan
/AMIS/
Mission de l’Union africaine au Soudan mise Africké unie v Súdánu
MUAT mobile underwater acoustic unit dispositif acoustique sous-marin mobile mobilní podvodní akustická jednotka (zařízení)
MUC                   (F) million accounting units /MAU/ million d'unités de compte milión účetních jednotek
MUCI                  (F) million infrastructure accounting units /MIAU/;
million international accounting units
million d'unités de compte d'infrastructure milión účetních jednotek infrastruktury (milion mezinárodních účetních jednotek)
MUF maximum usable frequency fréquence maximale utilisable maximálně využitelná frekvence
MUG multi-user group groupe d'utilisateurs multiples ;
groupe multiutilisateur
skupina vícenásobných uživatelů
MV military vigilance vigilance militaire vojenská bdělost (ostražitost)
MW mine warfare guerre des mines bojová činnost s použitím min
MWA             (1) memorandum of working agreement mémorandum de mise en oeuvre memorandum o pracovní dohodě
MWA             (2) morale and welfare activities activités socio-récréatives činoost k obnovení psychických a fyzických schopností;
činnosti duševní/psychické a tělesné/fyzické relaxace
MWC mine warfare coordinator; MIWC (deprecated) coordonnateur de la guerre des mines ; MIWC (déconseillé) koordinátor bojové činnosti s použitím min; MIWC (nevhodné)
MWHQ         (1) main war headquarters;
primary war headquarters /PWHQ/
quartier général de guerre principal /QGGP/ hlavní válečné velitelství
MWHQ         (2) maritime war headquarters quartier général de guerre maritime /QGGM 1/ námořní válečné velitelství
MWHQ         (3) mobile war headquarters quartier général de guerre mobile /QGGM 2/ mobilní válečné velitelství, (pohyblivé ~)
MWOP deprecated; preferred: MW OP déconseillé ; privilégié : MW OP nevhodné; preferované: MW OP
MW OP mine warfare operation; MWOP (deprecated) opération de guerre des mines ; MWOP (déconseillé) bojová činnost s použitím min; MWOP (nevhodné)
MWR morale, welfare and recreation; Note: As in the phrase “MWR activities”. sociorécréatif;
Note : par exemple, dans la locution « activités sociorécréatives ».
psychické, fyzické schopností a
rekreace; Pozn.: Jako v  termínu „činnost k obnovení psychických, fyzických schopností a rekreace“
MWS missile warning system système d'alerte aux missiles ;
système d'alerte missiles
systém výstrahy před řízenými střelami
MWTR mine warfare testing range polygone d'essai de guerre des mines zkušební prostor pro ověřování použití min
MWV mine warfare vessel bâtiment de guerre des mines minolovka
MYR mid-year review examen de mi-exercice pololetní zpráva