ZKRATKA ANGLICKÝ TERMÍN FRANCOUZSKÝ TERMÍN ČESKÝ TERMÍN
N navy;
NA 2 (deprecated)
marine ;
NA 2 (déconseillé)
vojenské námořnictvo; NA 2 (nevhodné)
NA                  (1) non-aligned;
Note: As in “non aligned forces”
non aligné ;
Note : par exemple « forces non alignées ».
neangažované;
Pozn.: jako v termínu „neangažované síly“
NA                  (2) deprecated; preferred: N déconseillé ; privilégié : N nevhodné; preferované: N
NA5CRO non-Article 5 crisis response operation opération de réponse aux crises ne relevant pas de l'Article 5 operace k řešení krizových situací mimo článek 5
NAA North Atlantic Assembly Assemblée de l'Atlantique Nord /AAN/ Severoatlantické shromáždění
NAAG NATO Army Armaments Group Groupe OTAN sur l'armement des forces terrestres Skupina pro vyzbrojování pozemních sil NATO
NAB NATO Appeals Board Commission des recours de l'OTAN Komise NATO pro řešení stížností
NABS NATO airbase satellite communications; Note: In the term “NATO airbase
satellite communications system”
télécommunications par satellite des bases aériennes de l'OTAN ;
Note : dans le terme « système de télécommunications par satellite des bases aériennes de l’OTAN ».
družicové spojení pro letecké základny NATO; Pozn.: v termínu „Družicový spojovací systém pro letecké základny NATO“
NAC North Atlantic Council Conseil de l'Atlantique Nord Severoatlantická rada (Rada NATO)
NACCIS NATO Automated Command and Control Information System; NCCIS (obsolete) système automatisé d'information de commandement et de contrôle de l'OTAN ; NCCIS (désuet) automatizovaný informační systém velení a řízení
NATO;
NCCIS (zastaralé)
NACMA NATO Air Command and Control
System Management Agency
Agence OTAN de gestion du système de commandement et de contrôle aériens Agentura NATO pro řízení systémů velení a řízení letectva
NACMO NATO Air Command and Control
System Management Organization
Organisation OTAN de gestion du système de commandement et de contrôle aériens Organizace NATO pro řízení systémů velení a řízení letectva
NACMO BOD NATO ACCS Management
Organization Board of Directors
Comité de direction de l'Organisation OTAN de gestion de l'ACCS Výbor ředitelů organizace NATO pro řízení ACCS
NACOS NATO courier service service courrier de l'OTAN kurýrní služba NATO
NACSI           (1) NATO Advisory Committee on Signals
Intelligence;
NATO Advisory Committee on Special
Intelligence (obsolete)
Comité consultatif OTAN sur le renseignement d’origine ;
Comité consultatif OTAN sur le renseignement spécial (désuet)
Poradní výbor NATO pro rádiový průzkum; Poradní výbor NATO pro speciální průzkum (zastaralé)
NAD national armaments director directeur national des armements národní ředitel pro vyzbrojování
NADC (obsolete)
preferred: ADC 2
privilégiée : ADC 2 NADC (zastaralé);
preferované: ADC 2
NADDO NATO design and development objective objectif OTAN d'étude et de développement cíl NATO pro návrh a vývoj
NADEFCOL NATO Defense College; NDC (admitted) Collège de défense de l'OTAN ; NDC (toléré) Vojenská akademie NATO; NDC (tolerované)
NADGE NATO Air Defence Ground
Environment
infrastructure électronique de la défense aérienne de l'OTAN pozemní (elektronické) prostředky PVO NATO
NADREPS National Armaments Directors' Representatives représentants des directeurs nationaux des armements představitelé národních ředitelů pro vyzbrojování
NADSI NATO Advanced Data Storage Interface interface OTAN évoluée d’archivage des données zdokonalené rozhraní NATO pro uložení dat
NAE national administrative expenses dépenses administratives nationales /DAN/ národní výdaje na administrativu
NAEGIS NATO Airborne Early Warning Ground
Environment Integration Segment
segment d'intégration entre l'infrastructure électronique et le système aéroporté de détection lointaine de l'OTAN prvek pro integraci vzdušného systému včasné výstrahy a pozemních (elektronických) prostředků NATO;
prvek pro integraci vzdušného a pozemního systému včasné výstrahy NATO
NAEW deprecated; preferred: NAEW&CS déconseillé ; privilégié : NAEW&CS nevhodné; preferované: NAEW&CS
NAEW&CF NATO Airborne Early Warning and
Control Force; NAEWF (deprecated)
Force aéroportée de détection lointaine et de contrôle de l'OTAN ;
NAEWF (déconseillé)
síly vzdušného systému včasné výstrahy a řízení
NATO;
NAEWF (nevhodné)
NAEW&C FC NATO Airborne Early Warning and
Control Force; NAEWFC (deprecated)
Force aéroportée de détection lointaine et de contrôle de l'OTAN ;
NAEWFC (déconseillé)
síly vzdušného systému včasné výstrahy a řízení
NATO;
NAEWFC (nevhodné)
NAEW&CS NATO Airborne Early Warning and
Control System; NAEW (deprecated)
système aéroporté de détection lointaine et de contrôle de l'OTAN ;
NAEW (déconseillé)
vzdušný systém včasné výstrahy a řízení NATO; NAEW (nevhodné)
NAEWF deprecated; preferred: NAEW&CF déconseillé ; privilégié : NAEW&CF nevhodné; preferované: NAEW&CF
NAEWFC deprecated; preferred: NAEW&C FC déconseillé ; privilégié : NAEW&C FC nevhodné; preferované: NAEW&C FC
NAFAG NATO Air Force Armaments Group Groupe OTAN sur l'armement des forces aériennes Skupina pro vyzbrojování vzdušných sil NATO
NAFS NATO Automated Financial System système financier automatisé de l'OTAN automatizovaný systém finančního zabezpečení NATO
NAG national armament goals objectifs nationaux d'armement národní cíle vyzbrojování
NAGSMA NATO Alliance Ground Surveillance
Management Agency
Alliance Ground Surveillance Support
Staff (obsolete)
Agence de gestion de l’AGS de l’OTAN
Cellule de soutien de la surveillance terrestre de l’Alliance (désuet)
Agentura NATO pro řízení programu pro vzdušný průzkum pozemních cílů
AGS3 (zastaralé)
NAHEMA NATO Helicopter for the 1990s Design and Development, Production and Logistics Management Agency Agence de gestion OTAN pour la conception, le développement, la production et la logistique de l'hélicoptère OTAN des années 90 Agentura NATO pro řízení koncepce, vývoje, výroby a logistiky vrtulníku pro 90. léta
NAI                (1) named area of interest zone d'intérêt désignée prostor zvláštní pozornosti (stanovený prostor zájmu)
NAI                (2) naval ammunition interchangeability interchangeabilité des munitions navales zaměnitelnost munice vojenského námořnictva
NAIRN NATO Information Resource Network réseau OTAN d'acheminement des informations sur les ressources síť informačních zdrojů NATO (~ zdrojů informací
NATO)
NAL normal actuation level niveau normal de déclenchement normální úroveň spuštění (zahájení)
NALLA National Long Lines Agency Bureau national des lignes à grande distance národní agentura pro telekomunikace
NALS national liaison staff personnel de liaison national styčná skupina státu
NALSS naval advanced logistic support site site avancé de soutien logistique naval předsunutá základna logistiky pro zabezpečení vojenského námořnictva
NAMA NATO Airlift Management Agency Agence OTAN de gestion du transport aérien Agentura NATO pro řízení vzdušné přepravy
NAMAT naval and maritime tactical code code tactique naval et maritime námořní taktický kodex (předpis)
NAMEADSMA NATO Medium Extended Air Defence System Design and Development, Production and Logistics Management Agency Agence de gestion pour la conception, le développement, la production et la logistique du système de défense aérienne élargie à moyenne portée de l'OTAN Agentura NATO pro řízení koncepce, vývoje, výroby a logistiky systému PVO středního dosahu se zvýšenou účinností (MEADS)
NAMEADSMO NATO Medium Extended Air Defence System Design and Development, Production and Logistics Management Organization Organisation de gestion pour la conception, le développement, la production et la logistique du système de défense aérienne élargie à moyenne portée de l'OTAN Organizace NATO pro řízení koncepce, vývoje, výroby a logistiky systému PVO středního dosahu se zvýšenou účinností (rozšířeného systému PVO) (MEADS)
NAMFI NATO missile firing installation polygone de tir de missiles de l'OTAN raketová střelnice NATO
NAMILCOM North Atlantic Military Committee Comité militaire de l'Atlantique Nord Vojenský výbor NATO
NAMIS NATO Automated Meteorological
Information System
système automatisé d’information météorologique de l’OTAN automatizovaný meteorologický informační systém
NATO
NAMO NATO Airlift Management
Organization
Organisation OTAN de gestion du transport aérien Organizace NATO pro řízení vzdušné přepravy
NAMP NATO Annual Manpower Plan plan annuel des effectifs de l'OTAN roční plán personálního zabezpečení NATO
NAMSA NATO Maintenance and Supply Agency Agence OTAN d'entretien et d'approvisionnement Agentura NATO pro technické zabezpečení a zásobování
NAMSA HQ NATO Maintenance and Supply Agency
Headquarters
Quartier général de l’Agence OTAN d'entretien et d'approvisionnement /QG de la NAMSA/ Velitelství Agentury NATO pro technické zabezpečení a zásobování
NAMSO NATO Maintenance and Supply
Organization
Organisation OTAN d'entretien et d'approvisionnement Organizace NATO pro technické zabezpečení a zásobování
NAOCC NATO air operation coordination centre centre de coordination des opérations aériennes de l'OTAN Středisko pro koordinaci činnosti vzdušných sil NATO
NAPMA NATO Airborne Early Warning and Control (AEW&C) Programme Management Agency Agence de gestion du programme du système aéroporté de détection lointaine et de contrôle de l'OTAN Agentura NATO pro řízení programu vzdušného systému včasné výstrahy a řízení
NAPMO NATO Airborne Early Warning and Control Programme Management Organization Organisation de gestion du programme du système aéroporté de détection lointaine et de contrôle de l'OTAN Organizace NATO pro řízení programu vzdušného systému včasné výstrahy a řízení
NAPR NATO armaments planning review examen de la planification des armements de l'OTAN revize (posouzení) plánu vyzbrojování NATO
NAS naval air station base aéronavale základna námořního letectva
NASG NATO Standardization Agency
Abbreviation Staff Group
Groupe exécutif de l’Agence OTAN de normalisation sur les abréviations Skupina NSA k projednávání zkratek
NASIS NATO subject indicator system système OTAN d'indicateur d'objet ;
système OTAN d'indicateurs d'objet
systém pro označování objektů NATO
NASP NATO ammunition supply point point OTAN de ravitaillement en munitions muniční výdejna NATO
NATIES NATO asset tracking information exchange services services OTAN d'échange d'informations sur le suivi de la ressource služby NATO pro výměnu informací o sledování materiálu
NATINEAD NATO Integrated Extended Air Defence défense aérienne intégrée élargie de l'OTAN integrovaná PVO NATO se zvýšeným dosahem
NATINEADS NATO Integrated Extended Air Defence
System
système de défense aérienne intégrée élargie de l'OTAN integrovaný systém PVO NATO se zvýšeným dosahem
NATIP NATO Information and Press Office Bureau OTAN d'information et de presse Tiskový a informační úřad NATO
NATMC (obsolete);
preferred abbreviation: ATMC
abréviation privilégiée : ATMC NATMC (zastaralé);
preferované: ATMC
NATO North Atlantic Treaty Organization Organisation du Traité de l'Atlantique Nord
/OTAN/
Organizace Severoatlantické smlouvy
NATO FORACS NATO naval forces sensors and weapons accuracy check site; FORACS (deprecated) site de contrôle de précision des armes et des détecteurs des forces navales de l'OTAN /FORACS OTAN/ ;
FORACS (déconseillé)
stanoviště pro kontrolu přesnosti zbraní a senzorů
vojenského námořnictva NATO; FORACS (nevhodné)
NATO HQ NATO Headquarters siège de l’OTAN Velitelství NATO
NATOCLIP NATO Commanders' Long-Term
Infrastructure Plan
plan d'infrastructure à long terme des commandements de l'OTAN dlouhodobý plán rozvoje (výstavby) infrastruktury velení NATO
NAU NATO accounting unit unité de compte de l'OTAN účetní jednotka NATO
navaid navigation aid aide à la navigation navigační pomůcka (~prostředek, ~pomoc)
NAVAREA navigation area zone de navigation zóna (prostor) navigace (vzdušné/vodní dopravy)
NAVEX naval exercise exercice naval cvičení vojenského námořnictva (námořních sil)
NAVSAT navigation satellite; Note: NAVSAT system. satellite de navigation ; Note : système NAVSAT. družicová navigace; Pozn.: systém NAVSAT.
NAVWAR navigation warfare guerre de la navigation navigační boj
NAVWARN navigational warning avertissement de navigation námořní výstraha (námořní poplach)
NBA NATO Battlefield Information Collection and Exploitation Systems Agency;
NATO BICES Agency (admitted)
Agence du système de recueil et d'exploitation des informations du champ de bataille de l’OTAN ; Agence BICES de l’OTAN (toléré) Agentura NATO pro systém sběru a vyhodnocování informací z bojiště (~ pro polní systém sběru a vyhodnocování zpráv);
Agentura NATO pro BICES (tolerované)
NBC (obsolete –
désuet)
nuclear, biological and chemical
(obsolete)
preferred: CBRN
nucléaire, biologique et chimique (désuet)
privilégié : CBRN; NRBC
jaderné, biologické a chemické - (zastaralé)
preferováno CBRN
Národní poznámka: FRA používá vedle CBRN i NRBC, řazení vycházející z původní NBC (sestupná tendence závažnosti…)
NBC ACC (obsolete)
preferred: CBRN ACC
(désuet)
privilégié : CBRN ACC
(zastaralé),
preferováno CBRN ACC
NBC CC (obsolete)
preferred: CBRN CC
(désuet)
privilégié : CBRN CC
(zastaralé)
preferováno CBRN CC
NBC Def admitted; preferred: NBCD toléré ; privilégié : NBCD tolerované; preferované: NBCD
NBC SCC (obsolete)
preferred: CBRN SCC
(désuet)
privilégié : CBRN SCC
(zastaralé)
preferováno CBRN SCC
NBC ZCC (obsolete)
preferred: CBRN ZCC
(désuet)
privilégié : CBRN ZCC
(zastaralé)
preferováno CBRN ZCC
NBCD nuclear, biological and chemical defence
(obsolete);
NBC Def (deprecated)
défense nucléaire, biologique et chimique (désuet); NBC Def (déconseillé) ochrana proti jaderným, chemickým a biologickým zbraním (OPZHN) (zastaralé);
NBC Def (zavrhované);
preferováno CBRN Defence.
NBI non-battle injury blessure subie hors combat zranění mimo boj (zranění způsobené nebojovou
činností)
NBO NATO Battlefield Information Collection and Exploitation Systems Organization;
NATO BICES Organization (admitted)
Organisation du système de recueil et d'exploitation des informations du champ de bataille de l’OTAN ;
Organisation BICES de l’OTAN (toléré)
Organizace NATO pro systém sběru a vyhodnocování informací z bojiště (~ pro polní systém sběru a vyhodnocování zpráv);
Organizace NATO pro BICES (tolerované)
NBSV narrowband secure voice cryptophonie à bande étroite utajení úzkopásmových telefonních hovorů
NBSVE narrowband secure voice equipment matériel de cryptophonie à bande étroite zařízení pro utajení úzkopásmových telefonních hovorů
NC NATO Confidential NATO Confidentiel NATO-DŮVĚRNÉ
NC3A NATO C3 Agency Agence des C3 de l'OTAN Agentura NATO pro C3 (konzultace, velení a řízení)
NC3B (obsolete);
preferred: C3B
NC3B (désuet) ;
privilégiée : C3B
NC3B (zastaralé);
preferované: C3B
NC3O NATO C3 Organization Organisation des C3 de l'OTAN Organizace NATO pro systémy C3
NC3S NATO consultation, command and control systems systèmes OTAN de consultation, de commandement et de contrôle systémy konzultací, velení a řízení NATO
NCAB NATO Civil Aviation Board Bureau OTAN de l'aviation civile Rada NATO pro civilní letectví
NCAC NATO Committee for Armaments
Coordination
Comité OTAN de coordination des activités en matière d'armement Výbor NATO pro koordinaci vyzbrojování
NCAGS naval cooperation and guidance for shipping coopération et orientation navales pour la navigation commerciale spolupráce vojenského námořnictva a obchodního loďstva
NCAGSLO naval cooperation and guidance for shipping liaison officer [has replaced NCSLO] officier de liaison de la coopération et de l'orientation navales pour la navigation commerciale [remplace NCSLO] styčný důstojník pro spolupráci vojenského námořnictva a obchodního loďstva [nahradilo NCSLO]
NCAGSORG Naval Cooperation and Guidance for Shipping Organization [has replaced NCSORG] Organisation de la coopération et de l'orientation navales pour la navigation commerciale [remplace NCSORG] Organizace pro spolupráci vojenského námořnictva a obchodního loďstva [nahradilo NCSORG]
NCARC NATO Conventional Armaments
Review Committee
Comité d'examen des armements conventionnels de l'OTAN Výbor NATO pro hodnocení konvenčního vyzbrojování
NCB               (1) national codification bureau; [NATO Logistics Handbook] bureau national de codification /BNC/ ; [Manuel Logistique de l’OTAN] národní úřad pro katalogizaci; [Logistická příručka NATO]
NCB               (2) national competitive bidding appel d'offres national /AON 2/ národní konkurenční nabídka
NCCAP NATO Communication and Information
Systems contingency assets pool
pool de moyens de circonstance des systèmes d’information et de communication de l'OTAN fond prostředků KIS NATO pro nepředvídané události
NCCIS obsolete; preferred: NACCIS désuèt ; privilégié : NACCIS zastaralé; preferované: NACCIS
NCCP nuclear command and control procedure procédure de commandement et de contrôle nucléaires způsoby velení a řízení jaderným zbraním
NCCS NATO Command and Control System système de commandement et de contrôle de l'OTAN systém velení a řízení NATO
NCE national command element élément de commandement national národní prvek velení
NCEP NATO civil emergency planning plans civils d'urgence de l'OTAN civilní nouzové plánování NATO
NCF NATO composite force; Note: NAEW. force mixte de l'OTAN ; Note: NAEW. smíšené síly NATO; Pozn.: NAEW.
NCIS NATO common interoperability standard norme commune d’interopérabilité de l’OTAN společný standard NATO pro interoperabilitu
NCISS NATO Communications and
Information Systems School
École des systèmes d'information et de communication de l'OTAN Škola NATO pro spojovací a informační systémy
NCMP NATO crisis management process processus OTAN de gestion des crises proces krizového řízení v NATO
NCN NATO circuit number numéro de circuit OTAN číslo obvodu (okruhu) NATO
NCO non-commissioned officer sous-officier poddůstojník
NCOE NATO common operating environment environnement commun d’exploitation de l’OTAN společné operační prostředí NATO
NCOIC non-commissioned officer in charge;
synonym: NCO i/c
sous-officier responsable ;
synonyme : NCO i/c
dozorčí poddůstojník;
synonymum: NCO i/c
NCO i/c non-commissioned officer in charge;
synonym: NCOIC
sous-officier responsable ;
synonyme : NCOIC
dozorčí poddůstojník;
synonymum: NCOIC
NCPR NATO Civilian Personnel Regulations Règlement du personnel civil de l'OTAN /RPCO/ pracovněprávní předpisy pro občanské zaměstnance
NATO
NCR NATO commander's representative représentant du commandant OTAN představitel velitele NATO
NCRS NATO Crisis Response System système OTAN de réponse aux crises systém řešení krizových situací NATO
NCRSM NATO Crisis Response System Manual Manuel du système OTAN de réponse aux crises Příručka pro systém řešení krizových situací NATO
NCS               (1) NATO codification system système de codification de l'OTAN systém katalogizace NATO
NCS               (2) NATO Command Structure structure de commandement de l'OTAN velitelská struktura NATO
NCS               (3) (obsolete);
preferred abbreviation: CS 3
(désuet) ;
abréviation privilégiée : CS 3
Výbor NATO pro standardizaci (zastaralé); Výbor pro standardizaci
preferované: CS 3
NCS               (4) network control station station de contrôle de réseau řídící stanice sítě
NCSA NATO Communication and Information
Systems Services Agency;
NATO CIS Services Agency (admitted)
Agence OTAN de services des systèmes d’information et de communication ; Agence OTAN de services SIC (toléré) Agentura služeb komunikačních a informačních systémů NATO;
Agentura služeb KIS NATO (tolerované)
NCSREPs (obsolete);
preferred abbreviation: CSREPs
(désuete) ;
abréviation privilégiée : CSREPs
zástupci ve Výboru NATO pro standardizaci
(zastaralé)
NCSTP (obsolete);
preferred abbreviation: CSTP
(désuet) ;
abréviation privilégiée : CSTP
NCSTP (zastaralé);
preferované: CSTP
NCTR non-cooperative target recognition reconnaissance des objectifs non coopératifs samostatné rozpoznávání cílů
NCW network-centric warfare guerre réseaucentrique válka v prostředí/podmínkách sítí
NDAC Nuclear Defence Affairs Committee Comité des questions de défense nucléaire výbor pro otázky jaderné obrany
NDB               (1) non-directional beacon balise non directionnelle nesměrový maják (~ radiomaják)
NDB               (2) nuclear depth bomb grenade anti-sous-marine nucléaire jaderná hlubinná puma
NDC admitted; preferred: NADEFCOL toléré ; privilégié : NADEFCOL tolerované; preferované: NADEFCOL
NDE non-destructive evaluation; NDI/E (admitted) évaluation non destructrice ; NDI/E (toléré) nedestruktivní hodnocení, (bezdemontážní ~); NDI/E (tolerované)
NDI                (1) non-destructive inspection; NDI/E (admitted) inspection non destructrice ; NDI/E (toléré) nedestruktivní kontrola, (bezdemontážní ~); NDI/E (tolerované)
NDI                (2) non-development item article non destiné au développement nevyvíjená položka; (pozn.: je dostupná)
NDI/E admitted; preferred: NDE and NDI 1 toléré ; privilégié : NDE et NDI 1 tolerované; preferované: NDE a NDI 1
NDMA NATO Data Management Authority Autorité de gestion des données de l'OTAN orgán NATO pro správu dat
NDMAA NATO Defence Manpower Audit
Authority
Autorité de contrôle des effectifs de défense de l'OTAN orgán NATO pro posuzování lidských zdrojů
NDMC NATO Defence Manpower Committee Comité des effectifs de défense de l'OTAN Výbor NATO pro záležitosti lidských zdrojů
NDPP NATO defence planning process processus OTAN de planification de défense proces obranného plánování v NATO
NDPR NATO defence planning review examen des plans de défense de l'OTAN hodnocení obranného plánování v NATO
NDS non-development software logiciel non destiné au développement nevyvíjené programové vybavení (je dostupné)
NDSS NATO Depot Support System système de soutien des dépôts de l'OTAN systém NATO pro zabezpečení skladů
NDT non-destructive testing essai non destructif nedestruktivní zkoušení, (bezdemontážní ~, defektoskopie)
NEC               (1) NATO Exercise Conference Conférence des exercices de l'OTAN konference NATO ke cvičení
NEC               (2) network-enabled capability capacité en réseau schopnosti dané síťovým prostředím;
schopnosti v síti
NECB NATO Exercise Coordination Board Commission de coordination des exercices de l'OTAN Rada NATO pro koordinaci cvičení
NED NATO effective date date d'entrée en vigueur OTAN datum nabytí platnosti v rámci NATO
NEDB NATO Emitter Database base de données OTAN sur les émetteurs databáze vysílačů NATO
NEDEX               (F) explosive ordnance disposal /EOD/;
synonym: NEM
neutralisation, enlèvement et destruction des explosifs ;
Note : France ;
neutralisation des explosifs et munitions;
synonyme : NEM
pyrotechnická asanace, ~činnost; likvidace výbušného materiálu;
synonymum: NEM
NEDP NATO Exercise Directive and
Programme;
Note: The NEDP is a BI SC activity.
Directive-programme des exercices OTAN ; Note : le NEDP est une activité des SC. plán a směrnice pro cvičení NATO; Pozn.: NEDP je činností BI-SC.
NEFF non-essential function failure défaillance d’une fonction non essentielle nepodstatná porucha funkce
NEFMO NATO European Fighter Aircraft Development, Production and Logistic Management Organization Organisation de gestion OTAN pour le développement, la production et la logistique de l'avion de combat européen Říídící organizace NATO pro vývoj, výrobu a logistické zabezpečení evropského bojového letounu
NEM                    (F) explosive ordnance disposal /EOD/;
synonym: NEDEX
neutralisation des explosifs et munitions ; neutralisation, enlèvement et destruction des explosifs ;
Note : FRA ;
synonyme : NEDEX
pyrotechnická asanace, (~činnost, likvidace výbušného materiálu);
synonymum: NEDEX
NEO non-combatant evacuation operation opération d'évacuation de non-combattants odsun civilních osob (nekombatantů)
NEPB NATO Exercise Policy Board Commission sur les orientations des exercices de l'OTAN Rada pro tvorbu zásad cvičení NATO
NEPS North European Pipeline System réseau de pipelines du Nord-Europe systém produktovodů v severní Evropě
NEQ net explosive quantity poids net d'explosifs ;
quantité nette d'explosifs
čistá hmotnost výbušiny;
čisté množství výbušiny;
NES NATO electronic warfare support measures system système OTAN de mesures de soutien de guerre électronique systém opatření NATO pro podporu elektronického boje;
(systém elektronických podpůrných opatření NATO)
NESS NATO electronic warfare support measures and strike system système OTAN de mesures de soutien de guerre électronique et d'intervention systém opatření NATO pro podporu a aktivní realizaci elektronického boje;
(systém elektronických podpůrných a úderných/realizačních opatření NATO)
NET                     (F) European telecommunication standard /ETS/ norme européenne de télécommunication evropský telekomunikační standard (norma)
NETF NATO expanded task force force opérationnelle OTAN élargie rozšířené úkolové uskupení NATO
NETMA NATO EF 2000 and Tornado Development, Production & Logistics Management Agency;
Note: Has replaced NAMMA and
NEFMA.
Agence de gestion OTAN pour le développement, la production et la logistique de l'ACE 2000 et du Tornado ;
Note : remplace NAMMA et NEFMA.
Agentura NATO pro řízení vývoje, výroby a logistiky letounů EF 2000 a TORNADO;
Pozn.: nahradilo NAMMA a NEFMA.
NETMO NATO EF 2000 and Tornado Development, Production & Logistics Management Organization;
Note: Has replaced NAMMO and
NEFMO.
Organisation de gestion OTAN pour le développement, la production et la logistique de l'ACE 2000 et du Tornado ;
Note : remplace NAMMO et NEFMO.
Organizace NATO pro řízení vývoje, výroby a logistiky letounů EF 2000 a TORNADO; Pozn.: nahradilo NAMMO a NEFMO.
NEU neutral merchant ship navire de commerce neutre neutrální obchodní loď
NEWAC NATO Electronic Warfare Advisory
Committee
Comité consultatif OTAN sur la guerre électronique Poradní výbor NATO pro elektronický boj
NEWCS obsolete; preferred: JEWCS désuet; privilégié : JEWCS zastaralé; preferované: JEWCS
NEWVAN NATO electronic warfare van module de guerre électronique de l'OTAN modul (kontejner) pro vedení EB NATO
NFA no-fire area zone de sécurité bezpečná zóna (bez palby)
NFC national fusion centre centre national de fusionnement de données národní středisko pro shromažďování zpráv
NFCE naval forces coordination element élément de coordination des forces navales prvek pro koordinaci vojenského námořnictva
(námořních sil)
NFFI NATO friendly force information information sur les forces amies de l'OTAN informace o vlastních silách NATO
NFH NATO frigate helicopter hélicoptère pour la frégate OTAN vrtulník pro fregatu NATO
NFL obsolete; preferred: CFL 1 désuet; privilégié : CFL 1 zastaralé; preferované: CFL 1
NFLS naval forward logistic site site logistique naval de l'avant předsunutá základna logistiky vojenského námořnictva
NFLWG NATO  Fuels  and  Lubricants  Working
Group
Groupe de travail OTAN sur les carburants et lubrifiants Pracovní skupina NATO pro PHM
NFO NATO Naval Forces Sensors and
Weapons Accuracy Check Site Office
Bureau des sites de contrôle de précision des armes et des détecteurs des forces navales de l’OTAN Úřad se stanovišti pro kontrolu přesnosti zbraní a senzorů vojenského námořnictva NATO
NFOV narrow field of view champ de vision étroit úzké zorné pole
NFR NATO Financial Regulations Règlement financier de l'OTAN /RFO/ předpisy pro finanční zabezpečení NATO
NFS NATO force structure structure de forces de l'OTAN organizační struktura ozbrojených sil NATO
NFSR NATO force structure review examen de la structure de forces de l'OTAN revize struktury sil NATO
NFZ no-fly zone zone d'exclusion aérienne ;
zone d'interdiction aérienne
bezletová zóna
NG naval group groupe naval námořní skupina
NGC NATO Geospatial Conference Conférence géospatiale de l'OTAN Konference NATO o geoprostoru
NGCS NATO General Communications
System
système général de communication de l'OTAN spojovací systém NATO pro všeobecné použití
NGO non-governmental organization organisation non gouvernementale /ONG/ nevládní organizace
NGS naval gunfire support appui-feu naval palebná podpora námořním dělostřelectvem
NHISC (obsolete);
preferred abbreviation: ISB 1
(désuet) ;
abréviation privilégiée : ISB 1
zastaralé;
preferované ISB 1
NHMO NATO HAWK Management Office Bureau de gestion OTAN HAWK /BGOH/ Úřad NATO pro řízení HAWK
N-hour notification hour heure de notification čas oznámení (hodina N)
NHPLO NATO HAWK Production and Logistics
Organization
Organisation de production et de logistique OTAN HAWK /OPLOH/ Organizace NATO pro výrobu a logistiku HAWK
NHQC3S NATO Headquarters C3 Staff Secrétariat des C3 du siège de l'OTAN Skupina pro C3 na velitelství NATO
NHQSa NATO Headquarters Sarajevo; NATO Headquarters, Sarajevo (admitted) Quartier général de l’OTAN à Sarajevo Velitelství NATO v Sarajevu
NHQSk NATO Headquarters Skopje;
NATO Headquarters, Skopje (admitted)
Quartier général de l’OTAN à Skopje Velitelství NATO ve Skopje
NIAG NATO Industrial Advisory Group Groupe consultatif industriel OTAN Průmyslová poradní skupina NATO
NIAP NATO intelligence assessment on proliferation évaluation OTAN du renseignement sur la prolifération zpravodajské hodnocení NATO o šíření zbraní
NIAT NATO intelligence assessment on terrorism évaluation OTAN du renseignement sur le terrorisme zpravodajské hodnocení NATO o terorizmu
NIB                (1) NIB (obsolete);
NATO Intelligence Board (obsolete); Note:  The  NIB  was  replaced  by  the MIC.
NIB (désuet);
Bureau OTAN du renseignement (désuet) ; Note: le NIB a été remplacé par le MIC.
NIB 1 (zastaralé);
Zpravodajský úřad NATO (zastaralé)
NIB                (2) naval infantry brigade brigade d'infanterie de marine brigáda námořní pěchoty
NIC                (1) national intelligence cell;
national intelligence centre
cellule nationale de renseignement ;
centre national de renseignement
národní zpravodajská skupina
NIC                (2) NATO International Civilian agent civil OTAN à statut international civilní zaměstnanec NATO s mezinárodním statutem
NICS NATO Integrated Communication
System
système de télécommunications intégré de l'OTAN integrovaný komunikační systém NATO (spojovací)
NICSOI NATO Integrated Communication
System operating instructions
instructions d'exploitation du système de télécommunications intégré de l’OTAN provozní směrnice pro integrovaný komunikační systém NATO
NICT obsolete; preferred: JICT désuet ; privilégié : JICT zastaralé; preferované: JICT
NID naval infantry division division d'infanterie de marine divize námořní pěchoty
NIDC NATO Information and Documentation
Centre
Centre d’information et de documentation de l’OTAN Středisko NATO pro informace a dokumentaci; Středisko informací a dokumentace NATO
NIDS NATO integrated data service service intégré de données de l'OTAN služba NATO pro integrovaná data
NIDTS NATO initial data transfer system; Note: Originally known as “NATO initial data common user transfer system”. système initial de transfert de données de l'OTAN ; Note : connu au départ sous le vocable « système initial de transfert de données à usage commun de l'OTAN ». celosvětový systém přenosu dat (společný uživatel) NATO;
Pozn.: původně znám jako „celosvětový systém přenosu dat společného použití NATO“.
NIG NATO circuit number – initial voice switched network gateway;
Note: NCN-IVSN gateway.
passerelle numéro de circuit OTAN – réseau téléphonique commuté initial ;
Note : passerelle NCN-IVSN.
číslo obvodu (okruhu) NATO – počáteční/první brána telefonní komutované sítě;
Pozn.: brána NCN-IVSN.
NIHBS NATO integrated harbour barrier system système intégré OTAN de barrage portuaire integrovaný systém NATO pro zátarasy přístavů
NIIG NATO item identification guide guide OTAN d'identification d'article směrnice NATO pro identifikaci položek
NIIN NATO item identification number numéro OTAN d'identification d'article identifikační číslo položky NATO
NIMA NATO Information Management
Authority
Autorité de gestion de l'information de l'OTAN Orgán NATO pro řízení (správu) informací
NIMCP NATO information management control point point de contrôle de la gestion de l'information de l'OTAN kontrolní místo pro řízení (správu) informací NATO
NIMIC NATO Insensitive Munitions
Information Centre
Centre d'information OTAN sur les munitions à risques atténués Informační středisko NATO pro používání necitlivé munice
NIMP NATO information management policy politique de gestion de l'information OTAN zásady NATO pro řízení (správu) informací
NIP NADGE improvement plan plan d'amélioration du NADGE plán na zdokonalení NADGE
NIS                 (1) NATO identification system système d'identification de l'OTAN identifikační systém NATO
NIS                 (2) deprecated; preferred: IS 3 déconseillé ; privilégié : SI 3 nevhodné; preferované: IS 3
NISCO NATO Identification System
Coordination Office
Bureau de coordination du système d'identification de l'OTAN Úřad NATO pro koordinaci identifikačních systémů
NISGRT NATO Inter-Staff Group on
Reinforcement and Transportation
Groupe mixte OTAN sur le renforcement et les transports Smíšená skupina štábu NATO pro posílení a přepravu
NIWIP NATO Integrated Warning
Improvement Programme
Programme OTAN intégré pour l'amélioration de l'alerte integrovaný program NATO pro zdokonalení systému výstrahy
NIWS NATO intelligence warning system système d'alerte du renseignement de l'OTAN výstražný zpravodajský systém NATO
NJFA NATO Joint Frequency Agreement; Note: “Joint” here refers to “civil/military”. Accord mixte OTAN sur les fréquences ;
Note : l’anglais « joint » se traduit par « mixte »
quand il s’agit du concept « civilo militaire ».
Společná dohoda NATO o využívání frekvencí; Pozn: anglické joint – společná zde znamená vojensko-civilní.
NLCC national logistics coordination cell cellule nationale de coordination logistique koordinační skupina logistiky státu (národní)
NLLDB NATO Lessons Learned Database base de données OTAN sur les enseignements tirés databáze NATO o získaných zkušenostech
NLO               (1) national liaison officer officier de liaison national styčný důstojník státu
NLO               (2) NATO liaison officer officier de liaison de l'OTAN styčný důstojník NATO
NLO               (3) naval liaison officer officier de liaison de la marine styčný důstojník vojenského námořnictva
NLR national liaison representative représentant de liaison national styčný představitel státu
NLSC national logistics support command commandement national du soutien logistique velitelství logistického zabezpečení (národní); (národní velitelství logistického zabezpečení)
NLT NATO liaison team équipe de liaison de l'OTAN styčná skupina NATO
NLW non-lethal weapon arme non létale /ANL/ neletální zbraň;
zbraň neusmrcující živou sílu
NMA              (1) national military authority autorité militaire nationale vojenský orgán státu
NMA              (2) NATO military authority autorité militaire de l'OTAN vojenský orgán NATO
NMAF NATO multinational area force force multinationale de zone de l'OTAN mnohonárodní síly v prostoru odpovědnosti NATO
NMB NATO military body organisme militaire de l'OTAN vojenský orgán NATO
NMC              (1) NATO Manual on Codification Manuel OTAN de codification příručka NATO pro kodifikaci (katalogizaci)
NMC              (2) NATO Military Committee Comité militaire de l'OTAN Vojenský výbor NATO
NMCC national movement coordination centre centre national de coordination des mouvements koordinační středisko státu pro přesuny (národní)
NMCCIS NATO Maritime Command and Control
Information System
système maritime d’information de commandement et de contrôle de l'OTAN systém velení, řízení a informací vojenského námořnictva NATO
NMD National Missile Defense; Note: USA. Programme national de défense antimissile ; Note : USA. protiraketová obrana státu; Pozn.: USA.
NMDZ NATO maritime defence zone zone de défense maritime de l'OTAN obranná námořní zóna NATO
NMICC NATO maritime intelligence coordination centre centre de coordination du renseignement maritime de l'OTAN koordinační středisko námořního průzkumu NATO
NMIOTC NATO Maritime Interdiction
Operational Training Centre
Centre OTAN d’entraînement aux opérations d’interdiction maritime středisko NATO pro nácvik operací námořní blokády
(izolace)
NMLT national medical liaison team équipe de liaison médicale nationale národní styčná skupina zdravotnické služby; (styčná skupina zdravotnické služby státu)
NMMF NATO multinational maritime force force maritime multinationale de l'OTAN mnohonárodní námořní síly NATO
NMOS NATO maritime operations intelligence system système de renseignement opérationnel maritime de l'OTAN systém námořního operačního průzkumu NATO
NMPA NATO maritime patrol aircraft avion de patrouille maritime de l'OTAN námořní hlídkové letadlo NATO
NMR              (1) national military representative représentant militaire national /RMN/ vojenský představitel státu (vojenský přidělenec)
NMR              (2) NATO military requirement besoin militaire de l'OTAN vojenský požadavek NATO
NMS              (1) NATO messaging system système de messagerie de l'OTAN systém zpracování zpráv NATO
NMS              (2) network management system système de gestion de réseau systém řízení sítě
NNAC neutral and non-aligned countries pays neutres et non alignés země neutrální a nezačleněné ve vojenských paktech
NNAG NATO Naval Armaments Group Groupe OTAN sur les armements des forces navales Skupina NATO pro vyzbrojování vojenského námořnictva
NNCC NATO Communication and Information Systems Operating and Support Agency network control centre centre de commande des réseaux de l’Agence OTAN d’exploitation et de soutien des systèmes d’information et de communication řídící středisko sítě Agentury NATO pro provoz a zabezpečení komunikačních a informačních systémů
NNCCRS NATO nuclear command, control and reporting system;
status control alert reporting system
/SCARS/ (obsolete)
système OTAN de commandement, de contrôle et de compte rendu des forces nucléaires ;
système d'alerte, de contrôle et de compte rendu
/
SCARS/ (désuet)
systém velení, řízení a hlášení jaderných sil NATO;
stálý systém hlášení pohotovosti /SCARS/ (zastaralé)
NNCN non-NATO contributing nation pays contributeur non OTAN přispívající stát, který není členem NATO
NNCS NATO Integrated Communication
System network control system
système de commande du réseau du système de télécommunications intégré de l’OTAN systém pro řízení sítě NICS
NNEC NATO network-enabled capability capacité en réseau de l’OTAN schopnosti NATO v síti;
(schopnosti NATO dané síťovým prostředím)
NNEMP non-nuclear electromagnetic pulse impulsion électromagnétique d’origine non nucléaire nejaderný elektromagnetický impulz (elektromagnetický impulz nezpůsobený jaderným výbuchem)
NNG NATO-national gateway; Note: Communications. passerelle OTAN-pays ; Note : télécommunications. brána NATO – stát;
Pozn.: spojení/komunikace.
NNO                    (F) NATO stock number /NSN/ numéro de nomenclature OTAN skladové číslo NATO
NNOC                 (F) NATO standard stock number
/NSSN/
numéro de nomenclature OTAN commun standardní (společné) skladové číslo NATO
NNPS NATO nuclear planning system système de planification nucléaire de l'OTAN systém pro plánování jaderných zbraní NATO
NNTCN non-NATO troop contributing nation pays non OTAN fournisseur de troupes stát, který není členem NATO a poskytuje kontingent vojsk
NOA notice of availability avis de disponibilité oznámení o použitelnosti (pohotovosti k dispozici)
NOB naval order of battle ordre de bataille naval bojová sestava vojenského námořnictva
NOE nap of the earth au ras du sol kopírování terénu (za letu)
NOFUN no first use of nuclear weapons non-recours en premier à l’arme nucléaire nepoužít jaderných zbraní jako první
NOHD nominal ocular hazard distance distance oculaire critique nominale kritická vzdálenost pro ohrožení zraku
NOI notice of intention avis d’intention zpráva (oznámení) o záměru
NOIS NATO operational interoperability standard norme OTAN d’interopérabilité opérationnelle standardy NATO pro operační interoperabilitu
NOK Norwegian krone couronne norvégienne norská koruna
NOMAN NATO Terrestrial Transmission System operation and management;
Note: NOMAN system.
exploitation et gestion du système de transmissions terrestres de l’OTAN ;
Note : système NOMAN ou système d exploitation et de gestion du système de transmissions terrestres de l’OTAN.
provoz a řízení pozemní spojovací soustavy NATO; Pozn.: systém NOMAN.
NOMBO non-minelike bottom object objet au fond atypique de mine objekt na dně nepodobný mině (netypický pro minu)
NOME non-minelike echo écho atypique de mine ozvěna netypická pro minu
NON Northern Norway nord de la Norvège ; Norvège septentrionale severní Norsko
NONOP non-operational non opérationnel mimo provoz
NOP               (1) nuclear operation plan plan d’opération nucléaire plán použití jaderných zbraní
NOP               (2) nuclear operations procedures procédures d’opérations nucléaires postupy pro použití jaderných zbraní
NOR              (1) NATO Office of Resources Bureau OTAN des ressources Úřad NATO pro zdroje
NOR              (2) NATO operational requirement besoin opérationnel de l’OTAN operační požadavek NATO
NOR              (3) notice of revision avis de révision zpráva o revizi (kontrole)
NORFLT Northern Fleet flotte de l’Arctique ;
flotte du Nord
severní flotila;
arktická flotila
NOS               (1) NATO Office of Security Bureau de sécurité de l’OTAN Bezpečnostní úřad NATO
NOS               (2) NATO open systems systèmes ouverts de l’OTAN otevřené systémy NATO
NOSE NATO open systems environment environnement de systèmes ouverts de l’OTAN prostředí otevřených systémů NATO
NOSIP NATO open systems interconnection profile profil d’interconnexion des systèmes ouverts de l’OTAN profil propojení otevřených systémů NATO
NOSREP national overseas shipping representative représentant national outre-mer de la navigation commerciale představitel státu pro zámořskou námořní obchodní přepravu
NOTAR no tail rotor sans rotor de queue bez ocasního rotoru
NOTMAR notice to mariners avis aux navigateurs zpráva pro válečné námořnictvo
NOTS NATO off-the-shelf OTAN sur étagère ; OTAN standard (toléré) dostupné v obchodní síti v NATO
NPA NATO Parliamentary Assembly Assemblée parlementaire de l'OTAN Parlamentní shromáždění NATO
NPC               (1) (obsolete);
preferred: PC 1
(désuet) ;
privilégiée : PC 1
Výbor pro pohonné hmoty NATO
preferované: Výbor pro pohonné hmoty
NPC               (2) NATO Programming Centre Centre de programmation de l'OTAN Středisko programování NATO
preferované: Středisko programování
NPEDP NATO-plus Exercise Directive and
Programme;
Note 1: A Bi SC programme; Note 2: Includes PfP.
Directive-programme des exercices OTAN ; Note : programme des SC ;
Note : inclut le PPP.
Program a směrnice pro rozšířené cvičení NATO; Pozn. 1: program Bi-SC;
Pozn. 2: rozšířené o PfP.
NPfPGC NATO/Partnership for Peace Geospatial
Conference
Conférence géospatiale de l’OTAN et du
Partenariat pour la paix
Konference NATO / Partnerství pro mír o geoprostoru; Konference o geoprostoru za účasti NATO /
Partnerství pro mír
NPG Nuclear Planning Group Groupe des plans nucléaires /GPN/ Skupina pro jaderné plánování
NPG(HLG) Nuclear Planning Group High Level
Group
Groupe de haut niveau du Groupe des plans nucléaires Skupina pro jaderné plánování na vysoké úrovni
NPIS NATO procedural interoperability standard norme OTAN d'interopérabilité des procédures standard NATO pro interoperabilitu postupů
(procedurální interoperabilitu)
NPL normal peacetime location emplacement normal du temps de paix mírová dislokace
NPLO NATO production and logistics organization organisation de production et de logistique de l'OTAN /OPLO/ organizace NATO pro výrobu (provoz) a logistiku
NPLT NATO permanent liaison team équipe de liaison permanente de l’OTAN stálá styčná skupina NATO
NPM Nuclear Planning Manual Manuel des plans nucléaires Příručka pro jaderné plánování
NPS                (1) NATO pipeline system réseau de pipelines de l'OTAN ;
système de pipelines de l'OTAN
systém produktovodů NATO;
síť produktovodů NATO
NPS                (2) NATO precautionary system [obsolete] système de mesures de précaution de l'OTAN [désuèt] bezpečnostní systém NATO (systém bezpečnostních opatření) (zastaralé)
NPS                (3) NATO-provided software logiciel fourni par l'OTAN programové vybavení poskytované NATO
NPS                (4) nuclear planning system système de planification nucléaire systém jaderného plánování
NPSM NATO Precautionary System Manual
[obsolete]
Manuel du système de mesures de précaution de l'OTAN [désuèt] Příručka o bezpečnostním systému NATO [zastaralé]
NPT               (1) national shipping administration planning team équipe de planification de la direction nationale de la navigation commerciale plánovací skupina národního úřadu pro námořní obchodní přepravu
NPT               (2) Non-Proliferation Treaty;
Note: Non proliferation of nuclear weapons.
Traité sur la non-prolifération /TNP/ ;
Note : non prolifération des armes nucléaires.
Smlouva o nešíření;
Pozn.: nešíření jaderných zbraní.
NQ non-quota;
Note: A type of NATO post.
hors quota ;
Note : type de poste OTAN.
netabulkové místo (funkce); Pozn.: typ místa v NATO.
NQA                    (F) acceptable quality level /AQL/ niveau de qualité acceptable přijatelná úroveň jakosti
NQAA national quality assurance authority autorité nationale pour l'assurance de la qualité
/ANAQ/
orgán státu pro ověřování jakosti
NR NATO Restricted NATO Diffusion Restreinte NATO – VYHRAZENÉ
NRBC                  (F) chemical, biological, radiological and nuclear /CBRN/
[AAP-21]
nuclear, biological and chemical
(obsolete) [NASG]
nucléaire, radiologique, biologique et chimique
(privilégié) [NASG];
chimique, biologique, radiologique et nucléaire
(privilégié) /CBRN/ [AAP-21]
nucléaire, biologique et chimique (désuet) [NASG]
chemické, biologické, radiologické a jaderné
(preferované) [NASG];
chemické, biologické, radiologické a jaderné
(preferované ) /CBRN/ [AAP-21]; jaderné, biologické a chemické (zastaralé) [NASG]
NRC NATO-Russia Council Conseil OTAN-Russie /COR/ Rada NATO-Rusko
NRC-CS NATO-Russia Council in Chiefs of Staff
Session
Conseil OTAN-Russie en session des chefs d'état- major zasedání rady NATO-Rusko na úrovni náčelníků GŠ
NRC-MR NATO-Russia Council at Military
Representatives' Level
Conseil OTAN-Russie au niveau des représentants militaires Rada NATO – Rusko na úrovni vojenských představitelů (zástupců)
NRDC NATO Rapid Deployable Corps corps de déploiement rapide de l’OTAN sbor rychlého nasazení NATO
NRF NATO Response Force Force de réaction de l'OTAN síly reakce NATO (~reagování~)
NRP NATO radar plan plan de l'OTAN sur les radars plán NATO k rozvinutí radiolokátorů
NRRC Nuclear Risk Reduction Centre Centre de réduction du risque nucléaire /CRRN/ Středisko pro snižování jaderného rizika
NRS NATO range safety sécurité des champs de tir de l'OTAN bezpečnost střelnic NATO
NRT near real-time (en) temps quasi réel blízký reálnému času, (kvazi reálný čas)
NS                  (1) NATO Secret NATO Secret NATO – TAJNÉ
NS                  (2) NATO shipping navigation commerciale de l'OTAN námořní obchodní přeprava v rámci NATO
NSA               (1) national shipping authority autorité nationale chargée de la marine marchande ; národní orgán pro námořní obchodní přepravu;
NSA               (2) NATO Standardization Agency Agence OTAN de normalisation /AON 1/ Agentura NATO pro standardizaci
NSAG NATO Shipping Advisory Group Groupe consultatif OTAN de la navigation commerciale Poradní skupina NATO pro námořní obchodní přepravu
NSB NATO signals battalion bataillon OTAN de transmissions spojovací prapor NATO
NSC               (1) NATO Security Committee Comité de sécurité de l'OTAN Bezpečnostní výbor NATO
NSC               (2) NATO Shipping Centre Centre OTAN de la navigation commerciale Středisko NATO pro námořní obchodní přepravu
NSCC            (1) NATO Special Operations Forces
Coordination Centre;
NATO SOF Coordination Centre
(admitted)
Centre OTAN de coordination des forces d’opérations spéciales ;
Centre OTAN de coordination des SOF (toléré)
Středisko NATO pro koordinaci síl pro speciální operace;
Středisko NATO pro koordinaci SOF (tolerované)
NSCC            (2) NATO supply classification code code de classification des approvisionnements
OTAN
kód pro klasifikaci zásobování NATO, kód klasifikace zásob NATO
NSCC            (3) NATO surveillance coordination centre centre OTAN de coordination de la surveillance koordinační středisko NATO pro sledování situace
NSCIMA NATO Shipping Centre Information
Management Application
application « gestion de l'information » du Centre
OTAN de la navigation commerciale
aplikace řízení (správy) informací Střediska NATO
pro námořní obchodní přepravu
NSDD NATO Standardization Document
Database
base de données des documents de normalisation
OTAN
databáze standardizačních dokumentů NATO
NSDL narrowband satellite data link liaison de données satellitaires à bande étroite úzkopásmový družicový datový spoj
NSE                (1) NATO Communication and Information Systems Operating and Support Agency Support Element élément de soutien de l’Agence OTAN d’exploitation et de soutien des systèmes d’information et de communication jednotka pro zabezpečení agentury NATO pro provoz a zabezpečení komunikačních a informačních systémů
NSE                (2) national support element élément de soutien national národní prvek pro zabezpečení (prvek státu ~)
NSE                (3) non-standard equipment équipement non normalisé nestandardizované vybavení
NSG national support group groupe de soutien national národní skupina pro zabezpečení (prvek státu ~)
NSI nuclear safety/security inspection inspection de sécurité nucléaire inspekce bezpečnosti jaderných zařízení
NSIE NATO strategic intelligence estimate appréciation OTAN du renseignement stratégique odhad strategického zpravodajství NATO
NSIF NATO special intelligence facility installation OTAN de renseignement spécial zařízení speciálního průzkumu NATO
NSIP NATO Security Investment Programme Programme OTAN d'investissement au service de la sécurité investiční program NATO pro zajištění bezpečnosti;
programu bezpečnostních (obranných) investic NATO
NSIRB NATO Security Investment Review
Board
Commission d'examen des investissements de l'OTAN au service de la sécurité Rada pro posouzení investičního programu pro zajištění bezpečnosti v NATO
NSL non-stocked item list liste des articles non détenus en stock seznam položek, které nejsou ve skladu
NSLB NATO Standardization Liaison Board Bureau de liaison OTAN pour la normalisation Styčná rada NATO pro standardizaci
NSLG NATO Shipping Liaison Group Groupe de liaison OTAN de la navigation commerciale Styčná skupina NATO pro námořní obchodní přepravu
NSMO national senior medical officer officier supérieur du service de santé national zdravotnický důstojník národního kontingentu;
(starší zdravotnický důstojník národního kontingentu)
NSN NATO stock number numéro de nomenclature OTAN /NNO/ skladové číslo NATO
NSNW non strategic nuclear weapon arme nucléaire non stratégique nestrategická jaderná zbraň
NSO               (1) NATO School Oberammergau École de l’OTAN à Oberammergau Škola NATO v Oberammergau
NSO               (2) NATO Standardization Organization Organisation OTAN de normalisation Organizace NATO pro standardizaci
NSP                (1) NATO Standardization Programme Programme de normalisation de l'OTAN Standardizační program NATO
NSP                (2) NATO strike plan plan d'attaque nucléaire de l'OTAN ;
plan de frappe de l'OTAN
plán (jaderného) úderu NATO
NSP                (3) nuclear strike plan plan d'attaque nucléaire plán jaderného úderu
NSR NATO staff requirement spécification opérationnelle OTAN požadavek štábu NATO (operační upřesnění NATO)
NSS                (1) NATO Air Defence Ground
Environment system stock
stock du système d’infrastructure électronique de la défense aérienne de l’OTAN zásobovací (skladový) systém pozemních
(elektronických) prostředků PVO NATO
NSS                (2) negotiation support system système interactif d'aide à la négociation systém vzájemné pomoci pro zabezpečení vyjednávání
NSSE non-standard support equipment équipement de servitude non normalisé nestandardizované vybavení pro zabezpečení, (nestandardizované zabezpečovací vybavení)
NSSG NATO Standardization Staff Group Groupe exécutif de normalisation OTAN Skupina NATO pro projednání standardizace
NSSL NADGE system stock list catalogue de stock du système NADGE seznam zásob systému NADGE
NSSN NATO standard stock number numéro de nomenclature OTAN commun /NNOC/ standardní (společné) skladové číslo NATO
NSSS nuclear steam supply system chaufferie nucléaire systém pro ohřev páry jaderným palivem
NST                (1) NATO staff target objectif OTAN d'état-major cíl štábu NATO
NST                (2) nuclear and space talks entretiens sur les questions nucléaires et spatiales ;
pourparlers sur les armes nucléaires et spatiales
rozhovory o jaderných zbraních a kosmu
NSTR nothing significant to report rien d'important à signaler nic zvláštní se nestalo;
hlášení bez důležitých událostí
NSVN NATO secure voice network réseau de cryptophonie de l'OTAN utajená telefonní síť NATO
NSWAN NATO Secret Wide Area Network réseau à grande distance NATO Secret dálková počítačová síť pro NATO-TAJNÉ
N/T                      (F) ship-shore navire-terre z lodě na břeh
NTB               (1) NATO tactical broadcast système de radiodiffusion tactique de l'OTAN systém pro předávání povelů na taktickém stupni
NTB               (2) nuclear test ban interdiction des essais nucléaires zákaz zkoušek jaderných zbraní
NTCI NATO Training Cooperation Initiative Initiative OTAN de coopération en matière de formation Iniciativa NATO pro spolupráci ve výcviku
NTDB NATO Terminology Database base de données terminologique de l’OTAN terminologická databáze NATO
NTDI NATO target data inventory liste OTAN des données d'objectifs přehled dat NATO o cílech
NTDS naval tactical data processing system; Note: USA. système d'exploitation naval des informations tactiques /SENIT/ ;
Note : FRA.
systém pro zpracování dat vojenského námořnictva; Pozn.: USA/FRA.
NTF NATO task force force opérationnelle OTAN úkolové uskupení NATO
NTG               (1) NATO task group groupe opérationnel OTAN úkolová skupina NATO (operační, výcviková)
NTG               (2) NATO Training Group Groupe OTAN d'entraînement výcviková skupina NATO
NTIS NATO technical interoperability standard norme OTAN d'interopérabilité technique standard NATO pro technickou interoperabilitu
NTL NATO Task List Liste des tâches de l'OTAN Seznam úkolů NATO
NTM notice to move préavis de mouvement návěští k přesunu (předchází vlastnímu rozkazu k přesunu)
NTM-I NATO Training Mission – Iraq Mission OTAN de formation – Iraq Výcviková mise NATO v Iráku
NTMS NATO Terminology Management
System
système de gestion de la terminologie de l’OTAN systém správy terminologie NATO
NTP NATO Terminology Programme Programme de terminologie de l’OTAN Terminologický program NATO
NTR nothing to report rien à signaler /RAS 2/ nic se nestalo;
bez hlášení
NTS                (1) NATO Maintenance and Supply Agency transportation system système de transport de l’Agence OTAN
d’entretien et d’approvisionnement
přepravní systém Agentury NATO pro technické zabezpečení a zásobování
NTS                (2) naval telecommunications system système de télécommunications navales námořní telekomunikační systém
NTTS NATO Terrestrial Transmission System système de transmissions terrestres de l'OTAN pozemní spojovací soustava NATO
NU                  (1) nationality undetermined; Note: A type of NATO post. sans attribution de nationalité ; Note : type de poste OTAN. nevyhrazené konkrétnímu státu; Pozn.: typ místa v NATO.
NU                  (2) NATO Unclassified NATO Sans Classification NATO-NEUTAJOVANÉ
NUC NATO-Ukraine Commission Commission OTAN-Ukraine Komise NATO – Ukrajina
NUCINT nuclear intelligence renseignement nucléaire zpravodajství o (použití) JZ
NUCSTAT nuclear operational status report compte rendu opérationnel de situation nucléaire operační hlášení o jaderné situaci
NUMC NATO-Ukraine Military Committee Comité militaire OTAN-Ukraine Vojenský výbor NATO – Ukrajina
NURC NATO Undersea Research Centre Centre de recherche sous-marine de l'OTAN Středisko podmořského výzkumu NATO
NVA night vision aid moyen auxiliaire de vision nocturne pomocné prostředky pro noční vidění
NVD night vision device dispositif de vision nocturne /DVN/ přístroj pro noční vidění
NVG night vision goggles jumelles de vision nocturne / JVN / ;
Note : le terme « jumelles » est utilisé pour désigner un équipement avec deux objectifs. ;
lunette de vision nocturne ;
Note : le terme « lunette » est utilisé pour désigner un équipement avec un objectif.
brýle pro noční vidění
NVI                      (F) international auditing guideline /IAG/ norme de vérification internationale směrnice pro mezinárodní ověřování
NVSN NATO voice switched network réseau téléphonique commuté de l'OTAN komutovaná telefonní síť NATO
NW nuclear warfare guerre nucléaire jaderná válka (prostředky)
NWAPPS North-West Approaches; Note: Maritime approaches. approches  du Nord-Ouest ; Note : approches maritimes. severozápadní přístupy; Pozn.: námořní přístupy.
NWRA NATO wartime refugees agency
(obsolete)
agence OTAN pour les réfugiés en temps de guerre
(désuet)
agentura NATO pro válečné uprchlíky (zastaralé)
NWRP nuclear weapon release procedures procédures d'autorisation d'emploi d'armes nucléaires zásady (postupy) pro udělování povolení k použití jaderných zbraní
NWS nuclear-weapon state État possédant des armes nucléaires stát vlastnící jaderné zbraně