ZKRATKA ANGLICKÝ TERMÍN FRANCOUZSKÝ TERMÍN ČESKÝ TERMÍN
OA                 (1) objective area zone de l'objectif cílový prostor
OA                 (2) offensive action action offensive útočná akce
OA                 (3) operational analysis analyse opérationnelle analýza provozu (provozuschopnosti)
OA                 (4) out of action hors combat mimo boj (akci)
OACI                   (F) International Civil Aviation
Organization /ICAO/
Organisation de l'aviation civile internationale Mezinárodní organizace pro civilní letectví
O&M operation and maintenance exploitation et maintenance provoz a údržba (technické zabezpečení)
O&S operations and support exploitation et soutien operace a zabezpečení
OAS offensive air support appui aérien offensif letecká podpora útoku
OAT operational air traffic [EUROCONTROL Rules for Operational Air Traffic] circulation opérationnelle militaire /COM1 / ; [France, Code de l’aviation civile] operační (vojenský) letový provoz; [Pravidla pro operační letový provoz EUROCONTROL]
OB deprecated; preferred: ORBAT déconseillé ; privilégié : ORBAT nevhodné; preferované: ORBAT
OBA oxygen breathing apparatus appareil de respiration à oxygène kyslíkový dýchací přístroj
Obj objective objectif cíl, cílový (úkol, bod dopadu, účel)
OBM orbital ballistic missile missile balistique orbital orbitální balistická řízená střela
OC officer commanding commandant d'unité ;
commandant (toléré) ;
Note : désigne un commandant d’unité.
velitel (velitel jednotky)
OCA              (1) oceanic area;
Note: Airspace area.
zone océanique ;
Note : zone de l'espace aérien.
oceánský prostor; Pozn.: vzdušný prostor.
OCA              (2) offensive counter-air operation opération offensive contre le potentiel aérien útočná protivzdušná operace
OCA/DCA offensive counter air/defensive counter air (opération) offensive/défensive contre le potentiel aérien útočná protivvzdušná / obranná protivzdušná
(operace)
OCC Operational Capabilities Concept concept de capacités opérationnelles koncepce operačních schopností
OCDE Organization for Economic Co- operation and Development /OECD/ Organisation de coopération et de développement économique Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj
OCDM office of civil and defence mobilization bureau de la mobilisation civile et militaire úřad pro civilní a vojenskou mobilizaci
OCE officer conducting the exercise officier directeur de l'exercice řídící cvičení
OCHA Office for the Coordination of
Humanitarian Affairs
Bureau de la coordination des affaires humanitaires /BCAH/ Úřad pro koordinaci humanitární pomoci
OCM optical countermeasures contre-mesures optiques optická protiopatření
OCP operator control panel tableau de commande d’opérateur řídící panel obsluhy (operátora)
OCS officer conducting the serial officier responsable d'une phase de l'exercice důstojník odpovídající za jednu z fází cvičení (řídící fáze cvičení)
ODB                    (F) deprecated; preferred: ORBAT déconseillé ; privilégié : ORBAT nevhodné; preferované: ORBAT
ODBE                  (F) electronic order of battle /EOB/ ordre de bataille électronique bojová sestava prostředků elektronického boje
ODL                    (F) seaward defence organization organisation de défense littorale organizace obrany pobřeží
ODP overall documentation plan plan d'ensemble de la documentation plán souhrnné dokumentace
ODV                    (F) object of verification /OOV/ objet de vérification objekt pro ověření (objekt ověřování)
OE                  (1) operating environment ;
Note: Refers to the context in which a particular system or asset is used.
environnement opérationnel ;
Note : désigne le contexte d’exploitation d’un moyen ou d’un système.
provozní prostředí
OE                  (2) operational effectiveness efficacité opérationnelle provozní efektivita (účinnost), operační efektivita
OE                  (3) operational emergency urgence opérationnelle provozní nouze, operační pohotovost
OE                  (4) operational environment environnement opérationnel operační prostředí
OE                  (5) organizational element élément organisationnel organizační prvek;
organický prvek
OECD Organisation for Economic Co-operation and Development Organisation de coopération et de développement économique /OCDE/ Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj
OEM                   (F) staff officer /SO 1/ officier d'état-major důstojník štábu
OEW offensive electronic warfare guerre électronique offensive útočný elektronický boj
OF officer officier /OFF/ důstojník
OFF                     (F) officer /OF/ officier důstojník
OFN other forces for NATO autres forces pour l'OTAN ostatní síly vyčleněné pro NATO
OFP operational flight programme programme de vol opérationnel program operačního letu
OFT operational field trial essai opérationnel sur le terrain vojsková zkouška
OHQ Operation Headquarters; Note: European Union. état-major d’opération ; Note : Union européenne. velitelství operací; Pozn.: Evropská unie.
OHR Office of the High Representative; Note: UN. Bureau du Haut Représentant ;
Note : à l'ONU, on écrit « Haut-Représentant ».
Úřad vysokého představitele; Pozn.: OSN.
OI                   (1) operational instruction directive opérationnelle operační směrnice
OI                   (2) (F) international organization /IO 1/ organisation internationale mezinárodní organizace
OiC officer in charge officier responsable dozorčí důstojník
OIC Operational Intelligence Centre Centre de renseignement opérationnel Středisko operačního zpravodajství
OIG intergovernmental organization /IGO/ organisation intergouvernementale mezivládní organizace
OIM                     (F) International Organization for
Migration /IOM/
Organisation internationale pour les migrations Mezinárodní organizace pro otázky migrace
OIR other intelligence requirements autres besoins en renseignement jiné (další) zpravodajské požadavky
OJT on-the-job training formation en cours d'emploi praktický výcvik (příprava na povolání)
OLAFAS on-line automated frequency assignment system système en ligne automatisé d'assignation de fréquences automatizovaný systém přidělování frekvencí
OLF                     (F) French liaison officer /FLO 2/ officier de liaison français francouzský styčný důstojník
OLRT operational liaison and reconnaissance team équipe de liaison et de reconnaissance opérationnelles operační styčná a průzkumná skupina
OMF              (1) opposition militia forces forces de milices d’opposition síly domobrany (milice) protivníka
OMF              (2) originating medical facility échelon sanitaire initial odesílající (požadující) zdravotnické zařízení
OMG operational manoeuvre group groupement opérationnel de manoeuvre /GOM/ operační manévrující skupina
OMI                     (F) International Maritime Organization
/IMO/
Organisation maritime internationale Mezinárodní námořní organizace
OMLT operational mentoring and liaison team équipe de liaison et de mentorat opérationnel operační poradní a styčný tým
ONC operational navigational chart carte de navigation opérationnelle navigační mapa
ONG                    (F) non-governmental organization /NGO/ organisation non gouvernementale nevládní organizace
ONST outline NATO staff target ébauche d'objectif d'état-major de l'OTAN předběžný cíl štábu NATO (náčrt cíle štábu NATO)
ONTC Office of NATO Terminology
Coordination
Bureau de coordination de la terminologie OTAN Úřad pro koordinaci terminologie NATO
ONU                    (F) United Nations /UN/ Organisation des Nations Unies Organizace Spojených národů (OSN)
OOA out-of-area hors zone mimo prostor
OOB deprecated; preferred: ORBAT déconseillé ; privilégié : ORBAT nevhodné; preferované: ORBAT
OOS Operation Ocean Shield Opération Ocean Shield operace „Ocean Shield“
OOSE object-oriented simulation environment environnement de simulation orienté objet objektově orientované simulované prostředí
OOTW operations other than war opérations autres que celles de guerre neválečné operace
OOV object of verification objet de vérification /ODV/ objekt pro ověření (verifikaci)
OpCdr operation commander; Note: EU. commandant de l’opération /COPER/ ; Note : UE. velitel operace; Pozn.: EU.
OP                  (1) observation post poste d'observation ;
observatoire (désuet)
pozorovací stanoviště;
pozorovatelna
OP                  (2) admitted; preferred: Op toléré ; privilégié : Op tolerované; preferované: Op
Op Operation;
OP 2 (admitted); OPS 1 (deprecated)
opération ;
OP 2 (toléré) ;
OPS 1 (déconseillé)
operace (činnost); OP 2 (tolerované); OPS 1 (nevhodné)
OPC PCG (obsolete);
Operations Policy Committee
PCG (désuet);
Comité des orientations opérationnelles
Politický výbor pro operace
OP DEF operational defect; Note: Equipment. défaut de fonctionnement ; Note : équipement. provozní porucha;
Pozn.: výzbroje a výstroje, vybavení.
OPCOM operational command commandement opérationnel operační velení
OPCON operational control contrôle opérationnel operační řízení
OPDEC operational deception déception opérationnelle operační klamání
OPDIR operational directive directive opérationnelle operační směrnice
OPFOR opposing forces forces d'opposition protistojící síly (protivník – nepřítel)
OPI office of primary interest service principalement intéressé úřad prvořadého zájmu
OPINTEL operational intelligence renseignement opérationnel operační zpravodajství
OPLAN operation plan plan d'opération plán operace
OPLAW operational law droit des conflits armés appliqué aux opérations válečné právo v boji (operaci) (právní podklad operace)
OPLO                  (F) NATO production and logistics organization /NPLO/ organisation de production et de logistique de l'OTAN organizace NATO pro výrobu a logistiku
OPLOH               (F) NATO HAWK Production and
Logistics Organization /NHPLO/
Organisation de production et de logistique
OTAN HAWK
Organizace NATO pro výrobu a logistiku HAWK
OPORD operation order; OPORDER (deprecated) ordre d'opération ; OPORDER (déconseillé) operační rozkaz; OPORDER (nevhodné)
OPORDER deprecated; preferred: OPORD déconseillé ; privilégié : OPORD nevhodné; preferované: OPORD
OPP operational planning process processus de planification opérationnelle proces plánování operací
OPR               (1) office of primary responsibility bureau de première responsabilité /BPR/ úřad s nejvyšší odpovědností
OPR               (2) officer of primary responsibility officier principalement responsable důstojník s nejvyšší odpovědností
OPREP operation report; OP/REP (deprecated) compte rendu d'opération ; OP/REP (déconseillé) operační hlášení; OP/REP (nevhodné)
OP/REP deprecated; preferred: OPREP déconseillé ; privilégié : OPREP nevhodné; preferované: OPREP
OPS                (1) deprecated; preferred: Op déconseillé ; privilégié : Op nevhodné; preferované: OP
OPS                (2) operational performance standard norme de performance opérationnelle norma operační výkonnosti
OPSEC operations security sécurité des opérations utajení operací
OPSTR operational strength effectif opérationnel operační úsilí
OPT operational planning team équipe de planification opérationnelle skupina pro operační plánování
OPTINT optical intelligence renseignement optique optický průzkum (zpravodajství)
OPWG Operational Planning Working Group Groupe de travail sur la planification opérationnelle Pracovní skupina pro operační plánování
OQO                    (F) tactical action officer /TAO 1/ officier de quart Opérations operační důstojník (na taktickém stupni)
OR                 (1) operational requirement besoin opérationnel operační požadavek
OR                 (2) other ranks sous-officiers et militaires du rang poddůstojníci a mužstvo
ORBAT order of battle; OB (deprecated); OOB (deprecated) ordre de bataille ; OB (déconseillé) ; OOB (déconseillé) bojová sestava; OB (nevhodné); OOB (nevhodné)
ORBAT TOA order of battle transfer of authority transfert d'autorité en fonction de l'ordre de bataille předání odpovědnosti za bojovou sestavu;
předání bojové sestavy do podřízenosti
ORBL operational requirements baseline référence des besoins opérationnels východiska pro operační požadavky
ORD operational requirements document expression des besoins opérationnels dokument obsahující operační požadavky
ORE operational readiness evaluation évaluation de l’état de préparation opérationnelle hodnocení připravenosti k použití;
vyhodnocení operační (bojové) pohotovosti
ORF operational reserve force force de réserve opérationnelle záložní operační síly, operační záloha
ORI operational readiness inspection inspection de l'état de préparation opérationnelle prověrka bojové (operační) pohotovosti
ORP               (1) operational rally point point de ralliement opérationnel operační shromaždiště (shromaždiště k operaci)
ORP               (2) operational readiness platform aire d'alerte pohotovostní základna (prověrky)
ORTP operational readiness test programme programme d'évaluation de l'état de préparation opérationnelle plán přezkoušení (prověrky) operační pohotovosti
OS organizational strength potentiel organisationnel tabulková naplněnost
OSA               (1) operational support aircraft avion de soutien opérationnel letadlo pro zabezpečení operace
OSA               (2) operational support airlift transport aérien opérationnel de soutien vzdušná přeprava pro zabezpečení operace
OSA               (3) operational support authority autorité de soutien opérationnel orgán pro zabezpečení operace
OSC on-scene commander commandant sur place velitel v daném prostoru
OSCC Open Skies Consultative Commission Commission consultative « ciel ouvert » Konzultační výbor pro „Otevřené nebe“
OSCE Organization for Security and
Cooperation in Europe;
Conference on Security and Cooperation in Europe /CSCE/ (obsolete)
Organisation pour la sécurité et la coopération en
Europe ;
conférence sur la sécurité et la coopération en
Europe /CSCE/ (désuet)
Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě;
konference pro bezpečnost a spolupráci v Evropě
/CSCE/ (zastaralé)
OSE               (1) officer scheduling the exercise officier chargé de la mise sur pied de l'exercice důstojník odpovídající za plán cvičení (plánující cvičení)
OSE               (2) open systems environment environnement de systèmes ouverts prostředí otevřených systémů
OSI                (1) open systems interconnection interconnexion de systèmes ouverts propojení otevřených systémů (vzájemné)
OSI                (2) on-site inspection inspection sur place ;
inspection sur site
inspekce na místě (v terénu)
OSI                (3) other security interests autres intérêts dans le domaine de la sécurité další zájmy v oblasti bezpečnosti
OSINT open source intelligence renseignement de source ouvertes zpravodajství z otevřených zdrojů
OSOCC on-site operations coordination centre centre de coordination des opérations sur le terrain koordinační středisko pro činnost na místě (v terénu)
OSOR operational stand-off range distance de sécurité opérationnelle bezpečná operační vzdálenost
OOS               (1) open source software logiciel libre programové vybavení s otevřeným zdrojovým kódem
OSS                (2) operational support system système de soutien opérationnel systém operačního zabezpečení (zabezpečení činnosti)
OSSC on-scene surveillance coordinator coordonnateur local de la surveillance koordinátor sledování v daném prostoru
OST               (1) Open Skies Treaty Traité « ciel ouvert » Smlouva o “Otevřeném nebi”
OST               (2) operational support team équipe de soutien opérationnel skupina operačního zabezpečení
OSU oceanographic support unit unité de soutien océanographique jednotka oceánografického zabezpečení
OT operational task tâche opérationnelle operační úkol
OT&E operational test and evaluation test et évaluation opérationnels provozní zkouška a hodnocení
OTA over target area sur la zone d’objectif nad cílovou plochou (prostorem)
OTAD over-the-air distribution;
Note: Distribution of crypto keys.
distribution par radiocommunication ; Note : distribution de clés de chiffrement. přidělování klíčů rádiem;
Pozn.: přidělování kryptografických klíčů.
OTAN                 (F) North Atlantic Treaty Organization
/NATO/
Organisation du Traité de l'Atlantique Nord Organizace Severoatlantické smlouvy
OTAR over-the-air rekeying mise à clé par radiocommunication změna šifer prostřednictvím rádiového vysílání
OTC officer in tactical command officier exerçant le commandement tactique důstojník pověřený taktickým velením
OTH over-the-horizon transhorizon za horizont;
zahorizontální
OTNW operational-tactical nuclear weapon; Note: Russian Federation. arme nucléaire tactico-opérative ; Note : Fédération de Russie. operačnětaktická jaderná zbraň; Pozn.: Ruská federace.
OTHR over-the-horizon radar radar transhorizon zahorizontální radiolokátor
OTHRF over-the-horizon reserve forces forces de réserve transhorizon záložní síly za horizontem
OTHT over-the-horizon targeting désignation d'objectif transhorizon /DOTH/ ;
désignation d'objectifs transhorizon /DOTH/
určování zahorizontálních cílů
OTr optical tracking poursuite optique optické sledování
OTS off-the-shelf sur étagère ;
standard (toléré)
dostupný v obchodní síti
OTSR optimum track ship routing route optimale de navire optimální trasa plavidla
OUG operational user group groupe d'utilisateurs opérationnels skupina uživatelů