ZKRATKA ANGLICKÝ TERMÍN FRANCOUZSKÝ TERMÍN ČESKÝ TERMÍN
P3 preservation, packaging and packing traitement protecteur, conditionnement et emballage konzervace, obalová technika a balení
PA public affairs affaires publiques veřejné záležitosti
PAA public affairs adviser conseiller Affaires publiques poradce pro veřejné záležitosti
PAC Partnership Annual Conference; Note: PfP. Conférence annuelle du Partenariat ; Note : PPP. Výroční konference Partnerství; Pozn.: PfP.
PACE pocket-sized automatic crypto equipment matériel cryptographique automatique de poche přenosné automatické šifrovací zařízení (přenosné zařízení pro automatické šifrování)
PAD provisional acceptance date date de réception provisoire datum (předběžného souhlasu) prozatímního přijetí
PADP Panel on Air Defence Philosophy Commission sur la philosophie de la défense aérienne Výbor (skupina) pro tvorbu koncepce PVO
PADTA               (F) forward air control post /FACP/ poste avancé de direction tactique air předsunuté naváděcí stanoviště taktického letectva
PADW Panel on Air Defence Weapons Commission sur les armes de défense aérienne Výbor (skupina) pro zbraně PVO
PAG pirate action group groupe d’action de pirates pirátská (přepadová) skupina
PAL permissive action link dispositif de sécurité et d'armement ;
système de verrouillage électronique
pojistný systém jaderné munice
PAM pulse amplitude modulation modulation d'impulsions en amplitude impulzně amplitudová modulace, modulace amplitudy impulzů
P&A personnel and administration personnel et administration osoby a administrativa (správa)
P&C purchasing and contracting achats et marchés nákupy a uzavírání smluv
P&I privileges and immunities privilèges et immunités privilegia a imunita
PAO               (1) property accounting officer agent comptable des biens ;
officier comptable des biens
důstojník pro účetní evidenci majetku
PAO               (2) public affairs office bureau Affaires publiques úřad pro veřejné záležitosti
PAO               (3) public affairs officer officier Affaires publiques ;
Note : à l'OTAN, désignation utilisée dans tous les cas où le titulaire est militaire ;
Note : à l'OTAN, désignation utilisée dans tous les cas où le titulaire est un agent civil.
úředník pro veřejné záležitosti;
Pozn.: označení používané v NATO ve všech případech jak pro vojenské tak civilní osoby.
PAPS phased armaments programming system système de programmation échelonnée des armements systém postupného plánování vyzbrojování
PAR               (1) population at risk population exposée ohrožená populace / ohrožené obyvatelstvo
PAR               (2) post-attack reconnaissance reconnaissance après attaque průzkum po útoku
PAR               (3) precision approach radar radar d'approche de précision přesný přibližovací radiolokátor
PAR               (4) pulse acquisition radar radar d'acquisition à impulsions impulzní vyhledávací radiolokátor
PARP PfP planning and review process processus de planification et d'examen du PPP proces plánování a hodnocení PfP
PAS                (1) protected aircraft shelter abri protégé pour aéronefs chráněný úkryt pro letadlo
PAS                (2) public address system système de sonorisation místní rozhlas (ozvučení)
PASSEX passage exercise exercice d’opportunité společné námořní cvičení (nácvik překonávání minových polí a záchranných akcí v rámci PfP)
PATB police antiterrorism brigade brigade de police antiterroriste protiteroristická brigáda policie (policejní brigáda)
PATMAR      (1) (F) maritime patrol aircraft /MPA/ avion de patrouille maritime námořní hlídkové letadlo
PATMAR      (2) (F) maritime patrol /MP 1/ patrouille maritime námořní hlídka
PB particle beam faisceau de particules svazek částic
PB&Cs deprecated; preferred: PBCs déconseillé ; privilégié : PBCs nevhodné; preferované: PBCs
PBCs planning boards and committees; Note: Civil emergency planning. PB&Cs (deprecated) bureaux et comités d'étude ; Note : plans civils d’urgence. PB&Cs (déconseillé) rady a výbory pro plánování; Pozn.: civilní nouzové plánování. PB&Cs (nevhodné)
PBIST Planning Board for Inland Surface
Transport
Bureau d'étude des transports intérieurs de surface Rada pro plánování vnitrozemské vodní a pozemní přepravy
PBL product baseline référence de production základní výrobní úroveň
PBMR provisional basic military requirement besoin militaire provisoire de base prozatímní základní vojenský požadavek
PBOS Planning Board for Ocean Shipping Bureau d'étude des transports océaniques Úřad pro plánování zaoceánské přepravy
PBW particle beam weapon arme à faisceau de particules částicové zbraně
PC                  (1) NPC (obsolete); Petroleum Committee;
NATO Petroleum Committee (obsolete)
NPC (désuet) ;
Comité des produits pétroliers
Comité OTAN des produits pétroliers (désuet)
Výbor pro PHM
PC                  (2) PC (obsolete);
Political Committee (obsolete);
PC (désuet);
Comité politique (désuet) ;
Politický výbor (zastaralé)
PC                  (3) (F) command post /CP 4/ poste de commandement velitelské stanoviště
PC                  (4) precious cargo cargaison précieuse drahocenný náklad
PCA               (1) preliminary commander’s assessment appréciation préliminaire du commandant předběžné hodnocení velitele
PCA               (2) psychological consolidation activities activités psychologiques de consolidation psychologické konsolidační činnosti
PCC               (1) Partnership Coordination Cell Cellule de coordination du Partenariat /CCP 1/ Koordinační buňka Partnerství pro mír
PCC               (2) planning coordination conference conférence de coordination des plans konference (jednání) ke koordinaci plánování
PCC               (3) Prague Capabilities Commitment Engagement capacitaire de Prague Pražské závazky ke zvýšení schopností
PCCADS panoramic cockpit control and display system système panoramique de contrôle et d’affichage de poste de pilotage panoramatický řídící a zobrazovací systém v kokpitu
PCG PCG (obsolete);
Policy Coordination Group (obsolete); Note: The PCG has been replaced by the OPC
.
PCG (désuet);
Groupe de coordination des orientations (désuet) ; Note: le PCG a été remplacé par le OPC.
PCG (zastaralé);
Skupina pro koordinaci politiky (zastaralé); Pozn.: PCG byla nahrazena OPC.
PCGDA air defence war headquarters
/ADWHQ/
poste de commandement de guerre de la défense aérienne válečné velitelství PVO
PCMUE              (F) Chairman of the European Union
Military Committee /CEUMC/
président du Comité militaire de l'Union européenne předseda Vojenského výboru Evropské unie
PCRS primary casualty receiving ship principal bâtiment récepteur de pertes loď předurčená k příjmu zraněnýchi
PCS                (1) personal communication system système individuel de communication komunikační systém jednotlivce (spojovací ~)
PCS                (2) (F) inventory control point /ICP 2/ point de contrôle des stocks místo řízení zásob
PCS                (3) portable control station poste de commande portable přenosná řídicí stanice
PCSC Programme Change Sub-Committee Sous-comité des modifications du logiciel Podvýbor pro změnu programu
PCU                     (F) civil emergency planning /CEP 2/ plans civils d'urgence civilní nouzové plánování
PD                  (1) periscope depth (à) immersion périscopique periskopová hloubka
PD                  (2) point detonating à percussion místo výbuchu
PDC position depth charge charge de lutte anti-sous-marine de localisation umístění hlubinné nálože
PDDA power-driven decontamination apparatus appareil de décontamination à entraînement mécanique ;
appareil de décontamination motorisé
samohybná odmořovací souprava
PDF precision direction finder radiogoniomètre de précision přesný zaměřovač (~ radiokompas)
PDL programme (or program) design language langage de conception de programmes jazyk pro návrh programů
PDMS point defence missile system système de missile de défense ponctuelle řízená střela pro obranu objektu
PDN public data network réseau public de données veřejná datová síť
PDR preliminary design review étude préliminaire de conception předběžné hodnocení návrhu
PDS                (1) post-design services suivi des matériels en service systém služeb
PDS                (2) project data sheet fiche technique de projet přehled údajů o projektu (rozpis parametrů projektu)
PDSS person with designated special status personne sous statut spécial désigné osoba se zvláštním statutem
PDT                     (F) programme of work /POW 2/ programme de travail pracovní program
PDV project definition and validation définition et validation de projet definice a ověřování projektu
PDWS point defence weapon system système d'arme de défense ponctuelle systém PVO pro objektovou obranu (obranu objektu)
PE                  (1) peace enforcement imposition de la paix prosazení míru
PE                  (2) peacetime establishment;
peacetime complement (obsolete)
tableau d'effectifs du temps de paix /TEP/ tabulky mírových počtů
PE                  (3) probable error écart probable pravděpodobná chyba
PEA peacetime establishment authority autorité responsable du tableau d'effectifs du temps de paix orgán odpovídající za tabulky mírových počtů
PECC patient evacuation coordination centre centre de régulation de l’évacuation des patients koordinační centrum odsunu pacientů
PECO                  (F) countries of Central and Eastern
Europe /CCEE/
pays d'Europe centrale et orientale země střední a východní Evropy
PECSD                (F) Common European Security and
Defence Policy /CESDP/
politique européenne commune de sécurité et de défense společná evropská bezpečnostní a obranná politika
PEDT peacetime establishment development team équipe d’élaboration des tableaux d’effectifs du temps de paix tým pro zpracování tabulek mírových počtů
PEO peace enforcement operation opération d'imposition de la paix operace k nastolení míru
PER FAS personnel functional area services services du domaine fonctionnel « personnel » personální služba / Personalistika / Služby v oblasti personalistiky
PERFASS personnel functional area sub-system sous-système de domaine fonctionnel « personnel » podsystém personalistiky
PERMREP permanent representative représentant permanent stálý představitel (zástupce státu)
PES                (1) (F) point of entry/exit /POE/ point d'entrée/de sortie místo vstupu/výstupu
PES                (2) prepositioned equipment storage dépôt de matériel prépositionné předsunutý sklad výzbroje a výstroje
PES                (3) principal expenditure sector principal secteur de dépense sektor základních (hlavních) výdajů
PESC                   (F) Common Foreign and Security Policy
/CFSP/
politique étrangère et de sécurité commune společná zahraniční a bezpečnostní politika
PESD                   (F) European Security and Defence Policy
/ESDP/
politique européenne de sécurité et de défense evropská bezpečnostní a obranná politika
PF protection factor; Note: NBC. facteur de protection ; Note : NBC. ochranný faktor / koeficient zeslabení; Pozn.: ZHN.
PFE purchaser-furnished equipment équipement fourni par l'acheteur ;
matériel fourni par l'acheteur
vybavení poskytnuté zákazníkem (kupujícím)
PFM pulse frequency modulation modulation d'impulsions en fréquence(s) /MIF/ impulzní frekvenční modulace, modulace frekvence impulzů
PfP Partnership for Peace Partenariat pour la paix /PPP 1/ Partnerství pro mír
PfP/SC Political-Military Steering Committee on Partnership for Peace Comité directeur politico-militaire du Partenariat pour la paix Vojensko-politický řídící výbor pro PfP
PfPTEEP PfP Training and Education
Enhancement Programme
Programme de renforcement de la formation et de l'entraînement du PPP Program zkvalitnění výcviku a vzdělávání v rámci PfP
PFS pre-feasibility study étude de préfaisabilité předběžná studie
PG                  (1) Partnership goal objectif du Partenariat cíl partnerství
PG                  (2) (F) prisoner of war /POW/ prisonnier de guerre válečný zajatec
PG                  (3) project group groupe de projet projekční skupina
PG                  (4) proving ground polygone d'essai zkušební polygon
PGD                     (F) general defence plan /GDP 1/ plan général de défense všeobecný plán obrany
PGI programme-generated income recettes propres au programme ;
recettes propres du programme
tvorba příjmu z programu (programově generovaný příjem) (vlastní vstupy programu)
PGM precision-guided munition munition à guidage de précision munice s koncovým (přesným) navedením
PHE POL handling equipment équipement de manutention des produits pétroliers ;
matériel de manutention des produits pétroliers
zařízení pro manipulaci s PHM
PHIB amphibious amphibie obojživelný
PHIBEX amphibious exercise exercice amphibie cvičení obojživelných sil
PHOTINT photo intelligence renseignement photographique fotografické zpravodajství
PHQ peace headquarters quartier général du temps de paix /QGP/ mírové velitelství
PHS&T packaging, handling, storage and transportation emballage, manutention, stockage et transport balení, manipulace, skladování a přeprava
PI public information information publique informace pro veřejnost
PIA                (1) (F) identification/reception point point d'identification et d'accueil místo (stanoviště) identifikace a příjmu
PIA                (2) public information adviser conseiller en information publique poradce pro informování veřejnosti (pro styk s veřejností)
PIB                      (F) gross domestic product /GDP 2/ produit intérieur brut hrubý domácí produkt
PIC                (1) Peace Implementation Council Conseil de mise en oeuvre de la paix Rada pro nastolení míru
PIC                (2) press information centre centre d'information de la presse tiskové informační středisko
PICC point of ingress control centre centre de contrôle du point d'entrée kontrolní středisko na vstupu
PID probability of identification probabilité d'identification pravděpodobnost identifikace
PIF                 (1) peace implementation force force de mise en oeuvre de la paix síly pro nastolení míru
PIF                 (2) price increase factor coefficient de hausse de prix faktor (koeficient) pro zvýšení ceny, (index růstu cen)
PIFWC person indicted for war crimes personne inculpée de crimes de guerre osoba obžalovaná z válečných zločinů
PIM position and intended movement position et mouvement prévu poloha a předpokládaný přesun
PIMS PfP information management system système de gestion de l'information du PPP systém řízení informací PfP
PIO                (1) public information office bureau d’information publique úřad (oddělení) pro informování veřejnosti (styk s veřejností)
PIO                (2) public information officer officier d’information publique důstojník pro informování veřejnosti (styk s veřejností)
PIO                (3) public information operation opération d’information publique informování veřejnosti (Styk s veřejností)
PIP                 (1) (capability) package implementation plan plan de mise en oeuvre des paquets (ou ensembles)
de capacités
plán zavedení souboru schopností
PIP                 (2) project implementation plan plan de mise en oeuvre du projet plán realizace projektu
PIR                (1) periodic intelligence review examen périodique du renseignement periodické zpravodajské hodnocení
PIR                (2) priority intelligence requirement besoin prioritaire en renseignement prioritní požadavek na zpravodajské informace
PIRE                   (F) equivalent isotropically radiated power /EIRP/ puissance isotrope rayonnée équivalente ekvivalent izotropního vyzářeného výkonu
PISITREP public information situation report compte rendu de situation en matière d'information publique hlášení o situaci v informování veřejnosti
Pk kill probability probabilité de destruction pravděpodobnost zničení
PK peacekeeping maintien de la paix udržování míru
PK Ops deprecated; preferred: PKO déconseillé ; privilégié : PKO nevhodné; preferované: PKO
PKI public key infrastructure infrastructure à clés publiques veřejná klíčová infrastruktura
PKO peacekeeping operation; Note: UN.
PK Ops (deprecated)
opération de maintien de la paix ; Note: ONU.
PK Ops (déconseillé)
operace na udržení míru; Pozn.: OSN.
PK Ops (nevhodné)
PKP predicted kill point point d'impact prévu předpokládané místo zničení
PL                  (1) payload charge utile užitečný náklad
PL                  (2) phase line ligne d'objectifs intermédiaires koordinační čára
PLA               (1) plain language address adresse d'un message ;
adresse en clair
adresa uvedená v otevřené řeči
PLA               (2) plain language addressee destinataire en langage clair adresát uvedený v otevřené řeči
PLAID precision location and identification localisation et identification de précision přesná lokalizace a identifikace
PLB personal locator beacon radiobalise individuelle de repérage ;
balise de localisation individuelle (toléré)
osobní vyhledávací (naváděcí) maják
PlC payload control contrôle de charge řízení (software) zařízení umístěného na UAV
PLE prudent limit of endurance limite de sécurité du temps de vol doba bezpečného letu
PlO payload operator; PO 4 (deprecated) opérateur de charge ; PO 4 (déconseillé) operátor zařízení umístěného na UAV; PO 4 (nevhodné)
PLO Partnership liaison office bureau de liaison du Partenariat styčný úřad pro PfP
PLS position locator system système de localisation de position ;
système de positionnement
systém pro určování polohy
PLT                (1) Partnership liaison team équipe de liaison du Partenariat styčná skupina Partnerství
PLT                (2) planning and liaison team équipe de planification et de liaison plánovací a styčná skupina
PLV posterior likelihood vector vecteur de vraisemblance a posteriori následný pravděpodobnostní vektor
PM                 (1) (F) military police /MP 2/ police militaire vojenská policie
PM                 (2) precautionary measure mesure de précaution předběžná (Varovná) opatření
PM                 (3) preventive maintenance maintenance préventive preventivní údržba
PM                 (4) project manager directeur de projet /DP 1/ vedoucí projektu
PM                 (5) provost marshal chef de la prévôté náčelník (velitel) vojenské policie
PMA project military adviser conseiller militaire pour le projet vojenský poradce projektu
PMC passengers, mail, cargo personnel, courrier, marchandises osoby, pošta, náklad
PME principal mission element élément principal de la mission základní prvek pro plnění úkolu (mise)
PMF political-military framework cadre politico-militaire politicko-vojenský rámec
PMG              (1) Politico-Military Group Groupe politico-militaire Politicko-vojenská skupina
PMG              (2) programme management group groupe de gestion du programme řídící skupina programu
PMNF Partner multinational formation formation multinationale des Partenaires mnohonárodní sestava partnerských zemí
PMO project management office bureau de gestion de projet /BGP/ úřad pro řízení projektu
PMR principal military requirement besoin militaire principal základní vojenský požadavek
PN partner nation pays partenaire partnerský stát
PNB                     (F) gross national product /GNP/ produit national brut hrubý národní produkt
PNE peaceful nuclear explosion explosion nucléaire à des fins pacifiques jaderný výbuch pro mírové účely
PNET Peaceful Nuclear Explosions Treaty Traité sur les explosions nucléaires à des fins pacifiques Smlouva o jaderných zkouškách pro mírové účely
PO                  (1) planning officer responsable de la planification důstojník pro plánování
PO                  (2) preventive option option préventive předběžná alternativa (možnost)
PO                  (3) purchase order bon de commande kupní smlouva (objednávka k nákupu)
PO                  (4) deprecated; preferred: PlO déconseillé ; privilégié : PlO nevhodné; preferované: PlO
POB personnel on board personnel à bord osoby na palubě
POC               (1) platform object class classe d'objets « plates-formes » třída objektů (typu) „platforma“ (plošina, nosič)
POC               (2) point of contact point de contact styčný orgán
POD               (1) port of debarkation
port of disembarkation (admitted)
port de débarquement vyloďovací přístav
POD               (2) probability of detection probabilité de détection pravděpodobnost zjištění
POE               (1) port of embarkation port d'embarquement naloďovací přístav
POE               (2) point of entry/exit point d'entrée/de sortie /PES 1/ místo vstupu/výstupu
POET pre-operational evaluation of training évaluation préopérationnelle de l'entraînement hodnocení výcviku (přípravy) před operací
POL petroleum, oils and lubricants produits pétroliers pohonné hmoty a maziva (PHM)
POLAD political advisor conseiller politique poradce pro politické otázky (koncepce, zásady)
POLHE deprecated; preferred: PHE déconseillé ; privilégié : PHE nevhodné; preferované: PHE
POMCUS prepositioned organizational materiel configured in unit sets;
prepositioning of organizational materiel configured in unit sets
matériel prépositionné de dotation organique en lots d'unités ;
prépositionnement de matériel de dotation organique en lots d'unités
předsunutý materiál organických útvarů uložený v paletách (předurčené k posílení);
navezení materiálu organických útvarů uloženého v paletách do předsunutých postavení
POMSS prepositioned organizational materiel storage site dépôt de prépositionnement de matériel de dotation organique místo uložení předsunutého materiálu organických jednotek (předurčené k posílení)
PoP point of presence point de présence místo prezence, přístupový bod
POP performance-oriented packaging emballage performant balení podle účelu
POSA payments outstanding suspense account compte d'imputation provisoire ;
paiement en instance de régularisation
platby nevyřízených odročených účtů
POSS passive optical satellite surveillance; Note: POSS system. passif de surveillance optique des satellites ; Note : système POSS. pasivní optické družicové sledování (průzkum); Pozn.: systém POSS.
POSSUB possible submarine contact contact sous-marin possible pravděpodobný kontakt s ponorkou; pravděpodobný odraz od ponorky; pravděpodobně ponorka
POV privately-owned vehicle véhicule privé soukromé vozidlo
POW              (1) prisoner of war prisonnier de guerre /PG 2/ válečný zajatec
POW              (2) programme of work programme de travail /PDT/ pracovní program
POW/PRG Programme of Work Review Group Groupe d'examen du programme de travail Skupina pro hodnocení plánu práce (pracovního programu)
PP                  (1) paper play exercice fictif ;
jeu fictif
VŠC na mapách
PP                  (2) primary participant participant principal hlavní účastník
PPA                     (F) purchasing power parity /PPP 2/ parité de pouvoir d'achat parita kupní síly
PPBS planning, programming and budgeting system système de planification, de programmation et d'établissement du budget sytém plánování, programování a rozpočtování
PPI plan position indicator écran radar panoramique ; indicateur de gisement ; indicateur panoramique přehledový indikátor polohy
PPP                (1) (F) Partnership for Peace /PfP/ Partenariat pour la paix Partnerství pro mír
PPP                (2) purchasing power parity parité du pouvoir d'achat /PPA/ parita kupní síly
PPPI precision plan position indicator indicateur de gisement de précision přesný přehledový indikátor polohy
PPR programme progress review examen de l’état d’avancement d’un programme hodnocení (stavu) rozvoje programu
PPRB Project and Priority Review Board; Note: Military Budget Committe. Commission d'examen des projets et priorités ; Note : Comité du budget militaire. Rada pro hodnocení projektů a priorit; Pozn.: Výbor pro vojenský rozpočet.
PPS                (1) precise positioning service service de positionnement précis služba přesného určování polohy
PPS                (2) provisional project structure structure provisoire de projet prozatímní struktura projektu
PR                  (1) personnel recovery récupération de personnel úhrada (návratnost) personálu
PR                  (2) (F) reference point /RP/
Note: Target, site or land forces identification.
point de référence
Note : identification d’un objectif, d’un site ou de forces terrestres.
orientační (vztažný) bod
Poznámka:
pro stanovení cíle, místa nebo identifikace pozemních sil.
PRB Policy Review Board; Note: Financial. Commission d'examen de la politique ; Note : domaine financier. Rada/výbor pro kontrolu zásad; Pozn.: finanční oblast.
PrDSS                 (F) property with designated special status bien sous statut spécial désigné majetek se speciálně stanoveným statutem
PRE-EX pre-exercise pré-exercice před zahájením cvičení
Pre-IPC pre-initial planning conference conférence de planification pré-initiale konference k předběžnému plánování
PREO                  (F) joint intelligence preparation of the battlespace /JIPB/ préparation renseignement de l’espace opérationnel společná zpravodajská příprava bojiště
PREREADEX pre-readiness exercise exercice de préparation au combat cvičení zaměřené k přípravě na boj (cvičení po vyhlášení poplachu)
PRF pulse repetition frequency fréquence de répétition des impulsions frekvence opakování impulzů
PRH                     (F) helicopter reference point /HRP 1/ point de référence de l'hélicoptère orientační bod pro vrtulníky
PROBSUB probable submarine contact; PROSUB (deprecated) contact sous-marin probable ; PROSUB (déconseillé) pravděpodobný kontakt s ponorkou; pravděpodobný odraz od ponorky; pravděpodobně ponorka;
PROSUB (nevhodné)
PROCOL            (F) collective chemical, biological, radiological and nuclear protection
/COLPRO/
protection chimique, biologique, radiologique et nucléaire collective (privilégié)
protection nucléaire, radiologique, biologique et chimique collective (privilégié)
kolektivní chemická, biologická, radiologická a radiační ochrana
/COLPRO/
PROSUB deprecated; preferred: PROBSUB déconseillé ; privilégié : PROBSUB nevhodné; preferované: PROBSUB
PROTAC proposed tactical;
Note: Amendment message.
proposition de modification tactique ;
Note : message de proposition de modification tactique.
návrh taktických změn;
Pozn.: zpráva s doplňkem,
zpráva s návrhem taktických změn.
PR/PI public relations/public information relations publiques/information publique ;
presse-information
styk s veřejností / informování veřejnosti;
informace pro tisk
PRS                (1) passive receiver station station réceptrice passive stanice s pasivním přijímačem
PRS                (2) parachute recovery system système de récupération par parachute systém návratu pomocí padáku
PRT provincial reconstruction team équipe de reconstruction provinciale provinční rekonstrukční tým
PRTD                  (F) data link reference point /DLRP/ point de référence de transmission de données vztažný bod datového spoje
PS planning situation situation prévisionnelle předpokládaná situace
PSA                (1) (F) Stabilization and Association Process
/SAP 2/;
Note: European mission in Bosnia and
Herzegovina.
processus de stabilisation et d'association ; Note : mission européenne en Bosnie- Herzégovine. stabilizační a asociační proces (proces stabilizace a přidružení);
Pozn.: Evropská mise v Bosně a Hercegovině.
PSA                (2) provisional site acceptance réception provisoire du site /RPS/ ;
réception provisoire de la station /RPS/
souhlas s prozatímním stanovištěm (dočasným umístěním)
PSA                (3) provisional system acceptance réception provisoire du système souhlas s dočasným přijetím systému
PSBR public sector borrowing requirement besoin net de financement des administrations publiques požadavek na půjčku ve veřejném sektoru
PSC Political and Security Committee Comité politique et de sécurité /COPS/ Politický a bezpečnostní výbor
PSD POL storage depot dépôt de stockage de produits pétroliers sklad PHM
PSE                (1) PfP staff element élément d'état-major du PPP prvek štábu PfP
PSE                (2) project safety engineer ingénieur responsable de la sécurité du projet bezpečnostní architekt projektu
PSF peace support force force de soutien de la paix mírové síly;
síly na podporu míru
PSO                (1) peace support operation opération de soutien de la paix mírová operace
PSO                (2) primary strike objective premier objectif de frappe cíle prvního pořadí
PSP                      (F) predicted sonar range /PSR/ portée sonar prédite předpokládaný (předem stanovený) dosah sonaru
PSR predicted sonar range portée sonar prédite /PSP/ předpokládaný (předem stanovený) dosah sonaru
PSRA                   (F) special aerodrome pavement programme /SAPP/ programme spécial de revêtement d'aérodrome program pro speciální povrch přistávací dráhy
PSS pointing and stabilization system système de pointage et de stabilisation systém pro zamíření a stabilizaci
PST                      (F) tactical sonar range /TSR/ portée sonar tactique taktický dosah sonaru
PSTN public switched telephone network réseau téléphonique public commuté veřejná (přepojovaná/komutovaná) telefonní síť
PSVP pilot secure voice project projet pilote de cryptophonie zkušební projekt utajení telefonních hovorů
PsyOp PSYOPS (deprecated);
psychological operation
PSYOPS (déconseillé) ;
opération psychologique
PSYOPS (zastaralé);
psychologická operace
PSYOPS deprecated;
preferred abbreviation: PsyOp
déconseillé ;
abréviation privilégié : PsyOp
PSYOPS (zastaralé);
preferované: PsyOp
PSYWAR psychological warfare guerre psychologique psychologická válka
PT pipeline time délai d'acheminement ;
délai d'approvisionnement
doba pohotovosti k čerpání
PTA primary training activities activités d'entraînement de base činnost v rámci základního výcviku
PTBT Partial Test Ban Treaty; Note: Nuclear weapon tests. Traité sur l'interdiction partielle des essais ; Note : essais d'armes nucléaires. Smlouva o částečném zákazu zkoušek; Pozn.: zkoušek jaderných zbraní.
PTCE prone to capture and exploitation avec risque élevé de capture et d’exploitation vysoké riziko obsazení a využití
PTG                     (F) time of tension or war /TTW 1/ période de tension ou temps de guerre období napětí nebo války
PTO               (1) prevents take-off empêche le décollage zabránění vzletu/preventivní vzlet
PTO               (2) public telecommunications operator opérateur de réseau public de télécommunications operátor veřejné telefonní sítě
PTSD post-traumatic stress disorder syndrome de stress post-traumatique zdravotní porucha jako následek stresové situace
PTW precision targeting workstation poste de travail pour la désignation d’objectifs de précision pracoviště pro přesný targeting (~ zjišťování a přidělování cílů)
PU participating unit unité participante /UP/ účastnická jednotka
PUC person under control personne sous contrôle osoba pod kontrolou
PVO private volunteer organization organisation bénévole soukromá organizace (dobrovolníků)
PVST port visit escale; visite de port zakotvení, zastávka (mezipřistání)
PWC principal warfare commander commandant principal de lutte vrchní (nejvyšší) velitel v boji (ve válce)
PWG permanent working group groupe de travail permanent stálá pracovní skupina
PWHQ primary war headquarters;
main war headquarters /MWHQ/
quartier général de guerre principal /QGGP/ nejvyšší válečné velitelství
PWP Partnership work plan; Partnership work programme plan de travail du Partenariat ;
programme de travail du Partenariat
pracovní plán pro Partnerství;
pracovní program pro Partnerství
PWRS prepositioned war reserve stocks stocks de réserves de guerre prépositionnés předsunuté sklady záložního materiálu pro případ války
PXD post-exercise discussion débat postérieur à l'exercice rozbor cvičení
PXE post-exercise evaluation évaluation postérieure à l'exercice hodnocení po ukončení cvičení
PXR post-exercise report compte rendu postérieur à l'exercice hlášení o průběhu cvičení
PZ                  (1) pick-up zone zone d'enlèvement ; Note : logistique. prostor převzetí (vyzvednutí);
Pozn.: logistika.
PZ                  (2) pick-up zone zone de ramassage ; Note : personnel. prostor vyzvednutí (nástupu);
Pozn.: personál.
PZ                  (3) (F) ground zero /GZ/;
surface zero /SZ 1/ (admitted)
point zéro ;
surface zéro /SZ 2/ (toléré)
epicentrum
PZCO pick-up zone control officer officier contrôleur de zone d’enlèvement
Note : matériel.
officier contrôleur de zone de ramassage
Note : personnel.
řídící důstojník pro oblast vyzvednutí (výzbroje a techniky nebo osob)