ZKRATKA ANGLICKÝ TERMÍN FRANCOUZSKÝ TERMÍN ČESKÝ TERMÍN
QA quality assurance assurance de la qualité /AQ 2/ ověřování jakosti
Q&A Questions and Answers questions et réponses otázky a odpovědi
QAT qualification approval test essai d'homologation kvalifikační test ke schválení
QG (F) headquarters /HQ/ quartier général velitelství (štáb velitelství) /HQ/
QG CRR– FR (F) Headquarters Rapid Reaction
Corps – France /HQ RRC – FR/
Quartier général du Corps de réaction rapide – France Velitelství sboru rychlé reakce – Francie
QG de l’ARRC             (F) Headquarters Allied Rapid
Reaction Corps /HQ ARRC/
Quartier général du Corps de réaction rapide allié Velitelství spojeneckého sboru rychlé reakce
QG de la NAMSA        (F) NATO Maintenance and Supply
Agency Headquarters
/NAMSA HQ/
Quartier général de l’Agence OTAN d'entretien et d'approvisionnement Velitelství Agentury NATO pro technické zabezpečení a zásobování
QG de l’Eurocorps     (F) Headquarters European Rapid
Reaction Corps /HQ Eurocorps/
Quartier général du Corps de réaction rapide européen Velitelství evropského sboru rychlé reakce
QG du SACT                 (F) Headquarters Supreme Allied Commander Transformation
/HQ SACT/
Quartier général du Commandant suprême allié
Transformation /HQ SACT/
Velitelství vrchního spojeneckého velitele pro transformaci
QG MNC NE                (F) Headquarters Multinational Corps, North-East /HQ MNC NE/ Quartier général du Corps multinational Nord- Est Velitelství mnohonárodního sboru rychlé reakce, severovýchod
QG NDC – GR             (F) Headquarters NATO Deployable
Corps, Greece /HQ NDC – GR/
Quartier général du Corps de déploiement de l’OTAN – Grèce Velitelství sboru nasazení NATO – Řecko /HQ NRDC – GR/
QG NRDC – GNL       (F) Headquarters NATO Rapid Deployable Corps,
Germany- Netherlands /QG NRDC – GNL/
Quartier général du Corps de déploiement rapide de l’OTAN – Allemagne et Pays-Bas Velitelství sboru rychlého nasazení NATO – Německo-Holandsko /QG NRDC – GNL/
QG NRDC – IT            (F) Headquarters NATO Rapid Deployable Corps,
+E34Italy /HQ NRDC – IT/
Quartier général du Corps de déploiement rapide de l’OTAN – Italie Velitelství sboru rychlého nasazení NATO – Itálie
/HQ NRDC – IT/
QG NRDC – SP           (F) Headquarters NATO Rapid Deployable Corps,
Spain /HQ NRDC – SP/
Quartier général du Corps de déploiement rapide de l’OTAN – Espagne Velitelství sboru rychlého nasazení NATO – Španělsko /HQ NRDC – SP/
QG NRDC – TU          (F) Headquarters NATO Rapid Deployable Corps,
Turkey /HQ NRDC – TU/
Quartier général du Corps de déploiement rapide de l’OTAN – Turquie Velitelství sboru rychlého nasazení NATO – Turecko /HQ NRDC – TU/
QG SFN                        (F) admitted; preferred: QG STRIKFORNATO toléré ; privilégié : QG STRIKFORNATO tolerované; preferované: QG STRIKFORNATO
QG STRIKFORNATO  (F) Headquarters Striking Force NATO
/HQ STRIKFORNATO/; QG SFN (admitted)
Quartier général de la Force d’intervention de l’OTAN ;
QG SFN (toléré)
Velitelství úderných sil NATO
/HQ STRIKFORNATO/; QG SFN (tolerované)
QGCA                           (F) advanced control headquarters /ACHQ/ quartier général de contrôle avancé předsunuté velitelství
QGG                             (F) war headquarters /WHQ/ quartier général de guerre válečné velitelství
QGGF                          (F) static war headquarters /SWHQ/ quartier général de guerre fixe stacionární válečné velitelství
QGGFR                       (F) static alternate war headquarters /SAWHQ/ quartier général de guerre fixe de rechange stacionární záložní válečné velitelství
QGGM                  (1) (F) maritime war headquarters /MWHQ 2/ quartier général de guerre maritime válečné námořní velitelství
QGGM                  (2) (F) mobile war headquarters /MWHQ
3/
quartier général de guerre mobile mobilní válečné velitelství (pohyblivé ~)
QGGP                   (F) main war headquarters /MWHQ 1/;
primary war headquarters /PWHQ/
quartier général de guerre principal hlavní válečné velitelství
QGGPI                  (F) joint primary war headquarters /JPWHQ/ quartier général de guerre principal interarmées nejvyšší společné válečné velitelství
QGGR                   (F) alternate war headquarters /AWHQ/ quartier général de guerre de rechange záložní válečné velitelství
QGP                      (F) peace headquarters /PHQ/ quartier général du temps de paix mírové velitelství
QIP quadrilateral interoperability programme programme quadrilatéral d'interopérabilité čtyřstranný program interoperability
QMR qualitative military requirement besoin militaire qualitatif vojenské požadavky na jakost
QOS quality of service qualité de service kvalita služeb
QPCU                    (F) civil emergency planning questionnaire /CEPQ/ questionnaire des plans civils d'urgence dotazník civilního nouzového plánování
QRA(I) quick reaction alert (interceptors) alerte de réaction rapide (interception) QRA (I)
pohotovost k okamžitému vzletu (přepadové stíhací letouny)
QRF quick reaction force force de réaction rapide ;
force d'intervention rapide (toléré) ; Note : FRA.
síly rychlé reakce (rychlého nasazení)
QRO                      (1) quick reaction option option de réaction rapide volba rychlé reakce
QRO                      (2) quick response option option de réponse rapide volba rychlé odvety
QRS quick reference system système de référence rapide systém rychlé orientace
QRT quick reaction team équipe de réaction rapide ;
équipe d’intervention rapide (toléré)
skupina rychlé reakce;
skupina rychlého zásahu
QSP quick-start package module de mise en train rapide modul pro rychlé nastartování
QUARTET quick and ready to encrypt test terminal terminal d'essai de chiffrement rapide et prêt terminál ke zkoušení rychlosti a připravenosti k šifrování;
terminál ke zkoušení rychlosti šifrování a připravenosti