ZKRATKA ANGLICKÝ TERMÍN FRANCOUZSKÝ TERMÍN ČESKÝ TERMÍN
R2P2 rapid response planning process processus de planification des réponses rapides postup plánování rychlé odvety
RA                  (1) rear area zone arrière týlový prostor
RA                  (2) reinforced alert alerte renforcée zvýšený poplach
RAAMS remote anti-armour mine system système de mines antiblindage à distance systém minování protitankovými minami na dálku
RAAP rapid application of air power emploi rapide de la puissance aérienne rychlé nasazení vzdušných síl
RAC regional air commander commandant régional des forces aériennes velitel regionálních vzdušných sil
RACA regional airspace control authority autorité de contrôle de l'espace aérien régional regionální orgán řízení vzdušného prostoru
RACE rapid off-line crypto equipment matériel de chiffrement rapide hors ligne samostatné šifrovací zařízení (nezapojené v síti)
racon radar beacon balise radar radiolokační maják
RACP regional airspace control plan plan régional de contrôle de l'espace aérien plán řízení regionálního vzdušného prostoru
RAD radiation absorbed dose dose de radiations absorbée obdržená dávka radiace ((absorbovaná) dávka ozáření)
RADC regional air defence commander commandant régional de défense aérienne velitel regionální PVO
RADHAZ radiation hazards dangers des rayonnements
dangers de rayonnements radio et radar
radiační nebezpečí (působením radioaktivního záření)
RADIAC radioactivity detection, indication and computation détection, indication et calcul de la radioactivité zjištění, určení rozsahu zamoření a výpočet přípustné dávky ozáření
RADINT radar intelligence renseignement radar RL průzkum
RAF resource allocation figure montant de la dotation ;
montant des ressources à affecter
schéma přidělení prostředků (zdrojů)
RALCC regional airlift coordination centre centre régional de coordination des transports aériens středisko pro koordinaci regionální vzdušné přepravy
RAM              (1) radar absorbent material matériau non réflecteur materiál pohlcující paprsky (vyzařování) radiolokátoru
RAM              (2) (F) replenishment at sea /RAS 1/ ravitaillement à la mer zásobování na moři
R&M reliability and maintainability fiabilité et maintenabilité bezporuchovost a udržovatelnost
RAMCC regional air movement coordination centre centre régional de coordination des mouvements aériens středisko pro koordinaci regionálních vzdušných přesunů
RAMPS rapid message preparation system système de préparation rapide des messages systém pro rychlou přípravu hlášení
RAN regional air navigation navigation aérienne régionale navigace letectva v regionu
R&D research and development recherche et développement /R-D/ výzkum a vývoj
R and I recognition and identification; Note: Radar. repérage et identification ; Note : radar. rozpoznání a identifikace; Pozn.: radiolokátor.
R&R repair and recovery réparation et récupération oprava a obnova (vyproštění)
R&S reconnaissance and surveillance reconnaissance et surveillance průzkum a sledování
RAOC obsolete; preferred: AOC 1 désuet; privilégié : AOC 1 zastaralé; preferované: AOC 1
RAP               (1) recognized air picture situation aérienne générale rozpoznaný letecký snímek
RAP               (2) reliable acoustic path chemin acoustique sûr spolehlivá (zaručená) akustická dráha
RAPC deprecated; preferred: RPC 1 déconseillé ; privilégié : RPC 1 nevhodné; preferované: RPC 1
RAPCON radar approach control contrôle d'approche radar řízení přiblížení pomocí radiolokátoru; přibližovací radiolkátor (radiolokátor pro řízení přiblížení)
RAS               (1) /UR/ (admitted); UNREP (admitted); replenishment at sea;
underway replenishment (admitted)
UR (toléré) ; UNREP (toléré) ;
ravitaillement à la mer /RAM
2/ ;
zásobování na moři (během plavby);
RAS               (2) (F) nothing to report /NTR/ rien à signaler nic se nestalo;
bez hlášení
RASCC regional airspace surveillance coordination centre centre régional de coordination de la surveillance de l'espace aérien regionální koordinační středisko NATO pro sledování vzdušného prostoru
RASIT                 (F) gap-filling surveillance radar radar de couverture de surveillance radiolokátor pro doplňkové sledování (průzkum)
RASP recognized air-surface picture situation générale air-surface vyhodnocená vzdušná a pozemní situace
RASREQ replenishment-at-sea request demande de ravitaillement à la mer požadavek na doplnění na moři
RAT               (1) ram air turbine turbine à air dynamique /TAD 3/ letecký náporový motor s charakteristikami RAM (spolehlivost, technická pohotovost, ošetřování)
RAT               (2) rocket-assisted torpedo torpille à fusée de démarrage ;
torpille à fusée de propulsion
torpédo s raketovým motorem
RATAC               (F) field artillery fire-control radar tir d'artillerie de campagne radiolokátor pro řízení palby dělostřelectva
RATT radioteletype radiotéléimprimeur radiodálnopis
RB reach-back recours aux ressources non déployées použití nenasazených zdrojů/prostředků;
zabezpečení pomocí součástí, které najsou nasazeny
RBO radio beacon omnidirectional radiophare omnidirectionnel /RPO/ všesměrový rádiový maják
RC                  (1) reception centre centre d’accueil přijímací středisko
RC                  (2) reduced charge charge réduite redukovaná nálož (náplň)
RC                  (3)(F) armoured regiment; Note: GBR;
tank battalion; Note: USA;
tank regiment;
Note: GBR
régiment de chars tankový pluk (prapor)
RC                  (4) regional conflict conflit régional regionální konflikt
RC                  (5) repair coordinator coordonnateur de réparation koordinátor opravy
RC                  (6) required capability capacité requise požadovaná schopnost
RCC               (1) regional control centre centre de contrôle régional regionální středisko řízení
RCC               (2) rescue coordination centre centre de coordination du sauvetage ;
poste de commandement de coordination du sauvetage
koordinační středisko záchranné služby
RCIED radio-controlled improvised explosive device;
remotely controlled improvised explosive device (deprecated);
engin explosif improvisé radiocommandé
(privilégié) ;
dispositif explosif de circonstance radiocommandé
(toléré)
rádiem ovládané improvizované výbušné zařízení;
dálkově ovládané improvizované výbušné zařízení
RCM radar countermeasures; contre-mesures radar /CMR 3/ opatření proti činnosti radiolokátorů
RCP recognized commercial vessel picture situation générale des navires de commerce vyhodnocená (všeobecná) situace obchodních lodí
RCS               (1) radar cross-section surface équivalente radar /SER/ radiolokační profil (účinná odrazová plocha)
RCS               (2) regional control of shipping contrôle régional de la navigation commerciale řízení regionální námořní přepravy
RCZ rear combat zone zone arrière de combat týlový prostor bojové činnosti (týlová část bojové zóny)
RD                       (F) final acceptance /FA 2/ réception définitive ;
recette définitive
konečná přejímka
R-D                      (F) research and development /R&D/ recherche et développement výzkum a vývoj
RD&P research, development and production; RDP 2 (admitted) recherche, développement et production ; RDP 2 (toléré) výzkum, vývoj a výroba; RDP 2 (tolerované)
RDBMS relational database management system système de gestion de base de données relationnelle /SGBDR/ systém řízení relační databáze
RDD               (1) radiological dispersal device engin de dispersion radiologique zařízení rozptylující radiologický materiál
RDD               (2) required delivery date date de livraison requise požadované datum dodání
RDF               (1) radio direction finding radiogoniométrie rádiové zaměřování, (určování směru na rádiový zdroj)
RDF               (2) rapid deployment force force de déploiement rapide síly rychlého nasazení (zasazení/rozvinutí)
RDGM                (F) military geographic information and documentation /MGID/ renseignements et documentation géographiques militaires vojenskogeografické informace a dokumentace
RDP               (1) rapid deployment patrol patrouille de déploiement rapide pohotovostní hlídka
RDP               (2) admitted; preferred: RD&P toléré ; privilégié : RD&P tolerované; preferované: RD&P
RDT&E research, development, testing and evaluation recherche, développement, essais et évaluation výzkum, vývoj, zkoušení (testování) a hodnocení
RDV rendezvous point
(preferred RV (2)); deprecared R/V)
point de regroupement ; rendez-vous (toléré) privilégié : RDV místo přeskupení
RV (2) (preferované),  R/V (nevhodné)
REA rapid environmental assessment évaluation rapide de l'environnement rychlé vyhodnocení prostředí
REC radio-electronic combat combat radioélectronique elektronický boj (EB)
RECCE reconnaissance; RECON (deprecated) reconnaissance /RECO/ ; RECON (déconseillé) průzkum;
RECON (nevhodné)
RECCEXREP reconnaissance exploitation report compte rendu d'exploitation de reconnaissance hlášení výsledků průzkumu
RECF receiving force force d'accueil zásobované síly
RECO                 (F) reconnaissance /RECCE/ reconnaissance průzkum
RECON deprecated; preferred: RECCE déconseillé ; privilégié : RECO nevhodné; preferované: RECCE
RECONEX reconnaissance exercise exercice de reconnaissance průzkumné cvičení
RECS radio-electronic combat support appui au combat radioélectronique bojová podpora EB
RECSHIP receiving ship bâtiment ravitaillé zásobovaná loď
RECSTA receiving station station réceptrice přijímající místo, zásobovací místo, přijímací stanice
Regt regiment régiment pluk
Rel. releasable communicable zveřejnitelný, sdělitelný
RELSAT relay satellite satellite relais retranslační družice
REMACT remedial action action corrective ;
mesure corrective
nápravná opatření
Rens.                    (F) intelligence /Int/ renseignement zpravodajství; zpravodajská informace; zpravodajská činnost
REP               (1) radio-electronic protection protection radioélectronique elektronická ochrana
REP               (2) recognized environmental picture situation générale de l’environnement přehled o všeobecné situaci
REP               (3) report;
Note: A suffix used in compound terms, as in LOGSUMREP.
compte rendu ;
Note : suffixe utilisé dans les termes composés ;
par exemple LOGSUMREP.
hlášení;
Pozn.: přípona používaná ve složených termínech, např. LOGSUMREP.
RE/RE reinforcement/resupply; Note: Shipping. renforcement/réapprovisionnement ; Note : navigation commerciale. posílení/doplnění;
Pozn.: námořní obchodní přeprava.
RES                (1) radar environment simulation simulation de l'environnement radar simulace prostředí pomocí radiolokátoru
RES                (2) radiation exposure state condition d'exposition aux radiations stupeň ozáření (stav)
RESCAP rescue combat air patrol patrouille de combat de sauvetage záchranná bojová letecká hlídka
RESCO               (F) combat search and rescue /CSAR 1/ recherche et sauvetage de combat pátrání a záchrana v boji
RESCORT rescue escort escorte de sauvetage záchranný doprovod
REV                     (F) air-to-air refuelling /AAR 3/ ravitaillement en vol doplňování paliva za letu
REW(S) radio electronic warfare (service) (service de) guerre radioélectronique elektronický boj (služba)
RF                  (1) radar frequency
Note: e.g. RF guided missile.
fréquence radar
Note : p. ex. missile à guidage RF.
radiolokační kmitočet
Poznámka: např. radiolokační kmitočet řízených střel.
RF                  (2) radio frequency radiofréquence
fréquence radioélectrique
kmitočet radiostanice
RF                  (3) reaction force force de réaction síly reagování (reakce)
RF(A) reaction force (air) force aérienne de réaction síly reagování (vzdušné)
RF(A)S reaction forces (air) staff état-major des forces aériennes de réaction štáb (vzdušných) sil reagování
RFA               (1) request for assistance demande d’assistance žádost o pomoc (vyžádání pomoci)
RFA               (2) restricted fire area zone de tir restreint prostor se zákazem vedení palby
RFAF Russian Federation Air Force armée de l'air de la Fédération de Russie vzdušné síly Ruské federace
RFB request for bids; call for bids /CFB/; invitation for bids /IFB/; request for proposals /RFP/ appel d'offres /AO 2/ výzva k podání nabídek
RFF request for forces demande de forces vyžádání sil
RFG revalidated force goal objectif de forces revalidé přehodnocený cíl výstavby
RFHQ reaction force headquarters quartier général des forces de réaction velitelství sil reagování (reakce)
RFI                (1) radio-frequency interference interférence sur les fréquences radioélectriques interference rádiových frekvencí (rušení)
RFI                (2) request for information; Note: Intelligence. demande d'information ; Note : renseignement. žádost o informace; Pozn.: zpravodajské.
RFIMS request for information management system système de gestion des demandes d’information systém řízení (správy) požadavků na informace
RFL               (1) restrictive fire line ligne de tir restreint čára omezující palby
RFL               (2) restricted frequency list liste des fréquences restreintes seznam zakázaných frekvencí
RFO                     (F) NATO Financial Regulations /NFR/ Règlement financier de l'OTAN předpisy pro finanční zabezpečení NATO
RFOM restriction on freedom of movement entraves à la liberté de circulation ;
entraves à la liberté de mouvement
omezení volnosti pohybu (přesunu)
RFP request for proposals; call for bids /CFB/; invitation for bids /IFB/; request for bids /RFB/ appel d'offres /AO 2/ výzva k podání nabídek
RFQ request for quotation demande de prix výzva k podání cenové nabídky;
vyžádání cenové nabídky
RFW radio frequency weapon arme à radiofréquences vysokofrekvenční impulzní zbraň
RGP recognized ground picture situation terrestre générale všeobecná pozemní situace
RGS               (1) range gate stealing voleur de fenêtre de télémétrie ochrana vstupu do prostoru střelnice
RGS               (2) remote ground sensor capteur au sol éloigné dálkově ovládaný pozemní senzor
RH radar head tête radar anténa radiolokátoru
RHAW radar homing and warning ralliement et alerte radar radiolokační navádění a výstraha
RHIB rigid-hull inflatable boat embarcation gonflable à coque rigide nafukovací člun s pevným trupem
R-Hour hour at which retaliation is authorized heure à laquelle la riposte est autorisée doba, kdy je možné provést odvetnou akci (hodina odplaty)
RHQ rear headquarters quartier général de l'arrière týlové velitelství
RI routing indicator indicateur d'acheminement ;
indicateur de routage
ukazatel směru
RIB Resource Integration Board;
Note: Military Budget Committee.
Commission d'intégration des ressources ; Note : Comité du budget militaire. Komise pro integraci zdrojů (prostředků); Pozn.: Výbor pro vojenský rozpočet.
RIC repatriation information centre centre d'information sur le rapatriement informační středisko pro návrat zajatců (pro repatriaci)
RIP                (1) radar improvement plan plan d'amélioration des radars plán na zdokonalování radiolokátorů
RIP                (2) relief in place relève sur position ;
relève sur place (toléré)
vystřídání v postaveních
RIP                (3) Rolling Interoperability Programme Programme d'interopérabilité à horizon glissant cyklický (průběžně doplňovaný) program interoperability
RIPL reconnaissance indication planning line ligne de planification des indices de reconnaissance čára plánované hloubky průzkumu
RIR repatriation information report compte rendu d'information sur le rapatriement hlášení o návratu zajatců (o repatriaci)
RIS radar integration system système d'intégration des radars systém pro integraci (propojení) radiolokátorů
RISTA (deprecated) ;
preferred: ISTAR
(déconseillé) ;
privilégiée : ISTAR
RISTA
preferované: ISTAR
RIW reliability improvement warranty garantie d'amélioration de la fiabilité zajištění zvýšené spolehlivosti
R/L rocket launcher lance-roquettes odpalovací zařízení
RLE                     (F) local area network /LAN/ réseau local d'entreprise lokální počítačová síť
RLS                     (F) emergency position-indicating radio beacon /EPIRB/ radiobalise de localisation des sinistres elektronický nouzový radiomaják pro určení polohy;
radiomaják pro určení polohy v případě nouze
RLT regimental landing team groupe régimentaire de débarquement plukovní vyloďovací skupina
RM restriction of movement; ROM (obsolete) entrave à la liberté de circulation ; entrave à la liberté de mouvement ; ROM (désuet) zákaz pohybu (přesunů); ROM (zastaralé)
RMA              (1) reliability, maintainability, availability fiabilité, maintenabilité, disponibilité bezporuchovost, udržovatelnost, technická pohotovost
RMA              (2) Revolution in Military Affairs Révolution dans les affaires militaires revoluce ve vojenství
RMC rescue mission commander chef de mission de sauvetage velitel záchranné a vyprošťovací operace
RMF ready manoeuvre force force de manoeuvre prête à l'action manévrující síly, připravené k zasazení (k akci)
RMN                   (F) national military representative
/NMR 1/
représentant militaire national vojenský představitel státu (vojenský přidělenec)
RMO route management organization; Note: Maritime routes. organisme de gestion des routes ; Note : routes maritimes. organizace pro správu (řízení) tras;
Pozn.: námořních tras.
RMP recognized maritime picture situation maritime générale ;
situation maritime renseignée
vyhodnocená (všeobecná) situace na moři
RN receiving nation pays d’accueil ;
pays destinataire
přijímající země (stát)
RNCS regional naval control of shipping contrôle naval régional de la navigation commerciale regionální řízení námořní přepravy (obchodní)
RNIS                   (F) integrated services digital network
/ISDN/
réseau numérique à intégration de services digitální síť integrovaných služeb
ROA radius of action rayon d'action akční rádius
ROD              (1) rate of descent vitesse verticale de descente vertikální složka rychlosti klesání
ROD              (2) record of decisions compte rendu de décisions záznam rozhodnutí (usnesení)
ROD              (3) report of deficiency rapport de non-conformité zpráva o nedostatcích
ROE rules of engagement règles d'engagement pravidla vedení bojové činnosti;
(mimo válečnou situaci, mírové mise: pravidla použití síly)
ROEM                 (F) signals intelligence /SIGINT/ renseignement d'origine électromagnétique radiotechnický průzkum
ROEREQ rule-of-engagement request demande de règles d'engagement požadavek na pravidla použití sil
ROHUM             (F) admitted; preferred: HUMINT toléré ; privilégié : HUMINT tolerované; preferované: HUMINT
ROM obsolete; preferred: RM désuet; privilégié : RM zastaralé; preferované: RM
ROR range-only radar radar de télémétrie radiolokátor pro měření dálky (dálkoměr)
RO/RO deprecated; preferred: ro-ro déconseillé ; privilégié : ro-ro nevhodné; preferované: ro-ro
ro-ro roll on roll off; RO/RO (deprecated) roulier ;
RO/RO (déconseillé)
horizontální nakládka a vykládka (přímý nájezd a výjezd)
RORSAT radar ocean reconnaissance satellite satellite radar de reconnaissance océanique družice pro radiolokační průzkum oceánů
ROS report of survey;
Note: Budget and finance.
procès-verbal de vérification ;
rapport d'expertise ;
Note : budget et finances.
hlášení o zjištění;
škodní protokol (znalecký nález); Pozn.: rozpočet a finance.
ROSS Russian ocean surveillance system système russe de surveillance océanique ruský systém pro sledování oceánského prostoru
ROT rotational;
Note: A type of NATO post.
tournant ;
Note : type de poste OTAN.
rotační;
Pozn.: Označení vojenského systemizovaného místa v NATO.
ROV remotely operated vehicle drone ;
véhicule télécommandé
dálkově ovládaný prostředek
ROZ restricted operating zone zone d'opérations réglementée vyhrazený operační prostor (prostor pro činnost)
RP                  (1) (F) provisional acceptance réception/recette provisoire dočasné přijetí (souhlas)
RP                  (2) reference point
Note: Target, site or land forces identification.
point de référence /PR/
Note : identification d’un objectif, d’un site ou de forces terrestres.
orientační (vztažný) bod
Poznámka:
pro stanovení cíle, místa nebo identifikace pozemních sil.
RP                  (3) release point point de dislocation ;
Note : mouvements terrestres.
rozchodiště;
Pozn.: pozemní přesuny.
RP                  (4) release point point de largage ;
Note : transport aérien.
místo shozu;
Pozn.: vzdušná přeprava.
RP                  (5) reporting post poste de détection stanoviště uvědomování (hláska)
RP                  (3) rocket projectile fusée à tête inerte střela s pomocným raketovým motorem
RPC               (1) recognized air picture production centre; RAPC (deprecated) centre de production de la situation aérienne générale ;
RAPC (déconseillé)
středisko pro vytváření přehledu o všeobecné vzdušné situaci;
RAPC (nevhodné)
RPC               (2) (F) Civilian Personnel Regulations /CPR/ Règlement du personnel civil pracovněprávní předpisy pro občanské zaměstnance
RPCO                  (F) NATO Civilian Personnel Regulations
/NCPR/
Règlement du personnel civil de l'OTAN pracovněprávní předpisy pro občanské zaměstnance NATO
RPG               (1) Regional Planning Group;
Note: RPG is comprised of United
States and Canada.
Groupe stratégique régional ;
Note : le RPG comprend les États-Unis et le
Canada.
Regionální (strategická) plánovací skupina; Pozn.: tvořena USA a Kanadou.
RPG               (2) regional planning guide guide de planification régionale regionální směrnice pro plánování
RPO                     (F) radio beacon omnidirectional /RBO/ radiophare omnidirectionnel všesměrový rádiový maják
RPOD rail point of debarkation
rail port of disembarkation (admitted)
port de débarquement ferroviaire vykládací místo na železnici
RPP regional priority plan plan de priorité régional plán regionálních priorit
RPS                     (F) provisional site acceptance /PSA 2/ réception provisoire de la station ; Note : radar.
réception provisoire du site
souhlas s dočasným umístěním
RPV remotely piloted vehicle véhicule téléguidé dálkově řízený prostředek
RR regional reinforcement renforcement régional regionální posílení
RRF rapid reaction force force de réaction rapide síly rychlé reakce
RRH remote radar head tête radar distante ;
tête radar éloignée
dálkově řízená anténa radiolokátoru
RRL radio- relay link radio-relay system
Note: According to the AComP-01(B), "radio-relay system" is the preferred term but does not have an abbreviation.
liaison hertzienne radioreléové spojení;
radioreléový systém;
Poznámka: Podle AComP-01(B) je „radioreléový systém“ preferovaným termínem, avšak pro něj dosud neexistuje zkratka.
RRP rapid reinforcement plan plan de renforcement rapide plán na rychlé posílení
RRR rapid runway repair réparation rapide des pistes rychlá oprava vzletové a přistávací dráhy
RRTF return and reconstruction task force groupe pour la reconstruction et le retour skupina pro zajištění návratu a obnovy
RS                  (1) (F) southern region /SR 2/ région sud jižní region
RS                  (2) requirements statement énoncé des besoins ;
expression des besoins
stanovení požadavků
RS                  (3) role specialization soutien spécialisé specializace na úlohu (~ roli, ~ určité zabezpečení)
RSA rear support area zone de soutien arrière týlový zabezpečovací prostor
RSB regional shipping board bureau régional des transports maritimes regionální úřad pro (regionální) námořní přepravu
RSC               (1) rear support command;
Note: “Rear area …” implied.
commandement du soutien arrière ;
Note : sous entendu « … soutien de la zone arrière ».
týlové velitelství;
Pozn.: myslí se „…zabezpečení týlu“.
RSC               (2) reinforcement support category catégorie « soutien du renforcement » kategorie “zesíleného zabezpečení”
RSCC            (1) rear support coordination centre centre de coordination du soutien arrière koordinační středisko týlového zabezpečení
RSCC            (2) refugee support coordination centre centre de coordination du soutien aux réfugiés koordinační středisko zabezpečení uprchlíků
RSFTA                (F) aeronautical fixed telecommunication network /AFTN/ réseau du service fixe de télécommunications aéronautiques letecká pevná telekomunikační síť
RSG               (1) rear support group groupe de soutien arrière týlová zabezpečovací skupina
RSG               (2) Research Study Group; Note: CNAD. Groupe d'étude pour la recherche ; Note : CDNA. Studijní výzkumná skupina; Pozn.: CNAD.
RSI radiation status indicator lettre de régime d'émissions indikátor stavu zamoření (úrovně radiace)
RSM                    (F) maritime safety information /MSI1/ renseignements sur la sécurité maritime informace o námořní bezpečnosti
RSN role specialist nation pays prestataire spécialisé stát specializovaný na určitou úlohu (roli)
RSOI reception, staging, onward movement and integration réception, regroupement, acheminement vers l’avant et intégration příjem, soustředění, odeslání a integrace
RSOM reception, staging and onward movement réception, regroupement, acheminement vers l’avant příjem, soustředění a odeslání
RSP                (1) recognized surface picture situation générale de surface vyhodnocená (všeobecná) námořní situace
RSP                (2) render safe procedure;
rendering safe procedure
procédé de neutralisation postup neutralizace (postupné uvedení do bezpečného stavu)
RSPL recommended spare parts list liste de pièces de rechange recommandées seznam doporučených náhradních dílů
RSR required supply rate taux de ravitaillement requis požadovaná dávka k doplnění
RSS                      (F) ground surveillance radar /GSR 2/ radar de surveillance au sol pozemní přehledový radiolokátor, radiolokátor pozemního průzkumu, ~ pro sledování pozemní situace
RSTA STAR (deprecated) ;
reconnaissance, surveillance and target acquisition;
surveillance, target acquisition and reconnaissance (deprecated)
STAR (déconseillé ) ;
reconnaissance, surveillance et acquisition d'objectif ;
surveillance, acquisition d’objectif et reconnaissance (déconseillé)
průzkum, sledování a zjišťování cílů
RSUE                  (F) European Union Special
Representative /EUSR/
Représentant spécial de l’Union européenne Zvláštní představitel Evropské unie
R/T radiotelephony radiotéléphonie radiotelefonie
RTA Research and Technology Agency Agence pour la recherche et de technologie Agentura pro výzkum a technologie
RTB Research and Technology Board Comité pour la recherche et la technologie Rada (výbor) pro výzkum a technologie
RTC               (1) reduced tactical COMPLAN plan de transmissions tactiques restreint redukovaný (omezený) plán taktického spojení
RTC               (2) reserve and training command commandement des forces de réserve et de l'entraînement velitelství pro zálohy a výcvik
RTL rolling target list liste d'objectifs évolutive průběžný seznam cílů
RTN regional telecommunications network réseau régional de télécommunications regionální telekomunikační síť
RTNC returned to national control retour sous contrôle national návrat pod orgány velení svého státu
RTO Research and Technology Organization Organisation pour la recherche et la technologie Organizace pro výzkum a technologie
RTS radar tracking station station de poursuite radar přehledový radiolokátor
RV                  (1) re-entry vehicle corps de rentrée hlavice (návratová část nosiče)
RV                  (2) rendezvous point
deprecated: R/V; preferred: RV (2)
point de regroupement rendez-vous (toléré) déconseillé ; privilégié : RDV místo přeskupení
nevhodné R/V; preferované: RV (2)
R/V (deprecated);
RV 2 (preferred)
RV 2 (privilégie) R/V (nevhodné);
RV 2 (preferované)
RVR runway visual range portée visuelle de piste vizuální dohlednost na vzletové a přistávací dráze
RW rotary wing (à) voilure tournante rotor (rotující křídlo)
RWP real world parameter paramètre de la situation réelle charakteristika reálné situace
RWR radar warning receiver récepteur d'alerte radar radiolokační výstražný přijímač
RX receiver récepteur přijímač
RY recovery zone zone de récupération zóna obnovení