ZKRATKA ANGLICKÝ TERMÍN FRANCOUZSKÝ TERMÍN ČESKÝ TERMÍN
SA                  (1) security authority autorité en matière de sécurité bezpečnostní orgán (důstojník)
SA                  (2) selective availability disponibilité sélective výběrová dosažitelnost (dostupnost, pohotovost)
SA                  (3) situational awareness connaissance de la situation;
perception de la situation (déconseillé)
přehled o situaci
SA                  (4) small arms armes de petit calibre ruční zbraně (zbraně malé ráže)
SA                  (5) special assignment mission spéciale speciální poslání (úkol, mise), zvláštní určení
SA                  (6) staging area zone d'étape prostor soustředění (shromaždiště)
SA                  (7) surface-to-air surface-air povrch-vzduch;
země-vzduch
S/A deprecated; preferred: SA 3 déconseillé ; privilégié : SA 3 nevhodné; preferované: SA 3
SA(N) surface-to-air missile; Note: Navy. missile surface-air ; Note : marine. řízená střela povrch-vzduch; (~ hladina-vzduch ~)
Pozn.: VojN.
SAA               (1) security accreditation authority autorité d'homologation de sécurité orgán pro ověřování bezpečnosti
SAA               (2) small arms ammunition munitions d'armes de petit calibre munice pro ruční zbraně (pro zbraně malé ráže)
SAA               (3) submarine action area zone d'action de sous-marins prostor činnosti ponorek (operační prostor ponorek)
SAAFR standard use army aircraft flight route itinéraire de vol standard des aéronefs des forces terrestres letová cesta pro standardní použití letadly vojskového letectva
SAAWC sector anti-air warfare coordinator coordonnateur de secteur de lutte antiaérienne koordinátor sektoru PVO
SAC               (1) scene-of-action commander
Note: Antisubmarine warfare.
commandant de la zone de contact ; Note : lutte anti sous marine. velitel operačního prostoru (jednotek plnících úkol v daném prostoru)
Poznámka: Námořní boj s ponorkami.
SAC               (2) subordinate area commander commandant régional subordonné podřízený velitel oblasti (prostoru)
SAC               (3) supporting arms coordinator coordonnateur des armes d'appui koordinátor pro použití zbraní palebné podpory
(koordinátor činnosti podpůrných jednotek)
SACC supporting arms coordination centre (see FSCC-fire support coordination centre) centre de coordination des armes d'appui centre de coordination des feux d’appui středisko pro součinnost podpůrných jednotek (viz také: FSCC-koordinační středisko palebné podpory)
SACEUR Supreme Allied Commander Europe Commandant suprême des Forces alliées en
Europe
Vrchní velitel spojeneckých sil v Evropě
SACEUREP Supreme Allied Commander Europe
Representative to Military Committee
représentant du Commandant suprême des Forces alliées en Europe auprès du Comité militaire představitel vrchního velitele spojeneckých sil v Evropě ve Vojenském výboru
SACEUREX SACEUR exercise exercice du SACEUR cvičení SACEUR
SACEX supporting arms coordination exercise exercice de coordination des armes d'appui součinnostní cvičení podpůrných jednotek
SACLANT Supreme Allied Commander, Atlantic
(obsolete)
commandant suprême allié de l'Atlantique (désuèt) Vrchní velitel spojeneckých sil v Atlantiku (zastaralé)
SACLOS semi-automatic command to line-of- sight commande semi-automatique sur la ligne de visée poloautomatické samonavádění na přímou viditelnost
SACO standing airspace coordination order message préétabli d'organisation de l'espace aérien trvalé nařízení pro koordinaci činnosti ve vzdušném prostoru
SACP                   (F) short-range ground-to-air sol-air courte portée země-vzduch krátkého dosahu
SACT Supreme Allied Commander
Transformation
Commandant suprême allié Transformation Vrchní spojenecký velitel pro transformaci
SACTREPEUR Supreme Allied Commander Transformation Representative in Europe représentant en Europe du Commandant suprême allié Transformation představitel vrchního spojeneckého velitele pro transformaci v Evropě
SAD safety and arming device dispositif de sécurité et d’armement /DSA2/ zajišťovací a odjišťovací mechanismus
SAE strategic analysis element élément d'analyse stratégique prvek pro strategické analýzy
SAF small arms fire tir d'armes de petit calibre palba z ručních zbraní
SAG surface action group groupe d'action de surface skupina bojových hladinových plavidel
SAGC surface action group commander commandant du groupe d'action de surface velitel skupiny bojových hladinových plavidel
SAGE semi-automatic ground environment; Note: SAGE system. semi-automatique d'infrastructure électronique ; Note : système SAGE. poloautomatické pozemní (elektronické) prostředky; Pozn.: systém SAGE.
SAI supreme audit institutions institutions supérieures de contrôle des finances publiques nejvyšší kontrolní instituce (instituce pro audit)
SAL                (1) semi-active laser laser semi-actif poloaktivní laser
SAL                (2) support airlift transport aérien de soutien zabezpečení vzdušnou přepravou
SALT             (1) Strategic Arms Limitation Talks négociations sur la limitation des armes stratégiques ;
pourparlers sur la limitation des armes stratégiques
rozhovory o omezení strategických zbraní
SALT             (2) Strategic Arms Limitation Treaty Traité sur la limitation des armes stratégiques smlouva o omezení strategických zbraní
SALW small arms and light weapons armes légères et armes de petit calibre ruční zbraně
SAM surface-to-air missile missile sol-air (privilégié)
Note : utilisé dans le domaine terrestre. missile surface-air. (privilégié)
Note : utilisé dans le domaine maritime.
řízená střela povrch-vzduch;
řízená střela země-vzduch
SAMOC surface-to-air missile operations centre centre d'opérations de missiles surface-air operační středisko řízených střel povrch-vzduch; (~ země-vzduch ~)
SAN small access node petit noeud d'accès malý přístupový uzel
S&R stabilization and reconstruction stabilisation et reconstruction stabilizace a rekonstrukce
SAOA sub-area originating authority autorité d'origine de sous-secteur orgán dílčího sektoru (úseku)
SAP                (1) situation awareness picture représentation de la perception globale de la situation zobrazení celkové situace
SAP                (2) Stabilization and Association Process; Note: European Mission in Bosnia and Herzegovina. processus de stabilisation et d'association /PSA 1/ ; Note : Mission européenne en Bosnie-Herzégovine. stabilizační a asociační proces;
proces stabilizace a přidružení;
Pozn.: Evropská mise v Bosně a Hercegovině.
SAP      (3) stand-alone project projet autonome samostatný projekt
SAR               (1) search and rescue recherche et sauvetage pátrání a záchrana
SAR               (2) synthetic aperture radar radar à ouverture synthétique radiolokátor se syntetickou aperturou (~ s vysokou rozlišovací schopností)
SAREX search and rescue exercise exercice de recherche et sauvetage cvičení pátrací a záchranné služby
SARIR search and rescue incident report compte rendu d'incident de recherche et sauvetage hlášení o mimořádné události při pátrání a záchraně
SARNEG search and rescue numerical encryption grid grille de chiffrement numérique de recherche et sauvetage digitální šifrování souřadnicové sítě pro pátrání a záchranu
SAROP search and rescue operation; SAR OP (admitted) opération de recherche et sauvetage ; SAR OP (toléré) pátrací a záchranné operace (pátrání a záchrana); SAR OP (tolerované)
SAR OP admitted; preferred: SAROP toléré ; privilégié : SAROP tolerované; preferované: SAROP
SARREQ search and rescue request demande de recherche et sauvetage požadavek na pátrání a záchranu
SARSAT search and rescue satellite satellite de recherche et sauvetage družice pro pátrání a záchranu
SARSIT search and rescue situation summary report compte rendu succinct de situation recherche et sauvetage souhrnné hlášení o situaci pátrací a záchranné služby
SART search and rescue transponder transpondeur de recherche et sauvetage (radiolokační) odpovídač systému pátrací a záchranné služby
SARTF search and rescue task force force opérationnelle de recherche et sauvetage úkolové uskupení pro pátrání a záchranu
SAS                (1) special ammunition storage dépôt de munitions spéciales sklad speciální munice
SAS                (2) studies, analysis and simulation études, analyse et simulation studie, analýzy a simulace
SASO stability and support operation opération de stabilité et de soutien operace k zabezpečení stability
SASP special ammunition supply point poste d'approvisionnement en munitions spéciales muniční výdejna pro speciální munici;
zásobovací místo speciální municí
SASS surface-to-air in the surface-to-surface mode;
Note: To be understood as “surface to air missile in the surface to surface mode” or “SASS missile”.
surface-air en mode surface-surface ;
Note : il faut comprendre « missile surface air en mode surface surface », ou « missile SASS ».
povrch-vzduch v režimu povrch-povrch;
Pozn.: rozuměj „řízená střela země-vzduch v režimu povrch-povrch“ nebo „řízená střela SASS“.
SASUWC sector antisubmarine warfare commander commandant de secteur de lutte anti-sous-marine velitel sektoru protiponorkového boje
SASWC sector antisurface warfare coordinator coordonnateur de secteur de lutte antisurface koordinátor v sektoru boje s hladinovými plavidly
SAT submarine advisory team équipe consultative sur les sous-marins poradní skupina pro činnost ponorek (pod hladinou)
SATCOM satellite communications télécommunications par satellite družicové spojení
SATCP                (F) very short-range ground-to-air sol-air très courte portée země-vzduch velmi krátkého dosahu;
protiletadlový velmi krátkého dosahu
SATNAV satellite navigation navigation par satellite družicová navigace (navigace s využitím družic)
SAU search and attack unit unité de recherche et d'attaque pátrací (vyhledávací) a úderná jednotka
SAUC search and attack unit commander commandant d'unité de recherche et d'attaque velitel pátrací (vyhledávací) a úderné jednotky
SAWHQ static alternate war headquarters quartier général de guerre fixe de rechange
/QGGFR/
stacionární záložní válečné velitelství
SBS satellite broadcast service service de diffusion par satellite služba družicového vysílání
SBT special boarding team équipe de visite spéciale speciální skupina na palubě letadla
SC                  (1) screen commander commandant de l'écran velitel ochrany (bojové jednotky na předsunutém postavení)
SC                  (2) sea current courant marin mořský proud
SC                  (3) Security Council; UNSC (deprecated);
Note: Not in use in the UN.
Conseil de sécurité ; UNSC (déconseillé) ;
Note: pas en usage à l'ONU.
Rada bezpečnosti; UNSC (nevhodné);
Pozn.: nepoužívané v OSN.
SC                  (4) special corridor couloir spécial zvláštní koridor
SC                  (5) Stockholm Conference Conférence de Stockholm Stockholmská konference
SC                  (6) strategic command;
strategic commander
commandement stratégique ;
commandant stratégique
strategické velitelství;
velitel strategických sil
SC                  (7) sub-committee sous-comité podvýbor
SCARS obsolete; preferred: NNCCRS désuet; privilégié : NNCCRS zastaralé; preferované: NNCCRS
SCATMIN scatterable mine; SM mine dispersable ; SM mina kladená rozptýleně; SM
SCATMINREC scatterable minefield record enregistrement de champs de mines dispersables záznam o minovém poli z rozptýleně kladených min
SCATMINREP scatterable minefield report compte rendu sur les champs de mines dispersables hlášení o minovém poli z rozptýleně kladených min
SCATMINWARN scatterable minefield warning avis de danger de champs de mines dispersables varování o minovém poli z rozptýleně kladených min
SCBA self-contained breathing apparatus appareil respiratoire autonome dýchací přístroj s vlastní vzduchovou lahví; autonomní dýchací přístroj
SCC               (1) SHAPE Command Centre Centre de commandement du SHAPE Středisko velení SHAPE
SCC               (2) shipping coordination centre centre de coordination de la navigation commerciale centrum pro koordinaci obchodní plavby
SCC               (3) surveillance coordination centre centre de coordination de la surveillance koordinační středisko pro sledování
SCC               (4) system coordinate centre origine des coordonnées du système středisko pro koordinaci systémů
SCEM            (1) (F) central meteorology processing centre service central d'exploitation de la météo hlavní středisko pro numerické zpracování meteorologických dat
SCEM            (2) (F) assistant chief of staff /ACOS/ sous-chef d'état-major zástupce náčelníka štábu
SCEMA               (F) deputy assistant chief of staff
/DACOS/
sous-chef d'état-major adjoint (druhý) zástupce náčelníka štábu
SCEPC (obsolete);
preferred abbreviation: CEPS
SCEPS  (désuet) ;
abréviation privilégiée : CEPC
SCEPS (zastaralé);
preferované: CEPS
SCI                 (1) sensitive compartmented information informations sensibles cloisonnées citlivé rozdělené informace (rozčleněné)
SCI                 (2) ship-controlled intercept interception contrôlée à partir de navires přepad řízený z lodě
SCIP secure communications interoperability protocol protocole d’interopérabilité des communications sécurisées protokol o interoperabilitě utajeného spojení (bezpečné komunikace)
SCMF SACEUR's conceptual military framework cadre conceptuel militaire du SACEUR rámec vojenské koncepce SACEUR
SCMM Standing Committee on Military Matters Commission permanente aux affaires militaires Stálý výbor pro vojenské záležitosti
SCN standard consumption norm norme de consommation standard standardní norma spotřeby
SCO selective contingency options possibilités d'opérations ponctuelles de circonstance možnosti pro nepředvídané operace
SCP shipping coordination point point de coopération pour la navigation commerciale stanoviště koordinace námořní přepravy (obchodní)
SCR               (1) Senior Civilian Representative haut représentant civil hlavní civilní představitel (vedoucí)
SCR               (2) signal-to-clutter ratio rapport signal-échos parasites poměr signálu a nežádoucích odrazů
SCR               (3) United Nations Security Council
Resolution;
UNSCR (deprecated);
Note: Not in use in the UN.
résolution du Conseil de sécurité des Nations
Unies ;
UNSCR (déconseillé) ;
Note: pas en usage à l'ONU.
rezoluce Rady bezpečnosti OSN; UNSCR (nevhodné);
Pozn.: nepoužívané v OSN.
SCRA single-channel radio access accès radio à voie unique jednokanálový rádiový přístup (spojení)
SCZ ship control zone zone de contrôle des bâtiments zóna (kontroly) řízení plavidel
SD                  (1) self defence autodéfense sebeobrana
SD                  (2) (F) direct support /DS 4/ soutien direct přímá podpora (zabezpečení)
SD                  (3) Stockholm Document Document de Stockholm Stockholmský dokument
SD&I system design and integration conception et intégration de système koncepce a integrace systému
SD&IC software design & integration contract contrat d'étude et d'intégration du logiciel kontrakt na vytvoření a zavedení programového vybavení (software)
SDA               (1) (F) air defence sector secteur de défense aérienne sektor protivzdušné obrany
SDA               (2) ships destination authority autorité de destination des navires orgán pro stanovení místa určení plavidlům
SDA               (3) system design and architecture conception et architecture du système koncepce a složení systému
SDAF SACEUR's direct augmentation force force d'appoint directe du SACEUR vojsko pro přímé posílení SACEUR
SDC strategic direction centre centre de direction stratégique středisko pro strategické řízení
SDL standard distribution list liste de diffusion officielle standardní seznam pro distribuci (rozdělování)
SDMP software development and maintenance procedure procédure de développement et de maintenance du logiciel postupy pro vývoj a údržbu programového vybavení
SDOC source-discrimination object class classe d'objets « discrimination par la source » třída objektů rozlišovaných podle zdroje
SDOS standard day of supply jour standard d’approvisionnement standardní denní dávka
SDP standing defence plan plan de défense permanent stálý plán obrany
SDR               (1) special drawing right droit de tirage spécial /DTS/ zvláštní oprávnění čerpat finanční prostředky
SDR               (2) system design review examen de la conception du système revize návrhu systému
SDRS satellite data relay system système de satellites de relais de données družicový systém pro přenos dat;
retranslační družice pro přenos dat
SE support element élément de soutien prvek zabezpečení
SEAC submarine exercise area coordinator coordonnateur des secteurs d'exercice pour sous- marins koordinátor prostoru pro výcvik ponorek
SEAD suppression of enemy air defences mise hors de combat des moyens de défense aérienne ennemis umlčení protivzdušné obrany nepřítele
SEADEX seaward defence exercise exercice de défense contre une menace maritime cvičení v obraně před ohrožením z moře
SEARCHEX sea/air search exercise exercice de recherche mer/air cvičení sil a prostředků námořního a vzdušného pátrání
SEC submarine element coordinator coordonnateur de l'élément sous-marin koordinátor činnosti ponorek
SECAN Military Committee Communication and Information Systems Security and Evaluation Agency Bureau de sécurité et d'évaluation des systèmes de communication et d'information du Comité militaire Agentura Vojenského výboru pro hodnocení a bezpečnost spojovacích a informačních systémů
SECGEN Secretary General; Note: NATO. Secrétaire général ; Note : OTAN. Generální tajemník; Pozn.: NATO.
SECOP(s) admitted; preferred: SecOp(s) toléré ; privilégié : SecOp(s) tolerované; preferované: SecOp(s)
SecOP security operating procedure procédure d'exploitation de sécurité postup pro zajištění bezpečnosti (utajení)
SecOP(s) security operation(s); SECOP(s) (admitted) opération(s) de sécurité ; SECOP(s) (toléré) bezpečnostní operace; SECOP(s) (tolerované)
SEECP South-East European Cooperation
Process
processus de coopération en Europe du Sud-Est proces spolupráce v jihovýchodní Evropě
SEEI South-Eastern Europe Initiative Initiative pour l'Europe du Sud-Est /IESE/ Iniciativa pro jihovýchodní Evropu
SENIT                 (F) naval tactical data processing system
/NTDS/
système d'exploitation naval des informations tactiques systém pro zpracování taktických informací vojenského námořnictva
SEP selective employment plan plan d'emploi sélectif plán výběrového použití jaderných zbraní
SER                     (F) radar cross-section /RCS 1/ surface équivalente radar plocha protínání radiolokátoru (prostor působení)
SERE survival, escape/evasion, resistance and extraction survie, évacuation/évasion, résistance et extraction přežití, útěk/vyhnutí, odolání a vyzvednutí
SES surface-effect ship bâtiment à effet de surface plavidlo využívající hladinový (přízemní) efekt;
vznášedlo
SESAME             (F) meteorological satellite monitoring station station d'écoute de satellite météorologique stanice pro monitorování meteorologických družic
SESS surface-effect surface ship bâtiment de surface à effet de surface hladinové plavidlo využívající hladinový (přízemní)
efekt;
vznášedlo
SEV surface-effect vessel bâtiment à effet de surface plavidlo využívající hladinový (přízemní) efekt;
vznášedlo
SEW shared early warning mise en commun des informations de détection lointaine sdílená včasná výstraha
SEWOC signals intelligence/electronic warfare operations centre centre d’opérations de renseignement d’origine électromagnétique et de guerre électronique operační středisko radiotechnického průzkumu
SEZ surface engagement zone zone d’engagement de surface prostor působení hladinových plavidel
SF                   (1) (F) frequency hopping /FH/ saut de fréquence frekvenční skok (přelaďování kmitočtů skoky)
SF                   (2) special forces forces spéciales speciální síly
SFL admitted; preferred: STRIKFLTLANT toléré ; privilégié : STRIKFLTLANT tolerované; preferované: STRIKFLTLANT
SFLE special forces liaison element élément de liaison des forces spéciales styčný prvek speciálních sil
SFN admitted; preferred: STRIKFORNATO toléré ; privilégié : STRIKFORNATO tolerované; preferované: STRIKFORNATO
SFOR Stabilization Force Force de stabilisation stabilizační síly
SFR status of forces report rapport sur l'état des forces hlášení o situaci vojska
SFS admitted; preferred: STRIKFORSOUTH toléré ; privilégié : STRIKFORSOUTH tolerované; preferované: STRIKFORSOUTH
SFVI spreading function validity interval intervalle de validité de la fonction d'étalement interval platnosti distribuční funkce
SGBD                  (F) database management system /DBMS/ système de gestion de bases de données systém řízení databáze
SGBDR               (F) relational database management system /RDBMS/ système de gestion de base de données relationnelle systém řízení relační databáze
SGC                     (F) guidance and control unit /GCU/ section de guidage et de commande jednotka řízení a navádění
SGP SGP (obsolete);
Senior Politico-Military Group on
Proliferation (obsolete);
Note: The SGP and the Senior Defence Group on Proliferation were merged to form the Committee on Proliferation in
2010.
SGP (désuet) ;
Groupe politico-militaire de haut niveau sur la
prolifération
(désuet) ;
Note : le SGP et le Groupe « défense » de haut niveau sur la prolifération ont été fusionnés en
2010 et ils sont devenus le « Comité sur la prolifération ».
SGP (zastaralé);
Vojensko-politická skupina na vysoké úrovni pro řešení otázek šíření zbraní (ZHN) (zastaralé); Poznámka: Sloučením SGP a SDGP vznikl v roce
2010 Výbor pro otázky šíření zbraní.
SGSA submarine-generated search area zone de recherche générée par le sous-marin prostor vytvořený pro pátrání ponorkou
SGT satellite ground terminal terminal terrien de satellite pozemní družicový terminál
SHADE shared awareness and deconfliction appréciation commune de la situation et harmonisation des activités sdílené (vzájemné) informování  a sladění činností
SHAPE Supreme Headquarters Allied Powers
Europe
Grand Quartier général des Puissances alliées en
Europe
Vrchní velitelství spojeneckých sil v Evropě
SHD special handling detachment détachement de traitement spécial (odloučený) odřad pro speciální činnost
SHED special handling and evaluation detachment détachement de traitement spécial et d'évaluation (odloučený) odřad pro speciální činnost a hodnocení
SHED COINS obsolete; preferred: SIGINT COINS désuet ; privilégié : SIGINT COINS zastaralé; preferované: SIGINT COINS
SHELREP shelling report compte rendu de bombardement hlášení o palbě protivníka
SHORAD short-range air defence défense aérienne à courte portée PVO krátkého dosahu
SHORADEZ short-range air defence engagement zone zone d'engagement de défense aérienne à courte portée zóna působení PVO krátkého dosahu
SHORADS short-range air defence system système de défense aérienne à courte portée systém PVO krátkého dosahu
SHORAN short-range air navigation; Note: Air navigation system. navigation aérienne à courte portée ; Note : système de navigation aérienne. navigace letectva krátkého dosahu; Pozn.: navigační systém letectva.
S-IED suicide improvised explosive device engin explosif improvisé pour attentat suicide
(privilégié)
dispositif explosif de circonstance pour attentat suicide (toléré)
improvizované výbušné zařízení určené k sebevražedným útokům
SI                    (1) sailing information données du voyage informace pro plavbu (plavební podmínky)
SI                    (2) (F) International Staff /IS 2/ Secrétariat international Mezinárodní sekretariát
SI                    3) special instructions instructions particulières odborné pokyny (speciální instrukce)
SI                    (4) special intelligence renseignement spécial speciální zpravodajství
SI                    (5) standardization and interoperability normalisation et interopérabilité standardizace a interoperabilita
SIAP              (1) single integrated air picture représentation unique et intégrée de la situation aérienne jednotné zobrazení vzdušné situace
SIAP              (2) sonobuoy interference avoidance plan plan pour prévenir l'interférence entre bouées sonores plán pro zabránění interference sonarových bójí
SIBCRA sampling and identification of biological, chemical and radiological agents échantillonnage et identification des agents biologiques, chimiques et radiologiques odběr vzorků a identifikace biologických, chemických a radiologických látek (otravných, radioaktivních)
SIC                 (1) subject indicator code code d'identification de sujets ;
code indicateur d'objet ;
mot-clé d'attribution /MCA (toléré)/ ; Note : marine FRA.
identifikační kód subjektu
SIC                 (2) (F) communication and information systems /CIS 2/ systèmes d'information et de communication spojovací a informační systémy
SIED suicide improvised explosive device engin explosif improvisé pour attentat suicide
(privilégié) ;
dispositif explosif de circonstance pour attentat suicide (toléré)
sebevražedné improvizované výbušné zařízení
SIF                 (1) standard image format format d’image normalisé standardní formát obrazu (snímku)
SIF                 (2) selective identification feature; Note: IFF equipment. capacité d'identification sélective vlastnost/schopnost výběrové identifikace; Pozn.: zařízení pro identifikaci vlastní-cizí.
SIGEX signals exercise exercice de transmissions spojovací cvičení
SIGINT signals intelligence renseignement d'origine électromagnétique
/ROEM/
radiotechnický průzkum
SIGINT COINS signals intelligence communication and information system;
special handling and evaluation detachment communications and information systems /SHED COINS/ (obsolete)
système d’information et de communication du renseignement d’origine électromagnétique ; systèmes d'information et de communication du détachement de traitement spécial et d’évaluation
/SHED COINS/ (désuet)
komunikační a informační systém signálového zpravodajství;
spojovací a informační systémy odřadu pro speciální
činnost a hodnocení /SHED COINS/ (zastaralé)
SILCEP security investment, logistics and civil emergency planning investissement au service de la sécurité, de la logistique et des plans civils d'urgence investice pro bezpečnost (ochranu, utajení), logistiku a civilní nouzové plánování)
SILTAR silent target objectif silencieux skrytý cíl
SIM submarine intended movement mouvement prévu de sous-marin předpokládaný pohyb ponorky
SINS ship inertial navigation system système de navigation à inertie des bâtiments lodní inerciální navigační systém
SINTAC              (F) integrated identification, navigation, traffic control, collision prevention and communications system système intégré d'identification, de navigation, de contrôle de trafic, d'antiabordage et de transmission integrovaný systém identifikace, navigace, řízení provozu, předcházení kolizím a spojení
SIO                      (F) Inter-Organizations Section /IOS/ Section interorganisations meziorganizační sekce (sekce spojující více organizací)
SIP Security Investment Programme programme d'investissement au service de la sécurité program investic do bezpečnosti (bezpečnostních investic)
SIR serious incident report compte rendu d’incident grave hlášení o závažné události (důležité)
SISAL straight-in, silent and low; Note: SISAL approach. directe, silencieuse et à basse altitude ; Note : approche SISAL. přímé, se snížením hluku a na nízké výšce; Pozn.: přiblížení SISAL.
SISO Simulation Interoperability Standards
Organization
Organisation de normalisation de l’interopérabilité en matière de simulation organizace pro normalizaci interoperability a simulace
SISRS system interconnection security requirements statement expression des besoins de sécurité applicables à l'interconnexion de systèmes stanovení bezpečnostních požadavků na vnitřní spojení systému
SITCEN Situation Centre; Note: NATO HQ. Centre de situation ; Note: siège de l'OTAN. středisko pro sledování (hodnocení) situace (situační středisko);
Pozn.: velitelství NATO.
SITREP situation report compte rendu de situation hlášení o situaci (situační hlášení)
SITSUM situation summary; Note: Intelligence. résumé de situation ; synthèse de situation ; Note : renseignement. souhrnné hlášení; Pozn.: zpravodajství.
SJO smaller joint operation opération interarmées de moindre envergure menší společná operace;
společná operace menšího rozsahu
SL                  (1) sea level niveau de la mer úroveň hladiny moře
SL                  (2) sustainability and logistics soutenabilité et logistique udržitelnost a logistika
SLAR side-looking airborne radar radar aéroporté à antenne latérale palubní (letecký) radiolokátor s bočním vyzařováním
SLBM submarine-launched ballistic missile missile mer-sol balistique stratégique /MSBS/ (strategická) balistická řízená střela odpalovaná z ponorky
SLCM            (1) sea-launched cruise missile missile de croisière à lanceur naval námořní řízená střela s plochou dráhou letu
SLCM            (2) submarine-launched cruise missile missile de croisière à lanceur sous-marin ;
missile de croisière tiré de sous-marin
řízená střela s plochou dráhou letu odpalovaná z ponorky
SLCM            (3) surface-launched cruise missile missile de croisière tiré de bâtiment de surface řízená střela s plochou dráhou letu odpalovaná z hladinového plavidla
SLG Senior Level Group on PfP Enhancement Groupe de niveau élevé sur le renforcement du
PPP
Skupina na vysoké úrovni pro rozšiřování PfP
SLIR side(ways)-looking infra-red (system) (système) infrarouge à vision latérale infračervený systém s postranním snímáním
SLM staff-level meeting réunion à l'échelon de l'état-major shromáždění štábu (pracovní jednání) (velitelské shromáždění)
SLOC sea lines of communication voies de communication maritimes námořní spojovací trasy
SLOT submarine-launched one-way tactical; Note: SLOT buoy. tactique à émission unilatérale larguée d'un sous- marin ;
Note : bouée SLOT.
taktická s jednostranným vyzařováním vypouštěná z ponorek;
Pozn.: bójka SLOT.
SLP                (1) standardized language proficiency aptitudes linguistiques normalisées standardní jazykové znalosti
SLP                (2) standardized language profile profil linguistique normalisé standardní charakteristika jazyka
SLR side-looking radar radar à visée latérale radiolokátor s postranním snímáním
SLV space-launched vehicle véhicule à lanceur spatial ;
véhicule lancé de l'espace
prostředek vypouštěný v kosmu
SLWPG Senior Level Weapons Protection Group Groupe de niveau élevé sur la protection des armements Skupina na vysoké úrovni pro otázky ochrany zbraní
SM scatterable mine; SCATMIN mine dispersable ; SCATMIN mina kladená rozptýleně; SCATMIN
SMA              (1) specific message address adresse spécifique de message specifická adresa hlášení
SMA              (2) specific military agreement accord militaire particulier zvláštní vojenská dohoda
SMA              (3) system management authority; Note: ACCIS. autorité de gestion du système ; Note: ACCIS. orgán pro správu systému; Pozn.: ACCIS.
SMAA submarine movement advisory authority autorité consultative pour les mouvements des sous-marins ;
autorité consultative pour les mouvements de sous marins
poradní orgán pro plavbu ponorek
SMADEF spectrum management allied data exchange format format interallié d'échange de données pour la gestion du spectre spojenecký formát přenosu dat pro řízení spektra
SMAN                 (F) World-wide Navigational Warning
Service /WWNWS/
Service mondial d'avertissements de navigation celosvětová navigační výstražná služba
SMASHEX submarine search, escape and rescue exercise exercice de recherche, d'évacuation et de sauvetage de sous-marins cvičení v pátrání, záchraně a úniku (evakuace)
z ponorek
SMDC software maintenance and development centre centre de développement et de maintenance du logiciel středisko pro vývoj a údržbu programového vybavení
SMER submarine escape and rescue évacuation et sauvetage des sous-marins únik (evakuace) a záchrana ponorek
SMERAT submarine escape and rescue assistance team équipe d'assistance à l'évacuation et au sauvetage des sous-marins pomocná skupina pro únik (evakuaci) a záchranu ponorek
SMG special mobile group groupe mobile spécial speciální mobilní skupina
SMMAPP standard manpower management and planning procedures procédures normalisées de gestion et de planification d'effectifs standardní postupy pro řízení a plánování početních stavů
SMP               (1) safety management plan plan de gestion de la sécurité plán řízení bezpečnosti (bezpečnostní plán)
SMP               (2) self-maintenance period période d'automaintenance periodické ošetřování (vlastními silami a prostředky)
SMO senior medical officer médecin-chef vyšší zdravotnický důstojník; (starší zdravotnický důstojník)
SMR senior military representative haut représentant militaire hlavní vojenský představitel (vedoucí)
SN sending nation pays envoyeur vysílající země
SNA                     (F) submarine, attack, nuclear /SSN/ sous-marin nucléaire d'attaque jaderná útočná ponorka
SNAC Standing North Atlantic Council Conseil permanent de l'Atlantique Nord Stálá Severoatlantická rada
SNAP SACEUR's nuclear assessment procedures procédures d'évaluation nucléaire du SACEUR postupy pro hodnocení jaderné situace v rámci
SACEUR
SNARP SHAPE nuclear assessment and request procedure procédure SHAPE d'évaluation et de demande d'emploi de l'arme nucléaire postupy v SHAPE pro hodnocení situace a podání požadavků na použití jaderných zbraní
SNC special naval chart carte marine spéciale speciální námořní mapa
SNCO senior non-commissioned officer sous-officier supérieur starší poddůstojník
SNE Sector North-East; Note: SFOR. Secteur Nord-Est ; Note : SFOR. Severovýchodní sektor; Pozn.: SFOR.
SNF                (1) short-range nuclear force force nucléaire à courte portée jaderné síly krátkého dosahu
SNF                (2) standing naval force force navale permanente stálé námořní síly
SNIP single net information and plotting réseau unique de renseignements et de signalisation des tenues de situation jednotná informační a zobrazovací síť (jednotná síť
zobrazení a informací)
SNLC (obsolete);
preferred abbreviation: LC
(désuet) ;
abréviation privilégiée : LC
SNLC (zastaralé);
preferované: LC
SNLE                   (F) submarine, ballistic missile, nuclear
/SSBN/
sous-marin nucléaire lanceur d'engins balistiques jaderná ponorka s balistickými řízenými střelami
SNMCMG standing NATO mine countermeasures group Groupe permanent OTAN de lutte contre les mines stálá skupina NATO pro protiminová opatření
SNMCMG1 standing NATO mine countermeasures group 1 1er groupe permanent OTAN de lutte contre les mines 1. stálá skupina NATO pro protiminová opatření
SNMCMG2 standing NATO mine countermeasures group 2 2e groupe permanent OTAN de lutte contre les mines 2. stálá skupina NATO pro protiminová opatření
SNMG standing NATO maritime group groupe maritime permanent OTAN Stálá námořní skupina NATO
SNMG1 standing NATO maritime group 1 1er groupe maritime permanent OTAN 1. stálá námořní skupina NATO
SNMG2 standing NATO maritime group 2 2e groupe maritime permanent OTAN 2. stálá námořní skupina NATO
SNOWCAT support of nuclear operations with conventional air tactics appui des opérations nucléaires par les tactiques aériennes classiques podpora operací s jadernými zbraněmi taktickým letectvem s konvenční výzbrojí
SNR senior national representative haut représentant national hlavní představitel státu (vedoucí)
SNS                (1) standard NATO bar code symbology système OTAN normalisé de symboles de codes à barres standardní symboly čárového kódu NATO
SNS                (2) standard numbering system système normalisé de numérotation standardní systém číslování
SNW strategic nuclear weapon arme nucléaire stratégique strategická jaderná zbraň
SO                  (1) staff officer officier d'état-major /OEM/ důstojník štábu (štábní důstojník)
SO                  (2) strategic objective objectif stratégique strategický cíl
SOA speed of advance vitesse de progression tempo (rychlost) postupu (plavby)
SOATG special operations air task group groupe opérationnel aérien d’opérations spéciales letecké úkolové uskupení pro speciální operace
SOATU special operations air task unit unité opérationnelle aérienne d’opérations spéciales letecká úkolová jednotka pro speciální operace
SOC               (1) sailing order convoy ordres d’appareillage pour convoi sestava konvoje pro plavbu
SOC               (2) sector operations centre centre d'opérations de secteur /COS 1/ operační středisko sektoru (velitelství sektoru)
SOC               (3) SHAPE operations centre centre d’opérations du SHAPE operační středisko SHAPE
SOC               (4) special operations command commandement des opérations spéciales velitelství pro speciální operace
SOCA submarine operations coordinating authority autorité de coordination des opérations sous- marines orgán pro koordinaci činnosti ponorkového loďstva
SOCC special operations component command commandement de composante Opérations spéciales velitelství složky speciálních operací
SOCCE special operations command and control element élément de commandement et de contrôle des opérations spéciales prvek velení a řízení speciálních operací
SOCMET smoke and obscurant countermeasures materials evaluation test essai d'évaluation des fumées et obscurcissants utilisés comme contre-mesures zkušební test prostředků určených k protiopatřením vůči zastírání a zadýmování
SOE schedule of events; Note: Exercises. calendrier des événements ; Note: exercices. kalendářní plán akcí; Pozn.: cvičení.
SOF                (1) special operations force force d'opérations spéciales síly pro speciální operace
SOF                (2) status of forces statut des forces statut ozbrojených sil
SOFA Status of Forces Agreement Convention sur le statut des forces dohoda o statutu ozbrojených sil
SOG speed made good over the ground vitesse rapportée sur le sol ;
vitesse sur le fond
správná rychlost vzhledem k zemi (dnu)
SOH single operational headquarters quartier général opérationnel unique samostatné operační velitelství
SOI                (1) standing operating instructions instructions permanentes trvale platné směrnice
SOI                (2) statement of intent déclaration d'intention stanovení (formulace) záměru
SOJ stand-off jammer;
stand off jamming
brouilleur à distance de sécurité ;
brouillage à distance de sécurité
rušič z bezpečné vzdálenosti;
rušení z bezpečné vzdálenosti
SOLAS safety of life at sea sauvegarde de la vie humaine en mer námořní záchrana
SOLE special operations liaison element élément de liaison des opérations spéciales styčný prvek speciálních operací
SONOR Southern Norway Norvège méridionale ;
sud de la Norvège
jižní Norsko
SOOC standard-output object class classe d'objets « sorties standard » třída zařízení se standardním výstupem
SOP standing operating procedures; standard operating procedures (admitted) instructions permanentes stálé operační postupy
SOPLE special operations planning and liaison element élément de liaison et de planification des opérations spéciales plánovací a styčný prvek speciálních operací
SOR               (1) state of readiness état de préparation stav pohotovosti
SOR               (2) statement of requirements énoncé des besoins ; Note : usage général. stanovení požadavků;
Pozn.: všeobecné použití.
SOR               (3) statement of requirements; Note: In the field of operational planning. expression des besoins;
Note : dans le domaine de la planification opérationnelle.
stanovení požadavků;
Pozn.: V oblasti operačního plánování.
SOSTAR stand-off surveillance and target acquisition radar radar de surveillance et d'acquisition d'objectif à distance de sécurité radiolokátor pro sledování a zjišťování cílů z bezpečné vzdálenosti (mimo dosah protivníka)
SOSTAS stand-off surveillance and target acquisition system système de surveillance et d'acquisition d'objectif à distance de sécurité systém sledování a zjišťování cílů z bezpečné vzdálenosti (mimo dosah protivníka)
SOTAS stand-off target acquisition system système d'acquisition d'objectif à distance de sécurité systém zjišťování cílů z bezpečné vzdálenosti
SOTG special operations task group groupe opérationnel d’opérations spéciales úkolové uskupení pro speciální operace
SOTU special operations task unit équipe d’opérations spéciales úkolová jednotka pro speciální operace
SOW              (1) scope of work portée des travaux ; Note : général. rozsah prací; Pozn.: všeobecně.
SOW              (2) scope of work volume des travaux ; Note : construction. rozsah prací;
Pozn.: stavba, konstrukce.
SOW     (3) statement of work cahier des charges /CC 1/ ;
énoncé des travaux
stanovení/specifikace činností;
zadávací podmínky
SP                   (1) secondary participants participants secondaires další účastníci
SP                   (2) self-propelled autopropulsé samohybný
SP                   (3) sensitive point point sensible důležitý bod (místo)
SP                   (4) start point point initial východiště
SP                   (5) supply point point de distribution zásobovací místo
SP                   (6) supply point point de ravitaillement zásobovací místo
SPA                (1) strategic psychological activities activités psychologiques stratégiques psychologická činnost na strategické úrovni
SPA                (2) submarine patrol area zone de patrouille de sous-marins prostor (pásmo) hlídkování ponorek
SPAR seagoing platform for acoustic research plate-forme de haute mer pour recherches acoustiques plovoucí zařízení pro námořní akustický výzkum
SPAWAR space and naval warfare system command commandement des systèmes de guerre spatiale et navale systém velení pro boj v kosmu a na moři
SPC Senior Political Committee Comité politique de niveau élevé Politický výbor na vysoké úrovni
SPC(R) Senior Political Committee (reinforced) Comité politique de niveau élevé (renforcé) Politický výbor na vysoké úrovni (rozšířený)
SPCS single payload communication satellite satellite de télécommunications à charge utile simple spojovací družice s jednoduchým zařízením
SPF                (1) sensor fusion post poste de fusionnement des capteurs místo soustředění informací od senzorů (stanoviště
soustředění senzorů);
místo shromáždění dat
SPF                (2) special-purpose force force spécialisée síly speciálního určení
SPG stockpile planning guidance directive sur la planification des stocks směrnice pro plánování zásob
SPI special position identification identification de position spéciale speciální identifikace polohy
SPIES special patrol infiltration and extraction system système d'infiltration et d'extraction pour patrouille spéciale systém proniknutí
a vyvedení/vyzvednutí speciálních hlídek
SPINS special instructions instructions particulières zvláštní (odborné) směrnice
SPM source probability matrix table de probabilités de source pravděpodobnostní matice zdroje
SPOAC               (F) conventional armaments planning system /CAPS/ système de plans d'orientation pour les armements conventionnels systém pro plánování konvenční výzbroje
SPOC single point of contact point de contact unique jediný styčný orgán
SPOW scientific programme of work programme de travail scientifique program vědecké práce
SPR single point refuelling point unique de ravitaillement en carburant jediný plnicí otvor paliva;
jediná stanice doplňování PHM
SPOD seaport of debarkation
seaport of disembarkation (admitted)
port de débarquement vykládací námořní přístav
SPOE seaport of embarkation port d'embarquement nakládací námořní přístav
SPS                (1) self-protection system système d'autoprotection systém vlastní ochrany
SPS                (2) special-purpose segment segment à usage spécial segment (domény) speciálního využití; (segment (domény) se specifickými službami)
SPS                (3) standard positioning service service de positionnement normalisé standardní služba určování polohy
SPW self-protect weapon arme d'autoprotection zbraň k sebeobraně
SPZ submarine patrol zone zone de patrouille de sous-marin ;
zone de patrouille de sous marins
zóna hlídkování ponorek
SQN deprecated; preferred: Sqn 1 déconseillé ; privilégié : Sqn 1 nevhodné; preferované: Sqn 1
Sqn                 (1) squadron escadrille ;
Note : FRA – sous marins ou forces aériennes ;
flottille ;
Note : bâtiments de surface et aéronefs de l’aéronavale.
letka;
(eskadra;
Pozn.: FRA – ponorkové nebo vzdušné síly;
flotila;
Pozn.: FRA – hladinové lodě a letadla námořního letectva).
Sqn                 (2) squadron escadron ;
Note : air – terre.
letka
SR                  (1) short-range courte portée krátký dosah
SR                  (2) southern region région sud /RS 1/ jižní region (prostor odpovědnosti AFSOUTH)
SR                  (3) special reconnaissance and surveillance; Note: Special operations. surveillance et reconnaissance spéciale ; Note : opérations spéciales. speciální průzkum a sledování; Pozn.: speciální operace.
SR                  (4) strategic reconnaissance reconnaissance stratégique strategický průzkum
SR                  (5) strategic reserve réserve stratégique strategická záloha
SRA               (1) shipping risk area zone de navigation à risque ohrožený prostor pro námořní plavbu
SRA               (2) suitability and risk assessment;
Note: The full concept is “force plan suitability and associated risk assessment”.
évaluation de l'adéquation du plan de forces et des risques (connexes) ;
Note : le concept complet est : « évaluation de l'adéquation du plan de forces et des risques connexes ».
hodnocení přiměřenosti a rizik;
Pozn.: úplný termín je „hodnocení přiměřenosti
plánu
(použití)
/ plánování sil a souvisících rizik“.
SRAAM short-range anti-air missile missile de défense aérienne à courte portée protiletadlová řízená střela krátkého dosahu
SRAM            (1) static random access memory mémoire vive statique statická paměť s přímým přístupem
SRAM            (2) short-range attack missile missile d'attaque à courte portée útočná řízená střela krátkého dosahu
SRARM short-range antiradiation missile missile antiradiation à courte portée letecká protiradiolokační řízená střela krátkého dosahu
SRB Senior Resource Board;
Note: Military Budget Committee.
Bureau principal des ressources ; Note: Comité du budget militaire. Hlavní úřad pro zdroje (nejvyšší rada); Pozn.: Výbor pro vojenský rozpočet.
SRBM short-range ballistic missile missile balistique à courte portée balistická řízená střela krátkého dosahu
SRCC Subregional Consultative Commission; Note: BIH. Commission consultative sous-régionale ; Note: BIH. Subregionální konzultační (poradní) komise; Pozn.: BIH.
SRF strategic reserve force force de réserve stratégique vojska strategické zálohy
SRG SACEUR Rover Group Groupe itinérant du SACEUR Mobilní skupina SACEUR
SRM short-range missile missile à courte portée řízená střela krátkého dosahu
SRN system reference number numéro de référence de système jednací (evidenční) číslo systému
SRR search and rescue region région de recherche et sauvetage region, kde je prováděno pátrání a záchrana
SRS                (1) satellite radar station station radar de satellite družicová radiolokační stanice
SRS                (2) security requirements statement énoncé des impératifs de sécurité stanovení bezpečnostních požadavků (požadavků na bezpečnost)
SRS                (3) short-range sonar sonar à courte portée sonar krátkého dosahu
SRS                (4) submarine rescue submersible submersible de sauvetage de sous-marin záchrana z ponořené (potopené) ponorky
SRSG Special Representative of the Secretary
General; Note: UN.
représentant spécial du Secrétaire général ; Note: ONU. zvláštní představitel generálního tajemníka; Pozn.: OSN.
SRSOM short-range stand-off missile missile à courte portée tiré à distance de sécurité řízená střela krátkého dosahu odpalovaná z bezpečné vzdálenosti
SRT short-range transport aircraft aéronef de transport à court rayon d'action dopravní letoun pro krátké vzdálenosti
SRU search and rescue unit unité de recherche et sauvetage jednotka pro pátrání a záchranu (pátrací a záchranná jednotka)
SS surface-to-surface sol-sol ;
surface-surface
povrch-povrch;
země-země
SS_N naval surface-to-surface missile missile surface-surface à lanceur naval námořní řízená střela povrch-povrch;
námořní řízená střela proti hladinovým cílům
SSB                (1) ship-to-shore broadcast TRAM navire-terre rádiové vysílání loď-pobřeží
SSB                (2) single sideband à bande latérale unique /BLU/ jednoduché postranní pásmo
SSBN submarine, ballistic missile, nuclear sous-marin nucléaire lanceur d'engins /SNLE/ jaderná ponorka s balistickými řízenými střelami
SSBS                    (F) ground-to-ground strategic ballistic missile (missile) sol-sol, balistique, stratégique strategická balistická řízená střela země-země
SSC surface search coordination coordination de la recherche de surface koordinace pátrání nad povrchem (hladinou)
SSE sensitive site exploration exploration de site sensible průzkum citlivého místa
SSIZ seasonal sea ice zone zone de glaces saisonnières zóna (oblast) sezónního výskytu ledovců
SSJ self-screening jamming brouillage d'autoprotection rušení pro vlastní přikrytí (ochranu)
SSK diesel-powered attack submarine sous-marin chasseur de sous-marins ;
sous-marin d'attaque à propulsion diesel
dieselová útočná ponorka (lovec ponorek)
SSKP single-shot kill probability probabilité de destruction au premier coup pravděpodobnost zničení prvním výstřelem
SSL                (1) solid-state laser laser à semi-conducteurs polovodičový laser
SSL                (2) submarine safety lane chenal de sécurité de sous-marins bezpečný kurs ponorky
SSM               (1) spread-spectrum modulation modulation par étalement du spectre /MES/ modulace rozprostřeným spektrem
SSM               (2) surface-to-surface missile missile sol-sol ;
Note : armée de terre ;
missile surface-surface /MSS/ ; Note : marine.
řízená střela povrch-povrch;
Pozn.: VojN;
řízená střela země-země; Pozn.: PozS.
SSMA spread-spectrum multiple access accès multiple par étalement du spectre /AMES/ vícenásobný přístup rozprostřeným spektrem
SSN submarine, attack, nuclear sous-marin nucléaire d'attaque /SNA/ jaderná útočná ponorka
SSO                (1) site security officer officier de sécurité du site bezpečnostní důstojník stanoviště (skladu, posádky)
SSO                (2) space shuttle orbiter navette spatiale orbitale kosmická orbitální loď (raketoplán)
SSO                (3) strategic support objective objectif de soutien stratégique cíl strategického zabezpečení
SSP                (1) scheduled strike programme programme de frappe préétabli přehled plánovaných úderů
SSP                (2) single-source processing traitement de source simple zpracování jednoho (jednoduchého) zdroje
SSP                (3) system security policy politique en matière de sécurité des systèmes zásady bezpečnosti systému
SSR                (1) SACEUR's strategic reserve réserve stratégique du SACEUR strategické zálohy SACEUR
SSR                (2) secondary surveillance radar radar secondaire de surveillance sekundární (záložní) přehledový radiolokátor
SSR                (3) solid state recorder enregistreur à semi-conducteurs polovodičový záznamník
SSR(A) SACEUR's strategic reserve (air) réserve stratégique du SACEUR (air) strategická záloha SACEUR (vzdušné síly)
SSR(L) SACEUR's strategic reserve (land) réserve stratégique du SACEUR (terre) strategické zálohy SACEUR (pozemní síly)
SSRA submarine search and rescue authority autorité chargée de la recherche et du sauvetage de sous-marins odpovědný orgán za pátrání a záchranu ponorek
SSRS system-specific security requirements statement énoncé des besoins de sécurité propres au système ;
expression des besoins de sécurité propres au système
stanovení požadavků na (vlastní) ochranu systému; (~ bezpečnostních požadavků systému)
SSRZ submarine search and rescue zone zone de recherche et sauvetage de sous-marins zóna pro pátrání a záchranu ponorek
SSS ship-shore-ship navire-terre-navire loď-pobřeží-loď
SSSB ship-shore-ship buffer tampon navire-terre-navire pobřežní pásmo pro vyloďování a naloďování
SSSC surface/subsurface surveillance coordinator coordonnateur de la surveillance surface et sous- surface ;
coordonnateur de la veille surface et sous-surface
koordinátor pro sledování hladinových a podvodních
(ponořených) cílů
S/SSRRCS surface/subsurface raid reporting control ship bâtiment contrôleur des comptes rendus d'attaque de surface ou sous la surface hlídkové plavidlo pro varování před útokem hladinových plavidel nebo ponorek
SSV soft-skinned vehicle véhicule non blindé neobrněné vozidlo (nepancéřované)
SSZ surface security zone zone de sécurité de bâtiments bezpečná zóna pro plavidla
STA                (1) secondary training activities activités d'entraînement secondaires další (pomocná) opatření výcviku (přípravy)
STA                (2) surveillance and target acquisition surveillance et acquisition d'objectifs sledování a zjišťování cílů
STAFFEX staff exercise exercice d'état-major štábní nácvik
STANAG NATO standardization agreement accord de normalisation OTAN standardizační dohoda NATO
STAR (deprecated) ;
preferred: RSTA
(déconseillé) ;
privilégiée : RSTA
(nevhodné)
preferované: RSTA
START          (1) Strategic Arms Reduction Talks pourparlers sur la réduction des armements stratégiques jednání o snižování jaderných zbraní
START          (2) Strategic Arms Reduction Treaty Traité sur la réduction des armements stratégiques Smlouva o snížení jaderných zbraní
STARTEX start of exercise début de l'exercice zahájení cvičení
STAS submarine towed array sonar;
submarine towed array system
sonar à antenne remorquée par sous marins ;
système à antenne remorquée par sous-marins
anténa sonaru vlečená ponorkou;
anténní systém vlečený ponorkou
STC sensitivity time control à gain variable dans le temps /GVT/ ;
régulation de la sensibilité en fonction du temps
časový regulátor citlivosti (Časové řízení citlivosti)
STOL short take-off and landing décollage et atterrissage courts krátký vzlet a přistání
STOVL short take-off and vertical landing décollage court et atterrissage vertical krátký vzlet a svislé přistání
STRATEVAC strategic evacuation évacuation stratégique strategický vzdušný odsun
STRIKEX striking fleet exercise exercice de flotte d'intervention cvičení úderné (intervenční) flotily
STRIKFLTLANT Striking Fleet Atlantic; SFL (admitted) Flotte d'intervention de l'Atlantique ; SFL (toléré) Úderná flotila v Atlantiku; SFL (tolerované)
STRIKFORNATO Striking Force NATO; SFN (admitted) Force d'intervention de l'OTAN ; SFN (toléré) Úderná síla NATO; SFN (tolerované)
STRIKFORSOUTH Allied Naval Striking and Support
Forces Southern Europe ; SFS (admitted – toléré)
Force navales alliées d’intervention et de soutien du Sud-Europe ;
SFS (admitted – toléré)
spojenecké námořní úderné a zabezpečovací síly v jižní Evropě;
SFS (admitted – toléré)
STU secure telephone unit poste téléphonique protégé utajená (chráněná) telefonní jednotka
STUFT ships taken up from trade navires de commerce réquisitionnés civilní plavidla vyčleněná z obchodní činnosti pro vojenské účely (konfiskovaná obchodní loď)
STVF system test and validation facility installation de tests et de validation du système zařízení pro zkoušení a ověřování systému
STVIF system test, validation and integration facility centre de tests, de validation et d'intégration du système zařízení pro zkoušení, ověřování a integraci systému
STW speed made good through the water vitesse sur l'eau udávaná rychlost plavby vzhledem k vodě
SUA surface unit, attack; Note 1: Ship.
Note 2: When written in plain text, the term is “surface attack unit”.
unité d'attaque de surface ; Note : navire. hladinové útočné plavidlo; Pozn. 1: loď.
Pozn. 2: při výskytu v textu, je termín uveden –
„surface attack unit“.
SUBEX submarine exercise exercice de sous-marins cvičení ponorek
SUBLOOK look for submarine recherche sous-marin pátrání po ponorce
SUBMISS submarine missing sous-marin disparu ztracená (zmizelá) ponorka
SUBNOTE submarine notice (or note) avis de mouvement de sous-marins zpráva pro ponorky
SUBOPAUTH submarine operating authority autorité responsable de la mise en oeuvre des sous- marins orgán odpovědný za plnění úkolů ponorkami (velitel)
SUBSUNK submarine sunk sous-marin coulé ponoření ponorky
SUCAP surface combat air patrol patrouille aérienne de combat de surface bojová letecká hlídka nad povrchem;
bojové letecké hlídkování nad povrchem
SUCOC succession of command succession du commandement posloupnost velení
SUPINTREP supplementary intelligence report compte rendu supplémentaire de renseignement doplňkové zpravodajské hlášení (~informace)
SUPIR supplemental programmed interpretation report compte rendu supplémentaire d'interprétation doplňkový soubor pro programové vyhodnocení
SUPLAN deprecated; preferred: SUPPLAN déconseillé ; privilégié : SUPPLAN nevhodné; preferované: SUPPLAN
SUPPLAN support plan;
SUPLAN (deprecated)
plan supplétif ; SUPLAN (déconseillé) plán zabezpečení (podpory); SUPLAN (nevhodné)
SURCAP surveillance combat air patrol patrouille aérienne de combat de surveillance bojová letecká hlídka pro sledování prostoru;
SURF standard underway replenishing fixture gréement normalisé pour le ravitaillement à la mer standardizované připojení pro doplňování na moři
(během plavby)
SURFMOVREP surface movement report compte rendu de mouvements de surface hlášení o plavbě hladinových plavidel
SURTAS surveillance towed-array system dispositif acoustique remorqué de surveillance ;
système d'antenne remorquée de surveillance
vlečený přehledový anténní systém
SUS                (1) sonar underwater signal signal sonore sous-marin podvodní signál zachycený sonarem
SUS                (2) suspect vessel bâtiment suspect (privilégié) navire suspect (privilégié) [NASG] podezřelé plavidlo
SVBIED suicide vehicle-borne improvised explosive device engin explosif improvisé placé dans un véhicule pour attentat suicide (privilégié) ;
dispositif explosif de circonstance placé dans un véhicule pour attentat suicide (toléré)
sebevražedné improvizované výbušné zařízení umístěné na vozidle
SVC satellite vulnerability report compte rendu sur la vulnérabilité des satellites hlášení o poruše (poškození) družice
SVE secure voice equipment matériel de cryptophonie zařízení pro utajení hovorů
SVR surface vessel radar radar de bâtiment de surface radiolokátor hladinového plavidla
SVTC secure video teleconferencing visioconférence protégée utajený přenos video signálu na dálku; utajovaná videokonference
SW surface warfare lutte de (la) surface /LASF/ ;
lutte de surface /LASF/
boj na hladině
SWAPPS South-West Approaches; Note: Maritime approaches. approches du sud-ouest ; Note : approches maritimes. jihozápadní přístupy; Pozn.: námořní přístupy.
SWATH small waterplane area, twin-hull ; Note 1: Ship.
Note 2: Catamaran.
à faible surface de flottaison et à double coque ; Note 1 : navire.
Note 2 : catamaran.
dvoutrupá/ý pro malé vodní plochy; Pozn. 1: loď.
Pozn. 2: katamarán.
SWC antisurface warfare commander commandant de la lutte de surface velitel jednotek pro boj s hladinovými plavidly
SWEEPEX minesweeping exercise exercice de dragage de mines cvičení v odminování
SWEPS South-West European pipeline system réseau de pipelines du sud-ouest de l'Europe síť produktovodů v jihozápadní Evropě
SWG special working group groupe de travail spécial zvláštní pracovní skupina
SWHQ static war headquarters quartier général de guerre fixe /QGGF/ stacionární válečné velitelství
SWITCHEX circuit switching exercise exercice de commutation de circuits výcvik ve vypínání okruhů
SWMOVEX special weapons movement exercise exercice de mouvement d'armes spéciales cvičení v přesunech speciálních zbraní (výcvik v přesunu)
Sy security sécurité bezpečnost; bezpečnostní opatření; bezpečnostní organizace
SYNADEX synthetic air defence exercise exercice synthétique de défense aérienne stmelovací (komplexní) cvičení PVO
SYNEX synthetic exercise exercice synthétique stmelovací (komplexní) cvičení
SYSEVAL system evaluation évaluation de système hodnocení systému
SZ                  (1) admitted; preferred: GZ toléré ; privilégié : GZ tolerované; preferované: GZ
SZ                  (2) (F) admitted; preferred: PZ 3 toléré ; privilégié : PZ 3 tolerované; preferované: PZ 3