ZKRATKA ANGLICKÝ TERMÍN FRANCOUZSKÝ TERMÍN ČESKÝ TERMÍN
TA                  (1) tank army armée de chars tanková armáda
TA                  (2) target assessment évaluation de l’objectif ;
évaluation d’objectif
hodnocení cíle
TA                  (3) tasking authority autorité de tutelle odborný orgán;
orgán velení
TA                  (4) technical arrangement arrangement technique technická úprava;
technické opatření
TA                  (5) technical assistance assistance technique technická pomoc
TA                  (6) towed array antenne remorquée vlečená anténa
TA                  (7) transitional authority autorité intérimaire dočasný orgán
TAA               (1) tactical air army armée aérienne tactique taktické letectvo
TAA               (2) tactical assembly area zone de rassemblement tactique taktický prostor soustředění (PS na taktickém stupni)
TAA               (3) technical assistance agreement accord d’assistance technique dohoda o technické pomoci
TAC tactical air command commandement aérien tactique velitelství taktického letectva
TACAIR tactical air aérien(ne) tactique taktické letectvo
TACAN tactical air navigation navigation aérienne tactique navigační systém taktického letectva
TACC tactical air control centre centre de contrôle aérien tactique ;
centre de contrôle tactique Air /CCTA/ (toléré)
středisko řízení taktického letectva
TACE type "A" cost estimate estimation de coût de type « A » /ECTA/ odhad nákladů typu “A”
TACEVAL tactical evaluation évaluation tactique prověrka (hodnocení) na taktickém stupni
TACJAM tactical jammer brouilleur tactique taktický rušič
TACOM tactical command commandement tactique taktické velení (velení na taktickém stupni)
TACON tactical control contrôle tactique taktické řízení (řízení na taktickém stupni)
TACOS tactical air combat simulation simulation de combat aérien tactique simulace bojové činnosti taktického letectva
TACP            (1) tactical air control party élément de contrôle aérien tactique skupina řízení taktického letectva
TACP            (2) tactical air control post poste de contrôle aérien tactique stanoviště řízení taktického letectva
TACS             (1) tactical air control system système de contrôle aérien tactique systém řízení taktického letectva
TACS             (2) theatre air control system système de contrôle aérien de théâtre systém řízení vzdušných sil na válčišti
TACSATCOM tactical satellite communications télécommunications tactiques par satellite družicové spojení na taktickém stupni
TACTAS tactical towed array system;
tactical towed array sonar
système tactique d'antenne remorquée ;
sonar tactique à antenne remorquée ;
Note : parfois abrégé en « TAS tactique ».
vlečený anténní systém s taktickým dosahem;
vlečená anténa sonaru s taktickým dosahem
TAD               (1) tactical air direction direction aérienne tactique navádění taktických jednotek ze vzduchu
TAD               (2) (F) automatic data processing /ADP 2/;
data processing /DP 1/
informatique ;
Note : usage général et très courant ;
traitement automatique des données
automatické zpracování dat /ADP 2/;
zpracování dat /DP1/
TAD     (3)         (F) ram air turbine /RAT 1/ turbine à air dynamique letecký náporový motor s charakteristikami RAM (spolehlivost, technická pohotovost, ošetřování)
TADB terrain analysis database base de données d'analyse de terrain databáze pro analýzu terénu
TADC tactical air direction centre centre de direction aérienne tactique středisko taktického navádění vzdušných sil
TADIL tactical digital information link liaison de données numériques tactiques taktický digitální datový spoj (~ spojení)
TAF terminal airfield forecast prévision d'aérodrome letištní předpověď
TAI target area of interest zone d'intérêt visée cílový zájmový prostor
TAL tactical airlift transport aérien tactique taktická vzdušná přeprava
TAM tactical aerodynamic missile missile aérodynamique tactique taktická (aerodynamická) řízená střela
T&AT tank and antitank;
Note: Artillery and ammunition.
char et antichar ;
Note: artillerie et munitions.
tankové a protitankové;
Pozn.: dělostřelectvo a munice.
T&E     (1) test and evaluation essai et évaluation ;
test et évaluation
zkouška a hodnocení
T&E               (2) (F) communications-electronics /CE 3/ transmissions et électronique spojení a elektronika
TAO tactical action officer officier de quart Opérations /OQO/ operační důstojník (na taktickém stupni)
TAOC tactical air operations centre centre d'opérations aériennes tactiques středisko taktických vzdušných operací
TAOO theatre area of operations zone d'opérations de théâtre operační prostor na válčišti
TAOR tactical area of responsibility zone de responsabilité tactique taktický prostor odpovědnosti
TAPA towed array patrol area zone de patrouille d'antenne remorquée prostor sledovaný vlečenou anténou
TAR tactical air reconnaissance reconnaissance aérienne tactique taktický vzdušný průzkum
TARCAP target combat air patrol patrouille aérienne de combat sur l'objectif bojová letecká hlídka nad cílem;
bojové letecké hlídkování nad cílem
TARE telegraph automatic relay equipment matériel de relais télégraphique automatique automatické retranslační zařízení pro telegrafii
TARWI target weather information renseignements météo sur l'objectif meteorologické informace z prostoru cíle
TAS towed array sonar;
towed array system
sonar à antenne remorquée ;
système à antenne remorquée
vlečená anténa sonaru;
vlečený anténní systém
TASLO tactical air support for land operations appui aérien tactique des opérations terrestres taktická letecká podpora pozemních operací
TASM            (1) tactical air-to-surface missile missile tactique air-surface taktická řízená střela vzduch-povrch; (~ vzduch-země ~)
TASM            (2) TOMAHAWK anti-ship missile missile antinavire TOMAHAWK protilodní řízená střela TOMAHAWK
TASMO tactical air support for maritime operations soutien aérien tactique des opérations navales taktická letecká podpora námořních operací
TBCE type “B” cost estimate estimation de coût de type « B » /ECTB/ odhad nákladů typu „B“
TBM              (1) tactical ballistic missile missile balistique tactique taktická balistická řízená střela
TBM              (2) theatre ballistic missile missile balistique de théâtre balistická řízená střela na válčišti
TBM              (3) theatre battle management gestion de la bataille sur le théâtre řízení boje na válčišti
TBMD tactical ballistic missile defence défense contre les missiles balistiques tactiques obrana proti taktickým balistickým řízeným střelám
(protiraketová obrana)
TBM EW theatre ballistic missile early warning détection lointaine de missiles balistiques de théâtre včasná výstraha před balistickými řízenými střelami na válčišti
tbn to be notified à notifier být informován, na vědomí
TC                  (1) terminology coordinator coordonnateur de la terminologie koordinátor terminologie
TC                  (2) tidal current courant de marée slapový proud
TC                  (3) (F) human-readable interpretation /HRI/ traduction en clair dekódování čárového kódu pro čtení zrakem
TC                  (4) traffic control contrôle du trafic řízení provozu (dopravy, přepravy, pořádková služba)
TC                  (5) training camp camp d’entraînement výcvikový tábor
TC                  (6) transit corridor couloir de transit průletový koridor
TCA               (1) track continuity area zone de continuité de piste ;
zone de continuité de pistes
oblast pravidelných (nenarušených) tras
TCA               (2) trainer/cargo aircraft avion de transport et d'entraînement dopravní a výcvikové letadlo
TCC traffic coordination centre centre de coordination du trafic koordinační středisko pro provoz (přepravu)
TCD                     (F) landing ship dock /LSD 1/ transport de chalands de débarquement loď pro přepravu vyloďovacích plavidel
TCCE type "C" cost estimate estimation de coût de type « C » /ECTC/ odhad nákladů typu “C”
TCF technical control facility installation de contrôle technique ;
site de contrôle technique
zařízení technické kontroly;
stanoviště technické kontroly
TCM              (1) terrain characteristic matching adaptation aux caractéristiques du terrain přizpůsobení terénním podmínkám (výšce terénu)
TCM              (2) torpedo countermeasures mesures antitorpilles opatření proti torpédům
TCN troop-contributing nation pays fournisseur de troupes ;
pays contributeur
stát poskytující kontingent vojsk
TCP      (1) tactical command post poste de commandement tactique taktické velitelské stanoviště
TCP               (2) traffic control post poste de contrôle du trafic stanoviště pro řízení provozu (přepravy)
TCR theatre controlled routes routes contrôlées sur le théâtre řízené trasy na válčišti
TCSOR theatre capability statement of requirements expression des besoins capacitaires du niveau de théâtre ;
expression des capacités requises sur le théâtre
(déconseillé)
stanovení požadovaných schopností na válčišti
TD tank division division de chars tanková divize
TDA               (1) tactical decision aid aide à la prise de décisions au niveau tactique pomůcka k rozhodovacímu procesu (k přijetí rozhodnutí) na taktickém stupni
TDA               (2) temporary danger area zone de danger temporaire dočasně ohrožený prostor
TDA               (3) torpedo danger area zone de danger de torpillage prostor ohrožený torpédy
TDF territorial defence force force de défense territoriale teritoriální vojsko (vojsko územní obrany)
TDI tactical air navigation distance indicator indicateur de distance de navigation aérienne tactique indikátor vzdálenosti taktického navigačního systému letectva
TDL tactical data link liaison de données tactiques taktický datový spoj (~ spojení)
TDMA time division multiple access accès multiple par répartition temporelle /AMRT/ vícenásobný přístup s časovým dělením
TDP               (1) tactical data processor processeur de données tactiques procesor zpracování taktických dat
TDP               (2) technical data package dossier technique soubor technických dat
TDS                (1) tactical data system système de données tactiques systém taktických dat (údajů)
TDS                (2) target designation system système de désignation d'objectifs systém pro určování cílů
TDTS tactical data transfer system système de transfert de données tactiques systém pro přenos dat na taktickém stupni
TDZ torpedo danger zone zone d'efficacité des torpilles prostor ohrožený torpédy
TDY temporary duty; Note: “on TDY”. mission ;
Note : « en mission ».
dočasná služba, dočasné odvelení;
Pozn.: v dočasné službě, dočasně odvelen.
TE         (1) task element élément opérationnel operační prvek
TE                  (2) training equipment matériel d'entraînement ; matériel d'instruction ; matériel didactique výcvikové zařízení (pro výuku)
TEC                     (F) c /CE 5/ tableau d'effectifs du temps de crise tabulky počtů pro krizové situace
TED                     (F) table of organization and equipment
/TO&E/
tableau d'effectifs et de dotation tabulky počtů osob a výzbroje
TEED Training, Exercise and Evaluation
Directive
Directive sur l’entraînement, les exercices et l’évaluation směrnice pro výcvik, cvičení a vyhodnocování
TEG               (1) (F) (obsolete);
wartime establishment /WE/
(désuet) ;
tableau d'effectifs du temps de guerre
(zastaralé);
tabulky válečných počtů
TEG               (2) tactical exploitation group groupe d’exploitation tactique skupina taktického určení, (taktická skupina)
TEL transporter erector-launcher véhicule-rampe mobilní odpalovací zařízení (rampa)
TELAR transporter-erector-launcher and radar véhicule-rampe et radar mobilní odpalovací zařízení s radiolokátorem
TEM target engagement message message d'engagement de la cible ;
message d'engagement de l'objectif
hlášení o vedení palby na cíl
TEP                     (F) peacetime establishment /PE 2/
peacetime complement (obsolete)
tableau d'effectifs du temps de paix tabulky mírových počtů
TEPSO training and education for peace support operations entraînement et formation en vue des opérations de soutien de la paix výcvik a školení pro operace na podporu míru
TERCOM terrain contour matching; Note: TERCOM system. suivi de terrain à corrélation topographique ; Note : système TERCOM ou « système de suivi de terrain à corrélation topographique ». (naprogramovaný) let s využitím obrazu terénu; Pozn.: systém TERCOM.
TEREC tactical electronic reconnaissance reconnaissance électronique tactique elektronický průzkum na taktickém stupni
TESS terrorism, espionage, sabotage and subversion terrorisme, espionnage, sabotage et subversion terorismus, špionáž, sabotáže a podvratná činnost
TEU               (1) (F) emergency establishment /EE 2/ tableau d'effectifs d'urgence nouzové tabulky počtů;
(pro mimořádné situace, hotovostní)
TEU               (2) Treaty on European Union traité sur l'Union européenne /TUE/ Smlouva o Evropské unii
TEZ total exclusion zone zone d'exclusion totale úplně uzavřená oblast
TF                  (1) task force force d’intervention ; Note: UE ;
force opérationnelle
úkolové uskupení
TF                  (2) temporarily filled
Note: A type of NATO post.
pourvu à titre temporaire
Note : type de poste OTAN.
dočasně obsazené
Poznámka: Typ systematizovaného místa v NATO.
TF                  (3) terrain-following; Note: Missile. suivi de terrain ; Note : missile. kopírování terénu; Pozn.: řízená střela.
TFA toxic-free area zone exempte de toxiques nezamořený (odmořený) prostor
TFR terrain-following radar radar de suivi de terrain radiolokátor pro navigaci v přízemní výšce (kopírování terénu)
TFS                (1) transportable file structure structure de fichier transportable struktura přenositelného souboru
TFS                (2) tropospheric forward scatter tropodiffusion troposférický rozptyl
TG task group groupe opérationnel ;
groupe tactique /GT 2/
úkolová skupina;
taktické uskupení
TGM              (1) television-guided missile missile à guidage par télévision řízená střela naváděná televizním signálem
TGM              (2) terminally-guided munition munition à guidage terminal munice s koncovým navedením
TGO terminal guidance operation opération de guidage de fin de trajectoire činnost koncového navedení
Tgt target objectif ;
cible (toléré)
cíl
TH transport helicopter hélicoptère de transport dopravní vrtulník
THAAD theatre high-altitude area defence; Note: THAAD system. défense de zone du théâtre à haute altitude ; Note : système THAAD ou « système de zone du théâtre à haute altitude ». PVO velkého dosahu na válčišti; Pozn.: systém THAAD.
THN territorial host nation pays hôte souverain teritorium hostitelské země
THT tactical human intelligence team équipe tactique de renseignement d’origine humaine skupina zpravodajství z lidských zdrojů na taktickém stupni
TI                   (1) target identification identification d'objectif identifikace cíle
TI                   (2) thermal imagery imagerie thermique termovizní snímek (zobrazení)
TIALDS thermal imagery airborne laser designator system système aéroporté d'illumination laser à imagerie thermique palubní termovizní zobrazovací laserový systém označování
TIC                (1) tactical intelligence centre centre de renseignement tactique středisko taktického zpravodajství
TIC                (2) toxic industrial chemical (produit) chimique industriel toxique průmyslová toxická látka
TIDE technology for information, decision and execution superiority technologie pour la supériorité informationnelle, décisionnelle et exécutionnelle technologie pro získání převahy v informacích, rozhodování a realizaci
TIIF tactical imagery interpretation facility installation tactique d'interprétation photographique zařízení pro analýzu obrazových informací na taktickém stupni
TIH toxic industrial hazard danger industriel toxique /DIT/ toxický nebezpečný průmyslový odpad
TIR target-illuminating radar radar d'illumination d'objectif radiolokátor pro ozáření (označení) cíle
TJS tactical jamming system système de brouillage tactique systém pro rušení na taktickém stupni
TLE               (1) target location error erreur de localisation d’objectif chyba lokalizace cíle
TLE               (2) Treaty-limited equipment équipement limité par le Traité /ELT 2/ výzbroj stanovená (omezená) smlouvou
TLS tactical landing strip piste d'atterrissage tactique přistávací dráha pro taktická letadla
TLT theatre liaison team équipe de liaison de théâtre styčná skupina na válčišti (v prostoru operace)
TM tactical missile missile (ou engin) tactique taktická řízená střela
TMA target movement analysis analyse des mouvements de l'objectif analýza pohybu cíle
TMC two-man control contrôle par deux personnes dvoučlenné řízení
TMCC theatre movement coordination centre centre de coordination des mouvements sur le théâtre středisko pro koordinaci přesunů na válčišti
TMD              (1) tactical missile defence défense contre les missiles tactiques obrana proti taktickým řízeným střelám
TMD              (2) theatre missile defence défense contre les missiles de théâtre protiraketová obrana na válčišti
TMPS theatre mission planning system système de planification des missions de théâtre systém pro plánování úkolů na válčišti
TMRR temporary minimum-risk route route temporaire à risque minimal dočasná trasa s minimálním rizikem
TMT tanker mooring terminal terminal d'amarrage pour pétrolier terminál (přístaviště) pro kotvení tankerů
TN technical notification notification technique technická poznámka
TNF               (1) tactical nuclear forces forces nucléaires tactiques taktické jaderné síly
TNF               (2) theatre nuclear forces forces nucléaires de théâtre jaderné síly na válčišti
TNG transitional national government gouvernement national de transition /GNT/ dočasná vláda státu (země)
TNP                     (F) Non-Proliferation Treaty /NPT 2/; Note: Non-proliferation of nuclear weapons. Traité sur la non-prolifération ;
Note : non-prolifération des armes nucléaires.
Smlouva o nešíření zbraní;
Pozn.: nešíření jaderných zbraní.
TNW tactical nuclear weapon arme nucléaire tactique taktická jaderná zbraň
TO technical order instruction technique technický rozkaz (směrnice)
TO&E table of organization and equipment tableau d'effectifs et de dotation /TED/ tabulky počtů osob a výzbroje
T/O take-off décollage ; Envol ;
Note : dans les vocables « piste d’envol » et « pont d’envol ».
vzlet
TOA               (1) time of arrival heure d'arrivée doba příjezdu (příletu);
Pozn.: datum,čas
TOA               (2) transfer of authority transfert d'autorité předání do podřízenosti
TOC               (1) tactical operations centre;
combat operations centre /COC 3/
centre d’opérations tactiques ;
centre des opérations de combat /COC 3/
středisko taktických operací;
bojové operační středisko /COC 3/
TOC               (2) time of occurrence heure de l'incident (ou de l'événement) doba výskytu;
Pozn.: datum,čas.
TOC               (3) transfer of command transfert de commandement předání velení
ToD tour of duty détachement ;
tour de service
služební turnus, vojenská služba
TOD               (1) time of day heure du jour denní doba
TOD               (2) time of delivery heure de livraison doba dodání
TOD               (3) time of detonation heure de l'explosion doba výbuchu
TOD               (4) time of dispatch heure d’envoi doba odeslání
TOE deprecated; preferred: TO&E déconseillé ; privilégié : TO&E nevhodné; preferované: TO&E
TOI time of injection heure d'introduction doba uvedení (zážehu)
TOIED timer-operated improvised explosive device engin explosif improvisé à retardement
(privilégié) ;
dispositif explosif de circonstance à retardement
(toléré)
improvizované výbušné zařízení s časovým roznětem; (časovou rozbuškou)
(časované improvizované výbušné zařízení)
TOL take-off and landing décollage et atterrissage vzlet a přistání
TOLD take-off and landing data données sur le décollage et l'atterrissage údaje o vzletu a přistání
TOO              (1) target of opportunity objectif inopiné příležitostný cíl; nově zjištěný cíl, náhle zjištěný cíl, nenadálý cíl, neplánovaný cíl
TOO              (2) theatre of operations théâtre d’opérations válčiště (operační prostor, prostor bojové činnosti)
TOPFAS tool for operations planning functional area service outils pour le service de domaine fonctionnel
«planification des opérations»
nástroj (programové vybavení) pro plánování činnosti v oblasti odborných služeb
TOR               (1) terms of reference attributions ;
mandat
působnost
TOR               (2) time of receipt heure de réception doba (hodina) přijetí (příjmu)
TOSCA tote system, computer-assisted système d’affichage électronique assisté par ordinateur systém TOTE, využívající výpočetní techniku
TOT               (1) time of transmission heure de transmission doba vysílání
TOT               (2) time on target heure sur l'objectif /HSO/ okamžik výbuchu (příletu nad cíl) (zahájení činnosti)
TOW              (1) take-off weight masse au décollage vzletová váha (hmotnost)
TOW              (2) tube-launched optically-tracked wire- guided;
Note: TOW missile.
lancé par tube et à filoguidage optique ; Note: missile TOW. odpalovaná z raketnice s optickým zaměřováním a povelovým naváděním po vodiči;
Pozn.: řízená střela TOW.
TP twinned post poste en cumul ;
poste jumelé
zdvojené místo
TPA track production area zone de production des pistes oblast tvorby dráhy
TPD table of personnel distribution tableau de répartition du personnel tabulky rozdělení osob
TPFD time-phased force deployment déploiement échelonné des forces časově vymezené rozvinutí vojsk
TPIY                   (F) International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia /ICTY/ Tribunal pénal international pour l'ex- Yougoslavie Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou
Jugoslávii
TPS training performance standards normes de performance pour l’entraînement normy pro provádění výcviku
TPSS target prioritization and selection system sous-système de détermination et de sélection des objectifs prioritaires systém pro stanovení a výběr prioritních cílů
TPT third-party targeting désignation d'objectif par relais určení cílů třetích stran (přímo nezúčastněných)
TQM total quality management gestion de la qualité totale řízení celkové jakosti
TR                  (1) theatre reserve réserve de théâtre zálohy pro válčiště
TR                  (2) transit route route de transit
Note : en opérations aériennes.
dopravní cesta
T/R transmit/receive émission/réception vysílat/přijímat
TRA temporary reserved area espace aérien temporairement réservé dočasně vyčleněný vzdušný prostor
TRACSVAN transportable radar and communications jamming and simulation van module transportable pour le brouillage et la simulation d’émissions radar et de télécommunications přepravitelný modul pro simulaci vyzařování radiolokátoru a rušení vysílání rádiového provozu
TRANSEC transmission security sécurité des transmissions ;
sûreté des transmissions
bezpečnost přenosu (vysílání, spojení)
TRAP tactical recovery of aircraft and personnel récupération tactique d'aéronefs et de personnel vyprošťování letadel a osádek na taktickém stupni
TRE               (1) tagged record extension extension d’enregistrements référencés označené rozšíření záznamu
TRE               (2) Treaty-related equipment équipement couvert par le traité vybavení (výzbroj) stanovené smlouvou (zahrnuté ve smlouvě)
TREE transient radiation effects on electronics effets transitoires des rayonnements sur les systèmes électroniques krátkodobé účinky vyzařování na elektroniku (účinky přechodového záření na elektronické přístroje)
TRF tactical reconnaissance fighter chasseur de reconnaissance tactique taktický průzkumný letoun
TRIGAT third-generation antitank; Note: TRIGAT missile. antichar de la troisième génération ; Note: missile TRIGAT. protitanková 3. generace; Pozn.: řízená střela TRIGAT.
TRIGS tactical reconnaissance information ground station station au sol d'informations provenant de la reconnaissance tactique pozemní informační stanice (stanoviště) taktického průzkumu
TRL Turkish lira livre turque turecká lira
TRM technical reference model modèle de référence technique technický referenční model
TRP               (1) target reference point point de référence de l’objectif referenční bod cíle
(záměrný bod)
TRP               (2) time of reporting heure de compte rendu doba hlášení
TRU target reporting unit unité chargée du compte rendu sur l'objectif jednotka předávající hlášení o cíli
TRX tactical reconnaissance all-weather; Note: TRX aircraft. reconnaissance tactique tout temps ; Note : aéronef TRX ou « aéronef de reconnaissance tactique tout temps ». taktický průzkum za každého počasí;
Pozn.: letedlo TRX
nebo letadlo pro taktický  průzkum za každého počasí.
TS theatre surgeon médecin-chef du théâtre hlavní lékař na válčišti
TSA temporary segregated area; [EUROCONTROL] [EUROCONTROL];
zone de ségrégation temporaire
dočasně segregovaný prostor
TSG tri-service group groupe interarmées skupina 3 druhů ozbrojených sil (vševojsková skupina)
TSGCE Tri-Service Group on Communications and Electronics Groupe interarmées sur les télécommunications et l'électronique skupina 3 druhů ozbrojených sil pro elektroniku a spojení
TSGT transportable satellite ground terminal terminal terrien transportable de satellite přepravitelný pozemní terminál družicového spojení
TSM                    (F) underwater telephone /UWT/ téléphone sous-marin podmořský telefon (~telefonní spojení, ~kabel)
TSMS tactical spectrum management system système tactique de gestion du spectre taktický systém řízení spektra
TSR tactical sonar range portée sonar tactique /PST/ taktický dosah sonaru
TST                (1) tactical support team équipe d'appui tactique skupina taktické podpory
TST                (2) technical support team équipe de soutien technique skupina technického zabezpečení
TTBT Threshold Test-Ban Treaty Traité sur la limitation des essais en fonction d'un seuil Smlouva o zákazu zkoušek jaderných zbraní nad
150 kT
TTC terrorist training camp camp d’entraînement de terroristes výcvikový tábor teroristů
TTF terminology tracking form fiche de suivi terminologique formulář pro sledování změn terminologie
TTIU terrorist threat intelligence unit unité de renseignement sur la menace terroriste zpravodajská jednotka zabývající se hrozbou terorizmu
TTP tactics, techniques and procedures tactiques, techniques et procédures taktika, způsoby a postupy
TTW              (1) territorial waters eaux territoriales teritoriální vody
TTW              (2) time of tension or war période de tension ou temps de guerre /PTG/ období napětí nebo války
TTW              (3) transition to war passage à l'état de guerre přechod na válečný stav
TU task unit unité opérationnelle úkolová jednotka (jednotka pro zvláštní úkol)
TUE                     (F) Treaty on European Union /TEU/ traité sur l'Union européenne smlouva o Evropské unii
TV BNL              (F) low-light television /LLTV/ télévision à bas niveau de lumière televize se sníženým vyzařováním
TVA target value analysis analyse de l'importance des cibles analýza důležitosti cílů
TVI                      (F) computer-assisted audit technique
/CAAT/
technique de vérification informatisée zařízení na ověřování informací s využitím výpočetní techniky (pro kontrolu účetnictví)
T/W thrust-to-weight ratio rapport poussée/poids poměr tahu a hmotnosti
TX radio transmitter; transmitter; synonym: Tx 2 émetteur ;
émetteur radioélectrique ;
synonyme : Tx 2
rádiový vysílač; vysílač; synonymum: Tx 2
Tx                   (1) transmit émission vysílat
Tx                   (2) transmitter;
synonym: TX
émetteur ;
synonyme : TX
vysílač;
synonymum: TX