ZKRATKA ANGLICKÝ TERMÍN FRANCOUZSKÝ TERMÍN ČESKÝ TERMÍN
U/C underlying currency monnaie de départ základní měna
UA                  (1) (F) African Union /AU 2/ Union africaine Africká unie /AU 2/
UA                  (2) UMA (obsolete);
unmanned aircraft
aéronef sans pilote;
avion sans pilote (désuet)
bezpilotní letoun
UA                  (3) (F) depleted uranium /DU/ uranium appauvri ochuzený uran
UAS unmanned aircraft system système aérien sans pilote bezpilotní letecký systém
UAV unmanned aerial vehicle véhicule aérien sans pilote bezpilotní vzdušný prostředek
UC                       (F) accounting unit /AU/ unité de compte účetní jednotka
UCAV unmanned combat aerial vehicle véhicule aérien de combat sans pilote bezpilotní bojový vzdušný prostředek
UCPBM Liberation Army of Presevo, Bujanovac and Medvedja Armée de libération de Presevo, Bujanovac et
Medvedja
Osvobozenecká armáda Presevo, Bujanovac a
Medvedja
UCS UAV control system système de contrôle des UAV řídicí systém UAV (~bezpilotního vzdušného prostředku)
UD underwater diving plongée sous-marine podvodní plavání (potápění v moři)
UDT underwater demolition team équipe de démolition sous-marine skupina ničení pod vodou
UE                       (F) European Union /EU/ Union européenne Evropská unie (EU)
UEO                    (F) Western European Union /WEU/ Union de l'Europe occidentale Západoevropská unie (ZEU)
UFE low enriched uranium /LEU/ uranium faiblement enrichi nízko obohacený uran
UGS unattended ground sensor capteur au sol non surveillé bezobslužný pozemní senzor
UHE highly enriched uranium /HEU/ uranium hautement enrichi vysoko obohacený uran
UIC unit identification code code d'identification d'unité identifikační kód jednotky
UIT                      (F) International Telecommunication
Union /ITU/
Union internationale des télécommunications Mezinárodní telekomunikační unie
Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín
UIT-R                  (F) International Telecommunication
Union – Radiocommunication Sector
/ITU-R/
Union internationale des télécommunications – Secteur des radiocommunications Mezinárodní telekomunikační unie – úsek radiokomunikací
UKADGE United Kingdom Air Defence Ground
Environment
infrastructure électronique de la défense aérienne du Royaume-Uni pozemní (elektronické) prostředky PVO Velké
Británie
UKADR United Kingdom Air Defence Region zone de défense aérienne du Royaume-Uni zóna PVO ve Velké Británii
UK/NL AMF United Kingdom/Netherlands
Amphibious Force
Force amphibie Royaume-Uni/Pays-Bas obojživelné síly Velká Británie–Nizozemí
UL upper layer;
Note: UL defence.
couche supérieure ;
Note : défense UL ou « défense de la couche supérieure ».
horní vrstva (stupeň), nejvyšší úroveň;
Pozn.:UL obrany
nebo horní vrstva (stupeň), nejvyšší úroveň obrany.
ULLZZ ultra-long-leg zigzag zigzag à tronçons ultralongs velmi dlouhý klikatý let vrtulníku (útok proti hladinovým cílům)
UMA (obsolete);
preferred: UA
privilégiee : UA bezpilotní letoun
UMF unconventional military forces forces militaires non conventionnelles nekonvenční ozbrojené (vojenské) síly
UN United Nations Organisation des Nations Unies /ONU/ Organizace Spojených národů
UNAMA United Nations Assistance Mission in
Afghanistan
Mission d’assistance des Nations Unies en
Afghanistan /MANUA/
Mise OSN na pomoc v Afghánistánu
UNHCR United Nations High Commissioner's
Office for Refugees
Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky
UNMCDU United Nations Military and Civil
Defence Unit
Groupe de ressources militaires et de la protection civile des Nations Unies Skupina (jednotka) OSN pro vojenské zdroje a civilní ochranu
UNMIK United Nations Interim Administration
Mission in Kosovo
Mission d'administration intérimaire des Nations
Unies au Kosovo /MINUK/
Mise dočasné správy OSN v Kosovu
UNMO United Nations military observer observateur militaire des Nations Unies vojenský pozorovatel OSN
UNOCHA deprecated; preferred: OCHA déconseillé ; privilégié : BCAH nevhodné; preferované: OCHA
UNPA United Nations protected area zone protégée par les Nations Unies /ZPNU/ prostor pod ochranou OSN
UNPF United Nations peace forces forces de paix des Nations Unies /FPNU/ mírové síly OSN
Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín
UNPREDEP United Nations Preventive Deployment
Force
Force de déploiement préventif des Nations Unies
/FORDEPRENU/
Síly preventivního nasazení OSN
UNPROFOR United Nations Protection Force
(obsolete)
Force de protection des Nations Unies (désuète) Ochranné síly OSN (zastaralé)
UNREP deprecated; preferred: RAS 1 déconseillé ; privilégié : RAS 1 nevhodné; preferované: RAS 1
UNSC deprecated; preferred: SC 3 déconseillé ; privilégié : SC 3 nevhodné; preferované: SC 3
UNSCR deprecated; preferred: SCR 3 déconseillé ; privilégié : SCR 3 nevhodné; preferované: SCR 3
UNSMA United Nations Special Mission to
Afghanistan
Mission spéciale des Nations Unies en Afghanistan Zvláštní mise OSN do Afghánistánu
UP                        (F) participating unit /PU/ unité participante Účastnická jednotka
UR admitted; preferred: RAS 1 toléré ; privilégié : RAS 1 tolerované; preferované: RAS 1
URAV unmanned reconnaissance aerial vehicle véhicule aérien de reconnaissance sans pilote bezpilotní průzkumný vzdušný prostředek
URC underway replenishment coordinator coordonnateur du ravitaillement à la mer koordinátor doplňování na moři
UREF                  (F) grid reference unit /GRU/ unité de référence de grille jednotka souřadnicové sítě
URG underway replenishment group groupe de ravitaillement à la mer skupina pro doplňování na moři
USD US dollar dollar des États-Unis americký dolar
USL underslung load charge sous élingue zavěšený náklad
USLC underslung load clearance autorisation de transport de charges sous élingue označení schválení nákladu v podvěsu
UTC universal time converted temps universel converti převedeno na univerzální čas
UTH under-the-horizon sous l'horizon pod (za) horizontem
UTM universal transverse mercator; Note: UTM map/grid. grille de mercator transverse universelle ; Note : grille UTM ou « grille de Mercator transverse universelle ». kartografické zobrazení UTM;
univerzální příčné Mercatorovo zobrazeí; Pozn.: Souřadnicová síť UTM.
UVBIED unmanned vehicle-borne improvised explosive device engin explosif improvisé placé dans un véhicule sans pilote (privilégié) ;
dispositif explosif de circonstance placé dans un véhicule sans pilote (toléré)
improvizované výbušné zařízení ve vozidle bez osádky
UW unconventional warfare guerre non conventionnelle nekonvenční válka
Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín
UWT underwater telephone téléphone sous-marin /TSM/ podmořský telefon (~telefonní spojení, ~kabel)
UXB unexploded bomb bombe non explosée nevybuchlá puma
UXO unexploded explosive ordnance;
unexploded ordnance (deprecated)
munition explosive non explosée ;
engin non explosé (déconseillé)
nevybuchlý výbušný materiál; nevybuchlý muniční materiál; nevybuchlá munice;
nevybuchlý materiál (nevhodné)