ZKRATKA ANGLICKÝ TERMÍN FRANCOUZSKÝ TERMÍN ČESKÝ TERMÍN
VA vulnerability assessment évaluation de la vulnérabilité hodnocení zranitelnosti
VASI visual approach slope indicator indicateur visuel de pente d'approche vizuální indikátor sklonu přiblížení (světelná sestupová soustava)
VASIS visual approach slope indicator system indicateur visuel de pente d'approche systém světelné sestupové soustavy
VBC                     (F) armoured combat vehicle /ACV 3/;
armoured fighting vehicle /AFV/
véhicule blindé de combat obrněné bojové vozidlo
VBCI                   (F) armoured infantry combat vehicle
/AICV/;
armoured infantry fighting vehicle
/AIFV/
véhicule blindé de combat d'infanterie bojové vozidlo pěchoty
VBIED vehicle-borne improvised explosive device engin explosif improvisé placé dans un véhicule
(privilégié) ;
dispositif explosif de circonstance placé dans un véhicule (toléré)
improvizované výbušné zařízení vezené ve vozidle
VBL                     (F) light armoured vehicle /LAV/ véhicule blindé léger lehké obrněné vozidlo
VBLR                  (F) armoured vehicle – mounted rocket launcher /AVMRL/ véhicule blindé lance-roquettes obrněné vozidlo – podvozek raketometu
VBPP                   (F) armoured vehicle – launched bridge
/AVLB/
véhicule blindé poseur de ponts obrněné mostní vozidlo (mostní tank)
VBTP                  (F) armoured personnel carrier /APC 1/ véhicule blindé de transport de personnel obrněný transportér
VBTT                  (F) armoured troop carrier /ATC 2/ véhicule blindé de transport de troupes obrněný transportér
VCAC                 (F) antitank combat vehicle /ATCV/ véhicule de combat antichar protitankové bojové vozidlo (stíhač tanků)
VCAL                  (F) heavy armament combat vehicle
/HACV/
véhicule de combat à armement lourd těžké bojové vozidlo s výzbrojí (tank)
VCC               (1) Verification Coordinating Committee Comité de coordination de la vérification Koordinační výbor pro verifikaci (ověřování)
VCC               (2) virtual command centre centre de commandement virtuel virtuální středisko velení
VCI                (1) (F) infantry combat vehicle /ICV/;
infantry fighting vehicle /IFV/
véhicule de combat d'infanterie bojové vozidlo pěchoty
VCI                (2) volatile corrosion inhibitor inhibiteur volatil de corrosion těkavá látka zabraňující korozi
VCIM                  (F) mechanised infantry combat vehicle
/MICV/
véhicule de combat d'infanterie mécanisée bojové vozidlo mechanizované pěchoty
VCP vehicle control point poste de contrôle des véhicules regulační místo
VD Vienna Document Document de Vienne Vídeňský dokument
VDD very deep draught à très grand tirant d'eau velmi hluboký ponor
VDDS very deep draught ship navire à très grand tirant d'eau loď s velmi hlubokým ponorem
VDP voluntary departure plan plan de départ volontaire plán dobrovolného (volného) odjezdu
VDS               (1) variable depth sonar sonar à immersion variable sonar s proměnnou hloubkou ponoření
VDS               (2) voluntary departure scheme régime de départ volontaire schéma (rozvrh) dobrovolného (volného) odjezdu
VDU visual display unit visuel (ou unité de visualisation) zobrazovací jednotka;
displej;
(uživatelský terminál s obrazovkou)
VECTAC vectored attack attaque téléguidée ; attaque guidée (toléré) ; attaque sur vecteur (toléré) směrovaný útok
VER                     (F) effective downwind /EDW/ vent effectif de retombée efektivní výškový vítr
VERTREP vertical replenishment ravitaillement vertical svislé (vertikální) doplňování (Doplňování lodi pomocí vrtulníku)
VFR visual flight rules règles de vol à vue pravidla pro let za viditelnosti
VGPO velocity gate pull-off entraînement de la fenêtre de vitesse vstupní hranice snížení rychlosti
VGS velocity gate stealer voleur de fenêtre de vitesse ochrana proti překročení rychlosti (na vstupu)
VGW variable geometry wings ailes à géométrie variable měnitelná geometrie křídel
VHA vapour hazard area zone de danger vapeur oblast ohrožená dýmem (výpary)
VI vehicle interdiction interdiction d’accès aux véhicules zákaz vjezdu vozidel
VLCC very large crude-oil carrier gros transporteur de pétrole brut velký tanker (pro přepravu ropy)
VLL very low level très basse altitude velmi malá výška
VLLZZ very-long-leg zigzag zigzag à tronçons très longs velmi dlouhý klikatý let vrtulníku (útok proti hladinovým cílům)
VMC visual meteorological conditions conditions météorologiques de vol à vue meteorologické podmínky pro let za viditelnosti
VMFI visual mine firing indicator indicateur visuel de mise de feu vizuální indikátor (hlásič) odpálení miny
VNC voluntary national contribution contribution nationale volontaire dobrovolný příspěvek státu
VNCS voluntary naval control of shipping contrôle naval volontaire de la navigation commerciale nezávislé řízení námořní přepravy (obchodní)
VO visitors and observers visiteurs et observateurs hosté a pozorovatelé
VOB visitors and observers bureau bureau des visiteurs et observateurs úřad pro hosty a pozorovatele
VoCI vessel of critical interest navire d’intérêt essentiel námořní plavidlo prvořadé pozornosti
VOD vertical on-board delivery livraison à bord à la verticale vertikální dodávka na palubu
VOIED victim-operated improvised explosive device engin explosif improvisé déclenché par la victime
(privilgié) ;
dispositif explosif de circonstance déclenché par la victime (toléré)
improvizované výbušné zařízení iniciované obětí
Vol vessel of interest navire d’intérêt zájmové plavidlo
VPN virtual private network réseau virtuel privé soukromá virtuální (uměle vytvořená) síť
V/S visual signalling signaux optiques vizuální signalizace
VSAT very-small-aperture terminal; Note: ITU. microstation terrienne ; Note: UIT. terminál s velmi malou aperturou;
malá pozemní stanice;
Pozn.: ITU;
Pozn.: pozemní stanice s malou anténou, často tvoří síť řízenou stanicí s rozbočovačem (hub).
VSHORAD very short-range air defence défense aérienne à très courte portée PVO velmi krátkého dosahu
VSHORADS very short-range air defence system système de défense aérienne à très courte portée systém PVO velmi krátkého dosahu
VSTOL vertical or short take-off and landing; V/STOL (deprecated) décollage et atterrissage courts ou verticaux ; V/STOL (déconseillé) svislý nebo krátký vzlet a přistání; V/STOL (nevhodné)
VT verification team équipe de vérification ověřovací skupina
VTB                     (F) head-down display /HDD/ visualisation tête basse displej pod výškou očí
VTC video teleconference visioconférence videokonference (televizní most)
VTH                    (F) head-up display /HUD 1b/ visualisation tête haute průhledové zobrazení;
projekční zobrazení;
VTOL vertical take-off and landing décollage et atterrissage verticaux svislý vzlet a přistání