Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín
WAC weather analysis centre centre d'analyse météorologique centrum analýzy počasí
WACS wartime air courier services services de courrier aérien du temps de guerre letecká kurýrní služba za války
WADS weapons access delay system [WS3] système de restriction d'accès aux armes [WS3] systém pro zabránění přístupu ke zbraním
WAN wide-area network réseau général ;
réseau longue distance ;
grand réseau ;
réseau à grande distance
dálková síť
W&R warning and reporting alerte et compte rendu výstraha a hlášení
WARDAM war damage dommages causés en temps de guerre válečné škody (škody způsobené během války)
WARM deprecated; preferred: WRM déconseillé ; privilégié : WRM nevhodné; preferované: WRM
WAS wartime authorized strength effectifs théoriques du temps de guerre válečné početní stavy
WBIED waterborne improvised explosive device engin explosif improvisé placé sur embarcation
(pivilégié) ;
dispositif explosif de circonstance placé sur embarcation (toléré)
improvizované výbušné zařízení umístěné na člunu
WCB wartime contingency base base de circonstance du temps de guerre válečná základna pro nepředvídané události (pro operativní použití)
WCO weapon control order consigne de tir rozkaz (pohotovost) k použití zbraní
WCP weapons collection point point de regroupement d'armes shromaždiště zbraní
WCS weapon control status niveau de conduite du tir způsob řízení použití zbraní (palby)
WE (obsolete);
wartime establishment
(désuet) ;
tableau d'effectifs du temps de guerre /TEG 1/
(zastaralé);
tabulky válečných počtů
WEC wartime engagement criterion critère d'engagement du temps de guerre kritéria činnosti pro období války
WEU Western European Union Union de l'Europe occidentale /UEO/ Západoevropská unie
WEZ weapon engagement zone zone d'engagement d'arme oblast působnosti zbraně
WF warring factions factions belligérantes válčící strany (znepřátelené frakce)
WFZ weapons free zone;
free fire area /FFA/
zone de tir libre /ZTL 1/ zóna (volného) použití zbraní bez omezení
WG working group groupe de travail /GT 1/ pracovní skupina
WGNTE working group of national technical experts groupe d’experts nationaux pracovní skupina technických specialistů z jednotlivých států
WGS world geodetic system système géodésique mondial světový geodetický referenční systém
WH warhead charge militaire bojová hlavice
WHNS wartime host nation support soutien fourni par le pays hôte en temps de guerre zabezpečení hostitelským státem (zemí) v době války
WHQ war headquarters quartier général de guerre /QGG/ válečné velitelství
WHQEX war headquarters exercise exercice d'activation des quartiers généraux de guerre cvičení v aktivaci válečných velitelství
WI warning installation installation d'alerte výstražné (signalizační) zařízení
WIA wounded in action blessé au combat zraněn v boji (~ akci)
WIC wartime identification code code d'identification du temps de guerre válečný identifikační kód (kód pro období války)
WIG wing-in-ground aile à effet de sol účinek přízemního efektu na křídlo
WIT (preferred);
weapons intelligence team
(privilégie) ;
équipe de recherche technique et tactique (ER2T/
(preferované);
zpravodajský tým zaměřený na zjišťování zbraní
(zbraňových systémů)
WMD weapon of mass destruction arme de destruction massive /ADM 2/ zbraň hromadného ničení
WNEA wounded by non-enemy action blessé à la suite d’une action non hostile zraněn při nebojové akci
WNGO warning order ordre préparatoire předběžné nařízení
WOO wounded on operations blessé en opérations zraněn v boji
WP                 (1) waypoint point de cheminement traťový bod
WP                 (2) white phosphorus phosphore blanc bílý fosfor
WP                 (3) working paper document de travail pracovní dokument
WPC Warrior Preparation Centre Centre de préparation des forces Středisko pro bojový výcvik
WRC World Radiocommunication Conference Conférence mondiale des radiocommunications
/CMR 2/
Světová konference o radiokomunikaci
WRM war reserve modes modes réservés pour le temps de guerre /MRG 2/ režim činnosti válečných rezerv
WRS war reserve stocks stocks de guerre záložní zásoby pro válku
WRSK war reserve spares kit lot de rechanges de réserve de guerre sada záložních náhradních dílů pro dobu války
WS                 (1) work sheet fiche de travail pracovní deník (výkaz, plán)
WS                 (2) workstation poste de travail pracovní stanice
WS3 weapon security and survivability system;
WSSS (deprecated)
système de sécurité et de survie des armes ; WSSS (déconseillé) systém pro zajištění a udržení bojeschopnosti zbraní; WSSS (nevhodné)
WSLC weapon system life cycle cycle de vie du système d'arme cyklus zachování bojeschopnosti zbraní (doba životnosti zbraňového systému)
WSM waterspace management gestion de l'espace marin ; gestion de l'eau (toléré) ; Note 1 : FRA.
Note 2 : marine.
řízení vodního prostoru
WSP weapon system partnership association de système d'arme /ASA 4/ spolupráce na zbraňovém systému
WSPC weapon system partnership committee; Note: NAMSO. comité d'association de système d'arme /CASA 2/ ; Note: NAMSO. Výbor pro spolupráci na zbraňovém systému; Pozn.: NAMSO.
WWNWS World-wide Navigational Warning
Service
Service mondial d'avertissements de navigation
/SMAN/
celosvětová navigační (plavební) výstražná služba