Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín
X                                                      
XMTR admitted; preferred: TX toléré ; privilégié : TX tolerované; preferované: TX
XP crossing point point de passage přepraviště
                                                       
Y                                                      
YIR yearly infrastructure report rapport annuel sur les projets d'infrastructure roční hlášení o výstavbě infrastruktury
                                                       
Z                                                      
ZA                       (F) area of action /AA 5/ zone d'action prostor činnosti (akce)
ZAR                     (F) CECLANT Routine Activity Area
/CRAA/
Zone d'activité de routine ; Note : CECLANT. oblast běžné činnosti vrchního velitele v Atlantiku
ZDA                     (F) air defence area /ADA 1/ zone de défense aérienne zóna PVO
ZEE                     (F) exclusive economic zone /EEZ/ zone économique exclusive zvláštní ekonomická zóna
(oblast ekonomického zájmu)
ZI                         (F) area of interest /AOI 2/ zone d'intérêt zájmový prostor
ZPNU                  (F) United Nations protected area
/UNPA/
zone protégée par les Nations Unies prostor pod ochranou OSN
ZRR                     (F) area of intelligence responsibility
/AIR 2/
zone de responsabilité de renseignement prostor zpravodajské odpovědnosti
ZSNF                   (F) French National Safety Area /FNSA/; Note: Navy, “Atlantic Side”. Zone de sécurité nationale française ; Note: marine, « Façade atlantique ». Zóna národní bezpečnosti Francie; Pozn.: VojN, „Atlantické pobřeží“.
ZST                     (F) ground safety zone /GSZ/ zone de sécurité terrestre bezpečnostní prostor
ZTL                     (F) free-fire area /FFA/;
weapons free zone /WFZ/
zone de tir libre prostor (zóna) neomezeného použití zbraní (vedení palby)