PRINCIPY BOJE V ZASTVĚNÉ OBLASTI

ZÁKLADNÍ PRINCIPY PRO BOJ V BUDOVÁCH

 1. Detailní plánování
 2. Moment překvapení
 3. Rychlost
 4. Agresivita
 5. Bezpečnost
 6. Přečíslení
 7. Eliminace protivníka
 8. Seskupení osob
 9. Užití krytu
 10. Nástražné systémy
 11. Užití ručních granátů
 12. Automatická palba dávkami
 13. Zajištění místnosti
 14. Označení budovy

01. DETAILNÍ PLÁNOVÁNÍ

principy plánování akce jsou hrozně důležitým, ne-li zcela nejpodstatnějším principem. Dobrý plán často rozhoduje o výsledku celé akce. Důležité je, uvědomit si všechna možná rizika, vyplívající z využití různých metod vůči danému protivníkovi. To předpokládá velmi přesný a detailní popis objektu zájmu a sledování vývoje celé situace. Je až typické pro situace, kdy únosce drží rukojmí delší dobu na stejném místě, kdy po určitém čase je možné z jeho chování a reakcí, velmi přesně odhadnout a stanovit následující plán akce. Často po delší době (několika dnech) je únosce (únosci) nejen velmi unaven, či frustrován, ale také je zřejmější jeho psychologický profil a lépe se sledují veškeré jeho chyby, jak v zabezpečení objektu, tak v jeho chování. Proto detailní plán a před plánování akce, jak jsme již řekli, je tato činnost zásada číslo 1. Není vůbec vhodné ji přeskakovat a snažit se o nějaká osobní hrdinství rychlou a nepromyšlenou akci.

02. MOMENT PŘEKVAPENÍ

pokud něco z následujících aspektů samotné úderné akce je podstatné, určitě to je moment překvapení. Pokud vám útočník nabídne nějakou skulinku ve své obraně, je vhodné, v rámci před přípravy otestovat, zda o této chybě sám ví. Pokud bude zásah sebelépe naplánován, útočník jej však bude očekávat, pak je nutné moment překvapení nahradit agresí a rychlostí, což ve chvíli prozrazení je mnohdy komplikované.

03. RYCHLOST

princip rychlosti, především rychlého vstupu tzv. metodou záplavové vlny, je při obsazování objektů téměř nezbytností. Jedině přesilou a rychlým vstupem může jednotka v malých prostorách útočníky přečíslit, což je nejdůležitější pro zajištění protivníka „živého“ s minimalizací ztrát na naší straně. Cílem samotného CQB (boje v objektu) určitě není zabíjení, střelba je nejkrajnější možná varianta, je to spíše jako reakce obrany proti střelbě útočníka.

04. AGRESIVITA

rychlost a moment překvapení musí být pro rychlou neutralizaci podmíněna i agresí. Agresí tak rychlou a silnou, aby významně překonala potenciální agresi způsobenou odporem protivníků.

05. BEZPEČNOST

důležitým aspektem každého zásahu, resp. použití principů a taktik CQB, je vždy bezpečnost na prvním místě. Bezpečnost znamená nejen dodržení principu zajištění všech vstupů (oken, dveří), ale především vzájemné zabezpečení jednotlivých členů týmu mezi sebou (tzv. princip vzájemného krytí).

06. PŘEČÍSLENÍ

dalším ze stěžejních principů CQB je princip přečíslení, který vychází podobně jako ve sportu, z okamžitého přečíslení osob v daném objektu či místnosti. Podstatou přečíslení je, jak zajištění okamžité ochrany ohrožených osob, tak jejich okamžitá evakuace do bezpečí. Zajištění „živých“ útočníků a jejich následné předání spravedlnosti.

07. ŽIVÝ ÚTOČNÍK – ELIMINACE

posledním principem, nebo aspektem použití CQB, je nejen rychlá eliminace protivníka, ale především jeho zajištění, popř. zatčení. Cílem eliminace útočníků, nikdy primárně není zabití útočníka. Maximálně v určitých extrémních případech (často typicky řešených snipery). Takže pokud se mluví v CQB o eliminaci protivníka, nemyslí se tím zastřelení, ale opravdu pouze zajištění, což je další obecně rozšířený omyl, že speciální jednotky jsou tu na zabíjení teroristů.

08. SESKUPENÍ OSOB

družstva by se měla vyvarovat seskupení většího množství členů týmu na delší dobu v jedné místnosti, nebo na podestě schodiště. V opačném případě by mohl jeden ruční granát vržený do místnosti, nebo střetnutí s nepřítelem zapříčinit vážné ztráty. Jakmile je místnost zajištěna, vojáci úderného družstva by se měli rozmístit do zajištěných místností tak rychle, jak je to jen možné.

09. UŽITÍ KRYTU

jednotliví vojáci by měli během postupu budovou vyhledávat vhodný kryt. Měli by se držet při zdi, vyhýbat se oknům, dveřím, průrazům ve stěnách a stropech, takzv. Smrtelným trychtýřům. Za výběr vhodného krytu je odpovědný každý jednotlivý voják, nikoli velitel družstva.

10. NÁSTRAŽNÉ SYSTÉMY

vždy je nutné věnovat pozornost nástražným systémům. Možnost nástrahy - kontrolovat rám dveří, nešlapat na práh. Pokud je nástraha objevena, je nutné ji zanechat na místě, aby byla zlikvidována pyrotechnikem. Nalezenou nástrahu je třeba přesně označit, stejně jako vstup do budovy, kde se nástraha nalézá, modrým praporkem nebo modrou značkou. Každý člen družstva musí být o přítomnosti nástrahy v budově varován.

11. UŽITÍ RUČNÍCH GRANÁTŮ

při čištění budov se granáty mohou stát dvojsečnou zbraní, která může ohrozit jak nepřítele, tak i vlastní vojáky. Je-li granát vržen nepřítelem do místnosti, kde jsou vlastní vojáci, je nutné ji co nejrychleji opustit, nebo ihned zalehnout na zem, protože síla exploze granátu a střepiny směřují převážně směrem vzhůru.

12. AUTOMATICKÁ PALBA DÁVKAMI

v rámci drilu čištění místností, je obvyklé použití automatické palby dávkami. Většina moderních budov má ale betonové podlahy, omítnuté zdi a stropy, od kterých se mohou střely odrážet a způsobit ztráty mezi vlastními vojáky. Užití palby dávkami zvyšuje navíc spotřebu munice a klade zvýšené požadavky na zásobování střelivem. V ideálním případě je proto nejvhodnější užití instinktivní střelby jednotlivými výstřely, která je podstatně přesnější a účinnější než palba dávkami. Naopak některé budovy mají vnitřní stěny zhotovené z méně odolných materiálů (např. sádrokarton atd.), kterými mohou střely proniknout a způsobit tak ztráty vlastním vojákům v sousedních místnostech.

13. ZAJIŠTĚNÍ MÍSTNOSTI

každá místnost musí být kompletně vyčištěna a zabezpečena před dalším postupem úderné skupiny do další místnosti. Stejně tak je důležité zabezpečit poschodí, před postupem do dalšího. Jsou-li v místnosti riziková místa, je nutné zde zanechat vojáky, kteří je zajistí proti případnému protiútoku ze strany nepřítele. Pokud není dostatek lidí na zajištění, při cestě zpět, se postupuje stejným způsobem jako při čištění.

14. OZNAČENÍ BUDOV

během vedení bojové činnosti v zastavěném prostoru je nezbytné zájmový objekt označit a to jak u rekognoskace, při vytváření taktického nákresu pro před přípravu útoku na tento objekt, tak později z důvodu rozlišení stupně zajištěnosti již obsazených budov. Při rekognoskaci a vytváření taktické nákresu, je nutno označit strany objektu, označení oken. Po obsazení objektu, musí být zřejmé, která budova je již vyčištěna, kde je vstupní bod, místo soustředění raněných nebo nástrahy.


V příštím pokračování se podíváme detailněji na některé z výše uvedených činností.
..pokud byste chtěli použít na vlastních stránkách či jinak publikovat informace uvedené na našich stránkách, prosíme, uveďte zdroj odkud jste tyto informace čerpali
Termit (Diverzanti)
zdroj: zkušenosti, selský rozum + příručka vojáka 2007 (2 vydání)

zpet

     

Powered by Elixon CMS/AJAX-XUL