AIRSOFTOVÁ ZBRAŇ - HRAČKA nebo ZBRAŇ


V posledních letech se na vnitřním trhu České republiky začaly objevovat plastové napodobeniny krátkých a dlouhých střelných zbraní, tzv. airsoftové zbraně. Nyní jsou těmito výrobky zaplavené tržnice v celé republice, především větší tržnice v příhraničních částech republiky. Ceny méně kvalitnějších výrobků se pohybují v rozmezí od 50,- do 300,- Kč.
V prodeji jsou však i daleko kvalitnější výrobky, jejichž cena se však pohybuje v úplně jiných cenových relacích (od 500,- až do 20 000,- Kč). Tyto výrobky však nenajdeme na tržnicích, ale především ve specializovaných prodejnách se zaměřením na airsoftové zbraně. Jelikož se lidé často obracejí na Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva (dále jen „úřad“) s dotazy a připomínkami týkajících se těchto výrobků, pokusí se Ing. Pavel Koblasa, vedoucí oddělení kontroly, vysvětlit celou problematiku. Na trhu je několik druhů plastových napodobenin dlouhých a krátkých zbraní na plastové kuličky, které se od sebe liší svojí konstrukcí.
Podle konstrukce můžeme tyto výrobky rozdělit na:
 • a) mechanické zbraně, kdy je funkce odvozena od okamžitého uvolnění nahromaděné mechanické energie
 • b) plynové zbraně, kdy je funkce odvozena od okamžitého uvolnění energie stlačeného vzduchu nebo jiného plynu
   ad a) Pokud se jedná o mechanické zbraně, u nichž je napínací síla menší než 150 N, nejedná se o zbraně „kategorie D“ ve smyslu zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (dále jen „zákon o střelných zbraních“), ale můžeme hovořit o hračce. Tyto výrobky (hračky) mohou být však uváděny na trh, pouze pokud jsou v souladu s příslušnými právními předpisy, kterými jsou především zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, resp. nařízení vlády č. 19/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na hračky.Dozorovým orgánem nad uváděním těchto výrobků (hraček) na trh je Česká obchodní inspekce.
   Pozn.: Tímto druhem výrobků (hraček) se v našem článku nebudeme dále zabývat.
   ad b) Pokud je však střela uváděna do pohybu uvolněním energie stlačeného vzduchu nebo jiného plynu, tyto výrobky již nejsou hračkami, ale jsou plynovými zbraněmi. Jako takové jsou zahrnuty mezi výrobky, které nejsou považovány za hračky - viz bod 9. a bod 20. přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 19/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na hračky
   citace : „výrobky, které se pro účely tohoto nařízení nepovažují za hračky:
   bod 9. – vzduchové pušky a vzduchové pistole,
   bod 20. – věrné napodobeniny skutečných střelných zbraní“.

   Tyto výrobky nepodléhají režimu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ale plně podléhají zákonu č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (§ 7 zbraně kategorie „D“) a především zákonu č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), který nabyl účinnosti 1.8. 2000. Dozorovým orgánem nad uváděním těchto výrobků (plynových zbraní) na trh je úřad.
   Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva je orgánem státní správy, působící na vnitřním trhu České republiky, který má svoji činnost přesně vymezenou především zákonem č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a zákonem č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu.

   Podmínky uvádění na trh plynových (airsoftových) zbraní

   1. Na trh smějí být uváděny pouze homologované nebo kusově ověřené plynové zbraně. V § 16 zákona jsou stanoveny povinnosti výrobcům, dovozcům a distributorům, za kterých mohou být plynové zbraně uváděny na trh. Výrobce, resp. dovozce má za povinnost plynové zbraně předložit před uvedením na trh k ověřování a uvádět je na trh, jen pokud jsou ověřeny a označeny příslušnou zkušební značkou a v případě homologace i přiděleným číslem homologace. Pověření zaměstnanci úřadu jsou pak oprávněni kontrolovat plnění těchto povinností jak u výrobců, dovozců, tak i dalších distributorů (dále jen „kontrolované osoby“). V případě zjištění neplnění stanovených povinností ze strany kontrolovaných osob je úřad oprávněn uložit i sankční opatření, tj. uložit kontrolované osobě pokutu až do výše 1 000 000 Kč. Na výrobky, které nesplňují podmínky pro uvedení na trh, jsou pověření zaměstnanci úřadu rovněž oprávněni vydat okamžitý zákaz prodeje těchto výrobků.
   2. Plynové zbraně se smí prodávat pouze osobám starším 18 let. Zákon o střelných zbraních v § 15 stanoví, že zbraně kategorie „D“ nebo střelivo do těchto zbraní může nabývat do vlastnictví a držet nebo nosit fyzická osoba starší 18 let způsobilá k právním úkonům. Co se týče prodeje těchto plynových zbraní osobám mladším 18 let, nemá úřad v této věci žádnou výkonnou pravomoc a není oprávněn činit v této věci jakákoli opatření. Jelikož zákon o střelných zbraních v § 15 stanoví, že zbraně kategorie „D“ nebo střelivo do těchto zbraní může nabývat do vlastnictví a držet nebo nosit fyzická osoba starší 18 let způsobilá k právním úkonům, domníváme se tedy, že dozor nad dodržováním této povinnosti by měl vykonávat příslušný útvar policie ČR.
   3. Prodávat plynové zbraně smějí pouze osoby vlastnící koncesní listinu. K oprávněnosti podnikání je úřad toho názoru, že se jedná o plynové zbraně, u nichž je kinetická energie střely na ústí hlavně do 16 J a jako takové spadají ve smyslu § 7 písm. e) zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních, do kategorie „D“, a tím do předmětu podnikání v oblasti koncesovaných živností.Dozorovým orgánem v této věci jsou příslušné živnostenské úřady. Pokud úřad při své kontrolní činnosti zjistí skutečnosti, na jejichž základě je třeba učinit opatření, jež jsou v pravomoci jiných orgánů, oznamuje tyto skutečnosti těmto příslušným orgánům. Úřad dále přijímá a eviduje veškeré podněty spotřebitelů v případě oznámení podezření na porušování právních předpisů v oblasti uvádění stanovených střelných zbraní na trh. Pokud se podezření potvrdí a úřad je oprávněn učinit příslušná opatření, je tak bezodkladně učiněno.

   Jak pozná laik, zda se jedná o hračku či zbraň ?

   Především je možno vycházet z názvu výrobku – například air sport gun, tj. vzduchová – plynová sportovní zbraň, dále lze vycházet z návodu výrobce či dovozce, kde bývá přímo uvedeno, že je střela uváděna do pohybu tlakem vzduchu (návod musí být v českém jazyce). V případě pochybností o zařazení typu zbraně do kategorie zbraní rozhoduje Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva na základě ustanovení § 3 odst. 3 (resp. § 74 odst. 7) zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a dle ustanovení § 17 odst. 3 písm. e) zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů.

   Mohou airsoftové zbraně způsobit zranění při zásahu lidského těla ?

   Ano, je známo několik případů, kdy plastová střela způsobila zranění oka, pohmožděniny nebo podobná velice bolestivá zranění. Je třeba si uvědomit, že úsťová energie střely se pohybuje v rozmezí od 0,3 do 2 Joulů. Pro lepší představu lze touto energií zcela bez problémů prostřelit několik novinových papírů či list fikusu.
   Lze v České republice prodávat airsoftové zbraně s označením CE (značka shody EU) ? Plynové zbraně nejsou předmětem legislativní úpravy EU; zde platí národní právní úprava, tak jak je popsaná v bodu ad b). Pokud se tedy jedná o střelné zbraně nemohou být označeny značkou shody CE.

   Jak se pozná a kde se dá zjistit, že zbraň je skutečně ověřená úřadem ?

   Dovozce, resp. výrobce je povinen před uvedením na trh předložit plynové zbraně k ověřování. Pokud se při ověřování zjistí, že výrobek splňuje požadavky zákona a prováděcích předpisů, úřad vydá certifikát o homologaci, kde je uložena povinnost předkladateli označit plynové zbraně příslušnou zkušební značkou a číslem homologace (z technických důvodů je možno zmíněné označení umístnit na spotřebitelský obal a současně v technické a průvodní dokumentaci). V případě, že dovozce či výrobce uvede na trh nejvíce pět kusů zbraní v jednom roce, podléhají ověřování formou kusového ověřování. Plynové zbraně se v tomto případě označí zkušební značkou pro kusové ověřování.

   Patří paintballové zbraně mezi plynové zbraně ?

   Ano, patří. U painballových zbraní je funkce odvozena od okamžitého uvolnění energie stačeného vzduchu nebo jiného plynu, čímž dochází k výstřelu plastové kuličky s obsahem barvící tekutiny.

   Jaké jsou povinnosti prodejce airsoftové zbraně ?

   Jaké jsou povinnosti prodejce airsoftové zbraně vůči zákazníkovi při jejím prodeji ? Na prodej airsoftových zbraní se vztahuje rovněž zákon č. 634/92 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Z tohoto zákona vyplývají další povinnosti pro osobu prodávající střelné zbraně, a to především:
   • řádně informovat spotřebitele o vlastnostech výrobku, o způsobu použití a údržby výrobku a současně předat návod k použití v českém jazyce
   • na žádost spotřebitele výrobek předvést a při zakoupení výrobku vydat daňový doklad
   • informovat spotřebitele o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění reklamace
              

   Powered by Elixon CMS/AJAX-XUL