PŘESUN VÝSADKOVÉHO DRUŽSTVA

PŘEDBOJOVÁ PŘÍPRAVA

V předbojové přípravě (BR - bojovém rozkazu) by mělo být obsaženo, jak se při přesunu družstvo zachová v případě kontaktu a nastřelení. V případě potřeby se takto dopředu naplánuje činnost družstva, nebo jednotlivých sekcí v závislosti na úkolu a situaci, které se mohou lišit od SOP (standardní operační postupy).

PŘESUN DRUŽSTVA

probíhá na pokyn velitele družstva (Vdr) následně popsaným způsobem: Vdr společně s pátračem vybere vhodnou cestu v následujícím úseku pochodu. Tento úsek by neměl být příliš dlouhý, ale také ne příliš krátký, protože to zdržuje postup. Pátrač poté vede družstvo dohodnutým směrem podle uvážení a výběru nejbezpečnější cesty, až na konec úseku. Zde se celý postup znovu opakuje.

Kdykoliv se pohyb družstva třeba jen na chvíli zastaví, tak všichni zakleknou, nebo jinak sníží svoji siluetu a sledují svůj pozorovací perimetr. Takto zůstanou, dokud jim není dán povel k dalšímu pochodu. Takovému zastavení se říká „krátká zastávka“. Ve vhodných intervalech a na vhodných místech trasy pochodu by měly být určeny body setkání (RV RendesVous point).

Je třeba, aby každý voják měl neustále přehled nad situací. K vytvoření a udržení přehledu nad situací by měl dodržovat tyto body:

  • ať už stojí či je v pohybu, vždy vyhledává nepřítele. Podle murpyho zákona: „ve chvíli, kdy nedáváte pozor, na vás nepřítel naběhne“.
  • kryje sektor, který mu byl přidělen. Používá u toho selský rozum - postupuje-li podél plotu, nemá smysl koukat na něj, naopak hlídá ostatní sektory. Přizpůsobuje se situaci.
  • při zastavení pohybu jednotky, poklekne (najde si krytí) a nadále hlídá okolí
  • neustále dává pozor. V bitevní zóně není nikdy a nikde bezpečno. Zanedbání pozornosti, může skončit smrtí někoho z jednotky
  • dává pozor na „tunelové vidění“ - tedy soustředění se pouze na jeden objekt / směr. Udržujte dohled nad celým sektorem, který má hlídat. Soustředí-li se například na jednoho nepřítele, může se stát, že útok bude proveden na křídlo či zezadu, aniž by to odhalil. Tím, že dává pozor, zvyšuje tak šanci na přežití.
  • Udržuje rozestupy. Bude-li jednotka po kupě, bude snadněji eliminovatelná. Snažte se udržovat alespoň pětimetrové rozestupy, nebo ještě lépe 10 metrů. Minimalizujete tak ztráty při dopadu granátu, dělostřelectva, výbuchu min či náloží atd.
rozestupy družstva
ROZESTUPY TAKOVÉ, ABY EXPLOZE ZRANILA MINIMÁLNÍ POČET VOJÁKŮ

ZAUJETÍ ZASTÁVKY

Družstvo zaujímá zastávku za účelem krátkého odpočinku, provedení kontroly mapy, nebo vyslání průzkumu (shromaždiště nebo cíle).

KRÁTKÁ ZASTÁVKA

Zastávka se zaujímá v pochodové sestavě. Jednotlivý členové družstva zůstanou v sestavě na svých pozicích. Zastavuje-li se na delší dobu, a pokud to terén dovolí, není na škodu zaujmout pozici v nejbližším skrytu. Pokud byl dán rozkaz k zastavení postupu, poklekněte. Snížíte tím svůj profil, budete mít stabilnější pozici pro míření a budete horší cíl. Zvykněte si na to – zachraňuje to životy.

DLOUHÁ ZASTÁVKA

je déletrvající setrvání (řádově 10minut a víc) na jednom místě se zaujetím obranného postavení. Při zastavení Vdr dá pokyn k zbudování dlouhé zastávky a určí místo, kde by měla být. Každému jednotlivému členu družstva, přidělí konkrétní místo v kruhové (nebo jiné) obraně a palebný sektor. Všichni si na svém místě sundají batohy a zalehnou za ně. Uvnitř obrany nakonec zůstávají pouze Vdr a v případně potřeby pátrač.

Pátrač má právě z tohoto důvodu v kruhové sestavě společný palebný sektor s kulometem, aby byl pokryt jeho perimetr, pokud si jej Vdr zavolá k sobě. Kulomet jako nejsilnější zbraň s pátračem jsou při vytváření kruhovky standardně umisťování na 12h ve směru postupu, z důvodu největší pravděpodobnosti útoku ze strany, která ještě nebyla propátrána.

dlouhá zastávka družstva
ZAUJETÍ POZIC DRUŽSTVA V KRUHOVCE PŘI DLOUHÉ ZASTÁVCE

PŘESUN V NOCI, NEBO ŠPATNÉ VIDITELNOSTI

probíhá podobně jako normální přesun, má však několik odlišností. Při postupu v noci, využívat maximálně krytí s využitím stínů, pohybuje-li se jednotka poblíž nepřítele. Navigační úseky (části postupu vedené pátračem) i vzdálenosti bodu setkání (RV) by měly být kratší. Rozestupy mezi členy v jednotce by měli být zredukovány a to tak, aby každý bezpečně viděl člověka před sebou a za sebou. Vzdálenost mezi jednotlivými členy musí být taková, aby každý pochopil, co je mu signalizováno tichými povely a signály. Do pochodu by také měli být vloženy zastávky na naslouchání.

Krátká zastávka probíhá jinak než u normálního pochodu. Pátrač (nebo první z formace), dá znamení a zaklekne. Každý další v družstvu dojde až k němu a zaklekne těsně u něho. Jakmile na svoji pozici dojde poslední z formace, dá znamení člověku před sebou zmáčknutím ruky (případně slabým poklepáním), ten to pošle dál dopředu až k prvnímu z formace. Jakmile je dán pokyn k pokračování v pochodu, tak se tento postup opakuje. Dotyčný, co předává signál, se vždy ujistí, že ho další člověk přijal a pochopil. Poté vstane a jde. Člověk za ním počká, aby měl správný rozestup, předá signál dál, ujistí se, že byl signál přijat a pochopen a jde. Takto opakovaně až na konec jednotky.

BOD SETKÁNÍ

RV (RendesVous point - bod setkání). Jsou to místa, kde se po případném rozpadu družstva nebo ztracení jejích členů, přeživší zase shromáždí. Bod setkání se vždy udává na místech krátkých, nebo dlouhých zastávek. Na daném místě, se všem oznámí, že TOTO místo je „RV xy“ (RV1, RV2 atd.). Za jakých podmínek se RV určuje, je vždy uvedeno v bojovém rozkaze. Vždy je v něm také určen jeden hlavní RV, v případě že by se někdo nestihl, nebo nemohl vrátit na poslední RV.

V případě nástřelu, nebo jiné situace vyžadující návrat k bodu setkání, se vrací členové ne k poslednímu, ale k předposlednímu určenému bodu setkání. Je to z důvodu, že pokud dojde k dané situaci nedaleko posledního určeného bodu setkání, tak by to ztrácelo smysl.

diverzanti
..pokud byste chtěli použít na vlastních stránkách či jinak publikovat informace uvedené na našich stránkách www.diverzanti.cz, prosíme o uveďení zdroje odkud jste tyto informace čerpali
Termit (Diverzanti)
zdroj: zkušenosti, selský rozum + příručka vojáka 2007 (2 vydání)

zpet

     

Powered by Elixon CMS/AJAX-XUL