REKOGNOSKACE TERÉNU A OBJEKTU ZÁJMU

PRINCIPY PRŮZKUMU

Pro úspěšné splnění průzkumu cíle musí velitel zásahu ve svém plánu zohlednit následující zásady.

 1. Získat všechny požadované informace: nadřízený stupeň upřesní veliteli čety, které informace od něj vyžaduje. Upřesní mu informace, jejichž získání je prioritní a ty, které pouze přispějí k dotvoření zpravodajského obrazu o zájmovém prostoru. V průběhu celého plnění úkolu jednotka získává a předává získané informace; úkol však lze považovat za splněný až po získání prioritních informací určených bojovým rozkazem (BR).
 2. Vyvarovat se prozrazení nepříteli: Jednotka nesmí dopustit, aby nepřítel věděl o její přítomnosti v prostoru. Pokud nepřítel ví o tom, že je sledován, může se přesunout, změnit své plány, nebo zvýšit své zabezpečení.
 3. Dodržovat zabezpečení: Jednotka musí být schopna se vyvázat z kontaktu a vrátit se k vlastním silám se získanými informacemi. Pokud je to nezbytné, vyvázat se z kontaktu a pokračovat dále v plnění úkolu. Skupiny zabezpečení umísťovat tam, odkud mohou krýt postup skupin, jež provádějí vlastní průzkum a v případě potřeby umlčet nepřítele palbou tak, že se průzkumné skupiny budou moci vyvázat z kontaktu.
 4. Úkolová organizace a uspořádání: Poté co velitel čety obdrží bojový rozkaz, analyzuje svůj úkol a potvrdí nadřízenému stupni jeho pochopení. Poté organizuje a rozdělí jednotku tak, aby byla co nejlépe schopna splnit zadaný úkol s ohledem na hlediska: Úkol, Nepřítel, Terén, Vojáci/Vybavení, Čas, Civilisté (METT-TC Mission, Enemy, Terrain and Weather, Troops/Equipment, Time, Civilians). Průzkum cíle je zpravidla úkolem pro jednotku velikosti družstva.

Průzkumné hlídky využívají k přesunu do dalšího pozorovacího stanoviště metodu „vějíře (jetelového lístku)“. Pomocí této metody se pozorovatelé (pozorovací hlídky) vyvarují pohybu paralelně s cílem, udržují maximální utajení, nepřekračují nejzazší čáru přiblížení a naplno využívají dostupného skrytu a krytu.

Zbytek týmu čeká skrytě mimo lokalitu zájmu. Toto pozorování objektu při policejním zásahu trvá i několik dní, pokud se jedná o záchranu rukojmích. V reálné bojové situaci se časové rozpětí odvíjí od naléhavosti dané situace, a také od toho, zda průzkumné družstvo má za úkol rekognoskaci pouze tohoto objektu zájmu, nebo větší lokality. Hlavní u této činnosti je 100% utajení, v opačném případě se akce může komplet zabalit. Pozorování zahrnuje souhrn veškerých dostupných informací o daném místě a údaje by měly obsahovat též stručný nákres této lokality + přímo bod zájmu, tak aby bylo množné naplánovat správné vniknutí do objektu.

ZÁSADY PŘIBLÍŽENÍ K OBJEKTU PŘI REKOGNOSKACI

 • pozorovací hlídky se přesunují do prostoru a vzdálenosti mimo účinný dostřel ručních zbraní a za hranicí pohybu hlídek.
 • Způsoby pohybu závisí na terénu a možném riziku kontaktu s nepřítelem (zejména je důležité brát v potaz IED nebo minové nebezpečí, které budou vyplývat s důležitosti objektu).
 • při postupu k objektu, věnovat pozornost směru větru, aby se nerozštěkali psi, pokud u budovy jsou
 • vyhýbat se spatřením místním obyvatelstvem, zejména dětmi
 • při obcházení, nezanechávat demaskující příznaky. Stopy zanechané v blízkosti sledovaného objektu, jsou zpravidla velmi brzy objeveny.
 • Minimalizovat pohyb v zájmovém prostoru při průzkumu cíle.
 • Při průzkumu osamocených budov, se pátrači přibližují na takovou vzdálenost, která umožňuje dobré pozorování celé budovy a jejího nejbližšího okolí ze skrytého pozorovacího stanoviště. Vzdálenost od objektu, však musí minimalizovat jejich odhalení.
 • Pokud je to možné, používat pozorovací přístroje nebo přístroje nočního vidění.
 • Dodržovat zásady maskování, utajení, hlukové a světelné kázně.
 • Minimalizovat rádiový provoz.

ČINNOST PŘI PRŮZKUMU CÍLE

A. ZAUJETÍ SHROMAŽDIŠTĚ V CÍLOVÉM PROSTORU

 • Jednotka zaujímá cílové shromaždiště v cílovém prostoru podle SOP (standardní operační postup). Velitel družstva, čety (VDr, VČ) potvrdí místo jednotky na mapě, zatímco podřízení velitelé organizují kruhové zabezpečení shromaždiště

B. ORGANIZACE DRUŽSTVA

 • VDr, VČ může zorganizovat družstvo dvěma způsoby: oddělená průzkumná a zabezpečovací skupina, nebo zabezpečovací skupina vyčleněná z průzkumné skupiny.

C. VDr A POZOROVACÍ HLÍDKA ODCHÁZEJÍ NA VELITELSKÝ PRŮZKUM

 • Velitel družstva (VDr) vydá 5ti bodový rozkaz (GOTWA) svému zástupci (ZVDr), určí způsob navázání kontaktu při návratu do shromaždiště
  • Going : kam jdu a za jakým účelem
  • Others : koho si beru s sebou
  • Time : kdy se vrátím
  • What to do : co dělat, když se nevrátím
  • Actions : co bude družstvo dělat při nastřelení (jak mém, tak jejich) a co budu dělat já
 • průzkumný tým s VDr opustí shromaždiště. Při odchodu ze shromaždiště, je počítá a kontroluje ZVDr
 • VDr určí v lokalitě průzkumu pro průzkumný a zabezpečovací tým rozchodiště. To by mělo být pokud možno ve větší vzdálenosti od objektu zájmu, než na kterou je nepřítel schopen pozorovat a naslouchat. Přinejmenším skryté, před nepřátelským pozorováním z cílového prostoru. Rovněž by mělo bezpečností odpovídat požadavkům na shromaždiště.
 • V rozchodišti vyčká po dobu, než se všichni členové průzkumného týmu seznámí s rozchodištěm a jeho bezprostředním okolím.
 • Identifikuje cíl a umístí tým dohledu (zabezpečovací) tak, že jeden voják sleduje cíl, zatímco druhý rozchodiště a zanechá je na určeném stanovišti
 • provede se zbytkem průzkumného týmu přiblížení k objektu zájmu. Určí jim nejzazší čáry přiblížení k objektu a vhodná pozorovací stanoviště pro jednotlivé pozorovací hlídky.
 • Po celou dobu průzkumu je na spojení se zbytkem družstva
 • Určuje pozorovací hlídce její úkoly. Poté vydá jejímu veliteli 5ti bodový rozkaz. Průzkum se zaměřuje především na objekt přepadu a na určení postupu a způsobu ničení nebo obsazování tohoto objektu

D. ČINNOST DRUŽSTVA ZA NEPŘÍTOMNOSTI VDr

 • Po odchodu skupiny velitelského průzkumu ZVDr obnovuje kruhové zabezpečení.
 • Informuje družstvo o 5ti bodovém rozkazu VDr.
 • Dohlíží na přípravu zbývajících vojáků průzkumné skupiny (obnova maskování, pitný režim, zbraně zajištěny-náboj v komoře).

E. NÁVRAT VDr A SKUPINY PRŮZKUMU NA SHROMAŽDIŠTĚ

 • Po rozdělení úkolu průzkumným hlídkám, se VDr s doprovodem vrací zpět do shromaždiště
 • V určité vzdálenosti od shromaždiště dává vědět čas návratu, směr příchodu a počet.
 • Po návratu do shromaždiště potvrzuje původní plán nebo vydává bojové nařízení.
 • Ponechává ZVDr čas na informování družstva o změnách v plánu, pokud nějaké nastaly.

F. UTAJENÍ ČINNOSTI PRŮZKUMU POZOROVÁNÍM NA DLOUHOU VZDÁLENOST

 • Průzkumné podskupiny se přesunují do pozorovacích stanovišť, které jim poskytují skryt a kryt a které jsou pokud možno za vzdáleností účinného dostřelu ručních zbraní a za hranicí pohybu hlídek.
 • Pokud nemohou být informace získány z jednoho pozorovacího stanoviště, přesunují se průzkumné podskupiny do dalších stanovišť.
 • Pokud je nutno se přemístit do dalšího pozorovacího stanoviště, přesunují se metodu „jetelového lístku“. Pomocí této metody se průzkumné skupiny vyvarují pohybu paralelně s cílem, udržují maximální utajení, nepřekračují nejzazší čáru přiblížení a naplno využívají dostupného skrytu a krytu.
 • Průzkumné podskupiny získávají všechny informace zahrnuté v prioritním informačním požadavku s využitím akronymu Velikost, Aktivita, Místo, Materiál, Uniformy, Čas (SALUTE- Size, Activity, Location, Uniform, Time, Equipment).

G. NÁVRAT PRŮZKUMU DO ROZCHODIŠTĚ

 • Získaly všechny prioritní informace.
 • Překročily čáru nejzazšího postupu.
 • Čas určený pro provádění průzkumu vypršel.
 • Vstoupily do kontaktu s nepřítelem

H. VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU V TERÉNU

 • V rozchodišti velitel průzkumné skupiny analyzuje, které informace byly získány. Rozhodne, zda byl splněn prioritní informační požadavek.
 • V případě že velitel průzkumné skupiny určí, že nezískal dostatek informací, aby splnil prioritní informační požadavek, nebo v případě, že informace získané průzkumnými podskupinami se dramaticky liší, měl by vyslat průzkumné podskupiny zpět k cíli. Předtím vydá nový 5ti bodový rozkaz.
 • Může být i nucen se vrátit do shromaždiště, aby informoval zástupce velitele čety o změně časového rámce.
 • Po provedeném průzkumu a kladném vyhodnocení informací, se průzkumný tým (bez pozorovací hlídky) vrátí do shromaždiště.

I. NÁVRAT PRŮZKUMU DO OPERAČNÍHO SHROMAŽDIŠTĚ (ORP)

 • Velitel průzkumu předává VDr ve shromaždišti všechny získané informace.
 • Pro předání informací zhotoví určený člen náčrtek cíle na základě náčrtků zpracovaných jednotlivými pozorovacími hlídkami při vedení průzkumu. To poskytne veliteli družstva, aby bylo zajištěno předání maximálních informací všem členům jednotky.
 • Velitel průzkumu hlásí veškeré informace vyžadující okamžitou pozornost nadřízenému a pokračuje v plnění dalšího úkolu, nebo se stahuje do stanoveného prostoru.

J. V PŘÍPADĚ, ŽE PRŮZKUM NAVÁŽE KONTAKT S NEPŘÍTELEM

 1. Průzkum musí být schopen se vyvázat z kontaktu a vrátit se k vlastním silám se získanými informacemi. Pokud je to nezbytné, vyvázat se z kontaktu a pokračovat v plnění úkolu. Při vyvázání z kontaktu hrají důležitý faktor proti sledovací opatření a navázaní kontaktu s vlastními silami.
 2. V průběhu přesunu do rozchodiště: průzkum se vyvazuje z kontaktu s nepřítelem, vrací se do shromaždiště a s veškerým vybavením se družstvo stahuje z prostoru. Poté co ustoupí do dostatečné vzdálenosti, velitel průzkumu informuje svého nadřízeného o vzniklé situaci a řídí se jeho pokyny.
 3. Navázání kontaktu v průběhu zaujímaní pozorovacích stanovišť: členové pozorovací hlídky se stáhnou přes rozchodiště do shromaždiště. Dále podle bodu 1.
 4. Navázání kontaktu v průběhu vedení průzkumu: pokud dojde k navázání přímého kontaktu, všichni členové družstva vystřelí jeden zásobník na cíl. Hlídka dohledu vystřelí RPG75 na nejničivější zbraň v prostoru cíle. Všechny skupiny se poté stáhnou zpět do rozchodiště, kdy ústup jim kryje skupina dohledu. Po zjištění úplnosti osob se průzkumná skupina vrací do shromaždiště. Dále podle bodu 1.

K. POZOROVATEL U OBJEKTU ZÁJMU

Nesmí se opomenout role pozorovatele, který by měl zůstat na místě, pokud průzkumný tým opustí danou lokalitu. Pozorovatel sleduje případné změny dění v blízkosti objektu, a o této situaci informuje neprodleně zásahový team. Tuto avizovanou změnu, je potřeba zohlednit v připravovaném plánu na útok. Pokud již je v té chvíli skupina provádějící útok na cestě, musí reagovat a plán postupu přizpůsobit této situaci, tak aby neprozradila svoji přítomnost a v případě potřeby zvolila jinou variantu, nebo zahájila okamžitý útok na objekt.

HLAVNÍ BODY REKOGNOSKACE OBJEKTU

 • Velikost: kolik lidí se na místě zájmu nachází, rozmístění prostředků protivníka
 • Aktivita: strážní zajištění objektu, v jakém časovém rozpětí se střídají, v jakém počtu se hlídky pohybují, na jakém úseku chodí, zda chodí vždy stejný úsek, nebo různě mění trasu hlídky, zda v objektu je možný výskyt nezúčastněných osob.
 • Místo: celkový popis objektu. Rozmístění a počet dveří, oken. Výška zdi u oken v přízemí. Otevřená okna, která jsou potencionálně nebezpečná pro přítomnost osob. Krycí a maskovací vlastnosti terénu na jednotlivých přístupových směrech (stromy a keře kolem objektu vhodné pro krytí postupu, vzdálenost těchto míst od objektu.
 • Přístup: nejbližší okolí kolem objektu zájmu – např. vzdálenost od okraje lesa ke zdi baráku, možné přístupové směry k objektu. Úhly pohledu. Odkud kam je vidět, např. při vniknutí přes okna v přízemí, zda je možno toto místo vniknutí pozorovat z jiného stanoviště protivníka. Překážky a zátarasy kolem objektu a možnosti jejich překonání.
 • Ochrana: určit tato důležitá stanoviště
  1. vyvýšená a krytá místa pro umístění odstřelovačů (zajišťovacího týmu), kteří kryjí postup týmu k objektu.
  2. stanoviště pro poutací skupinu.
  3. vhodné výchozí stanoviště pro údernou skupinu (bezpečné skryté přiblížení na vzdálenost umožňující rychlý útok za podpory poutací skupiny)
  4. vybrat nejvhodnější místa pro vytvoření průchodů překážkami a zátarasy
  5. určit možné ústupové směry
  6. určit pravděpodobné směry příchodu posil protivníka
  7. určit postup ničení, nebo obsazování jednotlivých objektů kolem primárního objektu přepadu.
 • Charakteristiky "vhodných" stanovišť a směrů pro skupiny přepadu
  1. poutací skupina: dobrý výhled na objekt přepadu ze 100m i větší vzdálenosti, může být i rovný, snadno prostupný terén s minimálními terénními nerovnostmi, za kterými by se mohl protivník skrýt.
  2. úderná skupina: členitý terén umožňující skryté přiblížení na minimální vzdálenost 30m i blíže (Pozor, členitost v podmínkách snížené viditelnosti značně zpomaluje postup!)
  3. zajišťovací skupina: dobrý výhled na objekt, okolí a na přístupy k místu přepadu, tak aby bylo možno z daného místa efektivně zamezit pohybu osob dovnitř i ven. Stanoviště musí poskytovat dobré krytí a maskování, terén poskytovat vhodné cesty pro odchod do rozchodiště.
..pokud byste chtěli použít na vlastních stránkách či jinak publikovat informace uvedené na našich stránkách, prosíme, uveďte zdroj odkud jste tyto informace čerpali
Termit (Diverzanti)
zdroj: zkušenosti, selský rozum + příručka vojáka 2007 (2 vydání)

zpet

   

Powered by Elixon CMS/AJAX-XUL