PLÁNOVÁNÍ ÚTOKU NA OBJEKT V TERÉNU

před postupem k objektu se dělá taktická porada, na které velící rozdělí úlohy a každému přidělí daný úsek objektu, nebo okolí podle provedeného pozorování a vytvořených nákresů.

PŘI PŘÍPRAVĚ DRUŽSTVA K BOJI REALIZOVAT NÁSLEDUJÍCÍ OPATŘENÍ

 • Ochrana družstva: během přípravy družstva k boji, musí být zajištěna neustále jeho bezpečnost postavením hlídky, nebo rozvinutím družstva do kruhové obrany. V případě postavení hlídky, bude určen voják, který hlídku informuje po skončení přípravy družstva k boji a předá ji veškeré informace k dané akci.
 • Kontrola munice: velitel roje zkontroluje, zda je munice čistá, zásobníky a granáty jsou vhodně rozděleny
 • Kontrola zbraní: každý jednotlivec si zkontroluje, zda zbraň je čistá a funkční
 • Maskování: osobní maskování každého jednotlivce, se provádí buď samostatně, nebo ve dvojicích

PLÁN VELITELE DRUŽSTVA PRO ÚTOK NA OBJEKT ZPRAVIDLA ZAHRNUJE

 • Odizolování budovy: cílem je zabránit protivníkovi v posílení skupiny, která se brání v cílové budově
 • Překrytí nebezpečných míst v okolí místa vstupu: část sil družstva (odstřelovači), čety (družstvo, obvykle toto družstvo zároveň provádí i odizolování objektu) se rozmístí tak, aby pokryly palbou všechna nebezpečná místa (okna, dveře, otvory ve zdi či střeše), odkud by protivník mohl ohrozit útočnou skupinu při jejím přiblížení k místu vstupu
 • Směr útoku: z které strany se provede přiblížení k budově
 • Výběr vstupu: nejvhodnější vytipované místo pro vniknutí do objektu. Velitel určí způsob a místo vniknutí do budovy (pokud je to možné, je žádoucí využít nějaké nečekané možnosti např. proražení zdi náloží apod.)
 • Způsob vniknutí: jak bude provedeno vniknutí do objektu (žebřík, lano, vysazení do okna)
 • Přesun útočné skupiny k místu vstupu: v okamžiku, kdy je budova zajištěna, vyrazí útočná skupina a postupně se rozmístí poblíž místa vstupu
 • Vniknutí do budovy: Vstup do budovy je obvykle zahájen nějakou razantní akcí poutací skupiny, která má za cíl strhnout pozornost obránců opačným směrem, než je prováděn vstup (např. odpálení nálože, použití RPG, silná střelba + RG apod.). Po ní vstupují do budovy útočné skupiny a snaží se ovládnout nástupní prostory (chodby, schodiště). Tím umožní přísun dalších jednotek do objektu a zvětší si svoje manévrovací prostory
 • Způsob a pořadí čištění místností: v případě, že máme i vnitřní reko, je vhodné si stanovit postup ve vnitřní části objektu (v tichosti, se střelbou) a eventuálně rozdělit team na několik částí. Pokud je budova členitá a rozsáhlá je tato varianta celkem běžnou praxí.
 • Reorganizace a konsolidace: po vyčištění budovy reorganizuje velitel svoji jednotku v závislosti na velikosti ztrát a rozmístí jednotku k obraně proti případnému protiútoku protivníka.

OZNAČENÍ OBJEKTU

Objekt, podle dostupných nákresů a informací, je nutno ještě před zaujetím stanovišť zajišťovacím týmem a před samotným zahájením bojové činnosti označit pro lepší identifikaci. Tento systém označení, je vhodný pro rychlou komunikaci mezi zasahující jednotkou, velitelem zásahu a odstřelovači. Tak, že se označí jednotlivé strany objektu.

 • STRANY OBJEKTU “A“ je vždy hlavní vstup do budovy, a to i v případě, že je do objektu více vchodů, jeden je vždy hlavní. Zbytek je podle hodinových ručiček.
  1. hlavního vchod = A
  2. zadní strana = C
  3. levá strana = B
  4. pravá strana = D
 • OZNAČENÍ OKEN
  1. ve svislé ose: čísly odshora dolů
  2. ve vodorovné ose: čísly odleva doprava
ve výsledku hlášení vypadá takto: tým modrý, zaznamenán pohyb strana A, okno 2,3
..pokud byste chtěli použít na vlastních stránkách či jinak publikovat informace uvedené na našich stránkách, prosíme, uveďte zdroj odkud jste tyto informace čerpali
Termit (Diverzanti)
zdroj: zkušenosti, selský rozum + příručka vojáka 2007 (2 vydání)

zpet


Powered by Elixon CMS/AJAX-XUL