PŘIBLÍŽENÍ K BUDOVĚ PŘED PŘÍMÝM ÚTOKEM

ČINNOST PŘED VSTUPEM

 • Kontrola připravenosti na výchozí čáře (osob, materiálu, munice, vybavení…)
 • Načtení místa vstupu (vyhodnocení situace v místě vstupu)
 • Přiblížení ke vstupu (naučeným drilem, který odpovídá momentální situaci)
 • Vyhodnocení způsobu vstupu (velitel vyhodnotí způsob vstupu a vytvoří podmínky k vstupu pro údernou skupinu)
 • Odpočet před zahájením (kontrola vstupu na IDE, odpočet před otevřením dveří…“3,2,1 vpřed!“)
 • Vstup do objektu (pokud je to jen možné, tak tím nejméně očekávatelným místem)

Před zahájením vlastního přiblížení k místu našeho zájmu, je nutné zajištění všech rizikových prostor v bezprostřední blízkosti objektu. K tomu jsou určeni odstřelovači. Ti zaujmou již předem určená stanoviště u objektu, ještě před tím, než samotný útočný tým vyrazí. Měli by mít pod kontrolou co nejvíce rizikového prostoru v zájmové oblasti, jako jsou např. okna směrovaná na stranu, odkud se útočný tým bude přibližovat k budově. Tak, aby mohli efektivně eliminovat možnost odhalení postupu útočného týmu osobami uvnitř objektu. V případě této situace, by měl odstřelovač na tuto změnu okamžitě reagovat. Důležité je mít smluvené a nacvičené signály např. OPU zelená: Tento signál je pro odstřelovače, který má zelenou k eliminaci zjištěného cíle.

V průběhu přesunu je nutno volit takovou trasu, kde nejsou překážky, které by mohly způsobit hluk, nebo dokonce znemožnit nepozorovaný postup a narušit tak hladký průběh operace. Raději přiblížení dělat 2x déle, než být odhaleni hned na začátku. Těsně před samotným útokem na budovu, děláme přestávku na tzv. výchozím bodě. Tento bod rozděluje obě fáze a to přiblížení k budově od vlastního útoku. Po překročení tohoto bodu již nelze akci odvolat!! Je důležité si ve výchozím bodě překontrolovat výzbroj, výstroj a přejít do druhé fáze – útok. V případě tiché varianty jsou důležité taktické zásady chování pohybu ve skupině. Obecné zásady jsou především tichá chůze, nášlapy, pomalé pohyby, prvky neverbální komunikace, vzájemné jištění a přecházení rizikových prostor atd. K objektu se přibližuje, pokud je to jen možné ze slepé strany, nebo na roh, kdy pod tímto úhlem je nejmenší pravděpodobnost odhalení postupujícího týmu přímým pohledem z oken budovy.

Každý zásah proti jakémukoliv cíli musí být dobře naplánovaný a připravený. Všichni aktéři musí být seznámeni s cílem zásahu i se svou funkcí \ pozicí v rámci zásahu. Logicky musí být všichni perfektně a jednotně označeni, aby nedošlo k záměně kolegy za narušitele. Podle cíle akce je nutné navrhnout vhodnou strategii. Příprava a plánování samotné akce, většinou zabere dobrých 80% času z celého zásahu a je jednou z nejdůležitějších činností, která ovlivní výsledek.

Mezi nejdůležitější faktory ovlivňující úspěch patří rychlost, překvapení a rozhodný postup, protože omezují schopnost nepřítele připravit se k odporu a vytvářejí podmínky pro jeho rychlé zneškodnění. Rychlosti a plynulého provedení útoku se dosahuje metodickou přípravou a nácviky. Překvapení není až tak nutnou podmínkou, protože je kompenzována vstupem do budovy na neočekávaném místě a rychlým postupem při čištění budovy. Rozhodná činnost vyvolá u nepřítele zmatek a zlomí jeho odpor.

Provedení útoku vyžaduje přesnost a týmovou spolupráci, která přesahuje požadavky obvyklého boje v zastavěném prostoru. Častá a opakovaná příprava je předpokladem pro přesnost a dokonalou týmovou spolupráci.

Pro všechny skupiny je důležité, aby byly všestranně připravovány a dokázaly se plně vzájemně zastoupit. Proto jednotlivé skupiny musí při boji v zastavěném prostoru střídavě plnit různé úkoly (střídavě jako úderná, velitelská, odtarasovací, zajišťovací nebo ochranná skupina). Příprava vojáků musí probíhat v rámci skupiny, která bude zasazena do boje, protože musí být dokonale sehraná. Z toho důvodu je třeba maximálně omezit změny jejich služebního zařazení.

CHARAKTERISTIKA ČINNOSTI TÝMŮ

ÚDERNÁ SKUPINA – úkolem skupiny je palbou zničit, umlčet odpor a provést zteč objektu. Činnost zahajuje tím, že z výchozího postavení se skrytě přiblíží na výchozí čáru co nejblíže objektu, zde se rozvine a v případě potřeby při postupu k objektu zahájí palbu na odpor v objektu přepadu. Musí-li projít průchodem v zátarasech, pak je výhodné tuto čáru volit až po jejich překonání. Rázně se zmocňuje objektu. Kromě ničení ohnisek odporu se úderná skupina zmocňuje zajatců, dokumentů či vzorů neznámé bojové techniky.

ODTARASOVACÍ SKUPINA - jejím úkolem je zabezpečit proniknutí úderné (vyčišťovací) skupiny k objektu přepadu systémem zátarasů nástrah a její proniknutí do objektu. Celá, nebo alespoň její část se zúčastní předběžného průzkumu, aby tak získala co nejvíce údajů, potřebných k uvolnění a vyznačení přístupové cesty k objektu přepadu. Vybavuje se prostředky pro průzkum a překonání minových polí, nástrah a nevýbušných zátarasů. Podle potřeby a za výhodných podmínek může v dalším průběhu přepadu plnit úkol také jako zajišťovací hlídka.

PŘEPADOVÁ SKUPINA - jestliže po proniknutí do blízkosti objektu nebude možno vyhnout se strážným, musejí být likvidováni.

 • bez použití zbraně
 • s použitím zbraně opatřené tlumičem zvuku
Příprava akce začíná vlastně pozorováním činnosti strážného (strážných), způsobu jeho střídání a možností přiblížení se k němu už v l. fázi přepadu. Konkrétní způsob přepadení a likvidace strážného je ovlivněn jeho bdělostí, výzbrojí a výstrojí, pokrytostí místa, které si průzkumníci k přepadu vybrali a dobou, kterou mají k dispozici k provedení akce.

Přepadení strážného musí být provedeno tak, aby nevystřelil a nevykřikl, mělo by to za následek prozrazení akce, její zmaření a ohrožení bezpečnosti průzkumné skupiny. Bezpečnější je likvidace strážného střelnou zbraní, opatřenou tlumičem zvuku. Důraz je nutno položit na schopnost a možnost rychlého a klidného zamíření, přesnost zásahu do srdeční krajiny nebo do hlavy. Důležité je okamžité umlčení strážného a jeho odstranění z otevřeného místa v terénu. K odvrácení podezření nepřítele může v případě potřeby zaujmout místo strážného některý z průzkumníků. Po likvidaci strážných proniká úderná hlídka do objektu.

ZAJIŠŤOVACÍ SKUPINA – jejím úkolem je zabezpečit činnost ostatních skupin.

 • pozoruje objekt přepadu, jeho okolí s důrazem na odříznutí možných únikových cest a přísun posil pro obránce.
 • v případě potřeby ničí palbou síly a prostředky nepřítele aktivně působícího proti ostatním hlídkám.
 • k lehčímu odpoutání od nepřítele může předem na ose odchodu připravit nástrahy
 • kryje odchod průzkumného skupiny do rozchodiště
 • může klamat nepřítele o směru odchodu.
Při přepadu s bojem se může navíc podílet na překvapivém palebném přepadu. Úkoly zajištění plní z předem zaujatého vhodného postavení.

OCHRANNÁ SKUPINA – má podobný úkol jako zajišťovací skupina, která hlídá vnější prostor. Ochranná skupina je určena pro vnitřní kordon, kde provádí krytí útočné a odtarasovací skupiny při přístupu k objektu. Přebírá případné zajatce a civilisty a eskortuje je mimo objekt.

..pokud byste chtěli použít na vlastních stránkách či jinak publikovat informace uvedené na našich stránkách, prosíme, uveďte zdroj odkud jste tyto informace čerpali
Termit (Diverzanti)
zdroj: zkušenosti, selský rozum + příručka vojáka 2007 (2 vydání)

zpet

 

Powered by Elixon CMS/AJAX-XUL