VSTUP DO BUDOVY

OBECNÉ TAKTIKY CQB JE MOŽNÉ ROZDĚLIT DLE JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ

 • Taktika vstupu do objektu
 • Taktika pohybu objektem (chodby, schodiště, haly)
 • Taktika vstupu do místností

Snad nejdůležitějším aspektem samotného zásahu metodou CQB je dostat se nepozorovaně k vstupním bodům do budovy. Obecně těmito vstupními body mohou být: dveře, okna, střecha, podzemí (kanál, apod.) a umělý vstup (vytvořený útočnou skupinou např. probourání zdi).

ZÁKLADNÍ ZÁSADY

 • Pokud nemusíš, neměň plán (používej naučené drily)
 • První v místnosti / budově, určuje směr a tempo postupu
 • Dělej místo pro ostatní – nezavazej (v místnosti postup tak daleko, aby se tam vlezli všichni)!!
 • Nikdy nezůstávej ve smrtelném trychtýři. Snaž se jej co nejrychleji opustit, tak abys v něm byl, co nejkratší dobu: vstup dveří, před oknem, volné prostranství
 • Nezůstávej sám, drž se ve dvojici
 • Neotáčej se zády k neprověřeným prostorám
 • Kontrolu máš vždy jen nad místností, ve které se nacházíš
 • Šetři municí a trhavinou
 • Pozor na nástrahy (nešlapat na překážky, zbytečně do ničeho nekopat, neotvírat…)
 • Kryj, co jiný nekryje (orientuj se v situaci, dívej se kolem sebe. Hledej si práci, buď užitečný)
 • Když už nikdo, tak drž 360°

MOŽNÁ MÍSTA PRO VSTUP DO BUDOVY

STŘECHA – také velmi typická vstupní plocha. Mnohdy je její využití výhodnější, pokud je jednotka zvyklá čistit dům seshora. Mimoto psychologicky je to mnohem účinnější a dává to menší prostor na odpor protivníků, proti útočníkům přicházejících nečekaně z pozice „nad protivníkem“. Tango se v té chvíli necítí tolik zahnán do kouta (na rozdíl od situace, kdy zasahující jednotka je žene domem vzhůru ke střeše, odkud není úniku) a tím pádem odpor není až tak urputný, protože má stále šanci na únik.

DVEŘE – Vstup do budovy hlavním vchodem. Jedná se o variantu vstupu vybranou na základě důkladného průzkumu a rekognoskace, kdy není jiná možnost ke vniku do budovy. Tato varianta není příliš vhodná, ale v případě z prodlení je tento vstup v dané situaci správné rozhodnutí. Vstup hlavním vchodem je velmi riziková varianta taktického rozvinutí postupu. Hlavním důvodem je, že osoby uvnitř budovy očekávají právě tuto možnost příchodu zásahové jednotky. Dalším faktorem je velmi členitý prostor vestibulu, který ústí do dalších přilehlých prostor, jako jsou schody, chodby, a v posledním případě místnosti. Obecně vstup hlavním vchodem, můžeme tedy označit jako velmi rizikový, neboť pachatelé se soustřeďují na hlavní vchod a musí se počítat s nástražnými systémy umístěnými v tomto prostoru, nebo soustředěnou palbou do tohoto prostoru z více úhlů.

OKNO – také typické vstupní místo, zde je nutné dát pozor na samotné dodržení dynamiky útoku. Pokud se jedná o útok skrytý, musí dojít k nenápadnému vstupu. Při přímé zteči je potřeba dávat pozor na proskočení oknem, popř. na nebezpečí rozbití okna a střepů. Dynamický postup oknem je možný v situacích, kdy buď je místnost určitě prázdná, nebo bude nejprve vytvořen chaos pomocí zadýmovacích či oslepujících výbušných prostředků.

PODZEMÍ – útok kanálem, skrze klimatizaci (typický pro USA) či speciálně vytvořenou chodbou je další z možností, ale často obsahuje mnoho pracných aspektů pro vytvoření možného vstupu. Mimoto, teroristé útočí z výhodnější pozice nad jednotkou (shora), což velmi znejišťuje celý zásah.

UMĚLÝ VSTUP – některé speciální jednotky, mohou při specifických útocích využívat kumulativní nálože pro vytváření jak chaosu, tak umělých vstupů do místnosti; útočníci jsou pak často dezorientovaní vzniklou situací, protože vůbec netuší, že vlastně z oblak prachu a záblesků se někdo objeví. Má to silnou psychologickou váhu, ale také je tato taktika náročná na vybavení i pyrotechnické znalosti, proto se nepoužívá tak často, jak je možné.

ALTERNATIVY TECHNIK VSTUPU DO BUDOVY

VNIKNUTÍ POMOCÍ ŽEBŘÍKU

jde o nejrychlejší způsob průniku do horních pater budovy. Nabízí možnost relativně rychlého a bezpečného vstupu do budovy. Žebřík by měl být jen tak dlouhý, aby mohl být lehce ovládán jedním nebo dvěma muži.

 • Všichni najednou vyrazí co nejvyšší rychlostí k budově, jako poslední ve vláčku jdou dva členové již s připraveným žebříkem.
 • 1,3 každý z jedné strany vstupu, pozorují a kryjí v kleče, ostatní okna budovy, nebo přilehlé nevyčištěné budovy. Případného rohu budovy užívají jako krytu.
 • 2 (velitel) kryje okno, kterým se bude vstupovat do budovy.
 • 4 (spojka) čeká pod vstupním oknem připravena uchopit žebřík.
 • Žebřík je přiražen ke zdi, čekající spojka zády ke zdi jej pevně uchopí oběma rukama a oba vojáci prvního úderného týmu co nejrychleji vystupují vzhůru.
 • Vrchol žebříku by měl být umístěn pod okenním rámem, nebo níže, ne na něm, aby nemohl být snadno odstrčen zevnitř místnosti.
 • Před vstupem do okna vrhá první voják do místnosti granát.
 • Po explozi okamžitě proniká do místnosti, následován druhým mužem svého úderného týmu.
 • Pro zajištění činnosti úderného týmu je nutná palebná podpora podpůrného týmu.
 • Ke krytí přístupu k budově lze využít dýmu.

UŽITÍ DŘEVĚNÝCH FOŠEN

Dva vojáci postoupí k budově stejně jako v předchozích případech a zajistí místo vstupu. Další dva vojáci, přinesou fošny. První fošna je opřena o zeď tak, že její spodní část je asi 120 cm ode zdi. Druhá fošna je opřena o střed první a vytvoří tak lávku, po které úderný tým vstoupí do okna. Jeden z členů týmu se přemístí pod fošnu a podepře ji. Tým by se měl pohybovat pod ochranou dýmové clony a krycí palby. Nejméně jeden voják zajišťuje po celou dobu místo vstupu.

Dva vojáci si stoupnou přímo pod místo vstupu. Voják, který proniká do místnosti první, se postaví tak, že má mezi sebou a zdí fošnu, kterou ti dva drží ve výšce jeho kolen. Dlaněmi jedné ruky je opřenými o budovu, druhou rukou se chytne ramene jednoho z vojáků držící fošnu a vystoupí na ni. Oba vojáci držící fošnu, na které stojí, ho vyzdvihnou ke vstupnímu oknu. Při zdvihu nahoru voják stojící na fošně se přidržuje zdi. Před vstupem prvního muže bude do místnosti vhozen granát. Pokud je okno malé a je těžké jej granátem zasáhnout, granát vhodí voják, vstupující do místnosti jako první, neboť je k oknu nejblíže.

VERTIKÁLNÍ VYTAŽENÍ ZA POMOCI DVOU MUŽŮ

Tým se dostane k budově stejným způsobem jako v předcházejícím případě. Po celou dobu průniku nejméně jeden voják tým neustále zajišťuje. Voják, který proniká do místnosti první, stojí tváří ke zdi, dlaněmi opřenými o budovu, přímo pod místem vstupu. Je vypnutý na špičkách, paty má zvednuté. Další dva vojáci si stoupnou na každou stranu vojáka, který bude vytažen, tváří k sobě. Uchopí prvního muže každý za jednu nohu pod patou a rychlým pohybem ho vyzdvihnou ke vstupnímu oknu. Před vstupem prvního muže bude do místnosti vhozen granát. Pokud je okno malé a je těžké jej granátem zasáhnout, granát vhodí voják, vstupující do místnosti jako první, neboť je k oknu nejblíže.

VYTAŽENÍ JEDNÍM VOJÁKEM POMOCÍ TZV. TŘMENU

jeden z vojáků týmu si stoupne zády ke zdi pod místo vstupu, kolena lehce pokrčená a ruce spojené dlaněmi do tzv. třmenu. Voják, který vstupuje první, si stoupne čelem k muži, jež je zády ke zdi. Položí mu svou nohu do spojených dlaní a je daným vojákem vyzvednut nahoru směrem k oknu. Vstupní dvojice musí být po celou dobu zajišťována.

PŘIBLÍŽENÍ A OBSAZENÍ BUDOVY

PŘESUN ZAJIŠŤOVACÍCH SKUPIN K CÍLOVÉ BUDOVĚ

Jednotky pokud to situace dovolí a jsou na vozidlech, se rychle přesunou a rozmístí kolem cílové budovy. Vozidla kordonu zaujmou postavení, které zablokuje hlavní přístupové a únikové cesty kolem domu nebo umožňuje jejich pozorování. Dosažení momentu překvapení a zajištění místa vstupu do budovy, dříve než je schopen nepřítel zareagovat, vyžaduje, aby pořadí vozidel pro přesun k cílové budově odpovídalo rozmístění vozidel v kordonu kolem budovy (bloku budov) a nikoli příslušnosti k jednotce. Bezpečnost sesednutých jednotek je zajišťována jak údernými, tak podpůrnými prvky.

OCHRANNÁ SKUPINA

Zajišťuje vnitřní kordon okolo domu. Vnitřní kordon se vytváří po zřízení vnějšího kordonu. Pokud není možné otevřít vstupní bránu zvenčí, ochranná skupina by měla (pomocí vozidla stojícího těsně u stěny) přelézt vnější stěnu. Poté provede zajištění okolí objektu a otevře alespoň jednu bránu. V případě potřeby otevře odtarasovací skupina bránu s použitím síly. Otevřená brána je nutná pro snadnou evakuaci raněných a dovoluje, aby pomocí navijáku vozidla nebo vlečného řetězu byl vytvořen vstup do budovy vytržením hlavních dveří. Zatímco ochranná skupina zajišťuje okolí objektu, vyčišťovací skupina a odtarasovací skupina se rozmístí podél vnější stěny poblíž určeného místa vstupu.

VSTUP ÚTOČNÉ A ODTARASOVACÍ SKUPINY DO OBJEKTU

Útočná (vyčišťovací) a odtarasovací skupina se přesunou k předem vytypovanému místu vstupu do budovy. Odtarasovací skupina postupuje za vyčišťovací skupinou. Zde pokud je to nutné, odtarasovací skupina jej násilím otevře a vniknou do objektu. Vyčišťovací skupina vstoupí do budovy jako první a zajistí dosažené postavení s použitím příslušných postupů pro čištění místnosti. Až poté je vydán pokyn ke vstupu do budovy dvěma příslušníkům odtarasovací skupiny. Případné nepřátelské osoby se okamžitě zajistí, prohledají a eskortují pomocí odtarasovací skupiny. Předání osob musí být provedeno co nejrychleji, aby vyčišťovací skupina neztratila tempo. Vyčišťovací skupina se přesunuje rychle a čistí místnost po místnosti. Příslušníci odtarasovací skupiny zajišťují dosažené postavení tak, že postupují za vyčišťovací skupinou, zajišťují zadržené osoby a s použitím síly otevírají těžké dveře, odstraňují překážky a zajišťují cestu do místa sběru raněných (CCP). Nachází-li se v budově schodištní šachta, příslušníci odtarasovací skupiny pomáhají při jejím zajištění, zatímco vyčišťovací skupina čistí zbytek podlaží.

Postup při ovládnutí budovy: složité členění budovy vyžaduje, aby vyčišťovací skupina postupovala na čele. I když není nezbytné, aby první osoba v zástupu byla současně velitelem skupiny, je důležité, aby to byl zkušený voják. Někdo, kdo se dokáže správně rozhodovat při vedení útoku. Tento operátor vyčišťovací skupiny musí kromě čištění místností, zajištění nekombatantů a boje s nepřátelskými osobami zjistit, jaké další vchody (východy) vedou do místností a okamžitě se rozhodnout, jaké prostředky potřebuje k zajištění těchto vchodů a východů. Odpadají tak případné konzultace s nadřízeným ohledně dalšího postupu.

Jakmile je přízemní podlaží bezpečné, vyčišťovací skupina postupuje nahoru po schodech s použitím příslušných postupů pro čištění budovy a zahájí čištění druhého podlaží. Takto pokračuje až do vyčištění všech podlaží včetně střechy. Velitel skupiny hlásí nadřízenému vyčištění každého podlaží a nakonec zajištění celé budovy. Velitel skupiny musí velitele čety průběžně informovat, na kterém místě budovy se nacházejí jeho podřízení. Toto hlášení podává zejména z důvodu zamezení palby do vlastních řad (např. ze strany vojáků, kteří jsou součástí kordonu a provádějí krytí z venku budovy.

EVAKUACE OSOB

zajištěné osoby, které jsou z objektu vyvedeny, přebírá ochranná skupina, která je zajistí a eskortuje a prohledá všechny osoby mužského pohlaví. Pokud se mezi nimi nachází ženy a děti, ty odvede do určeného prostoru, kde budou taktéž prohledány. Prohlídku by měly provádět vojákyně, jinak ji lze provést pomocí elektronických přístrojů. Velitel čety přivolá vozidla pro přepravu zadržených osob. Tato vozidla mohou být začleněna do vnějšího kordonu nebo mohou být ve výchozím postavení. Zadrženým mužům jsou převázána ústa, oči a v případě potřeby jsou odděleni a naloženi do vozidel. Velitel čety pokračuje ve výslechu zadržených, dokud nezjistí, že již nemůže získat žádné informace o tom, co se ukrývá v domě. Jakmile je prohlídka hotova a materiál zpravodajského významu naložen, mohou vozidla odjet

PROHLÍDKA CÍLOVÉ BUDOVY

jakmile je cílová budova zajištěna, vyčišťovací skupina a odtarasovací skupina se rozdělí do dvoučlenných týmů, kterým velí velitel odtarasovací skupiny. Jejich činností pokud je to jejich úkolem je hledat materiál zpravodajského významu. Při každé činnosti je však potřeba mít neustále na paměti možnou přítomnost IED. Příslušníci ochranné skupiny pomáhají při prohledávání vozidel zaparkovaných kolem cílového objektu.

..pokud byste chtěli použít na vlastních stránkách či jinak publikovat informace uvedené na našich stránkách, prosíme, uveďte zdroj odkud jste tyto informace čerpali
Termit (Diverzanti)
zdroj: zkušenosti, selský rozum + příručka vojáka 2007 (2 vydání)

zpet


Powered by Elixon CMS/AJAX-XUL