Aerosoly a jemné prachové částice patří k nejnebezpečnějším zdravotním rizikům v pracovním prostředí, v dýchaném vzduchu jsou téměř neviditelné. Polomasky filtrující pevné částice poskytují ochranu proti takovému nebezpečí ˜– dělí se na tři třídy ochrany: FFP1, FFP2 a FFP3.

DŮLEŽITOST OCHRANY DÝCHACÍCH ORGÁNŮ

Nebezpečné pevné částice mohou být karcinogenní nebo radioaktivní, jiné poškozují dýchací systém těla po celá desetiletí a vedou k dlouhodobému vývoji závažných onemocnění. Jiná situace vyžaduje ochranu proti virům a sporům bakterií. V nejlepším případě musí zaměstnanci bojovat pouze s nepříjemnými zápachy. Masky na ochranu dýchacích orgánů chrání ve třech třídách před vodnými a olejovými aerosoly, kouřem a jemným prachem, virům. Jejich ochranná funkce je v celé Evropě standardizována podle normy EN 149 a dělí se do tříd ochrany FFP1, FFP2 a FFP3.

JAK MASKA FUNGUJE

Masky na ochranu dýchacích orgánů chrání před prachem, kouřem, kapalnou mlhou (aerosol) a viry, které se dostávají do plic. Nikoliv však před párou a plynem. Systém klasifikace se dělí na tři třídy FFP. Zkratka FFP vychází z anglického termínu Filtering Face Piece“ (filtrační maska na tvář). Maska na ochranu dýchacích orgánů pokrývá Váš nos a ústa a skládá se z různých filtračních materiálů a vlastní masky. Jsou předepsány na pracovištích, kde je překročena nejvyšší hodnota vystavení při práci. Jedná se o maximální povolenou koncentraci prachů, kouře a aerosolů v dýchaném vzduchu, která nevede k poškození zdraví. Pokud se překročí, je použití masky na ochranu dýchacích orgánů povinné.

PŘED ČÍM MASKA CHRÁNÍ

Třídy ochrany FFP1, FFP2 a FFP3 poskytují ochranu dýchacích orgánů pro různé koncentrace škodlivých látek v závislosti na celkovém úniku a filtraci velikosti pevných částic do 0,6 μm. Celkový únik je způsoben průchodem filtrů a netěsnostmi na obličeji a nosu, která zabraňuje ochranným dýchacím maskám uvex co nejvíce se orientovat na lidskou anatomii. Díky inovační filtrační technologii zůstává i dechový odpor nízký a dýchání není blokováno zachycenými pevnými částicemi ve filtru, i když se maska na ochranu dýchacích orgánů použije několikrát.

ZOBRAZIT VLASTNOSTI FILTRU FFP1
ZOBRAZIT VLASTNOSTI FILTRU FFP2
ZOBRAZIT VLASTNOSTI FILTRU FFP3
Uhlovodíky
  • např: toluen, benzen, xylen, styren, cyklohexan, trichlorethylen, tetrachlormetan
Organická rozpouštědla a ředidla
  • např: benzín, petrolej, nafta, minerální terpentýn, etylenglykol, metylisobutylketon, isobutanol a další
anorganické plyny a páry
  • např: fluór, chlór, sirovodík, kyanovodík, bromovodík, chlorovodík nebo peroxid vodíku.
kyselé plyny a páry
  • např: oxid siřičitý, kyselina sírová, kyselina chlorovodíková, kyselina mravenčí, kyselina fluorovodíková
amoniak a organické aminy
  • např: metylamin, etylamin, dimetylamin
pevně částice ve formě kapalných i pevných aerosolů
  • např: prach, vlákna, toxické i netoxické dýmy, bakterie, viry, radioaktivní částice
zdroj: uvex-safety.cz
 

Powered by Elixon CMS/AJAX-XUL