PRAVIDLA FÓNICKÉHO RÁDIOVÉHO PROVOZU

NEJDŘÍVE SI ROZMYSLI KOMU A CO CHCEŠ ŘÍCI, NEŽ BUDEŠ VYSÍLAT

PŘENOS INFORMACÍ PRO PODPORU ČINNOSTÍ VOJSK MUSÍ BÝT:

 • včasný - možnost vedení provozu uživatelem ve stanovených časových lhůtách
 • věrohodný - schopnost zabezpečovat reprodukování přenášených informací v místech příjmu se stanovenou přesností
 • utajený - schopnost znemožnit zjištění obsahu přenášené informace neoprávněnou osobou

NEVÝHODY RÁDIOVÉHO SPOJENÍ:

 • demaskující účinky vyzařování EMV(dislokace, druh vojska)
 • možnost odposlechu - zaměření nepřítelem (zachycení předávané zprávy, rušení)
 • závislost na podmínkách šíření EMV (atmosférické rušení, denní, roční doba, terén)
 • možnost vzájemného rušení EMK
 • zmenšení dosahu spojení za pohybu

OTEVŘENOU ŘEČÍ (HOVOREM) JE ZAKÁZÁNO UVÁDĚT ZEJMÉNA:

 • funkce velitelů a náčelníků
 • jména a příjmení funkcionářů
 • názvy míst a předmětů v terénu
 • směry letů (letové cesty)
 • označení letišť
 • údaje týkající se organizace vojsk a bojové činnosti
 • otevřená pojmenování jednotek, útvarů, svazků a svazů
 • prostory umístění jednotek, útvarů, svazků a svazů
 • početní stavy útvarů a změny v dislokacích vojenských součástí
 • stav bojové přípravy a bojové pohotovosti

POUŽÍVÁNÍ VOLACÍCH ZNAKŮ:

K identifikaci volané a volající rádiové stanice se používají vlastní, oběžní¬kové a směrové volací znaky. Vlastní volací znak se přiděluje jedné stanici. Oběžníkový volací znak se využívá pro oslovení všech účastníků dané rá-diové sítě. Směrový volací znak se přiděluje dvojici stanic, slouží výhradně k jejich vzájemné komunikaci a označuje současně volanou i volající stani¬ci. Může být použit na rádiovém směru i pro dvojici stanic v rádiové síti. Je nutné, aby byl stanoven před akcí velitelským týmem pro všechny operační skupiny a podle potřeby předány i informace o volacích znacích dalších skupin, se kterými je nutné udržovat rádiovou komunikaci

Pro vybrané účastníky rádiového provozu na úrovni muže se přidělují volací znaky tvořené samotným podstatným jménem. V rádiové komunikaci na úrovni družstvo, četa, rota (baterie), prapor (oddíl) jsou volací znaky zpravidla tvořeny podstatným jménem s připojeným jednomístným nebo dvoumístným číselným indexem.

ROZFÁZOVÁNÍ KOMUNIKACE:

Rádiový provoz hlasem se skládá z jednotlivých relací. Relace je každé jednotlivé vysílání počínaje přechodem rádiové stanice do režimu vysílání a konče přechodem na příjem. Relace se skládá ze tří fází

 1. VOLÁNÍ
 2. SDĚLENÍ
 3. UKONČENÍ

Volání jednoznačně určuje, komu je vysílání určeno a kdo vysílá. Vysílající stanice uvede nejprve VOLACÍ ZNAK stanice, které je vysílání určeno, poté uvede frázi ZDE a svůj VOLACÍ ZNAK

Vyplývá-li z provozu jednoznačně, komu je vysílání určeno (zpravidla při odpovědi na předešlé relace), může se volací znak volaného vynechat. V tomto případě lze vynechat i frázi ZDE.

V průběhu provozu na rádiovém směru za dobrých podmínek spojení lze vynechat i volací znak ysílající stanice (provoz bez volacích znaků). Při špatné kvalitě spoje je možné volací znaky opakovat 2x (prodloužené volání).

Po vlastním SDĚLENÍ se v UKONČENÍ relace v případě více účastníků provozu informují ostatní frázi PŘÍJEM, že relace končí a poté mohou vysílat ostatní, vy však stále zůstáváte na příjmu. Při duplexním (tzn. souběžně uskutečněném oboustranném hovoru dvou účastníků) lze frázi PŘÍJEM vynechat.

PÁR PRAVIDEL PRO SPRÁVNÉ ODESLÁNÍ ZPRÁVY:

 • Volací znaky se při provozu neskloňují
 • Pokud je mezi jednotlivou konverzací pauza delší jak 30min, tak se opět začíná 3x volaný, 2x volající
 • Pokud se následně navazuje další rádiové spojení do 30min, tak se opakují volací znaky už jen 1x
 • Pokud volací znak obsahuje i číselný index jako např. SATAN 80 vyslovuje se to jako SATAN OSM NULA ne SATAN OSMDESÁT, stejně se postupuje u všech vysílaných čísel, jako jsou koordináty, počty, čas…
 • Spojení nezakončuj slovem KONEC… v tom případě by to znamenalo, že radiostanici vypínáš a nejsi v té chvíli dále na příjmu. V tomto případě musí být předem dohodnutý čas pro další navázání spojení.
 • v případě chyby při vyvolávání volacího znaku, je považováno, že radiostanici zajal nepřítel a dojde tudíž k ukončení komunikace a vypnutí rádia.

STUPNICE SLYŠITELNOSTI:

ZA 1 - velmi slabá (nečitelné)
ZA 2 - slabá (chvílemi čitelné)
ZA 3 - dosti dobrá (čitelné, ale s obtížemi)
ZA 4 - dobrá (čitelné)
ZA 5 - velmi dobrá (dokonale čitelné)

POZNÁMKA.: na tento článek navazují PŘÍKLADY HOVORU V RÁDIOVÉM PROVOZU

..pokud byste chtěli použít na vlastních stránkách či jinak publikovat informace uvedené na našich stránkách www.diverzanti.cz, prosíme o uveďení zdroje odkud jste tyto informace čerpali
Termit (Diverzanti)
zdroj: příručka vojáka 2007 (2 vydání)

zpet

 

Powered by Elixon CMS/AJAX-XUL